Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Програма:

Финансии (2022/2023)

Циклус на студии: Втор циклус (Постдипломски)
Факултет: Бизнис и економија
Код на програмата: FIN-120
Академска година: 2024 / 2025
Титула: Магистер по економски науки / Насока: Финансии
ЕКТС: 120 (2 години) Aкредитација
Решение: Решение за почеток со работа

Целите на програмата се :

 • Подигнување на нивото на управување и раководење на претпријатијата и развојна современиот менаџмент;
 • Оспособување и развој  на современ профил на менаџери: претприемачи, подготвени да преземаат делувања, но и ризици кои се поврзани со секоја иницијатива, флексибилни, решителни и храбри личности;
 • Образование на високо квалификувани и професионални менаџери со лидерски способности и желба за справување со предизвиците на новиот милениум;
 • Создавање менаџери со нови погледи и начин на размислување, развивање на способности за предвидување на иднината и прифаќање на предизвиците и можностите кои ги нуди бизнисот во 21.век. 

По успешно завршување на програмата, студентите ќе можат:

 • Индивидуално и групно да работат на истражување на најсоодветните форми на исполнување на потребите на населението;
 • Да ги елаборираат, од научен и од професионален аспект, разликите и потребите на заедницата;
 • Активно да бидат вклучени во изградбата на макро и микро-економската  политика;
 • Да бидат информирани и да придонесуваат во научните и во професионалните елаборати.
Знаење и разбирање

Пресметка на основните макроекономски агрегати и критичка анализа на постојните макроекономски политики.

Давање критички осврт на развојните политики и на нивната примена во националната економија.

Примена на знаењето и разбирањето

Способност за  дијагностицирање на реалните пазарни случувања, предвидување на тенденциите на тие случувања како и анализирање на ефектите на преземените мерки на економската политика врз пазарните движења.

Способност за проценка

Способни да бидат вклучени во позицијата на лидери во профитабилни и во непрофитабилни организации во земјава и насекаде низ светот.

Анализа на општите процеси на економскиот развој во светот и посебно процесите на транзиција, регионализација и на глобализација на светските економски текови.

Комуникациски вештини

Овозможувањеразвој на лични способности, комуникациски,истражувачки и други значајни вештиникои се потребни за вработување.

Овозможување на студентите активно да се вклучат во предавањата и да вршат независно истражување во сите области на бизнис и економија.

Вештини на учење

Развивање на концептот на критичко размислување на студентите.

Овозможување за стекнување истражувачки способности и искуство за претприемништвото, менаџментот, маркетингот и за финансиите во јавните, во приватните и во непрофитабилните организации.

Семестар 1

 • [CM233] [3 ЕКТС] Даноци и одлучување
  Преку овој предмет се нагласува пристапот на донесување одлуки, се воведуваат сите даночни теми и се опфатени основните оданочувања на сите оданочени лица: физички лица, корпорации, партнерства и фидуцијарни субјекти, нагласувајќи рамнотежа помеѓу концептите и деталите. Во предметот се вклучени доволно технички детали за да обезбеди основа за идна пракса во оданочувањето и консултантски услуги и студентот не се оптоварува со детали што ретко се среќаваат.
 • [CM232] [6 ЕКТС] Финансиски извештаи и одлучување
  Преку информациите од главните финансиски извештаи има за цел органите на управување во компанијата да бидат навремено опремени со квалитетни информации за да ги одобрат вистинските деловни одлуки. Квалитативни информации преку годишни и квартални финансиски извештаи презентирани во Билансот на состојба, Биланс на успех, Биланс на парични текови, клучни индикатори за економските перформанси како што се профитабилност, ликвидност, солвентност, ризик и потенцијален банкрот ќе ги убедат потенцијалните инвеститори и иднината да инвестираат во компании и да ги потврдат нивните инвестиции преку пазарната вредност на нивните акции.
 • [CM234] [3 ЕКТС] Комерцијално и корпоративно банкарство
  Предметот има за цел студентите да ги стекнат основните вештини за кариера во комерцијалното банкарство. Предметот е дизајниран да подготви комерцијални банкари, кредитни аналитичари и договори за тоа како да се справат со банкарските производи и услуги преку идентификување на можностите и управување со ризиците вклучени во процесот.
 • [CM187] [6 ЕКТС] Економетрија
  Целта на предметот е да им овозможи на студентите да развијат разбирање за економетријата до ниво што ќе ги опреми со разбирање и процена на најприменетата меѓусекторска анализа на податоци и да можат да преземат таква анализа. Поконкретно, целите на овој предмет се студентите: - Да развијат разбирање за употребата на регресивна анализа и сродни техники за процена на економските односи и тестирање на економските теории; - Да се оспособат да читаат и оценуваат емпириска работа во стручни списанија; - Да стекнат практично искуство при користење големи регресивни програми (СТАТА 16) за генерирање економски модели.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [CM198] Истражување на пазарот
  • [EFB-02] Теорија на игри и бизнис стратегија
  • [C2132] E-трговија
  • [E2579] Финасии на недвижен имот и анализа на инвестиции
  • [E2580] Одржливо претпријатије
  • [E2581] Лидерство, тимска работа и разновидност
  • [E2582] Сметководствени информациони системи
  • [E2585] Преговори за решавање конфликти и водечки промени
  • [E2593] Принципи на меѓународни финансии
  • [E2594] Финансиска стратегија и корпоративно реструктуирање
  • [ECBM-603] Меѓународни сметководствени стандарди
  • [E2589] Управување бизнис - процеси
  • [E2595] Квантитативни финансии
  • [E2591] Дигитален бизнис
  • [CBEF-701] Државно сметководство и сметковдство на непрофитни организации
  • [E2596] Менаџмент на ризици во банкарството и регулатива
  • [E2597] Цени на средства и вреднување на хартии од вредност
  • [C2137] Веб и аналитика на социјални медиуми
  • [E2611] Менаџмент на вкупен квалитет и перформанси
  • [CBA089] Монетарна економија
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [CM198] Истражување на пазарот
  • [EFB-02] Теорија на игри и бизнис стратегија
  • [C2132] E-трговија
  • [E2579] Финасии на недвижен имот и анализа на инвестиции
  • [E2580] Одржливо претпријатије
  • [E2581] Лидерство, тимска работа и разновидност
  • [E2582] Сметководствени информациони системи
  • [E2585] Преговори за решавање конфликти и водечки промени
  • [E2593] Принципи на меѓународни финансии
  • [E2594] Финансиска стратегија и корпоративно реструктуирање
  • [ECBM-603] Меѓународни сметководствени стандарди
  • [E2589] Управување бизнис - процеси
  • [E2595] Квантитативни финансии
  • [E2591] Дигитален бизнис
  • [CBEF-701] Државно сметководство и сметковдство на непрофитни организации
  • [E2596] Менаџмент на ризици во банкарството и регулатива
  • [E2597] Цени на средства и вреднување на хартии од вредност
  • [C2137] Веб и аналитика на социјални медиуми
  • [E2611] Менаџмент на вкупен квалитет и перформанси
  • [CBA089] Монетарна економија

Семестар 2

 • [CM237] [3 ЕКТС] Применето сметководство
  Предметот има за цел да ги развие студентите во употреба на компјутерски софтвер посветен на управување со финансиско сметководство на мали и средни микро субјекти во Република Северна Македонија. Овој предмет има за цел да развие специфични вештини за правилна примена на теоретското знаење за финансиско сметководство преку софтвер за сметководство во согласност со Законот за сметководство што важи во Република Северна Македонија и сметководствените стандарди (МСС, МСС). Предметот Применето финансиско сметководство ќе им овозможи на студентите да ги подготват сите потребни материјални и финансиски документи на деловните субјекти што ќе овозможат брзо составување на финансиски извештаи и финализирање на годишните сметки за потребите на SHT и Управата за јавни приходи и Централниот регистар на РСМ . Студентите со овој предмет ќе се здобијат со нови вештини и можности со движење чекор напред кон самовработување како сметководител или вработување во канцеларија на овластени сметководители на самото место. Постигнувањето на овие цели ќе ги подобри атрибутите на студентите со тоа што ќе ги направи посигурни и поконкурентни на пазарот на трудот.
 • [CM200] [3 ЕКТС] Ревизија
  Предметот е дизајниран за студентите да стекнат основно разбирање на теоретските и практичните концептуални аспекти поврзани со ревизијата. Создавањето на наставната програма е инспирирано да им овозможи на студентите да го заокружат знаењето стекнато од областа на сметководството и понатаму да продолжат во ревизорската професија. Главната цел на предметот е да ги демонстрира клучните проблеми со кои се соочува ревизорската професија на меѓународно и домашно ниво. Предметот е замислен со употреба на чекор-по-чекор пристап во рамките на процесот на ревизија од почетната фаза, кој е поврзан со преговарање за ангажманот, соодветно од планирањето на ревизијата и знаењето на клиентот, преку планирање активности и извршување воспостави ревизорски процедури до последната фаза, што е формирање на мислење, составување и известување за извештајот од ревизијата.
 • [CM236] [6 ЕКТС] Менаџмент на инвестиции
  Предметот има за цел студентите да стекнат соодветен фонд на теоретско знаење и практични вештини во областа на инвестиции и донесување одлуки за инвестиции помеѓу деловните субјекти во земјава и во современиот свет. Предметот има за цел проучување на најсовремените теории и методи на управување со проекти и процеси на инвестиции, нивна документација и мерење на нивната ефикасност и ефективност. Студентите од овој предмет ќе можат да ги препознаваат и анализираат инвестициите во микро и макро план; да утврдат мотивите и можните фактори за инвестиции; да планираат инвестициски проекти и управување со инвестициски процеси; да го утврдат нивото на инвестициски ризик; да ги проучуваат и применат стандардните и современите критериуми за буџетирање на капитал за прифаќање или избор на најефикасен инвестициски проект; да ја зголемат нивната самодоверба, како и мотивацијата кон нови научни знаења и практични искуства што би им помогнале во нивното евентуално вработување или како вработени во компанија или трговска банка.
 • [CM235] [6 ЕКТС] Бизнис аналитика и моделирање
  Во фокусот на предметот е процесот на трансформација на податоците во информации за решавање деловни проблеми во реалниот свет. Предметот има фазен пристап кон генерирање на знаење: прво, се учи описна аналитика каде што се користи визуелна анализа за карактеризирање на податоците; второ се учи предавачка аналитика која се фокусира на оптималните стратегии што „треба“ да се преземат во иднина; трето, предвидувачката анализа се изучува фокусирајќи се на употреба на алгоритми за предвидување на иднината врз основа на историски податоци. Темите вклучуваат: истражување на податоци, подготовка на податоци, нелинеарно оптимизирање, итн.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [CM198] Истражување на пазарот
  • [EFB-02] Теорија на игри и бизнис стратегија
  • [C2132] E-трговија
  • [E2579] Финасии на недвижен имот и анализа на инвестиции
  • [E2580] Одржливо претпријатије
  • [E2581] Лидерство, тимска работа и разновидност
  • [E2582] Сметководствени информациони системи
  • [E2585] Преговори за решавање конфликти и водечки промени
  • [E2593] Принципи на меѓународни финансии
  • [E2594] Финансиска стратегија и корпоративно реструктуирање
  • [ECBM-603] Меѓународни сметководствени стандарди
  • [E2589] Управување бизнис - процеси
  • [E2595] Квантитативни финансии
  • [E2591] Дигитален бизнис
  • [CBEF-701] Државно сметководство и сметковдство на непрофитни организации
  • [E2596] Менаџмент на ризици во банкарството и регулатива
  • [E2597] Цени на средства и вреднување на хартии од вредност
  • [C2137] Веб и аналитика на социјални медиуми
  • [E2611] Менаџмент на вкупен квалитет и перформанси
  • [CBA089] Монетарна економија
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [CM198] Истражување на пазарот
  • [EFB-02] Теорија на игри и бизнис стратегија
  • [C2132] E-трговија
  • [E2579] Финасии на недвижен имот и анализа на инвестиции
  • [E2580] Одржливо претпријатије
  • [E2581] Лидерство, тимска работа и разновидност
  • [E2582] Сметководствени информациони системи
  • [E2585] Преговори за решавање конфликти и водечки промени
  • [E2593] Принципи на меѓународни финансии
  • [E2594] Финансиска стратегија и корпоративно реструктуирање
  • [ECBM-603] Меѓународни сметководствени стандарди
  • [E2589] Управување бизнис - процеси
  • [E2595] Квантитативни финансии
  • [E2591] Дигитален бизнис
  • [CBEF-701] Државно сметководство и сметковдство на непрофитни организации
  • [E2596] Менаџмент на ризици во банкарството и регулатива
  • [E2597] Цени на средства и вреднување на хартии од вредност
  • [C2137] Веб и аналитика на социјални медиуми
  • [E2611] Менаџмент на вкупен квалитет и перформанси
  • [CBA089] Монетарна економија

Семестар 3

 • [CMBA01] [6 ЕКТС] Методологија на истражување
  Целта на овој предмет е студентите да стекнат знаење и да ги разберат различните научни теории и методологии. Во почетокот на студентите ќе им бидат објаснети основните концепти и теоретските дефиниции и примероците за сите постојни методи на истражување, хипотеза, директни и индиректни варијабли, валидација на резултатите, BIAS заклучоците, како и научни квалитативни и квантитативни методологии на истражување, но и други методолошки пристапи. За секое поглавје студентот ќе изврши и практични задачи. По успешното завршување на овој предмет, студентите ќе бидат во можност: да го знаат и да го разберат значењето на основните научни концепти; да ги научат техниките за ефикасно пребарување информации и за ефикасен пристап до релевантни информации и литература; да ги идентификуваат, опишат и да ги формулираат научните проблеми; да направат внимателен избор на алтернативните истражувачки пристапи, внимателно да ги опишат; да ги споредат и да ги објаснат предностите и недостатоците на различните научни методи за прибирање и за анализа на податоци кај квантитативно и квалитативно истражување; да ги применат основните научни методи за анализирање квантитативни и квалитативни податоци; да ја совладаат основната теоретска рамка врз која ќе се надградат; да рецензираат и да направат процена на стручни и научни публикации.
 • [CMBA19] [6 ЕКТС] Менаџмент на проект
  Целта на предметот е воведување на студентите во светот на современите проекти и нивно соочување со можностите и предизвиците на реалниот економски живот во креирање соодветни потребни реални проекти. Специфични цели на предметот се: како да се утврди одреден проект (користејќи неколку фази) и да се истакне значајната улога на менаџерот на проектот (разбирање на потребата, областа на делувањето, активностите за реализација, комплексноста на модерниот проект и др.). Студентите треба да се обучат како да ги применуваат современите алатки и техники на современиот проектен менаџмент при трансформирање потреба или креативна идеја во соодветен реален и документиран проект кој ќе направи да бидат поинвентивни за себе и покомпетитивни на пазарот на трудот.
 • [CM196] [6 ЕКТС] Меѓународни финансии
  Овој предмет ја опфаќа меѓународната димензија инвестициите и на корпоративните финансии. Развива стратегии за меѓународно инвестирање, вклучително и хеџинг на ризик од девизен курс, приспособување кон преференциите на клиентот и домашните валути, процена на перформансите, процена на изложеноста на корпорацијата на реален курс на ризик, стратегии за заштита од ризик или динамично приспособување на шоковите и причините за заштита на корпорацијата. Опфаќа и меѓународно буџетирање на капитал, мултинационални цени на трансфери и меѓународно управување со готовина.
 • [EM554] [6 ЕКТС] Применета економија
  Овој предмет има за цел студентите да се стекнат со знаења преку примена на најважните концепти и аналитички алатки во напредна економијата. Предметот ќе им овозможи на студентите да стекнат знаења од напредна економска теорија и методологија и примена на нивните знаења како критички да опсервираат, размислуваат и да ги анализираат економските појави. Предметот ќе се изучува во два дела: напредна микроекономија и макроекономија. Во микроекономијата ќе се изучува теоретскиот аспект на пазарниот механизам и совршената и несовршената конкуренција како и нејзината практична примена. Додека во напредната макроекономија ќе се изучува теоретскиот аспект на економијата како целина, краткорочно и долгорочно, и нивната практична примена.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [CM198] Истражување на пазарот
  • [EFB-02] Теорија на игри и бизнис стратегија
  • [C2132] E-трговија
  • [E2579] Финасии на недвижен имот и анализа на инвестиции
  • [E2580] Одржливо претпријатије
  • [E2581] Лидерство, тимска работа и разновидност
  • [E2582] Сметководствени информациони системи
  • [E2585] Преговори за решавање конфликти и водечки промени
  • [E2593] Принципи на меѓународни финансии
  • [E2594] Финансиска стратегија и корпоративно реструктуирање
  • [ECBM-603] Меѓународни сметководствени стандарди
  • [E2589] Управување бизнис - процеси
  • [E2595] Квантитативни финансии
  • [E2591] Дигитален бизнис
  • [CBEF-701] Државно сметководство и сметковдство на непрофитни организации
  • [E2596] Менаџмент на ризици во банкарството и регулатива
  • [E2597] Цени на средства и вреднување на хартии од вредност
  • [C2137] Веб и аналитика на социјални медиуми
  • [E2611] Менаџмент на вкупен квалитет и перформанси
  • [CBA089] Монетарна економија

Семестар 4

 • [BE-THESIS-120] [30 ЕКТС] Магистерски труд
  Овој модул им овозможува на студентите да ги пренесат своите вештини и знаења за истражување и за составување на покомплицираната задача - пишувањето на магистерскиот труд. Модулот е целосно практичен за да ги стекнат потребните знаења, способности, вештини и доверба за да пристапат кон истражување и пишување на тезата. Модулот има единствен повратен резултат - да им овозможи на студентите да ја пишуваат магистерската теза со минимални тешкотии и со максимална ефективност. Сѐ што е предвидено е во насока на подобрување на техниките на истражување и на стилот на пишување на магистерската теза, водејќи сметка притоа за забраната со служење со недозволените средства како: плагијаторство и повреда на авторските права, кои се забранети со Статутот на УЈИЕ.
Google+