COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Програма:

Јавeн менаџмент и администрација (2018/2019)

Насока: Јавен менаџмент и јавни политики
Циклус на студии: Прв циклус (Додипломски)
Факултет: Современи Општествени Науки
Академска година: 2022 / 2023
Титула: Дипломиран по јавен менаџмент и администрација / Насока: Јавен менаџмент и јавни политики
ЕКТС: 180 (3 години)
ЕКТС: 240 (4 години)
Решение:

Студиската програмата Јавен менаџмент и јавни политики има мултидисциплинарен пристап кон главните елементи на студирање во областа на јавниот менаџмент, менаџирањето, правото и во областа на социоекономските науки. Во рамките на програмата се опишуваат и се идентификуваат основните концепти, начелата, административните и законските процеси, теориите во јавната администрација, како што се оние поврзани со човечкото и институционалното однесување, процесот на јавните политики, економијата во јавниот сектор и менаџирањето на јавните и непрофитабилните организации.
Главни цели на програмата се да се подготват студентите за:
- Подготвување административни документи, планирање и координација на меѓуинституционалната работа, архивирање, регистрација на управни предмети преку употреба на информацискиот систем.
- Примена на професионални знаења во исполнувањето на работните задачи во институциите на државата и на јавната администрација, невладинииот сектор и во приватните организации.
- Студентите ќе бидат оспособени да менаџираат со институции од јавен сектор.
- Да развијат критичко мислење за работата на државата и јавните институции во случај на кршење на административните правила, бирократијата и нетранспарентноста.
- Да развијат комптенции на НЈМ, менаџирање засновани врз резултати и аплицирање на принципите на добро управување
- Да бидат оспособени аналитички да ја развијат улогата на државата и јавната администрација во последниве децении во Република Македонија и во државите во регионов.
- Да ги распознаваат современите трендови и дејствувања во државата во јавните институции и јавното менаџирање во земјите во развој и во развиените земји.
- Да можат да преземаат иницијатива за идентификување и за адресирање на потребите за учење за државните институции и јавната администрација.
- Компетенции вештини за стратешко планирање, акциони планови, пишување на апликации за предлог проекти, евалуација на проектите.
- Компетенции и вештини за проектен менаџмент и финансирање на НВО Секторот.  

Согласно националната рамка за професии, со завршување на студиите во оваа програма студентите можат да се вработат во државната администрација согласно Законот за административни службеници и да менаџираат со институции во јавниот сектор, паралелно нашите дипломирани добиваат компетенции и вештини за работа и управување со организации во невладиниот сектор.

Знаење и разбирање

- Има мултидисиплинарни знаења и разбирање на главните елементи на студирање во областа на јавната администрација и менаџирањето, правото, социоекономските науки.
- Ги опишува и ги идентификува основните концепти, начелата, административните и законските процеси, теориите во jавната aдминистрација,како што се оние поврзани со човечкото и институционалн ооднесување, процесот на јавнитеполитики, економијата во јавниот сектор и менаџирањето на јавните и невладините рганизации.
- Ги разбира различните системи на јавната администрација - државната администрација, јавното менаџирање и интеракцијата на политичките институции и процеси, владините и административни политики.
- Има знаења за процесите на интеграција во Европската унија од jавната и државната администрација и за институционалните аспeкти.

Примена на знаењето и разбирањето

- Да ги применува сознанијата кои се однесуваат на комплексната работа на државата и jавната aдминистрација и да применува соодветни правила и процедури.
- Да работи како државен службеник и амдинистративен службеник во нормативно и админстративни работи.
- Да менаџира институции од јавен и невладин сектор.
- Може да демонстрира способност да подготвува административни документи, да помага во планирањето и координацијата на меѓуинституционалната работа, архивирањето, регистрацијата на управни предмети преку употреба на информацискиот систем.  
- Апликиција на финансискиот јавен менаџмент.
- Пишување на проекти и еваулација на проекти во јавен сектор и невладин сектор.
- Да применува професионални знаења во исполнувањето на работните задачиво институциите на државата и на jавната администрација, во приватните организации и граѓанскиот сектор. 

Способност за проценка

- Има способност да размислува критички и активно да се вклучува во тековните политичките прашањана на централно и на локално ниво.
- Квалитативна анализа на процесот на јавни проекти
- Оценување на влијането на проектите врз заедницата
- Проценка проекти во невладиниот сектор
- Ги разликува различните феномени поврзани со политичката култура на одредена заедница.
- Критички споредува политичките тенденции во општествово и државава и го цени нивното влијаниеврзевроинтеграцискитепроцеси во земјава.

Комуникациски вештини

- Во состојба е да учествува дебата, посредување и преговори, обезбедувајќи аргументирана анализа за политичкиот дискурс.
- Поседува кохерентна способност за пишување на административни акти, предлог проекти, анализи, концепт папер.
- Покажува способност за професионална комуникација со повеќемина во тимска атмосфера и преку инклузивен пристап.

Вештини на учење

- Може да дефинира и да ја утврди улогата на политиката за општество базирано на знаења.
- Може да преземе иницијатива за идентификувањe нa интересите на групи и држaвни институции во рамките на процесот на јавни политики.
- Има вештини да спроведе доживотно учење и самоедукација во областа на политички науки.
- Способен е да ги обучува граѓаните за институциите во јавниот сектор и за демократското општество како и за невладиниот сектор.

Семестар 1

 • [CPS-104] [6 ЕКТС] Теорија на државата и правото
  Овој предметот на студентите им дава воведни теоретски знаења за клучните поими и институти од областа на државата и правото. Дополнително, предметната програма е клучна во изучувањето низа други предмети во текот на студиите.
 • [CPA-101] [6 ЕКТС] Вовед во јавна администрација
  Јавната администрација претставува област која е од посебен интерес за науката. Со предметот Вовед во јавната администрација студентите ќе стекнат знаења за основните концепти на јавната администрација. Посебен акцент ќе биде ставен врз евалвацијата на јавната администрација, како и врз реформите во оваа област во нашава земја. Студентите ќе имаат можност да се запознаат со оваа област и критички да ги анализираат развојот и појавите на јавната администрација. Бидејќи оваа област е предмет на постојани промени, посебно внимание ќе се посвети на новите теории, како и на класичните теории на јавната администрација. Предметот на истражување се: поими и основни знаења за принципите и за институциите на јавната администрација; улогата и значењето на јавната администрација во организираното општество; генезата и историскиот развој на јавната администрација; организациската структура на јавната администрација; функционирањето на институциите на јавната администрација; државните службеници; контролатa и одговорноста на ЈА, комуникациите во ЈА, јавната администрација како служба за одбрана и за реализација на човековите права итн.
 • [CPS-1011] [6 ЕКТС] Вовед во социологија
  Преку предметот „Вовед во социологија“ студентите треба да стекнат општи познавања околу општествените движења и промени. Станува збор за предмет во кој се обработуваат некои основни општествени движења, почнувајќи од оние со кои сите ние се соочуваме како граѓани и академски работници. На студентите им се става на располагање цел спектар на литература од домашни и странски автори со што ќе се овозможи проширување и развој на нивните знаења од областа на темите кои се предмет на анализа. Како посебни цели на овој предмет може да се истакнат: -Студентите да ги разберат основните социолошки концепции и теории. -Студентите да ја разберат научната рамка на социологијата. -Студентите да се оспособат да ги распознаат основните парадигми и правци во социологијата. -Студентите да создадат критичен став околу социологијата како динамичен систем. -Студентите да изградат личен и критичен став кон општествените интеракции на микрониво како и за нивната поврзаноста со општествената макроструктура. -Студентите да ги распознаат социјалните и културолошките аспекти на социјализацијата. -Студентите да изградат лично мислење околу глобализацијата и техничко-технолошкиот развој и нивното влијание врз современите општества.
 • [3 ЕКТС] Изборен предмет - Албански/Македонски јазик
  • [MAPP1010] Македонски јазик за професионални цели 1
  • [MAPP1020] Македонски јазик за професионални цели 2
  • [BS018] Македонски јазик за почетници 1
  • [BS152] Македонски јазик за почетници 2
  • [BAM1010] Албански јазик за почетници 1
  • [BAM2010] Албански јазик за почетници 2
 • [3 ЕКТС] Изборен предмет - Англиски јазик
  • [BENP-01] Англиски јазик за општа и професионална комуникација 1
  • [BENP-02] Англиски јазик за општа и професионална комуникација 2
  • [BENP-03] Англиски јазик за општа и професионална комуникација 3
  • [BENP-04] Англиски јазик за општа и професионална комуникација 4
  • [BEN-05] Англиски јазик 5
  • [BEN-06] Англиски јазик 6
 • [6 ЕКТС] Слободен изборен предмет
  • [EFE-107] Јавно говорење
  • [EFE-127] Дебата и презентациски вештини
  • [EFE-108] Меѓукултурни студии
  • [EFE-108] Комуникациски вештини
  • [EFE-108] Напреден Excel
  • [EFE-111] Напредни ИТ-вештини
  • [EFE-112] Напреден Ворд
  • [EFE-113] Гугл апс
  • [EFE-114] Напреден акцес
  • [EFE-115] Десктоп-публикации
  • [EFE-116] Веб-публикации
  • [EFE-129] Албански jазик и култура на пишување
  • [EFE-131] Албански јазик за специфични цели
  • [EFE-102] Aкадемско пишување на англиски јазик
  • [EFE-103] Академско пишување на македонски јазик
  • [EFE-104] Академско пишување на албански јазик
  • [EFE-105] Германски јазик (ниво 1 до 4)
  • [EFE-117] Заштита на животната средина
  • [EFE-121] Професионален рзавој на кариерата
  • [EFE-132] Човекови права и слободи

Семестар 2

 • [CPA-302] [6 ЕКТС] Вовед во јавна политика
  Целта на предметот е студентите полесно да ги разберат и да ги совладаат јавната политика, нејзините принципи за создавање, водењето конкретна политика, како и нејзина анализа, имплементација, евалуација и нејзино развивање. Менаџментот на јавни политики е дисциплина за решавање проблеми која ги користи сознанијата од методологиите и основните теории на општествените науки, на општествените професии и на филозофијата на политиките.
 • [EPS-405] [6 ЕКТС] Вовед во економија
  Преку овој предмет студентите ќе се запознаат со надворешното и внатрешното окружување на претпријатието. Меѓутоа, внимание ќе биде посветено и на финансиската функција, на маркетинг-функцијата и на организационата функција на претпријатието. Покрај ова, се согледува и влијанието на претпријатието врз заедницата во која дејствува.
 • [CPA-501] [6 ЕКТС] Современи концепти и принципи на менаџмент во јавниот сектор
  Студентите ќе можат да ги препознаваат фундаменталните аспекти на јавниот менаџмент како научна област и како професија и ќе можат да направат анализа на активностите на владата од правна, менаџерска и од политичка перспектива.
 • [6 ЕКТС] Слободен изборен предмет
  • [EFE-107] Јавно говорење
  • [EFE-127] Дебата и презентациски вештини
  • [EFE-108] Меѓукултурни студии
  • [EFE-108] Комуникациски вештини
  • [EFE-110] Напреден Excel
  • [EFE-111] Напредни ИТ-вештини
  • [EFE-112] Напреден Ворд
  • [EFE-113] Гугл апс
  • [EFE-114] Напреден акцес
  • [EFE-115] Десктоп-публикации
  • [EFE-116] Веб-публикации
  • [EFE-129] Албански jазик и култура на пишување
  • [EFE-131] Албански јазик за специфични цели
  • [EFE-102] Aкадемско пишување на англиски јазик
  • [EFE-103] Академско пишување на македонски јазик
  • [EFE-104] Академско пишување на албански јазик
  • [EFE-105] Германски јазик (ниво 1 до 4)
  • [EFE-117] Заштита на животната средина
  • [EFE-121] Професионален рзавој на кариерата
  • [EFE-132] Човекови права и слободи
 • [3 ЕКТС] Изборен предмет - Англиски јазик
  • [BENP-01] Англиски јазик за општа и професионална комуникација 1
  • [BENP-02] Англиски јазик за општа и професионална комуникација 2
  • [BENP-03] Англиски јазик за општа и професионална комуникација 3
  • [BENP-04] Англиски јазик за општа и професионална комуникација 4
  • [BEN-05] Англиски јазик 5
  • [BEN-06] Англиски јазик 6
 • [3 ЕКТС] Изборен предмет - Албански/Македонски јазик
  • [MAPP1010] Македонски јазик за професионални цели 1
  • [MAPP1020] Македонски јазик за професионални цели 2
  • [BS018] Македонски јазик за почетници 1
  • [BS152] Македонски јазик за почетници 2
  • [BAM1010] Албански јазик за почетници 1
  • [BAM2010] Албански јазик за почетници 2

Семестар 3

 • [CPA-403] [6 ЕКТС] Менаџмент со човековите ресурси во јавниот сектор
  Менаџментот со човечките ресурси (МЧР) е важен аспект на организацискиот менаџмент. Овој предмет се фокусира на многукратни изрази на управување со човечките ресурси во јавниот сектор. Преку овој предмет ќе се испитаат теории и практики на МЧР во однос на факторите, демократизацијата на општеството, брзиот развој на технологијата и глобализацијата кои директно имаат влијание врз развојот на МЧР. Воедно се анализира и улогата на МЧР во организации со нагласок на регрутирање, селектирање и тестирање, обука, развивање и компензација на човечките ресурси на организацијата. Исто така значајните активности на МЧР вклучуваат анализирање и опис на работните места. Примената на стратегиското размислување при анализирање на организациските и кадровските предизвици дава конкретни решенија за раководителите во јавниот сектор. Преку предметот студентите се подготвуваат да бидат успешни менаџери со испитување на теориите, практиките и на политиките на модерниот МЧР.
 • [CPA-301] [6 ЕКТС] Основи на статистика
  Главна цел на овој предмет е да се овозможи студентите да стекнат основни знаења за основните статистички методи и за нивна примена со цел следење на професионалната литература, за да можат концизно да се изнесат резултатите и заклучоците од извршените истражувања. Главни аспекти на изучувањето на овој предмет се: одредување на дисциплините, поврзување на податоците, статистичка анализа, статистичка примена на методи на полето на хуманитарните науки, демонстрирање на статистичките податоци и претставување на односот меѓу статистиката и другите науки.
 • [CPA103] [6 ЕКТС] Управно право и постапка
  Предмет на изучување се: принципите на организација, работа и делокруг на административните органи, основните дејности што ја сочинуваат управната функција, актите на административните органи и односот меѓу граѓаните и администрацијата. Целите на предметната програма се состојат во тоа студентите: -Да ги дефинираат и ги разберат поимите администрација и административна функција. -Да ја препознаат и да ја анализираат правната регулатива со која се уредуваат организацијата и функционирањето на јавната администрација во РМ. -Да ги согледаат основните дејности на административната функција. -Да направат разграничување меѓу видовите акти на администрацијата и да ги совладаат првите чекори на создавање такви акти. -Да ги изучат видовите административен надзор. -Да ги спознаат механизмите на контрола над администрацијата и нејзината одговорност пред другите државни органи, но и пред своите клиенти - корисници на нејзините услуги. -Да стекнуваат способности и вештини за идно вработување во органите на администрацијата на РМ, невладините организации, установи и сите институции во кои се решаваат предмети од административно-правна природа.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет - Англиски јазик за специфични цели 1
  • [LPCEN-01] Англиски јазик за јавна администрација, политички науки и комуникација 1
  • [LPCEN-02] Англиски јазик за јавна администрација, политички науки и комуникација 2
 • [6 ЕКТС] Слободен изборен предмет
  • [EFE-107] Јавно говорење
  • [EFE-127] Дебата и презентациски вештини
  • [EFE-108] Меѓукултурни студии
  • [EFE-108] Комуникациски вештини
  • [EFE-110] Напреден Excel
  • [EFE-111] Напредни ИТ-вештини
  • [EFE-112] Напреден Ворд
  • [EFE-113] Гугл апс
  • [EFE-114] Напреден акцес
  • [EFE-115] Десктоп-публикации
  • [EFE-116] Веб-публикации
  • [EFE-129] Албански jазик и култура на пишување
  • [EFE-131] Албански јазик за специфични цели
  • [EFE-102] Aкадемско пишување на англиски јазик
  • [EFE-103] Академско пишување на македонски јазик
  • [EFE-104] Академско пишување на албански јазик
  • [EFE-105] Германски јазик (ниво 1 до 4)
  • [EFE-117] Заштита на животната средина
  • [EFE-121] Професионален рзавој на кариерата
  • [EFE-132] Човекови права и слободи

Семестар 4

 • [CPA-201] [6 ЕКТС] Јавно лидерство и организациски развој
  Целта на предметот е да им се овозможи на студентите како лидери и раководители да го развиваат и да го спроведуваат постигнувањето на мисијата и визијата на одредена организација во јавниот сектор; да ги развиваат вредности кои се неопходни за долгорочниот успех и за нивна примена преку соодветни активности и навики; како лидерите и раководителите лично да се вклучени во обезбедувањето сигурност дека системите за управување со организацијата ќе се развиваат и ќе се спроведуваат. Исто така, преку предметот се опфаќа и начинот како организацијата ги спроведува својата мисија и својата визија преку јасна стратегија заснована на мислењата на сите заинтересирани страни, поддржана преку сите релевантни политики, планови, цели и процеси.
 • [CPMPP-04] [6 ЕКТС] Систем на административни службеници на РСМ
  Целта на овој предмет е студентите да стекнат знаење и вештини за да ги анализираат факторите кои влијаат врз поведението на државните службеници и за механизмите за подобрување на ефективноста на државната служба и отчетноста спрема јавноста.
 • [CPMPP-05] [6 ЕКТС] Буџетирање и јавни финансии
  Целта на прдметот е студентите да стекнат концепциски и содржински знаења од областа на јавните финансии кои преставуваат релација меѓу граѓаните (како физички лица – даночни обрзници и корисници на јавните услуги и добра). Истовремено студентите треба да ги изучуваат и да ги разбираат фискалните политики, процедури и фискалните инструменти за реализација на односите меѓу чинителите во областа на јавните финансии.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [EPMPP-01] Трудово право и работни односи
  • [EPMPP-02] Социологија на информатички технологии
  • [EPMPP-03] Административен систем на ЕУ
  • [EPMPP-04] Управно право во ЕУ
  • [EPMPP-05] Теории и практики на меѓународно управување
  • [EPMPP-06] Политика на Европа и Европска Унија
  • [EPMPP-07] Проектен менаџмент и раководење со грантови
  • [EPMPP-08] Социјална демографија
  • [EPMPP-09] Анализа на придобивки и трошоци
  • [EPMPP-10] Менаџмент на промени
  • [EPMPP-11] Граѓанско општество и развојни политики
  • [EPMPP-12] Менаџмент на социјален сектор
  • [EPMPP-13] Меѓународни владини и невладини организации
  • [EPMPP-14] Одржлив развој
  • [EPA-604] Етика во јавната администрација
  • [EPA-406] Глобализација и социјалните мрежи
  • [CPS-201] Социјална психологија
  • [CPA-202] Уставно право
  • [EPS-504] Политички систем на РМ
  • [CPA6040] Вештини за менаџирање со канцелариски работи
  • [CPS-4011] Политички партии, избори и изборни модели
  • [EPA-401] Социјална и трудова економија
  • [EPA-503] Политички проблеми на ЕУ-интеграции
  • [EPA-505] Административно право на Европска унија
  • [EPA-506] Хуманитарното право и улогата на јавните службеници
  • [ECSS-02] Стратегии за пребарување на работа
  • [EPA-603] Теории на организациско однесување
  • [CPS-403] Политички менаџмент
  • [EPA-606] Развојно планирање и проценка на влијанието на јавните политики
  • [CPA071] Социјални политики
  • [EPA-607] Деловна регулатива на владите
  • [CPS-701] Демократија и граѓанско општество
  • [EPA-702] Социологија на работа и организации
  • [CPS-801] Анализа на јавното мислење
  • [EPA081] Социјална работа во секторот на НВО
  • [ECSS-01] ИТ во јавен сектор
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет - Англиски јазик за специфични цели 2
  • [LPCEN-01] Англиски јазик за јавна администрација, политички науки и комуникација 1
  • [LPCEN-02] Англиски јазик за јавна администрација, политички науки и комуникација 2

Семестар 5

 • [CPA-6033] [6 ЕКТС] Квалитативни и квантитативни методи во општествените науки
  Во рамките на предметот се опфатени два општи приода кон анализа на податоците, имено квантитативна и квалитативна. Во однос на квантитативна анализа се фокусира на употреба на статистичката анализа, а во квалитативна анализа се дефинираат оние пристапи во кои не се вклучени квантитативните пристапи - или пристапи кои не користат нумеричка манипулација. Ќе биде анализирано и преку студии на случај ќе се презентираат методите на истражување, деловите на општественото научно истражување, приодите за истражувачки дизајн, спроведување емпириски дизајн како и мултиваријабилна анализа.
 • [CPA-502] [6 ЕКТС] Системи на локална самоуправа
  Студентите треба да стекнат и основни знаења, но и поспецијализирани знаења во врска со организирањето и со функционирањето на локалната самоуправа. Исто така треба да стекнат и сознанија за односот на локалната и централната власт и за основните принципи на локалната самоуправа во државите со традиционална локална самоуправа, во државите на Југоисточна Европа и во Република Македонија. Цел на изучување на овој предмет е студентите да бидат подготвени на потребното ниво за да можат да ги завршат своите обврските целосно и одговорно.
 • [CPA-401] [6 ЕКТС] Институции и политики на ЕУ
  Целта на овој предмет е студентите да се запознаат со комплексната природа на феномените кои ја сочинуваат европската интергација, европските институциите и политиките. Првиот дел на овој предмет се однесува на развојот на институциите, процесот на донесување одлуки и на улогата на главните актери, додека вториот дел се однесува на политиките на ЕУ. Исто така, преку овој предемет студентите стекниваат сознанија за главните теоретски интерпретации и за развојот на ЕУ. Притоа ги согледуваат сегашните и идните предизвици со кои се соочува ЕУ во однос на нејзините институции и политики.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [EPMPP-01] Трудово право и работни односи
  • [EPMPP-02] Социологија на информатички технологии
  • [EPMPP-03] Административен систем на ЕУ
  • [EPMPP-04] Управно право во ЕУ
  • [EPMPP-05] Теории и практики на меѓународно управување
  • [EPMPP-06] Политика на Европа и Европска Унија
  • [EPMPP-07] Проектен менаџмент и раководење со грантови
  • [EPMPP-08] Социјална демографија
  • [EPMPP-09] Анализа на придобивки и трошоци
  • [EPMPP-10] Менаџмент на промени
  • [EPMPP-11] Граѓанско општество и развојни политики
  • [EPMPP-12] Менаџмент на социјален сектор
  • [EPMPP-13] Меѓународни владини и невладини организации
  • [EPMPP-14] Одржлив развој
  • [EPA-604] Етика во јавната администрација
  • [EPA-406] Глобализација и социјалните мрежи
  • [CPS-201] Социјална психологија
  • [CPA-202] Уставно право
  • [EPS-504] Политички систем на РМ
  • [CPA6040] Вештини за менаџирање со канцелариски работи
  • [CPS-4011] Политички партии, избори и изборни модели
  • [EPA-401] Социјална и трудова економија
  • [EPS3040] Политички проблеми на ЕУ-интеграции
  • [EPA-505] Административно право на Европска унија
  • [EPA-506] Хуманитарното право и улогата на јавните службеници
  • [ECSS-02] Стратегии за пребарување на работа
  • [EPA-603] Теории на организациско однесување
  • [CPS-403] Политички менаџмент
  • [EPA-606] Развојно планирање и проценка на влијанието на јавните политики
  • [CPA071] Социјални политики
  • [EPA-607] Деловна регулатива на владите
  • [CPS-701] Демократија и граѓанско општество
  • [EPA-702] Социологија на работа и организации
  • [CPS-801] Анализа на јавното мислење
  • [EPA081] Социјална работа во секторот на НВО
  • [ECSS-01] ИТ во јавен сектор
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [EPMPP-01] Трудово право и работни односи
  • [EPMPP-02] Социологија на информатички технологии
  • [EPMPP-03] Административен систем на ЕУ
  • [EPMPP-04] Управно право во ЕУ
  • [EPMPP-05] Теории и практики на меѓународно управување
  • [EPMPP-06] Политика на Европа и Европска Унија
  • [EPMPP-07] Проектен менаџмент и раководење со грантови
  • [EPMPP-08] Социјална демографија
  • [EPMPP-09] Анализа на придобивки и трошоци
  • [EPMPP-10] Менаџмент на промени
  • [EPMPP-11] Граѓанско општество и развојни политики
  • [EPMPP-12] Менаџмент на социјален сектор
  • [EPMPP-13] Меѓународни владини и невладини организации
  • [EPMPP-14] Одржлив развој
  • [EPA-604] Етика во јавната администрација
  • [EPA-406] Глобализација и социјалните мрежи
  • [CPS-201] Социјална психологија
  • [CPA-202] Уставно право
  • [EPS-504] Политички систем на РМ
  • [CPA6040] Вештини за менаџирање со канцелариски работи
  • [CPS-4011] Политички партии, избори и изборни модели
  • [EPA-401] Социјална и трудова економија
  • [EPS3040] Политички проблеми на ЕУ-интеграции
  • [EPA-505] Административно право на Европска унија
  • [EPA-506] Хуманитарното право и улогата на јавните службеници
  • [ECSS-02] Стратегии за пребарување на работа
  • [EPA-603] Теории на организациско однесување
  • [CPS-403] Политички менаџмент
  • [EPA-606] Развојно планирање и проценка на влијанието на јавните политики
  • [CPA071] Социјални политики
  • [EPA-607] Деловна регулатива на владите
  • [CPS-701] Демократија и граѓанско општество
  • [EPA-702] Социологија на работа и организации
  • [CPS-801] Анализа на јавното мислење
  • [EPA081] Социјална работа во секторот на НВО
  • [ECSS-01] ИТ во јавен сектор

Семестар 6

 • [CPA7030] [6 ЕКТС] Компаративни аспекти на системите на јавната администрација
  Преку овој предмет студентите ќе стекнат знаења за основните карактеристики на јавната администрација во разни држави. Основна цел е да се истражуваат видовите како форми на дејствување на институциите на јавната администрација во разни општества, со цел студентите да стекнат нови знаења. Преку овој предмет, студентите ќе бидат запознати со значењето на јавната администрација во различни држави, преку запознавање со различните организациски административни системи на државите. Исто така, на студентите ќе им биде овозможено да ги разберат организациската структура и функционирањето на институциите извршно-административно, но и на другите форми и институции на јавната администрација. Ова знаење за студентите е значајно особено во однос на глобализацијата и на важноста на интеграцијата.
 • [CPMPP-06] [6 ЕКТС] Стратешки менаџмент во јавен и непрофитен сектор
  Преку овој предмет студентите ќе стекнат основни сознанија за раководењето на една организација/институција и за влијание врз организациските и индивидуалните однесување. Ќе бидат анализирани клучните теории на раководењето како и внатрешните и надворешните фактори кои влијаат врз овој процес. Студентите критички ќе го анализираат феноменот на лидерството и ограничувачкиот пристап на теориите врз овој феномен. Опфатени се следниве теми: лидерство, предизвици на лидерството, влијанието врз лидерството и влијанието врз создавањето лидери во организациите / заедниците; и извештаи за организацијата / заедницата. Посебно внимание ќе биде посветено на знаењето, пристапот и примената на лидерството.
 • [CPA-604] [6 ЕКТС] Дипломска работа
  Ова е активност поврзано со дипломската работа и професионален пројект. Од студентите се бара да напише проект, обично поврзан со дипломската работа, да се изработи структурата на проектот да се направи истражување и да го напишат извештајот.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [EPMPP-01] Трудово право и работни односи
  • [EPMPP-02] Социологија на информатички технологии
  • [EPMPP-03] Административен систем на ЕУ
  • [EPMPP-04] Управно право во ЕУ
  • [EPMPP-05] Теории и практики на меѓународно управување
  • [EPMPP-06] Политика на Европа и Европска Унија
  • [EPMPP-07] Проектен менаџмент и раководење со грантови
  • [EPMPP-08] Социјална демографија
  • [EPMPP-09] Анализа на придобивки и трошоци
  • [EPMPP-10] Менаџмент на промени
  • [EPMPP-11] Граѓанско општество и развојни политики
  • [EPMPP-12] Менаџмент на социјален сектор
  • [EPMPP-13] Меѓународни владини и невладини организации
  • [EPMPP-14] Одржлив развој
  • [EPA-604] Етика во јавната администрација
  • [EPA-406] Глобализација и социјалните мрежи
  • [CPS-201] Социјална психологија
  • [CPA-202] Уставно право
  • [EPS-504] Политички систем на РМ
  • [CPA6040] Вештини за менаџирање со канцелариски работи
  • [CPS-4011] Политички партии, избори и изборни модели
  • [EPA-401] Социјална и трудова економија
  • [EPA-503] Политички проблеми на ЕУ-интеграции
  • [EPA-505] Административно право на Европска унија
  • [EPA-506] Хуманитарното право и улогата на јавните службеници
  • [ECSS-02] Стратегии за пребарување на работа
  • [EPA-603] Теории на организациско однесување
  • [CPS-403] Политички менаџмент
  • [EPA-606] Развојно планирање и проценка на влијанието на јавните политики
  • [CPA071] Социјални политики
  • [EPA-607] Деловна регулатива на владите
  • [CPS-701] Демократија и граѓанско општество
  • [EPA-702] Социологија на работа и организации
  • [CPS-801] Анализа на јавното мислење
  • [EPA081] Социјална работа во секторот на НВО
  • [ECSS-01] ИТ во јавен сектор
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [EPMPP-01] Трудово право и работни односи
  • [EPMPP-02] Социологија на информатички технологии
  • [EPMPP-03] Административен систем на ЕУ
  • [EPMPP-04] Управно право во ЕУ
  • [EPMPP-05] Теории и практики на меѓународно управување
  • [EPMPP-06] Политика на Европа и Европска Унија
  • [EPMPP-07] Проектен менаџмент и раководење со грантови
  • [EPMPP-08] Социјална демографија
  • [EPMPP-09] Анализа на придобивки и трошоци
  • [EPMPP-10] Менаџмент на промени
  • [EPMPP-11] Граѓанско општество и развојни политики
  • [EPMPP-12] Менаџмент на социјален сектор
  • [EPMPP-13] Меѓународни владини и невладини организации
  • [EPMPP-14] Одржлив развој
  • [EPA-604] Етика во јавната администрација
  • [EPA-406] Глобализација и социјалните мрежи
  • [CPS-201] Социјална психологија
  • [CPA-202] Уставно право
  • [EPS-504] Политички систем на РМ
  • [CPA6040] Вештини за менаџирање со канцелариски работи
  • [CPS-4011] Политички партии, избори и изборни модели
  • [EPA-401] Социјална и трудова економија
  • [EPA-503] Политички проблеми на ЕУ-интеграции
  • [EPA-505] Административно право на Европска унија
  • [EPA-506] Хуманитарното право и улогата на јавните службеници
  • [ECSS-02] Стратегии за пребарување на работа
  • [EPA-603] Теории на организациско однесување
  • [CPS-403] Политички менаџмент
  • [EPA-606] Развојно планирање и проценка на влијанието на јавните политики
  • [CPA071] Социјални политики
  • [EPA-607] Деловна регулатива на владите
  • [CPS-701] Демократија и граѓанско општество
  • [EPA-702] Социологија на работа и организации
  • [CPS-801] Анализа на јавното мислење
  • [EPA081] Социјална работа во секторот на НВО
  • [ECSS-01] ИТ во јавен сектор

240 ЕКТС (4 години)

Семестар 7

 • [CPA118] [6 ЕКТС] Современи политички системи
  Основна цел на предметот „Современи политички системи“ е студентите да стекнат: знаења околу функционирањето на политичките системи кои се среќаваат денес ширум светот, опфаќајќи ги тука не само оние политички системи кои се сметаат како демократски, знаења за основните теории и концепции за политичките системи, но истовремено да се запознаат и со практичното функционирање на повеќе политички системи во светски рамки. Од овој аспект гледано, како основни посебни цели на овој предмет може да се наведат следниве: - Студентите да се запознаат со политичките системи од аспект на нивниот поим, специфичности и историски развој. - Студентите да стекнат основни знаења околу главните теории и концепции за политичките системи. - Студентите да се запознаат со основните пристапи кон класификација на политичките системи. - Студентите да се оспособат да ги распознаат спецификите на одделни политички системи.
 • [CPMPP-07] [6 ЕКТС] Системи на јавни набавки
  Студентите стекнуваат знаења за целиот процес на менаџментот на синџирот на снабдување, од суровини до готов производ; анализа на конкретни логистички ситуации, дијагностицирање проблеми во синџирот на снабдување и предлагање aлтернативни решенија за решавање на овие проблеми; примена на SCOR-моделот; идентификување на главните елементи на менаџментот на синџирот на снабдување и нивната поврзаност со синџирите на создавање додадена вредност во производството и мрежите на вредност; примена на информациски технологии за интегрирање и управување со логистиката; интеракцијата помеѓу Интернетот и менаџментот на синџирот на снабдување.
 • [CPMPP-08] [6 ЕКТС] Добро владење и општествена одговорност
  Преку овој предмет студентите ќе стекнат знаења за основните карактеристики на доброто владеење во институциите на Европската Унија. Притоа систематски ќе бидат анализирани Европската Унија и проектот на економска и политичка интеграција на Европа. Предавањата ќе се осврнат на анализа на институциите и полити ките на интеграција во Европа. Во текот на семестарот студентите ќе ги анализираат јавните политики (земјоделство, регионална политика, заедничка надворешна и безбедносна политика). Ќе бидат опфатени и анализата и демократскиот дефициите и отуѓеноста на европските лидери од граѓаните на Европската Унија.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [EPMPP-01] Трудово право и работни односи
  • [EPMPP-02] Социологија на информатички технологии
  • [EPMPP-03] Административен систем на ЕУ
  • [EPMPP-04] Управно право во ЕУ
  • [EPMPP-05] Теории и практики на меѓународно управување
  • [EPMPP-06] Политика на Европа и Европска Унија
  • [EPMPP-07] Проектен менаџмент и раководење со грантови
  • [EPMPP-08] Социјална демографија
  • [EPMPP-09] Анализа на придобивки и трошоци
  • [EPMPP-10] Менаџмент на промени
  • [EPMPP-11] Граѓанско општество и развојни политики
  • [EPMPP-12] Менаџмент на социјален сектор
  • [EPMPP-13] Меѓународни владини и невладини организации
  • [EPMPP-14] Одржлив развој
  • [EPA-604] Етика во јавната администрација
  • [EPA-406] Глобализација и социјалните мрежи
  • [CPS-201] Социјална психологија
  • [CPA-202] Уставно право
  • [EPS-504] Политички систем на РМ
  • [CPA6040] Вештини за менаџирање со канцелариски работи
  • [CPS-4011] Политички партии, избори и изборни модели
  • [EPA-401] Социјална и трудова економија
  • [EPS3040] Политички проблеми на ЕУ-интеграции
  • [EPA-505] Административно право на Европска унија
  • [EPA-506] Хуманитарното право и улогата на јавните службеници
  • [ECSS-02] Стратегии за пребарување на работа
  • [EPA-603] Теории на организациско однесување
  • [CPS-403] Политички менаџмент
  • [EPA-606] Развојно планирање и проценка на влијанието на јавните политики
  • [CPA071] Социјални политики
  • [EPA-607] Деловна регулатива на владите
  • [CPS-701] Демократија и граѓанско општество
  • [EPA-702] Социологија на работа и организации
  • [CPS-801] Анализа на јавното мислење
  • [EPA081] Социјална работа во секторот на НВО
  • [ECSS-01] ИТ во јавен сектор
 • [6 ЕКТС] Слободен изборен предмет
  • [EFE-107] Јавно говорење
  • [EFE-127] Дебата и презентациски вештини
  • [EFE-108] Меѓукултурни студии
  • [EFE-108] Комуникациски вештини
  • [EFE-110] Напреден Excel
  • [EFE-111] Напредни ИТ-вештини
  • [EFE-112] Напреден Ворд
  • [EFE-113] Гугл апс
  • [EFE-114] Напреден акцес
  • [EFE-115] Десктоп-публикации
  • [EFE-116] Веб-публикации
  • [EFE-129] Албански jазик и култура на пишување
  • [EFE-131] Албански јазик за специфични цели
  • [EFE-102] Aкадемско пишување на англиски јазик
  • [EFE-103] Академско пишување на македонски јазик
  • [EFE-104] Академско пишување на албански јазик
  • [EFE-105] Германски јазик (ниво 1 до 4)
  • [EFE-117] Заштита на животната средина
  • [EFE-121] Професионален рзавој на кариерата
  • [EFE-132] Човекови права и слободи

Семестар 8

 • [EPA-403] [6 ЕКТС] Номотехника
  Целтa на предметот e студентите да се оспособат за креирање на правните акти, односно за креирање на правото, но и да се запознаат со улогата на правната техника во овој процес на национално ниво,во други земји (вклучувајќи го и компаративниот аспект), а посебно да се запознаат со правото на Европската унија.
 • [CPMPP-09] [6 ЕКТС] Менаџмент заснован врз резултати
  Во последниве децении владите се сочуваат со константен притисок за поголема транспарентност, отчетност визави даночните обврзници како се алоцираат јавните финансии. Во таа насока, притисокот од јавноста, за поголема отчетност и транспарентност се едни од најважните фактори за имплементација на концептот менаџмент заснован врз резултати во јавниот сектор. Целта на предметот е да се запознаат студентите со концептите и алатките за операционализација на употребата на менаџментот заснован врз резултати од различни актери: државни институции, јавни претпријатија, НВО-сектор.
 • [CPMPP-10] [6 ЕКТС] Современи проблеми во јавните политики
  Целта на предметот е да им се овозможи на студентите полесно да ги разберат и да ги совладаат јавната политика како нова научна дисциплина и односот со другите општествени науки. Преку овој предмет студентите ќе се запознаат со основните принципи на јавната политика, креирањетоа конкретна политика, нејзината анализа, имплементација и евалуација. Преку практичната настава студентите ќе се запознаваат со различните видови јавни политики како и со нивните носители или креатори во практиката, така што ќе бидат во можност да се уверат за улогата и важноста на партиципацијата на граѓаните во процесот на одлучување за најбитните општествени прашања.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [EPMPP-01] Трудово право и работни односи
  • [EPMPP-02] Социологија на информатички технологии
  • [EPMPP-03] Административен систем на ЕУ
  • [EPMPP-04] Управно право во ЕУ
  • [EPMPP-05] Теории и практики на меѓународно управување
  • [EPMPP-06] Политика на Европа и Европска Унија
  • [EPMPP-07] Проектен менаџмент и раководење со грантови
  • [EPMPP-08] Социјална демографија
  • [EPMPP-09] Анализа на придобивки и трошоци
  • [EPMPP-10] Менаџмент на промени
  • [EPMPP-11] Граѓанско општество и развојни политики
  • [EPMPP-12] Менаџмент на социјален сектор
  • [EPMPP-13] Меѓународни владини и невладини организации
  • [EPMPP-14] Одржлив развој
  • [EPA-604] Етика во јавната администрација
  • [EPA-406] Глобализација и социјалните мрежи
  • [CPS-201] Социјална психологија
  • [CPA-202] Уставно право
  • [EPS-504] Политички систем на РМ
  • [CPA6040] Вештини за менаџирање со канцелариски работи
  • [CPS-4011] Политички партии, избори и изборни модели
  • [EPA-401] Социјална и трудова економија
  • [EPS3040] Политички проблеми на ЕУ-интеграции
  • [EPA-505] Административно право на Европска унија
  • [EPA-506] Хуманитарното право и улогата на јавните службеници
  • [ECSS-02] Стратегии за пребарување на работа
  • [EPA-603] Теории на организациско однесување
  • [CPS-403] Политички менаџмент
  • [EPA-606] Развојно планирање и проценка на влијанието на јавните политики
  • [CPA071] Социјални политики
  • [EPA-607] Деловна регулатива на владите
  • [CPS-701] Демократија и граѓанско општество
  • [EPA-702] Социологија на работа и организации
  • [CPS-801] Анализа на јавното мислење
  • [EPA081] Социјална работа во секторот на НВО
  • [ECSS-01] ИТ во јавен сектор
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [EPMPP-01] Трудово право и работни односи
  • [EPMPP-02] Социологија на информатички технологии
  • [EPMPP-03] Административен систем на ЕУ
  • [EPMPP-04] Управно право во ЕУ
  • [EPMPP-05] Теории и практики на меѓународно управување
  • [EPMPP-06] Политика на Европа и Европска Унија
  • [EPMPP-07] Проектен менаџмент и раководење со грантови
  • [EPMPP-08] Социјална демографија
  • [EPMPP-09] Анализа на придобивки и трошоци
  • [EPMPP-10] Менаџмент на промени
  • [EPMPP-11] Граѓанско општество и развојни политики
  • [EPMPP-12] Менаџмент на социјален сектор
  • [EPMPP-13] Меѓународни владини и невладини организации
  • [EPMPP-14] Одржлив развој
  • [EPA-604] Етика во јавната администрација
  • [EPA-406] Глобализација и социјалните мрежи
  • [CPS-201] Социјална психологија
  • [CPA-202] Уставно право
  • [EPS-504] Политички систем на РМ
  • [CPA6040] Вештини за менаџирање со канцелариски работи
  • [CPS-4011] Политички партии, избори и изборни модели
  • [EPA-401] Социјална и трудова економија
  • [EPS3040] Политички проблеми на ЕУ-интеграции
  • [EPA-505] Административно право на Европска унија
  • [EPA-506] Хуманитарното право и улогата на јавните службеници
  • [ECSS-02] Стратегии за пребарување на работа
  • [EPA-603] Теории на организациско однесување
  • [CPS-403] Политички менаџмент
  • [EPA-606] Развојно планирање и проценка на влијанието на јавните политики
  • [CPA071] Социјални политики
  • [EPA-607] Деловна регулатива на владите
  • [CPS-701] Демократија и граѓанско општество
  • [EPA-702] Социологија на работа и организации
  • [CPS-801] Анализа на јавното мислење
  • [EPA081] Социјална работа во секторот на НВО
  • [ECSS-01] ИТ во јавен сектор
Google+