Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Programi:

Menaxhmenti Publik dhe Administrata (2018/2019)

Drejtimi: Menaxhimi i Organizatave Joqeveritare
Cikli i studimeve: Cikli i parë (Deridiplomike)
Fakulteti: Shkencat Shoqërore Bashkëkohore
Viti akademik: 2023 / 2024
Titulli: I diplomuar në menaxhmentin publik dhe administratë / Drejtimi: Menaxhimi i organizatave joqeveritare
SETK: 180 (3 vite) Akreditimi
SETK: 240 (4 vitе) Akreditimi
Vendimi: Vendimi për fillim me punë

Programi studimor Menaxhimi  i  organizatave joqeveritare ka qasje multidisiplinare të elementeve thelbësore të studimit në fushën e administratës publike, drejtësisë, shkencave socio-ekonomike, i përshkruan dhe i identifikon konceptet themelore, parimet, proceset administrative dhe juridike, si dhe teoritë në administratën publike , teoritë në administratën publike, të tilla si ato që kanë të bëjnë me sjelljen institucionale dhe njerëzore, procesin e politikave publike, ekonominë e sektorit publik dhe menaxhimin e organizatave publike dhe jofitimprurëse.
Qëllimet  kryesore të programit janë përgatitja e studentëve për:

- Përgatitjen e dokumenteve administrative, planifikimin dhe koordinimin e punës ndërinstitucionale, arkivimin, regjistrimin i subjekteve administrative, duke i përdorur sistemet informative;
- Zbatimin e  njohurive profesionale për përmbushjen e detyrave të punës në institucionet shtetërore dhe administratën publike, organizatat private, si dhe sektorin civil;
- Zhvillimin e mendimit kritik për punën e institucioneve shtetërore dhe publike në rastet e thyerjes së rregullave administrative, burokracisë dhe jo transparencës;
- Të fitojnë njohuri analitike për ta zhvilluar rolin e shtetit dhe të administratës publike në dekadat e fundit në Republikën e Maqedonisë dhe në shtetet e tjera rajonale;
- Të njohin trendet bashkëkohore dhe zhvillimet në institucionet shtetërore dhe publike dhe në menaxhimin publik në vendet në zhvillim dhe në ato të zhvilluara;
- Marrjen e nismave për identifikimin dhe adresimin e nevojave për studim në institucionet shtetërore dhe administratën publike;
- Të fitojnë kompetenca dhe aftësi për planifikimin strategjik, planet e veprimit, aplikimin për grante dhe shkrimin e projekteve;
- Përvetësime dhe shkathtësi për menaxhimin e projekteve dhe grumbullimin e fondeve në sektorin e OJQ-ve.
 

Me të përfunduar studimet në këtë program, studentët mund të punësohen si menaxherë në sektorin publik dhe të menaxhojnë organizatat në sektorin joqeveritar.

Njohuritë dhe të kuptuarit

- Zhvillimi i njohurive të sektorit jofitimprurës: Të demonstrohet njohuria dhe të kuptuarit e tendencave të kaluara, aktuale dhe të ardhshme në sektorin jofitimprurës në organizata, politika dhe sektorë në Shtetet e Bashkuara dhe jashtë saj;
- Zhvillimi i vlerave të sektorit social: Të demonstrohen  mendime strategjike, respektuese dhe kritike për artikulimin dhe njohjen e vlerave të sektorit social për promovimin e komuniteteve të drejta, gjithëpërfshirëse, prosperuese, të përgjegjshme dhe të qëndrueshme;
- Ka njohuri dhe kuptim multidisiplinar të elementeve kryesore të studimit në fushën e sektorit të OJQ-ve, ligjit, shkencave socio-ekonomike;
- Ka njohuri për proceset e integrimit në Bashkimin Evropian dhe projektet për sektorin e OJQ-ve;

Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit

- Aplikimi i kompetencave të menaxhimit jofitimprurës;
- Për të pranuar të dhëna të paarsyeshme për komplikime;
- Zbatimi i parimeve dhe qasjeve në menaxhimin jofitimprurës për të zgjidhur problemin me anë të   planifikimit strategjik, menaxhimit të bordit, zhvillimit të resurseve, administrimit financiar, menaxhimit të burimeve njerëzore, pajtueshmërisë ligjore, marketingut jo fitimprurës, vlerësimit të programeve, politikave dhe evokimit;
- Të menaxhojë institucionet nga sektori joqeveritar;
- Zbatimi i menaxhimit publik financiar;
- Shkrimi i projekteve dhe vlerësimi i projekteve në sektorin publik dhe në sektorin joqeveritar.

Aftësitë për të vlerësuar

-Integrimi i udhëheqjes etike jofitimprurëse: Demonstron kapacitetin etik të drejtimit dhe gjykimin etik për lidershipin jo-fitimprurës, llogaridhënien globale, përgjegjësinë sociale dhe vendimmarrjen etike;
-Analiza cilësore e procesit të projektit;
-Vlerësimi i ndikimit të projekteve në komunitet;
-Vlerësimi i projekteve në sektorin joqeveritar;

Aftësitë e komunikimit

- Është në gjendje të merr pjesë  në debate, negociata dhe  ndërmjetësime, duke  siguruar analizë të argumentuar për diskursin politik;
- Posedon aftësi koherente për përpilim të propozim projekteve, analizave, koncepteve;
- Tregon aftësi për komunikim profesional me më tepër persona në atmosferë ekipore me qasje inkluzive;

Aftësitë e të mësuarit

- Integrimi i analizës së ndikimeve shoqërore;
- Demonstrimi i kapacitetit për të vlerësuar përfitimet e zhvillimit organizativ, të mësuarit organizativ, efektivitetin organizativ dhe qëndrueshmërinë organizative për ndikimin social dhe inovacionin social;
- Ka aftësi për të zbatuar të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe vetë-edukimin në fushën e sektorit të OJQ-ve;
- Është në gjendje të trajnojë qytetarët për institucionet në sektorin publik dhe për shoqërinë demokratike, si dhe për sektorin joqeveritar;

Semestri 1

 • [CPS-104] [6 SETK] Teoria e shtetit dhe e së drejtës
  Kjo lëndë studentëve ju ofron njohuri hyrëse teorike për konceptet dhe institutet kryesore në fushën e shtetit dhe të drejtës. Në mënyrë plotësuese program i lëndës është thelbësor për studimin e një vargu të lëndëve të tjera gjatë studimeve.
 • [CPA-101] [6 SETK] Hyrje në administrimin publik
  Administrimi publik pëfraqëson një fushë me interes të veçantë për shkencën. Me lëndën Hyrje në administrimin publik studentët marrin njohuri mbi konceptet themelore të administrimit publik. Theks i veçantë do t’i kushtohet vlerësimit të administrimit publik si dhe reformave në këtë fushë në vendin tonë. Studentët do të kenë mundësi të njihen me këtë fushë dhe në mënyrë kritike të analizojnë zhvillimin dhe dukuritë në administrimin publik. Meqë kjo fushë është subjekt i ndryshimeve konstante, vëmendje e veçantë do t’u kushtohet teorive të reja si dhe teorive klasike të administrimit publik. Subjekti i hulumtimit përbëhet nga: termet dhe njohuritë themelore lidhur me parimet dhe institucionet e administrimit publik; roli dhe rëndësia e administrimit publik në shoqërinë e organizuar; gjeneza dhe zhvillimi historik i administrimit publik; struktura organizative e administrimit publik; funksionimi i institucioneve të administratës publike; nëpunësit civilë; kontrolli dhe pëgjegjësia e administrimit publik; komunikimi në administrimin publik; administrimi publik si shërbim për mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave të njeriut, etj.
 • [CPS-1011] [6 SETK] Hyrje në Sociologji
  Lënda "Hyrje në Sociologji" duhet t'u sigurojë studentëve njohuri të përgjithshme për lëvizjet dhe ndryshimet shoqërore. Bëhet fjalë për një objekt që kryen përpunimin e disa lëvizjeve themelore sociale, duke filluar me ato të cilat të gjithë ne përballemi si qytetarë dhe akademikë. Studentët do të pajisen me një literaturë të plotë nga autorë vendas dhe të huaj, të cilët do t'u mundësojnë atyre të zgjerojnë dhe zhvillojnë njohuritë e tyre në fushat e temave që janë subjekt i analizave. Si qëllime të veçanta të kësaj lënde mund të theksohen: -Studentët t’i kuptojnë konceptet dhe teoritë themelore sociologjike; -Studentët t’i kuptojnë kuadrin shkencor të sociologjisë; -Studentët do të jenë në gjendje të njohin paradigmat themelore dhe drejtimet në sociologji; -Studentët të krijojnë mendime kritike rreth sociologjisë si një sistem dinamik; -Studentët të ndërtojnë një qëndrim personal dhe kritik ndaj ndërveprimeve shoqërore në nivelin mikro, si dhe lidhjen e tyre me strukturën makro sociale; -Studentët t’i njohin aspektet sociale dhe kulturore të socializimit; -Studentët të krijojnë mendime personale rreth globalizimit dhe zhvillimit teknik dhe teknologjik dhe ndikimit të tyre në shoqëritë bashkëkohore;
 • [3 SETK] Lëndë zgjedhore - Gjuhë shqipe/maqedonase
  • [MAPP1010] Gjuhë maqedonase për qëllime profesionale 1
  • [MAPP1020] Gjuhë maqedonase për qëllime profesionale 2
  • [BS018] Gjuhë maqedonase për fillestarë 1
  • [BS152] Gjuhë maqedonase për fillestarë 2
  • [BAM1010] Gjuhë shqipe për fillestarë 1
  • [BAM2010] Gjuhë shqipe për fillestarë 2
 • [3 SETK] Lëndë zgjedhore - Gjuhë angleze
  • [BENP-01] Gjuhë angleze për komunikim të përgjithshëm dhe profesional 1
  • [BENP-02] Gjuhë angleze për komunikim të përgjithshëm dhe profesional 2
  • [BENP-03] Gjuhë angleze për komunikim të përgjithshëm dhe profesional 3
  • [BENP-04] Gjuhë angleze për komunikim të përgjithshëm dhe profesional 4
  • [BEN-05] Gjuhë angleze 5
  • [BEN-06] Gjuhë angleze 6
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore e lirë
  • [EFE-107] Të folurit publik
  • [EFE-127] Debat dhe shkathtësi prezantimi
  • [EFE-108] Studime ndëkulturore
  • [EFE-108] Aftësitë e komunikimit
  • [EFE-110] Excel i avancuar
  • [EFE-111] Aftësitë të avancuara të TI-së
  • [EFE-112] Word i avancuar
  • [EFE-113] Google Apps
  • [EFE-114] Access-i i avancuar
  • [EFE-115] Desktop publikimi
  • [EFE-116] Publikimi ueb
  • [EFE-129] Gjuhë shqipe me kulturë shkrimi
  • [EFE-131] Gjuha shqipe për qëllime specifike
  • [EFE-102] Të shkruarit akademik në gjuhën angleze
  • [EFE-103] Të shkruarit akademik në gjuhën maqedonase
  • [EFE-104] Të shkruarit akademik në gjuhën shqipe
  • [EFE-105] Gjuha gjermane (niveli 1-4)
  • [EFE-117] Mbrojta e ambientit
  • [EFE-121] Zhvillimi profesional i karrierës
  • [EFE-132] Liritë dhe të drejtat e njeriut

Semestri 2

 • [CPA-302] [6 SETK] Hyrje në politikat publike
  Lënda ka për qëllim t’u mundësojë studentëve t’i kuptojnë më lehtë politikat publike, parimet për krijimin e tyre, udhëheqjen e një politike konkrete, analizën, implementimin, vlerësimin dhe zhvillimin e saj. Menaxhimi i politikave publike është një disiplinë për zgjidhjen e problemeve të cilat rezultojnë në njohuri nga metodologjitë dhe teoritë themelorë të shkencave sociale, të profesioneve sociale dhe të filozofisë së politikave.
 • [EPS-405] [6 SETK] Hyrje në ekonomi
  Përmes kësaj lënde studentët do të njihen me rrethimin e jashtëm dhe të brendshëm të ndërmarrjes. Ndërkaq, kujdes do t’i kushtohet funksionit të financimit, marketingut dhe organizatimit të ndërmarrjes. Përveç kësaj, analizohet edhe ndikimi i ndërmarrjes në bashkësinë ku ajo vepron.
 • [CPA-501] [6 SETK] Konceptet dhe parimet bashkëkohore të menaxhimit në sektorin publik
  Studentët do të mund të njihen me aspektet fundamentale të menaxhimit publik si një fushë shkencore dhe si profesion si dhe të analizojnë aktivitetet e qeverisë nga perspektiva e së drejtës, menaxheriale dhe politike.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore e lirë
  • [EFE-107] Të folurit publik
  • [EFE-127] Debat dhe shkathtësi prezantimi
  • [EFE-108] Studime ndëkulturore
  • [EFE-108] Aftësitë e komunikimit
  • [EFE-110] Excel i avancuar
  • [EFE-111] Aftësitë të avancuara të TI-së
  • [EFE-112] Word i avancuar
  • [EFE-113] Google Apps
  • [EFE-114] Access-i i avancuar
  • [EFE-115] Desktop publikimi
  • [EFE-116] Publikimi ueb
  • [EFE-129] Gjuhë shqipe me kulturë shkrimi
  • [EFE-131] Gjuha shqipe për qëllime specifike
  • [EFE-102] Të shkruarit akademik në gjuhën angleze
  • [EFE-103] Të shkruarit akademik në gjuhën maqedonase
  • [EFE-104] Të shkruarit akademik në gjuhën shqipe
  • [EFE-105] Gjuha gjermane (niveli 1-4)
  • [EFE-117] Mbrojta e ambientit
  • [EFE-121] Zhvillimi profesional i karrierës
  • [EFE-132] Liritë dhe të drejtat e njeriut
 • [3 SETK] Lëndë zgjedhore - Gjuhë angleze
  • [BENP-01] Gjuhë angleze për komunikim të përgjithshëm dhe profesional 1
  • [BENP-02] Gjuhë angleze për komunikim të përgjithshëm dhe profesional 2
  • [BENP-03] Gjuhë angleze për komunikim të përgjithshëm dhe profesional 3
  • [BENP-04] Gjuhë angleze për komunikim të përgjithshëm dhe profesional 4
  • [BEN-05] Gjuhë angleze 5
  • [BEN-06] Gjuhë angleze 6
 • [3 SETK] Lëndë zgjedhore - Gjuhë shqipe/maqedonase
  • [MAPP1010] Gjuhë maqedonase për qëllime profesionale 1
  • [MAPP1020] Gjuhë maqedonase për qëllime profesionale 2
  • [BS018] Gjuhë maqedonase për fillestarë 1
  • [BS152] Gjuhë maqedonase për fillestarë 2
  • [BAM1010] Gjuhë shqipe për fillestarë 1
  • [BAM2010] Gjuhë shqipe për fillestarë 2

Semestri 3

 • [CPA-403] [6 SETK] Menaxhimi me burimet njerëzore në sektorin publik
  Menaxhimi i burimeve njerëzore (MBNJ) është një aspekt i rëndësishëm i menaxhimit organizativ. Kjo lëndë fokusohet në shprehje të shumta të menaxhimit të burimeve njerëzore në sektorin publik. Nëpërmjet kësaj lënde do të shqyrtohen teoritë dhe praktikat e MBNJ në kontekstin e faktorëve, të demokratizimit të shoqërisë, zhvillimit të shpejtë të teknologjisë dhe globalizimit që drejtëpërdrejtë ndikojnë në zhvillimin e MBNJ. Njëkohësisht shkoqitet edhe roli i MBNJ në organizata me theks të rekrutimit, seleksionimit dhe testimit, trajnimit, zhvillimit dhe kompensimit të burimeve njerëzore në organizatë. Gjithashtu aktivitetet e rëndësishme të MBNJ përfshijnë edhe analizën dhe përshkrimin e vendeve të punës. Të menduarit strategjik gjatë analizës së sfidave organizative dhe kadrovike u ofron zgjidhje konkrete udhëheqësve të sektorit publik. Kjo lëndë i përgatit studentët të jenë menaxherë të suksesshëm duke ekzaminuar teoritë, praktikat dhe politikat bashkëkohore të MBNJ.
 • [CPA-301] [6 SETK] Bazat e statistikës
  Qëllimi kryesor i kësaj lënde është që t’u mundësojë studentëve të fitojnë njohuri themelore të metodave themelore statistikore dhe zbatimin e tyre me qëllim që të ndjekin literaturën profesionale, që të mund në mënyrë koncize të paraqiten rezultatet dhe përfundimet e hulumtimit të bërë. Aspektet kryesore të studimit të kësaj lënde janë: përcaktimi i disiplinave, lidhja e të dhënave, analiza statistikore, zbatimi i metodave statistikore në fushën e shkencave humane, demonstrimi i të dhënave statistikore dhe lidhshmëria e statistikës me shkencat tjera.
 • [CPA103] [6 SETK] E drejta administrаtive dhe procedura administartive
  Lënda e studimit janë parimet e organizimit, punës dhe fushëveprimit të organeve administrative, aktivitetet themelore, që përbëjnë funksionin administrativ, aktet e organeve administrative dhe marrëdhëniet ndërmjet qytetarëve dhe administratës. Objektivat e programit të lëndës janë t'i bëjnë studentët: - t’i përcaktojnë dhe t’i kuptojnë termat e administratës dhe funksionit administrativ; - t’i njohin dhe analizojnë rregulloret ligjore që e rregullojnë organizimin dhe funksionimin e administratës publike në Republikën e Maqedonisë; - t’i shohin aktivitetet themelore të funksionit administrativ; - të bëjnë dallimin ndërmjet llojeve të akteve të administratës dhe të tejkalojnë hapat e parë në krijimin e akteve të tilla; - t’i studiojnë llojet e mbikëqyrjes administrative; - t’i kuptojnë mekanizmat e kontrollit mbi administratën dhe përgjegjësinë e tij ndaj organeve të tjera shtetërore, por edhe për klientët e saj - përdoruesit e shërbimeve të saj; - të fitojnë aftësi dhe shkathtësi për punësim në të ardhmen në organet e administratës së Republikës së Maqedonisë, organizatat joqeveritare, institucionet dhe të gjitha institucionet në të cilat zgjidhen çështjet e natyrës juridike administrative.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore - Gjuhë angleze për qëllime specifike 1
  • [LPCEN-01] Gjuhë angleze për administratë publike, shkenca politike dhe komunikim 1
  • [LPCEN-02] Gjuhë angleze për administratë publike, shkenca politike dhe komunikim 2
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore e lirë
  • [EFE-107] Të folurit publik
  • [EFE-127] Debat dhe shkathtësi prezantimi
  • [EFE-108] Studime ndëkulturore
  • [EFE-108] Aftësitë e komunikimit
  • [EFE-110] Excel i avancuar
  • [EFE-111] Aftësitë të avancuara të TI-së
  • [EFE-112] Word i avancuar
  • [EFE-113] Google Apps
  • [EFE-114] Access-i i avancuar
  • [EFE-115] Desktop publikimi
  • [EFE-116] Publikimi ueb
  • [EFE-129] Gjuhë shqipe me kulturë shkrimi
  • [EFE-131] Gjuha shqipe për qëllime specifike
  • [EFE-102] Të shkruarit akademik në gjuhën angleze
  • [EFE-103] Të shkruarit akademik në gjuhën maqedonase
  • [EFE-104] Të shkruarit akademik në gjuhën shqipe
  • [EFE-105] Gjuha gjermane (niveli 1-4)
  • [EFE-117] Mbrojta e ambientit
  • [EFE-121] Zhvillimi profesional i karrierës
  • [EFE-132] Liritë dhe të drejtat e njeriut

Semestri 4

 • [CPA-201] [6 SETK] Lidershipi publik dhe zhvillimi organizativ
  Kjo lëndë ka për qëllim të njoftojë studentët me mënyrën se si liderët dhe udhëheqësit i zhvillojnë dhe s ii zbatojnë arritjet e misionit dhe vizionit në një organizatë të dhënë në sektorin publik; zhvillimin e vlerave të nevojshme për sukses afatgjatë dhe zbatimin e tyre nëpërmjet aktiviteteve dhe shprehive të përshtatshme; si liderët dhe udhëheqësit janë personalisht të përfshirë në sigurimin që sistemet e menaxhimit të sigurisë do të zhvillohen dhe zbatohen. Gjithashtu i njofton për mënyrën se si organizata e realizon misionin dhe vizionin e saj përmes një strategjie të qartë të bazuar në pikëpamjet e të gjitha palëve të interesuara, të mbështetur nga të gjitha politikat relevante, planet, qëllimet dhe proceset.
 • [CPMPP-04] [6 SETK] Sistemi i nëpunësve administrativ në RMV
  Qëllimi i kësaj lënde është që studentët të fitojnë njohuri dhe aftësi për t’i analizuar faktorët që ndikojnë në sjelljen e nëpunësve publikë dhe mekanizmat për përmirësimin e efikasitetit të shërbimit civil dhe llogaridhënies ndaj publikut.
 • [CPMPP-05] [6 SETK] Buxhetimi dhe financat publike
  Studentët fitojnë njohuri konceptuale dhe përmbajtësore në fushën e financave publike, që përfaqësojnë një marrëdhënie ndërmjet qytetarëve (si individë - obligacione tatimore dhe përdoruesit e shërbimeve publike dhe mallrave). Në të njëjtën kohë, studentët duhet të studiojnë dhe të kuptojnë politikat fiskale, procedurat dhe instrumentet fiskale për realizimin e marrëdhënieve midis palëve të interesuara në fushën e financave publike.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EPMPP-01] E drejta e punës dhe marrëdhëniet e punës
  • [EPMPP-02] Sociologjia e teknologjive të informacionit
  • [EPMPP-03] Sistemi administrativ i BE-së
  • [EPMPP-04] E drejta administrative në BE
  • [EPMPP-05] Teoritë dhe praktikat e qeverisjes ndërkombëtare
  • [EPMPP-06] Politika e Evropës dhe Bashkimi Evropian
  • [EPMPP-07] Menaxhimi i projekteve dhe menaxhimi i granteve
  • [EPMPP-08] Demografia sociale
  • [EPMPP-09] Analiza e kostove dhe përfitimeve
  • [EPMPP-10] Menaxhimi i ndryshimeve
  • [EPMPP-11] Shoqëria civile dhe politikat zhvillimore
  • [EPMPP-12] Menaxhmenti i sektorit social
  • [EPMPP-13] Organizata ndërkombëtare qeveritare dhe joqeveritare
  • [EPMPP-14] Zhvillimi i qëndrueshëm
  • [EMNGO-15] Organizatat ndërkombëtare: menaxhimi dhe funksionet
  • [EPA-604] Etika në administratën publike
  • [EPA-406] Globalizimi dhe rrjetet sociale
  • [CPS-201] Psikologjia sociale
  • [CPA-202] E drejta kushtetuese
  • [EPS-504] Sistemi politik i RM-së
  • [CPA6040] Shkathtësi për menaxhimin e punëve në zyrë
  • [CPS-4011] Partitë politike, zgjedhjet dhe modelet zgjedhore
  • [EPA-401] Ekonomia sociale dhe e punës
  • [EPA-503] Problemet politike të integrimit në BE
  • [EPA-505] E drejta administrative në Bashkimin evropian
  • [ECSS-02] Strategjitë për kërkim të punës
  • [EPA-603] Teoritë e sjelljes organizative
  • [CPS-403] Menaxhimi politik
  • [EPA-606] Planifikimi zhvillimor dhe vlerësimi i ndikimit të politikave publike
  • [CPA071] Politika sociale
  • [EPA-607] Rregullativa afariste qeveritare
  • [CPS-701] Demokracia dhe shoqëria civile
  • [EPA-702] Sociologjia e punës dhe organizatave
  • [CPS-801] Analiza e opinionit publik
  • [EPA081] Puna sociale në sektorin e OJQve
  • [ECSS-01] TI në sektorin publik
  • [EPA-506] E drejta humanitare dhe roli i nëpunësve publik
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore - Gjuhë angleze për qëllime specifike 2
  • [LPCEN-01] Gjuhë angleze për administratë publike, shkenca politike dhe komunikim 1
  • [LPCEN-02] Gjuhë angleze për administratë publike, shkenca politike dhe komunikim 2

Semestri 5

 • [CPA-6033] [6 SETK] Metodate kualitative dhe kuantitative në shkencat shoqërore
  Qëllimi i lëndës është që të fokusohet në dy qasje të përgjithshme për analizën e të dhënave, domethënë, sasiore dhe cilësore. Në kushtet e analizës sasiore fokusohet në përdorimin e analizës statistikore në aspektin e analizës cilësore, të cilat janë përcaktuar si ato qasje që nuk përfshijnë qasjet sasiore - apo qasjeve që nuk përdorin manipulime numerike. Ai gjithashtu do të analizojë këtë lëndë dhe do t’i prezantojë rastet studimore, metodat e hulumtimit, qasjet kërkimore kërkimore, zbatimin e dizajnit empirik, dhe analizën multivariate.
 • [CMNGO-05] [6 SETK] Udhëheqja organizative në sektorin joqeveritar
  Ky modul është dizajnuar për të trajnuar studentët të përdorin mjete, mundësi dhe korniza për zbatimin e strategjive efektive në Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC). Temat e ndryshme përfshijnë kornizat konceptuale për të kuptuar rolin e lidershipit strategjik, aftësitë analitike për zhvillimin dhe vlerësimin e strategjive dhe qasjeve për të punuar me grupe të ndryshme interesi, në mënyrë që të mobilizohen angazhimet dhe metodat për të udhëhequr dhe arritur ndryshimet. Është gjithashtu një modul multidisiplinar që hulumton mjedisin historik, politik, ligjor, etik dhe shoqëror në të cilin funksionojnë OSHC-të. Si rregull, çdo OSHC duhet të ketë një organ i pavarur drejtues (një bord ose një bord drejtuesish (MA) që menaxhon organizatën dhe merr vendime strategjike.) Ky modul merret me rolin e menaxherit, domethënë drejtorit ekzekutiv (s) në organizim, në procesin e vendimmarrjes dhe në menaxhimin e personelit, në përputhje me normat ligjore, si dhe në përputhje me misionin dhe qëllimet strategjike të organizatës. Për më tepër, moduli mbulon marrëdhënien midis MA dhe ID dhe ndikimin e tyre në zhvillimin e organizatës Moduli shqyrton një gamë të gjerë burimesh, duke filluar nga qasjet e përcaktuara mirë në planifikimin dhe menaxhimin strategjik në praktikat më të mira, deri në përdorimin e përvojës së nxënësve me të, duke përfshirë një përshkrim të dallimeve në mes udhëheqjësisë dhe udhëheqjes, përvojave dhe shembujve të ndërtimin e ekipeve të suksesshme, me një theks të veçantë në aftësitë që një lider duhet të ketë për të qenë në gjendje të udhëheqë ekipin drejt suksesit.
 • [EPMPP-07] [6 SETK] Menaxhimi i projekteve dhe menaxhimi i granteve
  Ky modul merret me planifikimin, implementimin dhe komunikimin efektiv të projekteve dhe ideve të projektit, të cilat janë me rëndësi të veçantë për të gjitha llojet e OSHC-ve. OSHC-të vazhdimisht duke marrë iniciativa të reja, të ofrojnë shërbime të reja, zhvillimin e qasjeve kreative në ofrimin e shërbimeve, të lë me testament komponente të reja, hapjen e objekteve të reja, qendrat, etj, futjen e teknologjive të reja, në mënyrë që t'i përgjigjet ndryshimit të mjedisit dhe kërkesat e grupeve të synuara. Ky modul ofron një hyrje në konceptet bazë dhe metodat e menaxhimit të projektit dhe u siguron studentëve mjete praktike që do t'i përgatisin ata për të qenë menaxherë të suksesshëm të projektit. Për më tepër, moduli përfshin një analizë të nevojave dhe problemeve, duke përdorur analizën e të dhënave të politikave apo kushte të ndryshme, nevoja për të krijuar partneritete, përdorimin e mjeteve të bindjes dhe të negociatave, dhe aftësitë e prezantimit. Kur punojnë në projekte specifike, studentët do të kenë mundësi për të përmbushur sfidat në përdorimin e disa mjeteve të rëndësishme për zhvillimin dhe zbatimin e projekteve, e përdorur më gjerësisht nga donatorët ndërkombëtarë dhe për të nxjerrë përfundime se aftësi ose njohuri duhet të përmirësohet.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EPMPP-01] E drejta e punës dhe marrëdhëniet e punës
  • [EPMPP-02] Sociologjia e teknologjive të informacionit
  • [EPMPP-03] Sistemi administrativ i BE-së
  • [EPMPP-04] E drejta administrative në BE
  • [EPMPP-05] Teoritë dhe praktikat e qeverisjes ndërkombëtare
  • [EPMPP-06] Politika e Evropës dhe Bashkimi Evropian
  • [EPMPP-07] Menaxhimi i projekteve dhe menaxhimi i granteve
  • [EPMPP-08] Demografia sociale
  • [EPMPP-09] Analiza e kostove dhe përfitimeve
  • [EPMPP-10] Menaxhimi i ndryshimeve
  • [EPMPP-11] Shoqëria civile dhe politikat zhvillimore
  • [EPMPP-12] Menaxhmenti i sektorit social
  • [EPMPP-13] Organizata ndërkombëtare qeveritare dhe joqeveritare
  • [EPMPP-14] Zhvillimi i qëndrueshëm
  • [EMNGO-15] Organizatat ndërkombëtare: menaxhimi dhe funksionet
  • [EPA-604] Etika në administratën publike
  • [EPA-406] Globalizimi dhe rrjetet sociale
  • [CPS-201] Psikologjia sociale
  • [CPA-202] E drejta kushtetuese
  • [EPS-504] Sistemi politik i RM-së
  • [CPA6040] Shkathtësi për menaxhimin e punëve në zyrë
  • [CPS-4011] Partitë politike, zgjedhjet dhe modelet zgjedhore
  • [EPA-503] Problemet politike të integrimit në BE
  • [EPA-505] E drejta administrative në Bashkimin evropian
  • [ECSS-02] Strategjitë për kërkim të punës
  • [EPA-603] Teoritë e sjelljes organizative
  • [CPS-403] Menaxhimi politik
  • [EPA-606] Planifikimi zhvillimor dhe vlerësimi i ndikimit të politikave publike
  • [CPA071] Politika sociale
  • [EPA-607] Rregullativa afariste qeveritare
  • [CPS-701] Demokracia dhe shoqëria civile
  • [EPA-702] Sociologjia e punës dhe organizatave
  • [CPS-801] Analiza e opinionit publik
  • [EPA081] Puna sociale në sektorin e OJQve
  • [ECSS-01] TI në sektorin publik
  • [EPA-506] E drejta humanitare dhe roli i nëpunësve publik
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EPMPP-01] E drejta e punës dhe marrëdhëniet e punës
  • [EPMPP-02] Sociologjia e teknologjive të informacionit
  • [EPMPP-03] Sistemi administrativ i BE-së
  • [EPMPP-04] E drejta administrative në BE
  • [EPMPP-05] Teoritë dhe praktikat e qeverisjes ndërkombëtare
  • [EPMPP-06] Politika e Evropës dhe Bashkimi Evropian
  • [EPMPP-07] Menaxhimi i projekteve dhe menaxhimi i granteve
  • [EPMPP-08] Demografia sociale
  • [EPMPP-09] Analiza e kostove dhe përfitimeve
  • [EPMPP-10] Menaxhimi i ndryshimeve
  • [EPMPP-11] Shoqëria civile dhe politikat zhvillimore
  • [EPMPP-12] Menaxhmenti i sektorit social
  • [EPMPP-13] Organizata ndërkombëtare qeveritare dhe joqeveritare
  • [EPMPP-14] Zhvillimi i qëndrueshëm
  • [EMNGO-15] Organizatat ndërkombëtare: menaxhimi dhe funksionet
  • [EPA-604] Etika në administratën publike
  • [EPA-406] Globalizimi dhe rrjetet sociale
  • [CPS-201] Psikologjia sociale
  • [CPA-202] E drejta kushtetuese
  • [EPS-504] Sistemi politik i RM-së
  • [CPA6040] Shkathtësi për menaxhimin e punëve në zyrë
  • [CPS-4011] Partitë politike, zgjedhjet dhe modelet zgjedhore
  • [EPA-401] Ekonomia sociale dhe e punës
  • [EPA-503] Problemet politike të integrimit në BE
  • [EPA-505] E drejta administrative në Bashkimin evropian
  • [ECSS-02] Strategjitë për kërkim të punës
  • [EPA-603] Teoritë e sjelljes organizative
  • [CPS-403] Menaxhimi politik
  • [EPA-606] Planifikimi zhvillimor dhe vlerësimi i ndikimit të politikave publike
  • [CPA071] Politika sociale
  • [EPA-607] Rregullativa afariste qeveritare
  • [CPS-701] Demokracia dhe shoqëria civile
  • [EPA-702] Sociologjia e punës dhe organizatave
  • [CPS-801] Analiza e opinionit publik
  • [EPA081] Puna sociale në sektorin e OJQve
  • [ECSS-01] TI në sektorin publik
  • [EPA-506] E drejta humanitare dhe roli i nëpunësve publik

Semestri 6

 • [CMNGO-06] [6 SETK] Menaxhimi financiar dhe efikasiteti në përdorimin e burimeve të organizatave të shoqërisë civile
  Objektivat e programit të lëndës: Kjo lëndë ka për qëllim t’i njoftojë studentët me standardet dhe praktikat në performancën financiare të OSHC-ve, metodat e përdorimit të fondeve dhe me teknika të tjera të përshtatshme për menaxhimin e llogaridhënies në operacionet financiare të OSHC-ve duke përfshinë rishikimin dhe analizën e aspekteve teknike të kontabilitetit dhe përgatitjes, si dhe interpretimin e pasqyrave financiare. Koncepti i shfrytëzimit të efiçencës së resurseve paraqet bazat e parimeve dhe procedurave, si dhe mundëson vendosjen e një kuadri racional për alokimin e burimeve. Kursi siguron një ekuilibër të përshtatshëm midis teorisë dhe praktikës, një rishikim të studimeve të rasteve të ndryshme dhe është hartuar për të stimuluar interesin e studentëve.
 • [CPMPP-06] [6 SETK] Menaxhmenti strategjik në sektorin publik dhe jofitimprurës
  Qëllimi i lëndës është tu ofrojë studentëve njohuri për analizën bashkëkohore të menaxhimit strategjik dhe modeleve të menaxhimit strategjik, veçanërisht me analizën mjedisore, formulimin e misionit, qëllimet, strategjinë, zbatimin dhe vlerësimin e performancës dhe kontrollit të organizatës.
 • [CPA-604] [6 SETK] Punim diplome
  Ky është një aktivitet lidhur me punimin e diplomës dhe projekt profesional. Nga studentët kërkohet ta shkruajnë një projekt që zakonisht lidhet me punën e diplomës, të punohet struktura e projektit, të bëhet një hulumtim dhe të shkruhet raporti.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EPMPP-01] E drejta e punës dhe marrëdhëniet e punës
  • [EPMPP-02] Sociologjia e teknologjive të informacionit
  • [EPMPP-03] Sistemi administrativ i BE-së
  • [EPMPP-04] E drejta administrative në BE
  • [EPMPP-05] Teoritë dhe praktikat e qeverisjes ndërkombëtare
  • [EPMPP-06] Politika e Evropës dhe Bashkimi Evropian
  • [EPMPP-07] Menaxhimi i projekteve dhe menaxhimi i granteve
  • [EPMPP-08] Demografia sociale
  • [EPMPP-09] Analiza e kostove dhe përfitimeve
  • [EPMPP-10] Menaxhimi i ndryshimeve
  • [EPMPP-11] Shoqëria civile dhe politikat zhvillimore
  • [EPMPP-12] Menaxhmenti i sektorit social
  • [EPMPP-13] Organizata ndërkombëtare qeveritare dhe joqeveritare
  • [EPMPP-14] Zhvillimi i qëndrueshëm
  • [EMNGO-15] Organizatat ndërkombëtare: menaxhimi dhe funksionet
  • [EPA-604] Etika në administratën publike
  • [EPA-406] Globalizimi dhe rrjetet sociale
  • [CPS-201] Psikologjia sociale
  • [CPA-202] E drejta kushtetuese
  • [EPS-504] Sistemi politik i RM-së
  • [CPA6040] Shkathtësi për menaxhimin e punëve në zyrë
  • [CPS-4011] Partitë politike, zgjedhjet dhe modelet zgjedhore
  • [EPA-401] Ekonomia sociale dhe e punës
  • [EPA-503] Problemet politike të integrimit në BE
  • [EPA-505] E drejta administrative në Bashkimin evropian
  • [ECSS-02] Strategjitë për kërkim të punës
  • [EPA-603] Teoritë e sjelljes organizative
  • [CPS-403] Menaxhimi politik
  • [EPA-606] Planifikimi zhvillimor dhe vlerësimi i ndikimit të politikave publike
  • [CPA071] Politika sociale
  • [EPA-607] Rregullativa afariste qeveritare
  • [CPS-701] Demokracia dhe shoqëria civile
  • [EPA-702] Sociologjia e punës dhe organizatave
  • [CPS-801] Analiza e opinionit publik
  • [EPA081] Puna sociale në sektorin e OJQve
  • [ECSS-01] TI në sektorin publik
  • [EPA-506] E drejta humanitare dhe roli i nëpunësve publik
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EPMPP-01] E drejta e punës dhe marrëdhëniet e punës
  • [EPMPP-02] Sociologjia e teknologjive të informacionit
  • [EPMPP-03] Sistemi administrativ i BE-së
  • [EPMPP-04] E drejta administrative në BE
  • [EPMPP-05] Teoritë dhe praktikat e qeverisjes ndërkombëtare
  • [EPMPP-06] Politika e Evropës dhe Bashkimi Evropian
  • [EPMPP-07] Menaxhimi i projekteve dhe menaxhimi i granteve
  • [EPMPP-08] Demografia sociale
  • [EPMPP-09] Analiza e kostove dhe përfitimeve
  • [EPMPP-10] Menaxhimi i ndryshimeve
  • [EPMPP-11] Shoqëria civile dhe politikat zhvillimore
  • [EPMPP-12] Menaxhmenti i sektorit social
  • [EPMPP-13] Organizata ndërkombëtare qeveritare dhe joqeveritare
  • [EPMPP-14] Zhvillimi i qëndrueshëm
  • [EMNGO-15] Organizatat ndërkombëtare: menaxhimi dhe funksionet
  • [EPA-604] Etika në administratën publike
  • [CPS-201] Psikologjia sociale
  • [CPA-202] E drejta kushtetuese
  • [EPS-504] Sistemi politik i RM-së
  • [CPA6040] Shkathtësi për menaxhimin e punëve në zyrë
  • [CPS-4011] Partitë politike, zgjedhjet dhe modelet zgjedhore
  • [EPA-401] Ekonomia sociale dhe e punës
  • [EPA-503] Problemet politike të integrimit në BE
  • [EPA-505] E drejta administrative në Bashkimin evropian
  • [ECSS-02] Strategjitë për kërkim të punës
  • [EPA-603] Teoritë e sjelljes organizative
  • [CPS-403] Menaxhimi politik
  • [EPA-606] Planifikimi zhvillimor dhe vlerësimi i ndikimit të politikave publike
  • [CPA071] Politika sociale
  • [EPA-607] Rregullativa afariste qeveritare
  • [CPS-701] Demokracia dhe shoqëria civile
  • [EPA-702] Sociologjia e punës dhe organizatave
  • [CPS-801] Analiza e opinionit publik
  • [EPA081] Puna sociale në sektorin e OJQve
  • [ECSS-01] TI në sektorin publik
  • [EPA-506] E drejta humanitare dhe roli i nëpunësve publik

240 SETK (4 vitе)

Semestri 7

 • [CPA118] [6 SETK] Sistemet politike bashkëkohore
  Synim parësor i lëndës Sistemet politike bashkëkohore është t’i pajisë studentët me njohuri rreth funksionimit të sistemeve politike që hasen sot në mbarë botën, duke i përfshirë këtu jo vetëm sistemet politike që konsiderohen si demokratike. Lënda është strukturuar asisoj që të pajisen studentët me njohuri përkatëse teorike rreth teorive dhe koncepcioneve bazë mbi sistemet politike, duke i njoftuar ato njëkohësisht edhe me funksionimin praktik të më tepër sistemeve politike nga bota. Shikuar nga ky këndvështrim, si qëllime të veçanta të kësaj lënde mund të theksohen: - Studentët të njoftohen me sistemet politike nga këndvështrimi i nocionit, specifikave dhe zhvillimit historik të tyre. - Studentët të pajisen me njohuri themelore rreth teorive dhe koncepcioneve kryesore mbi sistemet politike - Studentët të pajisen me njohuri mbi qasjet kyç ndaj klasifikimit të sistemeve politike. - Studentët të aftësohen që t’i identifikojnë specifikat e sistemeve të veçanta politike.
 • [CPMPP-08] [6 SETK] Mirëqeverisja dhe përgjegjësia shoqërore
  Në këtë lëndë, studentët do të fitojnë njohuri për karakteristikat themelore të mirëqeverisjes në institucionet e Bashkimit Evropian. Sistematikisht, do të analizohet Bashkimi Evropian dhe projekti i integrimit ekonomik dhe politik të Evropës. Leksionet, do të trajtojnë analizën e institucioneve dhe politikave të integrimit në Evropë. Gjatë semestrit studentët do t’i analizojnë politikat publike (bujqësia, politika rajonale, politika e përbashkët e jashtme dhe e sigurisë). Gjithashtu, në këtë lëndë do të analizohen mangësitë demokratike dhe tjetërsimi i udhëheqësve evropianë nga qytetarët e Bashkimit Evropian.
 • [CMNGO-07] [6 SETK] Menaxhimi i konfliktit, shkathtësitë e komunikimit dhe negociimit
  - Kjo lëndë e përfshinë trajtimin efektiv të konflikteve në vendin e punës, ndërmjet grupeve të ndryshme, kompanive, departamenteve qeveritare dhe organizatave të tjera të shoqërisë civile (OSHC). Studimi i konflikteve dhe menaxhimi efektiv i tyre epërfshinë analizën e konfliktit, kuptimin e dinamikave të grupeve të ndryshme të interesit dhe përcaktimin e metodave të përshtatshme për trajtimin e tyre. - Menaxheri i OSHC-ve, qoftë nëse merret me menaxhmentin, politikën apo financat, është thirrur të menaxhojë, ose të angazhohet në adresimin e një game të gjerë konfliktesh. Konflikti është kudo, brenda dhe ndërmjet organizatave dhe institucioneve, në mes të niveleve të ndryshme të autoriteteve qeveritare, në mes të grupeve të ndryshme të interesit dhe institucioneve qeveritare, qytetarëve dhe institucioneve të tjera. Rritjen e kompleksitetit dhe marrëdhënie- konfliktet me çështje të ndryshme dhe probleme që janë të zakonshme për shumë grupe të ndryshme të interesit, rrit përgjegjësinë dhe sfidë për OJQ-të për të adresuar në mënyrë adekuate ato. Në një rajon si BE, është e nevojshme që udhëheqësit / menaxherët e OJQ-ve të dinë se si të merren me konfliktet. - Nëpërmjet studimeve të rasteve, diskutimeve, debateve dhe simulimeve, studentët do të kenë mundësi të përgatitenteorikisht dhe praktikisht për zgjidhjen e konflikteve, por në të njëjtën kohë do të punojnë në zhvillimin e shkathtësive negociuese dhe bindëse, si dhe aftësitë lehtësuese që një menaxher bashkëkohor është e nevojshme t’i zotëroj ato. Në të njëjtën kohë, këto aftësi janë të domosdoshme për gjenerimin e mbështetjes publike dhe komunikimin efektiv me grupet e ndryshme të interesit, të cilat janë bazë për suksesin e OJQ-ve.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EPMPP-01] E drejta e punës dhe marrëdhëniet e punës
  • [EPMPP-02] Sociologjia e teknologjive të informacionit
  • [EPMPP-03] Sistemi administrativ i BE-së
  • [EPMPP-04] E drejta administrative në BE
  • [EPMPP-05] Teoritë dhe praktikat e qeverisjes ndërkombëtare
  • [EPMPP-06] Politika e Evropës dhe Bashkimi Evropian
  • [EPMPP-07] Menaxhimi i projekteve dhe menaxhimi i granteve
  • [EPMPP-08] Demografia sociale
  • [EPMPP-09] Analiza e kostove dhe përfitimeve
  • [EPMPP-10] Menaxhimi i ndryshimeve
  • [EPMPP-11] Shoqëria civile dhe politikat zhvillimore
  • [EPMPP-12] Menaxhmenti i sektorit social
  • [EPMPP-13] Organizata ndërkombëtare qeveritare dhe joqeveritare
  • [EPMPP-14] Zhvillimi i qëndrueshëm
  • [EMNGO-15] Organizatat ndërkombëtare: menaxhimi dhe funksionet
  • [EPA-604] Etika në administratën publike
  • [EPA-406] Globalizimi dhe rrjetet sociale
  • [CPS-201] Psikologjia sociale
  • [CPA-202] E drejta kushtetuese
  • [EPS-504] Sistemi politik i RM-së
  • [CPA6040] Shkathtësi për menaxhimin e punëve në zyrë
  • [CPS-4011] Partitë politike, zgjedhjet dhe modelet zgjedhore
  • [EPA-401] Ekonomia sociale dhe e punës
  • [EPA-503] Problemet politike të integrimit në BE
  • [EPA-505] E drejta administrative në Bashkimin evropian
  • [ECSS-02] Strategjitë për kërkim të punës
  • [EPA-603] Teoritë e sjelljes organizative
  • [CPS-403] Menaxhimi politik
  • [EPA-606] Planifikimi zhvillimor dhe vlerësimi i ndikimit të politikave publike
  • [CPA071] Politika sociale
  • [EPA-607] Rregullativa afariste qeveritare
  • [CPS-701] Demokracia dhe shoqëria civile
  • [EPA-702] Sociologjia e punës dhe organizatave
  • [CPS-801] Analiza e opinionit publik
  • [EPA081] Puna sociale në sektorin e OJQve
  • [ECSS-01] TI në sektorin publik
  • [EPA-506] E drejta humanitare dhe roli i nëpunësve publik
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore e lirë
  • [EFE-107] Të folurit publik
  • [EFE-127] Debat dhe shkathtësi prezantimi
  • [EFE-108] Studime ndëkulturore
  • [EFE-108] Aftësitë e komunikimit
  • [EFE-110] Excel i avancuar
  • [EFE-111] Aftësitë të avancuara të TI-së
  • [EFE-112] Word i avancuar
  • [EFE-113] Google Apps
  • [EFE-114] Access-i i avancuar
  • [EFE-115] Desktop publikimi
  • [EFE-116] Publikimi ueb
  • [EFE-129] Gjuhë shqipe me kulturë shkrimi
  • [EFE-131] Gjuha shqipe për qëllime specifike
  • [EFE-102] Të shkruarit akademik në gjuhën angleze
  • [EFE-103] Të shkruarit akademik në gjuhën maqedonase
  • [EFE-104] Të shkruarit akademik në gjuhën shqipe
  • [EFE-105] Gjuha gjermane (niveli 1-4)
  • [EFE-117] Mbrojta e ambientit
  • [EFE-121] Zhvillimi profesional i karrierës
  • [EFE-132] Liritë dhe të drejtat e njeriut

Semestri 8

 • [CMNGO-08] [6 SETK] Zhvillimi i burimeve njerëzore dhe menaxhimi i vullnetarëve
  E projektuar kryesisht për menaxherët e OSHC-ve, kjo lëndë ofron një pasqyrë të plotë të dinamikës së burimeve njerëzore. Lënda merret me funksionet themelore të menaxhimit të burimeve njerëzore (HRD), të tilla si rekrutimi i personelit, zhvillimin e karrierës, stafin e vlerësimit, duke dhënë reagime dhe dizajn edhe përshkrimit të punës. Lënda, gjithashtu merret me hulumtimin e çështjeve, që përfshijnë diversitetin dhe identitetin në punën dhe kulturën organizative, rolin e ekipit të komunikimit, iff-ve dhe çështje të tjera të rëndësishme në fushën e zhvillimit të burimeve njerëzore . Natyrisht, si një pjesë e pashmangshme e punës së OSHC-ve është përfshirja e vullnetarëve, si një burim i madh i aktivistëve në OSHC-të. Lënda, do të përfshijë punën praktike përmes diskutimit të rasteve studimore dhe një pasqyrim i përvojës së studentëve. Përqëndrohet në udhëheqje të organizatave që mbështeten në vlerat dhe në rastin për të bërë krahasime me praktikat në këtë fushë, në publik, fitim dhe shoqërinë civile.
 • [CMNGO-09] [6 SETK] Rregullimi ligjor dhe etika për organizatat e shoqërisë civile
  Ky modul është hartuar për të shqyrtuar të gjitha çështjet ligjore dhe etike me të cilat përballen OSHC-të. Fokusi i këtij moduli është një pasqyrë e të gjitha ligjeve dhe akteve nënligjore, që lidhen me punën e OSHC-ve, veçanërisht në aspektin e strukturës, qeverisjes, sjelljes organizative dhe llogaridhënies. Është me rëndësi të veçantë që studentët ta kuptojnë lidhjen midis etikës në sjelljen e OSHC-ve dhe imazhin e organizatave individuale, si dhe të sektorit në tërësi.
 • [CMNGO-10] [6 SETK] Sigurimi i fondeve për OJQ-të
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EPMPP-01] E drejta e punës dhe marrëdhëniet e punës
  • [EPMPP-02] Sociologjia e teknologjive të informacionit
  • [EPMPP-03] Sistemi administrativ i BE-së
  • [EPMPP-04] E drejta administrative në BE
  • [EPMPP-05] Teoritë dhe praktikat e qeverisjes ndërkombëtare
  • [EPMPP-06] Politika e Evropës dhe Bashkimi Evropian
  • [EPMPP-07] Menaxhimi i projekteve dhe menaxhimi i granteve
  • [EPMPP-08] Demografia sociale
  • [EPMPP-09] Analiza e kostove dhe përfitimeve
  • [EPMPP-10] Menaxhimi i ndryshimeve
  • [EPMPP-11] Shoqëria civile dhe politikat zhvillimore
  • [EPMPP-12] Menaxhmenti i sektorit social
  • [EPMPP-13] Organizata ndërkombëtare qeveritare dhe joqeveritare
  • [EPMPP-14] Zhvillimi i qëndrueshëm
  • [EMNGO-15] Organizatat ndërkombëtare: menaxhimi dhe funksionet
  • [EPA-604] Etika në administratën publike
  • [EPA-406] Globalizimi dhe rrjetet sociale
  • [CPS-201] Psikologjia sociale
  • [CPA-202] E drejta kushtetuese
  • [EPS-504] Sistemi politik i RM-së
  • [CPA6040] Shkathtësi për menaxhimin e punëve në zyrë
  • [CPS-4011] Partitë politike, zgjedhjet dhe modelet zgjedhore
  • [EPA-401] Ekonomia sociale dhe e punës
  • [EPA-503] Problemet politike të integrimit në BE
  • [EPA-505] E drejta administrative në Bashkimin evropian
  • [ECSS-02] Strategjitë për kërkim të punës
  • [EPA-603] Teoritë e sjelljes organizative
  • [CPS-403] Menaxhimi politik
  • [EPA-606] Planifikimi zhvillimor dhe vlerësimi i ndikimit të politikave publike
  • [CPA071] Politika sociale
  • [EPA-607] Rregullativa afariste qeveritare
  • [CPS-701] Demokracia dhe shoqëria civile
  • [EPA-702] Sociologjia e punës dhe organizatave
  • [CPS-801] Analiza e opinionit publik
  • [EPA081] Puna sociale në sektorin e OJQve
  • [ECSS-01] TI në sektorin publik
  • [EPA-506] E drejta humanitare dhe roli i nëpunësve publik
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EPMPP-01] E drejta e punës dhe marrëdhëniet e punës
  • [EPMPP-02] Sociologjia e teknologjive të informacionit
  • [EPMPP-03] Sistemi administrativ i BE-së
  • [EPMPP-04] E drejta administrative në BE
  • [EPMPP-05] Teoritë dhe praktikat e qeverisjes ndërkombëtare
  • [EPMPP-06] Politika e Evropës dhe Bashkimi Evropian
  • [EPMPP-07] Menaxhimi i projekteve dhe menaxhimi i granteve
  • [EPMPP-08] Demografia sociale
  • [EPMPP-09] Analiza e kostove dhe përfitimeve
  • [EPMPP-10] Menaxhimi i ndryshimeve
  • [EPMPP-11] Shoqëria civile dhe politikat zhvillimore
  • [EPMPP-12] Menaxhmenti i sektorit social
  • [EPMPP-13] Organizata ndërkombëtare qeveritare dhe joqeveritare
  • [EPMPP-14] Zhvillimi i qëndrueshëm
  • [EMNGO-15] Organizatat ndërkombëtare: menaxhimi dhe funksionet
  • [EPA-604] Etika në administratën publike
  • [EPA-406] Globalizimi dhe rrjetet sociale
  • [CPS-201] Psikologjia sociale
  • [CPA-202] E drejta kushtetuese
  • [EPS-504] Sistemi politik i RM-së
  • [CPA6040] Shkathtësi për menaxhimin e punëve në zyrë
  • [CPS-4011] Partitë politike, zgjedhjet dhe modelet zgjedhore
  • [EPA-401] Ekonomia sociale dhe e punës
  • [EPA-503] Problemet politike të integrimit në BE
  • [EPA-505] E drejta administrative në Bashkimin evropian
  • [ECSS-02] Strategjitë për kërkim të punës
  • [EPA-603] Teoritë e sjelljes organizative
  • [CPS-403] Menaxhimi politik
  • [EPA-606] Planifikimi zhvillimor dhe vlerësimi i ndikimit të politikave publike
  • [CPA071] Politika sociale
  • [EPA-607] Rregullativa afariste qeveritare
  • [CPS-701] Demokracia dhe shoqëria civile
  • [EPA-702] Sociologjia e punës dhe organizatave
  • [CPS-801] Analiza e opinionit publik
  • [EPA081] Puna sociale në sektorin e OJQve
  • [ECSS-01] TI në sektorin publik
  • [EPA-506] E drejta humanitare dhe roli i nëpunësve publik
Google+