Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Programi:

Ekonomi (2020/2021)

Cikli i studimeve: Cikli i tretë (doktoratë)
Fakulteti: Biznesi dhe Ekonomia
Kodi i programit: N-PhDCO180C
Viti akademik: 2024 / 2025
Titulli: Doktor i shkencave ekonomike / Drejtimi: Ekonomi
SETK: 180 (3 vite) Akreditimi
Vendimi: Vendimi për fillim me punë

Qëllimet e programit janë:
- Ngritja e nivelit të administrimit dhe të udhëheqjes së ndërmarrjes dhe zhvillimi i menaxhmentit bashkëkohor;
- Aftësimi dhe ndërtimi i menaxherëve të profilit bashkëkohor: sipërmarrës, të gatshëm të ndërmarrin aksione, por edhe rreziqe të cilat ndërlidhen me çdo iniciativë, fleksibile, persona të vendosur dhe të guximshëm;
- Arsimimi i menaxherëve me kualifikim të lartë dhe profesionistë me aftësi lideri dhe dëshira për t’u ballafaquar me sfidat e mileniumit të ri;
- Krijimi i menaxherëve me pikëpamje të reja dhe mënyra të të menduarit, zhvillimi i aftësive për parashikimin e të ardhmes dhe pranimin e sfidave dhe mundësive, të cilat i ofron biznesi në shekullin 21.

Pas përfundimit me sukses të programit, studentët do të mund:
- Të punojnë në mënyrë individuale dhe në grupe në hulumtimin e formave më përkatëse për plotësimin e nevojave të popullatës,
- T’i elaborojnë dallimet dhe nevojat e bashkësisë, nga aspekti shkencor dhe profesional.
- Të marrin pjesë aktive në ndërtimin e politikës makroekonomike dhe mikroekonomike.
- Të jenë të informuar dhe të kontribuojnë  në elaboratet shkencore dhe profesionale.

Njohuritë dhe të kuptuarit

- Llogaritja e agregateve themelore makroekonomike dhe analizë kritike e politikave aktuale makroekonomike.
- Dhënia e mendimit kritik për politikat zhvillimore dhe për aplikimin e tyre në ekonominë kombëtare.

Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit

- Aftësi për të diagnostifikuar zhvillimet aktuale të tregut, parashikim të tendencave të këtyre zhvillimeve dhe analiza e efekteve e masave të politikës ekonomike mbi lëvizjet e tregut.

Aftësitë për të vlerësuar

- Të jenë në gjendje të përfshihen në pozita udhëheqëse në organizatat fitimprurëse dhe jofitimprurëse në vend dhe nëpër botë.
- Analiza e proceseve të përgjithshme të zhvillimit ekonomik në botë dhe veçanërisht në proceset e tranzicionit, rajonalizimit dhe globalizimit të trendeve botërore ekonomike.

Aftësitë e komunikimit

- Mundësia e zhvillimit të aftësive personale, komunikimit, hulumtimit dhe aftësi të tjera të rëndësishme të cilat janë të nevojshme për punësim.
- Mundësia që studentët në mënyrë aktive të angazhohen në ligjërata dhe të kryejnë hulumtime të pavarura në të gjitha fushat e biznesit dhe ekonomisë.

Aftësitë e të mësuarit

- Zhvillimi i konceptit i të të menduarit kritik të studentëve.
- Mundësia e përvetësimit të aftësive hulumtuese dhe përvojës për menaxhim, marketing dhe financa publike, në organizatat private dhe jofitimprurëse.

Semestri 1

 • [C2012] [10 SETK] Metodologjia sasiore të hulumtimit
  Kjo lëndë i njofton studentët me problemet në ekonometri, përfshirë edhe zgjedhjen e formave funksionale dhe specifike, preventivën prej keqpërdorimeve të të supozimeve të modelit linear klasik, me elementet e gjasës dhe statistikat e ekonometrisë, intuitën dhe vlerësimin teorik të modeleve të regresionit, më një dhe më shumë ndryshime, realizimin e kërkimit origjinal empirik, modelin e përgjithshëm linear, strukturën e modelit dinamik dhe vlerësimin e ndryshimeve me ndërvarësi të kufizuar e tjera. Kjo lëndë, gjithashtu, është e dizajnuar për studentë të cilët përgatiten për të punuar projekttezën e doktoratës. Qëllimet kryesore të lëndës janë që studentëve t’u ofrohen vegla për konceptualizim të tezës së tyre në raport me gjetjen e çështjes së hulumtimit shkencor dhe krijimin e metodave për mbledhjen e të dhënave dhe për analizë cilësore. Lënda është e fokusuar në problemet e metodave dhe teknikave si bie fjala ç’është analiza statistikore, tekstet lidhur me teorinë dhe testimi i hipotezave. Pastaj me rëndësi janë edhe temat për inferencën deskriptive dhe kauzave, hulumtimet dhe studimet longitudinale, krahasimtare të rastit. Informata progresive do te ofrohen për mbledhjen e të dhënave duke punuar me tekst. Qëllimi është analiza e të dhënave cilësore, vënia finale në funksion i të gjitha veprimeve teorike në funksion të dizajnimit dhe shkrimit të tezës. Aspektet epistemologjike të lëndës do të materializohen përmes pyetjeve – se si i pranojmë ne? Çka është teoria e njohjes, çka është njohja, si mund të arrijmë te dituritë shkencore dhe te e vërteta?
 • [C2013] [10 SETK] Ekonomia dhe teoria e përgjithshme
  Objektivi i kësaj lënde është njohja e studentëve me parimet e avancuara të ekonomisë, si dhe me çështjet e biznesit bashkëkohorë. Lënda do t'i ndihmojë studentët të përcaktojnë fushën e tyre të interesit kërkimor. Në mënyrë të veçantë, qëllimet e lëndës janë që t'u mundësojë studentëve: - të zhvillojnë dhe kuptojnë teoritë dhe konceptet e mikroekonomisë dhe makroekonomisë dhe zbatimin e tyre në botën reale; - të zhvillojnë vlerësim të ndikimit mbi individët dhe shoqëritë e ndërveprimeve ekonomike ndërmjet kombeve; - të zhvillojnë njohje për çështjet e zhvillimit me të cilat përballen kombet dhe si ato i nënshtrohen procesit të ndryshimit.
 • [C2014] [10 SETK] Ekonomia e sjelljes në mjedisin jetësor
  Lënda synon të ofrojë kuptimin e temave nga ekonomia e mjedisit dhe të burimeve nga një perspektivë e sjelljes ekonomike. Më në detaje, rezultatet e të nxënit do të jenë: - Sfondi rreth ekonomisë së sjelljes, përparësitë përkatëse teorike, paragjykimet e sjelljes, metodat eksperimentale. - Përmbledhje e përgjithshme e “ekonomia e jo-sjelljes”: mjetet ekzistuese të politikave, modelet teorike shkurtimisht. - Një kuptim i thelluar i përshtatjes dhe zbutjes së strategjive të paqartësisë nën lojërat e përdorimit të mirave publike, dobësitë dhe koordinimit e lojërave me të mirat publike. - Një kuptim i thellë i bashkëpunimit në lojërat (dinamike) të koordinimit, mekanizmat e ankandit, ofrimi i bisedës mjedisore me anë të pagesave për shërbimet e ekosistemit, subvencionet e përshtatjes së teknologjisë dhe roli i lidershipit. Fokusi do të jetë në instrumentet që mund të përdoren për të përmirësuar koordinimin dhe bashkëpunimin. - Qasja e ekonomisë së sjelljes ndaj qëndrueshmërisë - Studentët do të fitojnë njohuri se si të lidhin ekonominë e sjelljes dhe ekonominë mjedisore. - Studentët do të jenë në gjendje të analizojnë dhe përshkruajnë literaturën përkatëse, d.m.th., studimet e ekonomisë mjedisore duke përdorur perspektivën e sjelljes.

Semestri 2

 • [DBE0105] [10 SETK] Shqyrtimi dhe miratimi i planit të disertacionit të doktoratës
  Pas semestrit të parë, studenti fillon aktivitetet e tij për përpilimin e planit mbi disertacionin e doktoratës. Aktivitetet përfshijnë: përcaktimin e literaturës, përcaktimin e kornizës hipotetike, përkufizimin e metodologjisë së punës, përcaktimin e planit individual dhe prezantimin e parë publik. Po të ketë nevojë mund të organizohen edhe lëndë zgjedhore për këtë qëllim.
 • [10 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EDEC0101] Ekonometria e avancuar
  • [EDEC0102] Ekonomia monetare
  • [EDEC0103] Financat publike
  • [EDEC0104] Ekonomia ndërkombëtare
  • [EDEC0105] Financat ndërkombëtare
  • [DEC0101] Ekonomia financiare
  • [E2796] Ekonomia e zhvillimit dhe ekonomia politike
  • [E2497] Ekonomia e punës dhe marrëdhëniet industriale
 • [10 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EDEC0101] Ekonometria e avancuar
  • [EDEC0102] Ekonomia monetare
  • [EDEC0103] Financat publike
  • [EDEC0104] Ekonomia ndërkombëtare
  • [EDEC0105] Financat ndërkombëtare
  • [E2796] Ekonomia e zhvillimit dhe ekonomia politike
  • [E2497] Ekonomia e punës dhe marrëdhëniet industriale
  • [DEC0101] Ekonomia financiare

Semestri 3/4

 • [PHD-S3-S4-01] [40 SETK] Punë kërkimore-shkencore
  Në vitin e dytë (semestri 3 dhe 4) doktoranti e vazhdon aktivitetin kërkimor sipas planit të miratuar individual. Mentori jep vlerësimet në lidhje me këto aktivitete.
 • [PHD-S3-S4-02] [15 SETK] Publikime I
  Publikimi i aktiviteteve kërkimore në përputhje me kriteret relevante të mediumit botues. Aktivitetet botuese, suksesi i kandidatit dhe rëndësia e fushës së kërkimit do të kontrollohet para audiencës shkencore.
 • [C2016] [5 SETK] Mobiliteti i studentëve
  Gjatë semestrit të katërt studenti është i detyruar të realizojë mobilitet në një institucion shkencor, ose institucion tjetër relevant për fushën e kërkimit jashtë vendit në një kohëzgjatje prej të paktën një javë. Qëllimi i mobilitetit të doktorantëve është të prezantojnë, shkëmbejnë dhe diskutojnë punën e tyre kërkimore me kolegë nga vende të tjera për të përmirësuar cilësinë e disertacionit të tyre. Për realizimin e mobilitetit studenti sjell dëshmi nga institucioni, të cilën ia dorëzon mentorit.

Semestri 5

 • [DBE0104] [20 SETK] Prezantimi i rezultateve të hulumtimit
  Në fund të semestrit të pestë, pas aktiviteteve kërkimore në planin individual, doktoranti i prezanton publikisht rezultatet e përgjithshme të kësaj faze të tezës dhe kërkimit.
 • [PHD-S5-01] [10 SETK] Publikime II
  Publikimi (botimi) i aktiviteteve kërkimore sipas kritereve të relevancës së mediumit botues. Aktivitetet botuese, suksesi i kandidatit dhe rëndësia e fushës së kërkimit do të kontrollohet para audiencës shkencore.

Semestri 6

 • [EC-PhD-THESIS] [30 SETK] Disertacioni i doktoratës
  Vazhdimi i punës së disertacionit të doktoratës. Dorëzohet teza (disertacioni), pranohet nga Këshilli mësimor-shkencor i fakultetit, u dorëzohet anëtarëve të komisionit dhe fillon procedura e mbrojtjes publike.
Google+