South East European University
bringing knowledge to life!

FINAL results of accepted students for merit-based scholarship

Final results of merit-based scholarship

FACULTY OF BUSINESS AND ECONOMICS

FACULTY OF CONTEMPORARY SCIENCES AND TECHNOLOGIES

FACULTY OF LAW

FACULTY OF LANGUAGES, CULTURES AND COMMUNICATION

FACULTY OF PUBLIC ADMINISTRATION AND POLITICAL SCIENCES

Confirmation of the Scholarship (Sign of Award Letter) is obligatory!
Period: from 07 to 29 September 2017
Place: SEEU Campus Tetovo, Financial Aid Office (802.10) or SEEU Campus in Skopje
.................................................................................................................
Konfirmimi i bursës është i domosdoshëm gjatë periudhës 07 - 29 shtator 2017
Vazhdimi i bursës dhe shuma e bursës përcaktohen pas çdo viti akademik, mvaresisht nga suksesi i arritur në vitin paraprak (kushtet akademike do të jenë të pëcaktuara në letrën e akordimit të bursës "Award Letter")
........................................................................................................................
Задолжително да се потврди стипендијата во период од 7 до 29 септeмври 2017 год.
Категоријата на стипендијата е променлива, во зависност од академскиот успех во секоја академска година (академските услови ќе бидат наведени во документот за доделување на стипендија „Award Letter“)
Google+