Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Konkurs

FBE

Në bazë të nenit 166 dhe 172 të Ligjit për Arsimin e Lartë të R. Maqedonisë (Gazeta Zyrtare e R. Maqedonisë nr. 82/2018) dhe Rregullores për kushtet e veçanta dhe për procedurën për zgjedhje në thirrje mësimore - shkencore, thirrje mësimore - profesionale, thirrje shkencore dhe thirrje bashkëpuntori,Universiteti i Evropës Juglindore – Tetovë shpall konkurs për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore

FAKULTETI I BIZNESIT DHE EKONOMISË

  • Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në fushën e shkenca organizative dhe menaxhuese (menaxhmenti), në lëmitë: Teoria dhe organizimi i sistemeve të biznesit (50601) dhe Sistemet e informacionit (50624 të tjera);
  • Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në fushën e shkenca organizative dhe menaxhuese (menaxhmenti), në lëmitë: Menaxhimi i sistemeve (50611) dhe Sistemet e informacionit (50624 të tjera);

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit bë vazhdim.

Google+