Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Konkurs

FLAW & FLCC

Në bazë të nenit 166 dhe 172 të Ligjit për Arsimin e Lartë të R. Maqedonisë (Gazeta Zyrtare e R. Maqedonisë nr. 82/2018) dhe Rregullores për kushtet e veçanta dhe për procedurën për zgjedhje në thirrje mësimore - shkencore, thirrje mësimore - profesionale, thirrje shkencore dhe thirrje bashkëpuntori,Universiteti i Evropës Juglindore – Tetovë shpall konkurs për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në thirrje të titulluar

FAKULTETI I DREJTËSISË

  • Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në thirrje të titulluar Docent i titulluar në fushën e shkencave juridike, në lëmin: e drejta civile (50803);

FAKULTETI I GJUHËVE, KULTURAVE DHE KOMUNIKIMIT

  • Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në thirrje Profesor Inordinar i titulluar në fushën e shkencave të gjuhës (lingvistika), në lëmin: Maqedonistikë (60400)

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit bë vazhdim.

Google+