Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Konkurs

FLAW & FBE

Në bazë të nenit 166 dhe 172 të Ligjit për Arsimin e Lartë të R. Maqedonisë (Gazeta Zyrtare e R. Maqedonisë nr. 82/2018) dhe Rregullores për kushtet e veçanta dhe për procedurën për zgjedhje në thirrje mësimore - shkencore, thirrje mësimore - profesionale, thirrje shkencore dhe thirrje bashkëpuntori,Universiteti i Evropës Juglindore – Tetovë shpall konkurs për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore

FAKULTETI I DREJTËSISË

  • Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në fushën e shkencave juridike, në lëmitë: e drejta ndërkombëtare publike (50806) dhe e drejta e Bashkimit Evropian (50811);

FAKULTETI I BIZNESIT DHE EKONOMISË

  • Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në fushën e shkencave ekonomike, në lëmitë: Teoria ekonomike (50300) dhe Statistikë e aplikuar (50329 të tjera);

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit bë vazhdim.

Google+