Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Konkurs

FLCC & LC

Në bazë të nenit 166 dhe 172 të Ligjit për Arsimin e Lartë të R. Maqedonisë (Gazeta Zyrtare e R. Maqedonisë nr. 82/2018) dhe Rregullores për kushtet e veçanta dhe për procedurën për zgjedhje në thirrje mësimore - shkencore, thirrje mësimore - profesionale, thirrje shkencore dhe thirrje bashkëpuntori,Universiteti i Evropës Juglindore – Tetovë shpall konkurs për zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore shkencore dhe zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në thirrje mësimore profesionale Lektor i lartë

FAKULTETI I GJUHËVE, KULTURAVE DHE KOMUNIKIMIT

  • Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në fushën e shkencës së letërsisë, nga lëmitë: Historia e letërsisë shqiptare (61208) dhe Gjuhë dhe letërsi shqipe (61226 të tjera);

QENDRA E GJUHËVE

  • Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në thirrje mësimore-profesionale, Lektor i lartë nga fusha e gjuhës angleze dhe gjuhë angleze për qëllime specifike;

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit bë vazhdim.

Google+