Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Konkurs

FAKULTETI I SHKENCAVE SHËNDETËSORE

Në bazë të nenit 166 dhe 172 të Ligjit për Arsimin e Lartë të R. Maqedonisë (Gazeta Zyrtare e R. Maqedonisë nr. 82/2018) dhe nenit 121 të Ligjit për Marrëdhëniet e Punës të R.Maqedonisë (Gazeta Zyrtare e R. Maqedonisë nr. 62/2005),Universiteti i Evropës Juglindore – Tetovë shpall konkurs për zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore shkencore

FAKULTETI I SHKENCAVE SHËNDETËSORE

  • Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore nga sfera shkencore: shkencat mjekësore dhe shëndetësore, nga lëmi shkencor: Pediatri (3.02.00.14);

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit bë vazhdim.

Google+