Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Programi:

Energjia, Ekonomia dhe Mjedisi Jetësor (2021/2022)

Cikli i studimeve: Cikli i parë (Deridiplomike)
Fakulteti: Biznesi dhe Ekonomia
Kodi i programit: EEE-180
Viti akademik: 2023 / 2024
Titulli: Ekonomist i diplomuar - Drejtimi: Energji, ekonomi dhe mjedisi jetësor
SETK: 180 (3 vite) Akreditimi
Vendimi: Vendimi për fillim me punë

Qëllimi i Ekonomisë së Gjelbër është të krijojë një ekonomi të qëndrueshme që përdor burimet natyrore në mënyrë efikase dhe ka më pak ndikim në mjedis, duke zhvilluar modele të reja, të qëndrueshme të prodhimit dhe konsumit për të siguruar prosperitet dhe një cilësi të lartë të jetës për brezat e ardhshëm. Kërcënimet në rritje të qëndrueshmërisë po i bëjnë qeveritë dhe bizneset të eksplorojnë elemente të ndryshme të ekonomisë së gjelbër, përfshirë energjinë e rinovueshme dhe teknologjinë e gjelbër. Kalimi në një ekonomi të gjelbër përfshin një kalim në prodhimin dhe konsumin e gjelbër; zvogëlimi i shterimit të burimeve natyrore dhe degradimi i ekosistemeve të shkaktuara nga aktiviteti ekonomik dhe rritja e furnizimit me energji "të pastër", me karbon të ulët duke kontribuar në zbutjen e ndryshimit të klimës.

Energjia, ekonomia dhe mjedisi si një koncept kompleks shprehen në të gjitha nivelet politike, menaxheriale dhe sipërmarrëse. Ky koncept lidhet me qëllimet e Traktatit të Gjelbër të Bashkimit Evropian dhe ka një qëllim të qartë - Evropa klimatike neutrale dhe më elastike deri në vitin 2050. Për të arritur këtë qëllim, është propozuar një Ligj Evropian për Klimën, i cili ligjërisht kërkon veprime nga të gjithë sektorët ekonomikë.

 • Dekarbonizimi i sektorit të energjisë dhe siguri
 • Ndërtim me efikasitet energjetik i ndërtesave të reja dhe rindërtim tëi ndërtesave ekzistuese
 • Industri inovative (mobilizimi i industrisë për ekonominë rrethore)
 • Transport i mençur
 • Mjedis i pastër dhe jo toksik

Vetë Marrëveshja e Gjelbër kërkon drejtimin dhe koherencën e politikave evropiane drejt zhvillimit të qëndrueshëm dhe të ashtuquajturit financim të gjelbër. Kjo, në kushtet tona, nga aspekti i zvogëlimit të ndryshimit të klimës, do të nënkuptojë prioritizimin e politikave për të cilat tashmë ka vlerësime shkencore që përveç atyre ekonomike kanë efekte pozitive në mjedis dhe ndryshimet klimatike ose, përveç kësaj, kanë potencialin për të krijuar vende të gjelbërta pune. Përmes analizës së politikave dhe masave që çojnë në uljen e karbonit dhe klimës në një rritje më të qëndrueshme dhe zhvillim të qëndrueshëm, jepen udhëzime për përparësinë e flukseve të ardhshme financiare nga burime të ndryshme - buxheti, investimet private dhe të huaja, etj. Programi do të krijojë staf që do të ndihmojë në zbatimin e kornizës së investimeve të Axhendës së Gjelbër për Ballkanin Perëndimor, nënshkruar në Nëntor 2020 si pjesë e Procesit të Berlinit.

Me anë të programit do të krijohen kuadro të cilët do të ndihmojnë në zbatimin e kornizës së investimeve të Agjendës së Gjelbër për Ballkanin Perëndimor, nënshkruar në Nëntor 2020 si pjesë e Procesit të Berlinit. Me Strategjinë Evropa 2020, si paketa e energjisë dhe klimës 2030 dhe qëllimet afatgjata të neutralitetit të klimës deri në vitin 2050, Komisioni Evropian ka vendosur drejtimin e Bashkimit Evropian dhe ka theksuar rritjen inteligjente, të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse. Programi i përgjithshëm i zhvillimit bazohet kryesisht në parimet e zhvillimit të qëndrueshëm, domethënë, në ekonominë e gjelbër, e cila pritet të krijojë vende pune dhe të ulë varfërinë, përmes menaxhimit të qëndrueshëm dhe të përgjegjshëm të burimeve natyrore. Disa nga qëllimet e përcaktuara janë: rritja e përqindjes së energjisë së rinovueshme në konsumin përfundimtar të energjisë me 20%, rritja e efikasitetit të energjisë me 20%, etj. Sipas Komisionit Evropian, masa shtesë për të rritur produktivitetin e burimeve të përdorura me 30%, deri në vitin 2030 mund të rrisin PBB-në me 1%, e cila do të krijonte 2 milion vende pune shtesë. Sipas kësaj, të diplomuarit do të kenë mundësi punësimi në sektorët e energjisë, ekonomisë dhe mjedisit, instituteve kërkimore përkatëse, organeve publike dhe në kompani dhe organizata të përfshira në aktivitete për inovacion në energji, ekonomi dhe mjedis jetësor.

Njohuritë dhe të kuptuarit

Të fitojnë një themel të fortë për konceptet, teorinë dhe praktikën e energjisë, ekonomisë dhe zhvillimit të qëndrueshëm dhe të kuptojnë konceptet dhe kuptimet e energjisë, ekonomisë dhe zhvillimit të qëndrueshëm; Aftësi për të zhvilluar dhe zbatuar ide origjinale dhe krijuese për të siguruar përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë dhe menaxhimit të energjisë, ekonomisë dhe zhvillimit të qëndrueshëm; Aftësi për të aplikuar njohuri dhe kuptuar dhe për të demonstruar aftësi dhe kompetenca të përparuara për: sistemin e analizës së energjisë, teknologjinë e energjisë së rinovueshme, teknologjitë e përparuara të pastra, prodhimin dhe konsumin e qëndrueshëm, menaxhimin e energjisë dhe përmirësimin e efikasitetit të energjisë, etj; Të mësojnë aftësitë e nevojshme analitike dhe praktike për të punuar në fushën e zhvillimit lokal, rajonal dhe kombëtar.

Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit

Aftësi për të zgjidhur në mënyrë kritike, të pavarur dhe krijuese problemet e origjinalitetit në mjedise të reja ose të panjohura pa përvojën e mëparshme të industrisë;

Planifikim, menaxhim dhe vlerësim të kërkimit të pavarur në fushën e energjisë, ekonomisë dhe zhvillimit të qëndrueshëm dhe analizës së tyre, si dhe zbatimi të mjeteve të përshtatshme për testim, simulim dhe zbatim;

Kreativitet dhe origjinalitet në interpretimin e njohurive nga shkenca për të zgjidhur problemet që lidhen me qëllimet e menaxhimit të energjisë, ekonomisë dhe zhvillimit të qëndrueshëm.

Të integrojnë kuptimin e tregut, shtetit dhe shoqërisë civile dhe të kuptojnë se si pozicionohen ata në teorinë dhe praktikën e energjisë, ekonomisë dhe zhvillimit të qëndrueshëm.

Aftësitë për të vlerësuar

Aftësia për të integruar dhe sintetizuar në mënyrë krijuese njohuritë nga fusha të shumta të energjisë, ekonomisë dhe mjedisit dhe proceseve dhe sistemeve të administrimit, duke përdorur mjetet e TI të dizajnuara dhe të krijuara për një qëllim specifik, por gjithashtu për të krijuar procese arsimore duke përdorur mjete dhe teknika kompjuterike;

Aftësi për t'u marrë me çështje komplekse që lidhen me procese të caktuara.

Aftësi për të identifikuar rastet e përshtatshme të specializuara dhe aftësi për të vlerësuar rastet kur mungojnë informacione ose të dhëna të plota të bazuara në parimet dhe përgjegjësitë personale, sociale dhe etike në lidhje me zbatimin e njohurive dhe të kuptuarit.

Aftësitë e komunikimit

Aftësi për të shkëmbyer konkluzione dhe propozime me argumentimin e tyre dhe mbështetjen racionale, si me ekspertë dhe jo-ekspertë, në mënyrë të qartë dhe pa mëdyshje.

Marrja e përgjegjësisë së konsiderueshme për rezultatet e përbashkëta; bartje dhe inicim të aktiviteteve.

Aftësi për të nxjerrë në mënyrë të qartë dhe pa mëdyshje konkluzione, rezultate, studime dhe njohuri profesionale me aftësinë për të rregulluar stilin dhe formën e shprehjes.

Kompetenca për kërkime kritike, të pavarura dhe të arsyetuara në mënyrë krijuese, vlerësim të metodologjive dhe propozim dhe mbrojtje të hipotezave të reja.

Aftësi për të filluar, udhëhequr dhe marrë përgjegjësi për individët dhe grupet në rastet kur kompetencat e biznesit dhe kompetencat e TI janë thelbësore.

Aftësi për të paraqitur rezultate nga studime të ndryshme, për të transmetuar planet e biznesit tek grupet e punës dhe palët e interesit.

Aftësitë e të mësuarit

Aftësi për të identifikuar nevojat individuale dhe udhëzimet për arsimimin e mëtejshëm individual dhe autonom dhe zbatimin e tij, në mënyrë të pavarur dhe autonom në fushat e zakonshme të informacionit dhe fushën e sigurimit të cilësisë;

Aftësi për të marrë përgjegjësi për kërkime të mëtejshme në fusha të specializuara brenda ekonomisë moderne, siç janë: energjia, ekonomia dhe mjedisi.

Aftësi për të marrë përgjegjësi për zhvillimin dhe trajnimin e mëtejshëm profesional.

Semestri 1

 • [C2118] [6 SETK] Matematikë Mатематика Mathematics
  Qëllimi i lëndës është njohja me konceptet themelore dhe të përparuara të algjebrës elementare, elementeve të algjebrës lineare dhe zbatimit në biznes dhe ekonomi, vargjeve, kufijve të vargjeve, rreshtave të numrave, zbatimit të rreshtave gjeometrikë në biznes dhe ekonomi dhe matematikën financiare . Aftësi për të përdorur metoda në algjebër lineare, vargje dhe numra, dhe matematikë financiare. Të kuptojnë nevojat e aplikimit të metodave themelore dhe të përparuara matematikore në zgjidhjen e problemeve të shumta biznesore dhe ekonomike. Të zhvillojnë aftësinë analitike sasiore, për pjesëmarrje të mëtejshme në kërkime praktike në fushën e biznesit dhe ekonomisë.
 • [C2146] [6 SETK] Hyrje në mjedisin jetësor, ndryshimet klimatike, zhvillimi i qëndrueshëm
  Gjatë ndjekjes së lëndës studentët do të kenë mundësinë: - Të përgatiten për analizën e vendimeve në fushën e menaxhimit të mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm; - Të aftësohen për vendimmarrje në fushën e ekologjisë; - Të zhvillojnë aftësitë e tyre për analizën e rreziqeve mjedisore; - Të jenë në gjendje të analizojë rregulloret mjedisore; - Të zhvillojnë dhe zbatojnë aftësitë e tyre për zbatimin e ekologjisë në fusha të tjera; - Të mësojnë praktikisht për menaxhimin e mjedisit, duke vizituar një kompani.
 • [C2117] [6 SETK] Bazat e ekonomisë për biznes
  Qëllimi kryesor i lëndës është të zhvillojë një kuptim themelor të koncepteve kryesore ekonomike dhe teorive të përdorura në analizën e çështjeve ekonomike. Ky kurs është hartuar për tu mundësuar studentëve të fitojnë njohuri mbi parimet themelore, konceptet dhe teknikat në ekonomi si shkencë dhe në analizën ekonomike. Në fund të kursit studentët duhet të jenë në gjendje të "mendojnë si ekonomistë". Ky kurs ofron kërkime mbi parimet e mikro dhe makroekonomisë, me një fokus në zbatimin e njohurive në vendimmarrje në një mjedis global. Pas përfundimit të kursit, studentët duhet të jenë në gjendje të: përdorin modelin e ofertës dhe kërkesës dhe të përcaktojnë ndikimin e ndryshimeve në ofertë ose kërkesë në çmim dhe sasi; të përcaktojë PBB-në dhe të llogarisin matjen, përdorimin dhe kufizimet e PBB-së si një masë e mirëqenies ekonomike; të përcaktojnë dhe llogarisin inflacionin, të mësojnë për pasojat dhe si të përshtaten me ta; si dhe të përshkruajnë rolet dhe mjetet e bankës qendrore.
 • [3 SETK] Gjuhë shqipe/maqedonase
  • [BAM1010] Gjuhë shqipe për fillestarë 1
  • [BAM2010] Gjuhë shqipe për fillestarë 2
  • [BS018] Gjuhë maqedonase për fillestarë 1
  • [BS152] Gjuhë maqedonase për fillestarë 2
  • [MLIL-01] Gjuhë maqedonase niveli i mesëm 1
  • [MLIL-02] Gjuhë maqedonase niveli i mesëm 2
  • [MAPP1010] Gjuhë maqedonase për qëllime profesionale 1
  • [MAPP1020] Gjuhë maqedonase për qëllime profesionale 2
 • [3 SETK] Gjuhë angleze
  • [E2532] Gjuhë angleze 1
  • [E2533] Gjuhë angleze 2
  • [E2533] Gjuhë angleze 3
  • [E2534] Gjuhë angleze 4
  • [E2535] Gjuhë angleze 5
  • [BEEN-01] Аnglishtja e biznesit 1
  • [BEEN-02] Аnglishtja e biznesit 2
 • [6 SETK] Zgjedhore - Kompetencat digjitale
  • [E2610] Kapituj të zgjedhur nga shkathtësitë e TI
  • [EMOA-01] Microsoft Office Access
  • [EMOE-02] Microsoft Office Excel
  • [EMOPP-03] Microsoft Office PowerPoint
  • [EMOW-04] Microsoft Office Word
  • [EWC-01] Krijimi i ueb-it
  • [EDMD-02] Dizajnimi i mediumeve digjitale
  • [E2609] Google aplikacione për edukim

Semestri 2

 • [CLE-101] [6 SETK] Fillet e së drejtës
  Qëllimet e lëndës: - Studentët të pajisen me njohuri themelore për shtetin dhe të drejtën; - Aftësimi i studentëve për formësimin teorik të formave të ndryshme të shtetit; - Vështrimi kritik i së drejtës si një fenomen shoqëror; - Inkurajimi i vështrimit analitik te studentët për problemet me të cilat sot ndeshet shteti dhe e drejta në kushtet e globalizimit dhe integrimeve euroatlantike; - Në fund të lëndës studentët do të jenë në gjendje të dallojnë format themelore të shtetit dhe së drejtës; - Т’i shpjegojnë konceptet themelore për shtetin dhe të drejtën dhe ndërlidhjen e tyre me jetën praktike.
 • [CBE-203] [6 SETK] Mikroekonomia
  Qëllimi kryesor i kësaj lënde është që studentët të marrin njohuritë e nevojshme mbi parimet themelore dhe konceptet e mikroekonomisë. Ky kurs do të sigurojë dhe përgatisë studentët e ekonomisë së biznesit me mjete analitike për analizën e nevojshme dhe zgjidhjen e çështjeve përkatëse mikroekonomike. Në fakt, shkenca ekonomike si një disiplinë e shkencës sociale studion shpërndarjen efikase të burimeve përmes mekanizmave bazë dhe të tregut për të arritur kënaqësinë maksimale të nevojave të shoqërisë. Brenda mikroekonomisë, studentët do të studiojnë bazat e mekanizmave të tregut dhe rolin e tregut në alokimin e burimeve në ekonomi. Përmes ofertës dhe kërkesës dhe ekuilibrit të tregut si mjete themelore në analizën ekonomike, studentët do të mësojnë se si blerësit dhe shitësit i arrijnë qëllimet e tyre, dmth. si arrihet efikasiteti i tregut. Gjithashtu, në lëndën e mikroekonomisë, studentët do të fitojnë njohuri në lidhje me strukturat e tregut dhe rregullimin e shtetit dhe nevojën që shteti të ndërhyjë në tregje të caktuara. Një nga qëllimet e rëndësishme të kursit do të jetë t'u ofrojë studentëve mundësinë për të përdorur teknikat e duhura për të analizuar dhe zbatuar problemet në lidhje me mikroekonominë.
 • [C2292] [6 SETK] Каlkulus
  Qëllimi i programit të lëndës: - Studentët të fitojnë aftësi për të zbatuar njohuritë e tyre të funksioneve me një ndryshore reale për të zgjidhur probleme të ndryshme në biznes dhe ekonomi; - Studentët të zbatojnë llogaritjen diferenciale për të zgjidhur probleme të ndryshme në biznes dhe ekonomi; - Studentët të zbatojnë informatikë integrale për të zgjidhur probleme të ndryshme në biznes dhe ekonomi.
 • [6 SETK] Zgjedhore - Kompetencat digjitale
  • [E2610] Kapituj të zgjedhur nga shkathtësitë e TI
  • [EMOA-01] Microsoft Office Access
  • [EMOE-02] Microsoft Office Excel
  • [EMOPP-03] Microsoft Office PowerPoint
  • [EMOW-04] Microsoft Office Word
  • [EWC-01] Krijimi i ueb-it
  • [EDMD-02] Dizajnimi i mediumeve digjitale
  • [E2609] Google aplikacione për edukim
 • [3 SETK] Gjuhë angleze
  • [E2532] Gjuhë angleze 1
  • [E2533] Gjuhë angleze 2
  • [E2533] Gjuhë angleze 3
  • [E2534] Gjuhë angleze 4
  • [E2535] Gjuhë angleze 5
  • [BEEN-01] Аnglishtja e biznesit 1
  • [BEEN-02] Аnglishtja e biznesit 2
 • [3 SETK] Gjuhë shqipe/maqedonase
  • [BAM1010] Gjuhë shqipe për fillestarë 1
  • [BAM2010] Gjuhë shqipe për fillestarë 2
  • [BS018] Gjuhë maqedonase për fillestarë 1
  • [BS152] Gjuhë maqedonase për fillestarë 2
  • [MLIL-01] Gjuhë maqedonase niveli i mesëm 1
  • [MLIL-02] Gjuhë maqedonase niveli i mesëm 2
  • [MAPP1010] Gjuhë maqedonase për qëllime profesionale 1
  • [MAPP1020] Gjuhë maqedonase për qëllime profesionale 2

Semestri 3

 • [C2147] [6 SETK] E drejta dhe politikat mjedisore
  E drejta mjedisore, si një degë e veçantë e së drejtës, është një tërësi normash ligjore që rregullojnë dhe drejtojnë ndikimin e individit në mjedisin e tij natyror me qëllim të mbrojtjes së shëndetit të njeriut dhe mjedisit, shpërndarjen e barabartë të rrezikut mjedisor dhe arritjen e një zhvillimi të qëndrueshëm. - përvetësimi i njohurive dhe kuptimi i procesit të ndodhjes, zhvillimit dhe ndryshimeve në ligjin mjedisor; - studimi i koncepteve dhe parimeve themelore të së drejtës mjedisore; - njohja me burimet ndërkombëtare dhe kombëtare të së drejtës mjedisore dhe gjithashtu me aktet ligjore të Bashkimit Evropian në fushën e së drejtës mjedisore; - njohja me procesin e harmonizimit të sistemit ligjor të RMV me ligjin e Bashkimit Evropian në fushën e së drejtës mjedisore; - përvetësim i njohurive të përgjithshme të politikës mjedisore; - përvetësimi dhe zhvillimi i aftësive për përdorimin e akteve normative ndërkombëtare në fushën e së drejtës mjedisore; - zhvillimi i ndërgjegjësimit mjedisor dhe aftësia për të kuptuar rolin personal të individit në mbrojtjen e mjedisit.
 • [C2148] [3 SETK] Energjia e gjelbër dhe e qëndrueshme
  Objektivat e studimit të lëndës janë: Përmirësimi i të kuptuarit të studentëve për qëndrueshmërinë mjedisore; Krijimi i vetëdijes tek studentët për përgjegjësinë sociale të kompanive; Kuptimi i rolit të burimeve dhe teknologjive të energjisë së gjelbër në zbutjen e ndikimit të gazrave serë si rezultat i ngrohjes globale; Studentët do të përgatiten se si të llogarisin performancën në nivelin e sistemit, efikasitetin e përgjithshëm, koston dhe vlerësimin e ndikimit në mjedis të sistemeve të integruara të energjisë së gjelbër.
 • [C2121] [3 SETK] Biznesi, Qeveria dhe Shoqëria
  Kjo lëndë ka për qëllim t'i bëjë studentët të vetëdijshëm për mënyrat në të cilat mjedisi jo i tregut, veçanërisht politika qeveritare, ndikon në biznes dhe se si subjektet e biznesit dhe grupet e tjera të veçanta të interesit krijojnë dhe ndryshojnë rregullat e lojës nën të cilat veprojnë. Në ekonominë e sotme, një strategji e suksesshme biznesi do të thotë më shumë sesa tejkalimi i kompanive rivale; Menaxherët gjithashtu duhet të hartojnë strategji për t'u marrë me forcat globale, jo të tregut që kundërshtojnë bizneset dhe format e tjera të organizimit. Menaxherët duhet të kuptojnë se si bëhet politika publike dhe si palët e interesuara specifike, përfshirë biznesin e tyre, mund të ndikojnë në procesin e politikave.
 • [CBE-303] [6 SETK] Makroekonomia
  Studentët do të fitojnë njohuri për: - konceptet dhe kategoritë makroekonomike, të cilat janë një parakusht për funksionimin e një ekonomie kombëtare që është pjesë e një sistemi më të gjerë ekonomik global; - rëndësinë e treguesve kryesorë makroekonomik siç janë: prodhimi kombëtar bruto, të ardhurat kombëtare, rritja ekonomike, cikli ekonomik, investimet dhe konsumi publik, inflacioni, papunësia, paratë dhe bankat, buxheti, bilanci i pagesave, etj; - instrumentet bazë të analizës makroekonomike (oferta dhe kërkesa agregate) dhe politikat makroekonomike (politika monetare dhe fiskale), etj; - funksionimin efikas të një ekonomie kombëtare, duke e krahasuar atë me ekonomitë moderne të tregut, duke shënuar në atë drejtim ndryshime, ngjashmëri dhe mundësi për zhvillimin e ardhshëm të ekonomisë përkatëse; - njohuri në fushën e makroekonomisë, e cila do të mundësojë qasje më të lehtë për lëndët e tjera të përparuara makroekonomike.
 • [CBE-301] [6 SETK] Statistika
  Lënda ofron një kuptim të bazave të analizës përshkruese dhe statistikore. Ajo synon t'u mundësojë studentëve të përdorin metodat themelore statistikore në zgjidhjen e problemeve të biznesit. Duke zbatuar metodologjinë statistikore, studentët do të jenë shumë të suksesshëm në njohjen, zbulimin dhe shpjegimin e ligjeve dhe marrëdhënieve midis fenomeneve dhe dukurive ekonomike.
 • [C2069] [3 SETK] Komunikimi verbal
  Objektivat e programit të lëndës: - Të zhvillojnë aftësitë e komunikimit verbal. - -Të jenë në gjendje të përfshihen aktivisht në një diskutim mbi një temë të veçantë. - Të zotërojnë teknikat për komunikim të suksesshëm. - Të shprehin mendimin e tyre kritik për tema të caktuara. - -Të zbatojnë teknikat e adaptuara në karrierën e tyre profesionale.
 • [3 SETK] Gjuhë angleze
  • [E2532] Gjuhë angleze 1
  • [E2533] Gjuhë angleze 2
  • [E2533] Gjuhë angleze 3
  • [E2534] Gjuhë angleze 4
  • [E2535] Gjuhë angleze 5
  • [BEEN-01] Аnglishtja e biznesit 1
  • [BEEN-02] Аnglishtja e biznesit 2

Semestri 4

 • [CBE-401] [6 SETK] Menaxhimi i operacioneve
  Studimi i lëndës lejon studentët të njihen me çështjet komplekse të menaxhimit të prodhimit të kuptuara si një proces i planifikimit dhe organizimit të prodhimit, por edhe si kontroll i funksionimit të prodhimit si një sistem, për të arritur qëllimet e prodhimit me mënyra më efektive dhe më efikase. Brenda kësaj kornize, vëmendje e veçantë u kushtohet aspekteve të mëposhtme të menaxhimit të prodhimit: prodhimi si sistem, planifikimi i sistemit të prodhimit, produkti- dizajnimi i produktit, produkti- cilësia e produktit, programi i prodhimit të produktit, vendndodhja e prodhimit, kapaciteti i prodhimit, pajisjet e prodhimit, ndërtesat e fabrikës, planifikimi i hapësirës së fabrikës, proceset e prodhimit, planifikimi dhe monitorimi i prodhimit në kohë, kontrolli i inventarit, sistemi i magazinimit dhe transportit të brendshëm, mirëmbajtja e pajisjeve dhe ndërtesave dhe sigurimi i prodhimit të energjisë, kontrolli i kostos dhe struktura organizative e prodhimit.
 • [C2070] [3 SETK] Komunikim me shkrim
  Objektivat e programit të lëndës: - Për të fituar njohuri në lidhje me procesin e të shkruarit (fazat në krijimin e një teksti). - Të miratojë normat standarde të gjuhës. - Të arrihet një nivel akademik për shprehje me shkrim në shqip, maqedonisht ose anglisht, i cili do të zbatojë njohuritë e marra më parë të gjuhës standarde. - Të inkurajojë motivimin e studentëve për shprehje me shkrim pavarësisht nga llojet dhe format e tekstit. - Të miratojë kriteret e tekstualitetit, të cilat janë thelbësore për një tekst. - Përvetësimi i aftësive për kërkimin e materialeve (biblioteka dhe burimet online)
 • [CPS5020] [6 SETK] Politikat publike
  Qëllimi i lëndës është të aftësojë studentët për të kuptuar dhe përvetësuar më lehtë politikën publike si një disiplinë e re shkencore dhe marrëdhëniet e saj me shkencat e tjera shoqërore. Gjithashtu përmes këtij kursi studentët do të njihen me parimet themelore të politikës publike, duke krijuar një politikë specifike, analizën, zbatimin dhe vlerësimin e saj. Përmes orëve praktike, studentët do të njihen me llojet e ndryshme të politikave publike si dhe me mbajtësit ose krijuesit e tyre në praktikë, në mënyrë që ata të jenë në gjendje të shohin rolin dhe rëndësinë e pjesëmarrjes së qytetarëve në procesin e vendimmarrjes në çështjet më të rëndësishme shoqërore.
 • [C2124] [6 SETK] Sistemet informative të biznesit
  Lënda merret me përdorimin e sistemeve të informacionit në sipërmarrjet e biznesit. Në këtë kurs do të trajtojmë bazat e teknologjisë së informacionit dhe pyetjet: ku, pse dhe si është e rëndësishme për ata që punojnë në kompani të mbështesin strategjitë e biznesit dhe proceset themelore me sisteme të bazuara në kompjuter. Studentët duhet të fitojnë mirëkuptim dhe respekt për përdorimin e sistemeve të informacionit për të fituar efikasitet organizativ, për të rritur efikasitetin e individit dhe/ose për të fituar përparësi konkurruese. Në ekonominë e sotme globale, përdorimi i teknologjisë së informacionit ka një rol të duhur për tu konsideruar me kujdes brenda ndërmarrjes. Sistemet e informacionit përdoren për të formësuar produktet dhe shërbimet, kompanitë, madje edhe industritë dhe vendet. Ndryshimi teknologjik, përfshirë sistemet e informacionit, mund të jetë një nga gjërat më të njohura në transformimin e rregullave të konkurrencës për të përcaktuar se sa mirë funksionon dhe nëse është e suksesshme një organizatë.
 • [C2149] [3 SETK] E drejta për energjetikë
  Qëllimi i lëndës është të aftësojë studentët të fitojnë njohuri të thelluara mbi rregullimin ligjor të llojeve të ndryshme të energjisë (prodhimi, transmetimi, shpërndarja, furnizimi) dhe shërbimet e energjisë. Detyrat e veçanta të këtij programi janë: - studentët të kuptojnë termat themelorë konceptual, terminologjik dhe etimologjik në fushën e së drejtës energjetike. - nxënësit të jenë në gjendje të dallojnë dhe kuptojnë llojet themelore të energjisë, mënyrën e prodhimit, transmetimit dhe shpërndarjes së saj, si dhe zhvillimin e tregjeve për lloje të caktuara të energjisë. - studentët të jenë në gjendje të njohin qëllimet e politikës energjetike dhe mënyrën e zbatimit të saj, aktivitetet energjetike dhe mënyrën e rregullimit të aktiviteteve energjetike, si dhe rregullat themelore të Komisionit Rregullator të Energjisë. - studentët të jenë në gjendje të njohin kushtet për furnizimin me energji elektrike, kontratat zyrtare ose standarde (kushtet e përgjithshme), pëlqimet e energjisë dhe mënyrën e lëshimit të tyre. - Për të arritur këto qëllime dhe objektiva, programi i lëndës në Ligjin e Energjisë do të adresojë aspektet teorike të ligjit të energjisë, dhe më pas do të përqëndrohet në zbatimin praktik të rregullave ligjore që rregullojnë prodhimin, transmetimin, shpërndarjen dhe furnizimin e energjisë.
 • [C2120] [3 SETK] Parimet e kontabilitetit
  Qëllimi i programit të lëndës është të ndihmojë studentët të kuptojnë thelbin e kontabilitetit; të mësojnë bazat e kontabilitetit, konceptet dhe parimet e kontabilitetit. Më konkretisht, qëllimi është që studentët të fitojnë njohuri dhe kuptim të pasqyrave financiare, përbërësve të tyre, rregullave themelore të mbajtjes së kontabilitetit, parimeve të pranuara përgjithësisht të kontabilitetit dhe të ngjashme.
 • [3 SETK] Gjuhë angleze
  • [E2532] Gjuhë angleze 1
  • [E2533] Gjuhë angleze 2
  • [E2533] Gjuhë angleze 3
  • [E2534] Gjuhë angleze 4
  • [E2535] Gjuhë angleze 5
  • [BEEN-01] Аnglishtja e biznesit 1
  • [BEEN-02] Аnglishtja e biznesit 2

Semestri 5

 • [C2150] [6 SETK] Sistemet e informacionit gjeografik (GIS)
  Sistemet e Informacionit Gjeografik (SIG) janë mjete për menaxhimin, përshkrimin, analizimin dhe prezantimin e informacionit në lidhje me marrëdhëniet midis tipareve (vendndodhja, madhësia dhe forma). Për shkak se këto teknika lejojnë paraqitjen e të dhënave sociale dhe mjedisore si një hartë, SIG është bërë një mjet i rëndësishëm në fusha të ndryshme, duke përfshirë planifikimin, arkitekturën, inxhinierinë, shëndetin publik, shkencën mjedisore, epidemiologjinë dhe biznesin. SIG është bërë gjithashtu një mjet i rëndësishëm politik që lejon komunitetet dhe rajonet të tregojnë historitë e tyre në mënyrë grafike. Lënda synon t'i njohë studentët me këtë mjet të fuqishëm dhe zbatimin e tij në shumë fusha të kërkimit.
 • [CBEF-602] [6 SETK] Financat publike
  Objektivat e programit të lëndës: - Studentët të fitojnë njohuri për financat publike, si një nga mjetet kryesore të politikave makroekonomike dhe si një nga instrumentet themelorë për funksionimin e një ekonomie kombëtare në tërësi dhe si nënsistem i një sistemi ekonomik të vendit. - Studentët të fitojnë njohuri në lidhje me të mirat publike dhe shpenzimet e jashtme, shpërndarjen e të ardhurave shoqërore, alokimin dhe rialokimin e të ardhurave, aspektet krahasuese të financave publike në vendet e zhvilluara dhe në tranzicion, specifikat e sistemeve fiskale në Republikën e Maqedonisë Veriore, tendencat dhe sfidat e tyre fiskale, decentralizimi, etj. - Studentët të fitojnë njohuri për buxhetin dhe fondet ekstra-buxhetore si instrumentet kryesore të politikës fiskale, procedurat për përgatitjen, përgatitjen, përbërjen, miratimin, zbatimin dhe kontrollin e buxhetit, si dhe teknikat e buxhetit si në nivelin lokal ashtu edhe në atë qendror. - Të krijojë një pamje të qartë të funksionimit të një sistemi fiskal midis studentëve, nga aspekti i teorive të ndryshme fiskale me të cilat ata do të jenë në gjendje të bëjnë një ndryshim krahasues dhe të gjejnë pika të përbashkëta të funksionimit të këtyre sistemeve në vende të ndryshme. - Studentët të njihen me treguesit kryesorë të politikës fiskale në RMV, duke krijuar një bazë të dhënash reale për sa i përket tendencave fiskale afatgjata në RMV, duke stimuluar studentët të punojnë punime seminarike dhe ese të pavarura në fushën e politikës fiskale.
 • [C2151] [3 SETK] Teknologji të pastra, prodhim dhe konsum i qëndrueshëm
  Programi synon të gjenerojë njohuri në lidhje me kuptimin e termit "teknologji klimatike", gjurmë karboni, çfarë është një produkt i qëndrueshëm, si të arrihet prodhimi i qëndrueshëm, cilat janë mjetet për të llogaritur qëndrueshmërinë, etj. Aktualisht, investimet më të mëdha në të gjithë botën janë në tre fushat e mëposhtme të teknologjisë: teknologjia e informacionit, bioteknologjia dhe klima ose teknologjitë e pastra. Në përgjithësi, teknologjitë klimatike po zhvillohen në dy drejtime: • Teknologjitë klimatike për zbutje ose lehtësim (Clean Tech); • Teknologjitë e klimës për adaptim ose përshtatje (Climate Tech). Teknologjitë e pastra klimatike (Clean Tech) (energjia e pastër, efikasiteti, ruajtja e energjisë, transporti, industria e pastër, ajri dhe mjedisi, uji dhe bujqësia) janë produkte, shërbime dhe procese të ndryshme që synojnë të zvogëlojnë ose eleminojnë ndikimin negativ në mjedis dhe të përmirësojnë përdorimin e përgjegjshëm të burimeve natyrore.
 • [EBEE-604] [3 SETK] Ekonomia e mjedisit jetësor
  Lënda e programit është njohja e studentëve me fushën e ekonomisë mjedisore. Së pari do të analizojë se si tregjet, pa ndërhyrje në politikë, nuk arrijnë të kapin ndikimet e jashtme mjedisore. Një analizë e masave të mundshme rregullatore dhe instrumenteve të politikave në dispozicion për të korrigjuar dështime të tilla të tregut, të cilat mund të jenë një nivel shoqëror optimal i ndotjes. Pastaj, do të prezantohen teknika të ndryshme të vlerësimit mjedisor për të ndihmuar në identifikimin e kostove dhe përfitimeve të kontrollit të ndikimeve të jashtme në mjedisin jetësor.
 • [6 SETK] Zgjedhore nga njësi tjera
  • [CPA-101] Hyrje në administrimin publik
  • [CPA-201] Lidershipi publik dhe zhvillimi organizativ
  • [CPA-302] Hyrje në politikat publike
  • [EFE-132] Liritë dhe të drejtat e njeriut
  • [CLE-203] Shkrimi dhe arsyetimi ligjor
  • [EARLT-01] Teknologjia reproduktive e asistuar dhe e drejta
  • [ELE-408] Dhuna në familje
  • [CCS-101] Hyrje në shkenca kompjuterike
  • [CCS-102] Teknologjitë e Internetit
  • [CCS-402] Probabiliteti dhe statistika e zbatuar
  • [ECS-500] E-tregtia
  • [CISM2021] Hyrje në sistemet e informacionit
  • [ECS3060] Etika profesionale e TI
  • [EFE-129] Gjuhë shqipe me kulturë shkrimi
  • [EFE-105] Gjuhë gjermane 1-4
  • [EEL-613] Multikulturalizmi në mësimdhënien e gjuhës angleze
  • [EFE-108] Studime ndërkulturore
  • [E2539] Arsyetimi dhe mendimi kritik
  • [EPRNM-02] Marrëdhëniet me publikun dhe mediat e reja
  • [ECM-602] Media dhe shoqëria
  • [CBE-101] Hyrje në ekonomi dhe biznes
  • [CBE-103] Parimet e menaxhmentit
  • [EBEM-503] Komunikimi afarist
  • [EBE-408] Menaxhimi i projekteve
  • [EBE-403] Plani i biznesit
  • [EBE-409] Etika dhe përgjegjësia shoqërore e korporatave
  • [EF999] Gjuhë frënge 1-2-3
  • [BSIL3010] Gjuhë italiane 1-2-3
  • [EFE-102] Të shkruarit akademik në gjuhën angleze
  • [EDOL-03] Arsimim online dhe digjital
  • [ECE-02] Gjuhë angleze për bashkëbisedim
  • [E2529] Shkathtësi komunikuese në kontekst profesional në anglisht
  • [E2530] Beletristike dhe argëtim
  • [E2531] Letërsi angleze dhe filmi
  • [E2540] Gjuha maqedonase për terminologji juridike dhe të BE
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore e përgjithshme
  • [EBA050] Ekonomia e integrimeve evropiane
  • [EBEF-701] Financat lokale
  • [EBEF-704] Tregu i punës
  • [EBEF-801] Modelimi financiar
  • [EBEF-802] Sistemi fiskal dhe monetar në UE
  • [EBEE-604] Ekonomia e mjedist jetësor
  • [EBEE-605] Ekonomia e fondeve publike
  • [EBA034] Zhvillimi ekonomik lokal
  • [EBEE-702] Ekonomia globale
  • [EBEE-801] Ekonomia e sigurimeve
  • [EBE-802] Sistemet ekonomike dhe politike
  • [EBEE-803] Ekonomia e sjelljes
  • [EBE-402] Menaxhmenti i portfolios
  • [EFB-03] Financat personale
  • [E2612] Principet e bankave dhe financave

Semestri 6

 • [C2128] [6 SETK] Strategjia dhe organizimi
  Lënda është krijuar për t’u mundësuar studentëve të vlerësojnë dhe zbatojnë elementet kryesore të analizës strategjike, të zgjedhin strategjinë e duhur brenda një plani fleksibël dhe të inkurajojnë të menduarit për problemet që lidhen me zbatimin e strategjisë së formuluar të organizatës. Qëllimi i lëndës është të mësojë studentët të mendojnë në mënyrë kritike për çështjet dhe problemet që lidhen me zgjedhjen e një strategjie në një mjedis të trazuar dhe dinamik dhe të kuptojnë se nuk ka një mënyrë të vetme të duhur për të zhvilluar një strategji. Pas përfundimit të kursit, studentët duhet të jenë në gjendje: - të kuptojnë teoritë dhe konceptet e strategjisë dhe organizimit; - të zotërojnë fjalorin që lidhet me menaxhimin strategjik; - të integrojnë njohuritë e marra nga menaxhimet individuale funksionale; - të zhvillojnë aftësi analitike dhe të komunikimit, si dhe aftësi të punës në ekip.
 • [CBM-502] [6 SETK] Financat e korporatës
  Kjo lëndë ofron një hyrje në bazat e financave, duke theksuar zbatimin e tyre në një gamë të gjerë situatash të botës reale që përfshijnë financat personale, vendimmarrjen e korporatave dhe ndërmjetësimin financiar. Konceptet dhe aplikacionet kryesore përfshijnë: vlerën në kohë të parave, shkëmbimin e kthimit të rrezikut, koston e kapitalit, normat e interesit, kursimet e pensionit, financimin e hipotekës, buxhetimin e kapitalit, vlerësimin e aseteve, analizën e rrjedhës së parave me zbritje lëshimi (DCF), vlera aktuale neto, norma e brendshme e kthimi, afati i ripagimit, etj.
 • [C2152] [3 SETK] Projekt në terren - energjia, ekonomia dhe mjedisi jetësor
  Objektivat e programit të lëndës: - Studentët të marrin njohuri themelore të ekonomisë si shkencë - me theks të veçantë në shpërndarjen efektive dhe efikase të burimeve; - Studentët të fitojnë njohuri për zhvillimin ekonomik me theks të veçantë në zhvillimin e qëndrueshëm nga faktorë në politika për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik; - Studentët të fitojnë njohuri për modelet e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik me fokus në sektorin e energjisë dhe ekologjinë; - Të jenë në gjendje të kuptojnë energjinë si një sektor ekonomik - nga rëndësia, përmes ndikimit në rritjen e qëndrueshme ekonomike te faktorët e energjisë dhe lidhja mjedisore me zhvillimin ekonomik; - Të jenë në gjendje të analizojnë burimet e energjisë dhe mënyrën e shfrytëzimit të tyre deri në optimizimin e rritjes së qëndrueshme ekonomike; - Të jenë në gjendje të analizojnë marrëdhënien shkak-pasojë midis rritjes ekonomike dhe zhvillimit dhe sektorit të energjisë dhe mjedisit ekologjik mbi të.
 • [C2153] [3 SETK] E drejta ndërkombëtare e mjedisit jetësor
  Kjo lëndë do t'u mundësojë studentëve të fitojnë njohuritë më të rëndësishme të së drejtës ndërkombëtare të mjedisit. Në veçanti, marrja e njohurive rreth kornizës ndërkombëtare të legjislacionit mjedisor dhe standardeve ligjore që duhet të respektohen në këtë fushë. Kështu, e drejta mjedisore do të studiohet si një disiplinë akademike dhe perspektiva ose qasje, pastaj do të studiohen problemet ideologjike dhe teorike në studimin e tij: Koncepti, qëllimet dhe përmbajtja e së drejtës ndërkombëtare të mjedisit; Burimet e së drejtës mjedisore; Roli i organizatave ndërkombëtare në këtë fushë; Standardet ndërkombëtare për të drejtën mjedisore, etj. Qëllimi është të fitojnë njohuri të përparuara të së drejtës mjedisore dhe t'u ndihmohet studentët të zhvillojnë njohuritë e tyre në këtë fushë. Puna hulumtuese është një pjesë e detyrueshme e zbatimit akademik të kësaj lënde.
 • [6 SETK] Zgjedhore nga njësi tjera
  • [CPA-101] Hyrje në administrimin publik
  • [CPA-201] Lidershipi publik dhe zhvillimi organizativ
  • [CPA-302] Hyrje në politikat publike
  • [EFE-132] Liritë dhe të drejtat e njeriut
  • [CLE-203] Shkrimi dhe arsyetimi ligjor
  • [EARLT-01] Teknologjia reproduktive e asistuar dhe e drejta
  • [ELE-408] Dhuna në familje
  • [CCS-101] Hyrje në shkenca kompjuterike
  • [CCS-102] Teknologjitë e Internetit
  • [CCS-402] Probabiliteti dhe statistika e zbatuar
  • [ECS-500] E-tregtia
  • [CISM2021] Hyrje në sistemet e informacionit
  • [ECS3060] Etika profesionale e TI
  • [EFE-129] Gjuhë shqipe me kulturë shkrimi
  • [EFE-105] Gjuhë gjermane 1-4
  • [EEL-613] Multikulturalizmi në mësimdhënien e gjuhës angleze
  • [EFE-108] Studime ndërkulturore
  • [E2539] Arsyetimi dhe mendimi kritik
  • [EPRNM-02] Marrëdhëniet me publikun dhe mediat e reja
  • [ECM-602] Media dhe shoqëria
  • [CBE-101] Hyrje në ekonomi dhe biznes
  • [CBE-103] Parimet e menaxhmentit
  • [EBEM-503] Komunikimi afarist
  • [EBE-408] Menaxhimi i projekteve
  • [EBE-403] Plani i biznesit
  • [EBE-409] Etika dhe përgjegjësia shoqërore e korporatave
  • [EF999] Gjuhë frënge 1-2-3
  • [BSIL3010] Gjuhë italiane 1-2-3
  • [EFE-102] Të shkruarit akademik në gjuhën angleze
  • [EDOL-03] Arsimim online dhe digjital
  • [ECE-02] Gjuhë angleze për bashkëbisedim
  • [E2529] Shkathtësi komunikuese në kontekst profesional në anglisht
  • [E2530] Beletristike dhe argëtim
  • [E2531] Letërsi angleze dhe filmi
  • [E2540] Gjuha maqedonase për terminologji juridike dhe të BE
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore e përgjithshme
  • [EBA050] Ekonomia e integrimeve evropiane
  • [EBEF-701] Financat lokale
  • [EBEF-704] Tregu i punës
  • [EBEF-801] Modelimi financiar
  • [EBEF-802] Sistemi fiskal dhe monetar në UE
  • [EBEE-604] Ekonomia e mjedist jetësor
  • [EBEE-605] Ekonomia e fondeve publike
  • [EBA034] Zhvillimi ekonomik lokal
  • [EBEE-702] Ekonomia globale
  • [EBEE-801] Ekonomia e sigurimeve
  • [EBE-802] Sistemet ekonomike dhe politike
  • [EBEE-803] Ekonomia e sjelljes
  • [EBE-402] Menaxhmenti i portfolios
  • [EFB-03] Financat personale
  • [E2612] Principet e bankave dhe financave
Google+