Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Programi:

Financa (2022/2023)

Cikli i studimeve: Cikli i dytë (Pasdiplomike)
Fakulteti: Biznesi dhe Ekonomia
Kodi i programit: N-MBAFIN60C
Viti akademik: 2023 / 2024
Titulli: Magjistër i shkencave ekonomike / Drejtimi: Financa
SETK: 60 (1 vit) Akreditimi
Vendimi: Vendimi për fillim me punë

Qëllimet e programit janë:

 • Ngritja e nivelit të administrimit dhe të udhëheqjes së ndërmarrjes dhe zhvillimi i menaxhmentit bashkëkohor;
 • Aftësimi dhe ndërtimi i menaxherëve të profilit bashkëkohor: sipërmarrës, të gatshëm të ndërmarrin aksione, por edhe rreziqe, të cilat ndërlidhen me çdo iniciativë, fleksibile, persona të vendosur dhe të guximshëm;
 • Arsimimi i menaxherëve me kualifikim të lartë dhe profesionistë me aftësi lideri dhe dëshira për t’u ballafaquar me sfidat e mileniumit të ri;
 • Krijimi i menaxherëve me pikëpamje të reja dhe me mënyra, po ashtu të reja, të të menduarit, zhvillimi i aftësive për parashikimin e të ardhmes dhe pranimi i sfidave dhe mundësive, të cilat i ofron biznesi në shekullin 21.

Pas përfundimit me sukses të programit, studentët do të mund:

 • Të punojnë në mënyrë individuale dhe në grupe në hulumtimin e formave më përkatëse për plotësimin e nevojave të popullatës;
 • T’i elaborojnë dallimet dhe nevojat e bashkësisë, nga aspekti shkencor dhe profesional;
 • Të marrin pjesë aktive në ndërtimin e politikës makroekonomike dhe mikroekonomike;
 • Të informohen dhe të kontribuojnë në elaboratet shkencore dhe profesionale.
Njohuritë dhe të kuptuarit

Llogaritja e agregatëve themelorë makroekonomikë dhe analiza kritike e politikave aktuale makroekonomike.

Dhënia e mendimit kritik për politikat zhvillimore dhe aplikimi i tyre në ekonominë kombëtare.

Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit

Aftësi për të diagnostifikuar zhvillimet aktuale të tregut, parashikimi i tendencave të këtyre zhvillimeve dhe analiza e efekteve dhe e masave të politikës ekonomike mbi lëvizjet e tregut.

Aftësitë për të vlerësuar

Të jenë në gjendje të përfshihen në pozita udhëheqëse në organizatat fitimprurëse dhe jofitimprurëse në vend dhe nëpër botë.

Analiza e proceseve të përgjithshme të zhvillimit ekonomik në botë dhe veçanërisht në proceset e tranzicionit, rajonalizimit dhe globalizimit të trendeve botërore ekonomike. 

Aftësitë e komunikimit

Mundësia e zhvillimit të aftësive personale, komunikimit, hulumtimit dhe fitimi i aftësive të tjera të rëndësishme, të cilat janë të nevojshme për punësim.

Mundësia që studentët të angazhohen në mënyrë aktive në ligjërata dhe të kryejnë hulumtime të pavarura në të gjitha fushat e biznesit dhe ekonomisë.

Aftësitë e të mësuarit

Zhvillimi i konceptit i të të menduarit kritik të studentëve.

Mundësia e përvetësimit të aftësive hulumtuese dhe përvojës për menaxhim, marketing dhe financa publike, në organizatat private dhe jofitimprurëse.

Semestri 1

 • [CMBA01] [6 SETK] Metodologjia e hulumtimit
  Qëllimi i kësaj lënde është që studentët të fitojnë njohuri dhe të kuptuarit e teorive të ndryshme shkencore dhe metodologjitë. Fillimisht studentëve do t’u shpjegohen konceptet themelore dhe përkufizimet teorike dhe mostrat e të gjitha metodave ekzistuese të hulumtimit, hipoteza të drejtpërdrejta dhe indirekte, variablat, vlefshmëria e rezultateve, BIAS-i dhe paragjykimet dhe cilësive shkencore dhe metodologjitë sasiore të kërkimit dhe qasjet e tjera metodologjike. Për çdo kapitull, studentët do të kryejnë edhe detyra praktike. Pas përfundimit me sukses të kësaj lënde, studentët do të jenë në gjendje: ta dinë dhe ta kuptojnë rëndësinë e koncepteve themelore shkencore; t’i mësojnë teknikat për hulumtim dhe kërkim efikas të informacionit dhe qasje efikase në informacione dhe literaturë relevante; t’i identifikojnë, t’i përshkruajnë dhe t’i formulojnë problemet shkencore; të bëjnë një zgjedhje të kujdesshme të qasjeve alternative kërkimore, të përshkruajnë me kujdes; të krahasojnë dhe të shpjegojnë avantazhet dhe disavantazhet e metodave të ndryshme shkencore për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave në kërkime sasiore dhe cilësore; t’i aplikojnë metodat themelore shkencore për të analizuar të dhënat sasiore dhe cilësore; të sigurojnë korniza teorike themelore mbi të cilat do të ndërtohen kërkimet; t’i shqyrtojnë ato dhe të bëjnë një vlerësim të publikimeve teknike dhe atyre shkencore.
 • [CM186] [6 SETK] Modelim financiar
  Lënda mësimore ka për qëllim tu ofrojë studentëve kuptim themelor për aspektet konceptuale, teorike dhe praktike të modelimit financiar. Krijimi i programit mësimor është inspiruar që të mundësojë: - zhvillim të karrierës në hulumtime që lidhen me fondet investive, investimet në sektorin bankar dhe kompani të tjera të ndryshme; financat e projektit; analizë biznesore; - njohje me modelimin përmes Excel-it për analizë, vlerësim të kompanive të ndryshme dhe parashikim; - përgatitjen e hulumtimit financiar, analizën dhe vlerësimin e sektorëve të ndryshëm; - zbatimin e shkathtësive të modelimit financiar në praktikën menaxheriale.
 • [CM196] [6 SETK] Financa ndërkombëtare
  Kjo lëndë mbulon dimensionin ndërkombëtar të investimeve dhe financave të korporatave. Zhvillon strategji për investime ndërkombëtare, duke përfshirë mbrojtjen e rrezikut të kursit të këmbimit, përshtatjen ndaj preferencave të klientit dhe monedhat vendase, vlerësimin e performancës, vlerësimin e ekspozimit të një korporate ndaj rrezikut real të kursit të këmbimit, strategjitë për të mbrojtur rrezikun ose për tu rregulluar dinamikisht ndaj goditjeve dhe arsyet për një korporatë mbrojtje. Gjithashtu, mbulon buxhetimin ndërkombëtar të kapitalit, çmimet shumëkombëshe të transferimit dhe menaxhimin ndërkombëtar të parave të gatshme.
 • [CM154] [6 SETK] Ekonomia financiare
  Qëllimet kryesore të lëndës Ekonomia Financiare janë temat që lidhen me financat matematikore. Lënda, do t'i njohë studentët me idetë dhe mjetet themelore të zhvilluara në këtë fushë. Një qëllim qendror është të demonstrohet përdorimi i këtyre mjeteve në kontekste ku ato janë të domosdoshme dhe të shfrytëzuara gjerësisht. Një tipar i jashtëzakonshëm i financës matematikore është se pikat kryesore të saj teorike (si formula e Black-Scholes), rezultuan të ishin jashtëzakonisht të rëndësishme në praktikë. Ata kanë krijuar tregje të reja në thelb të bazuara në konceptet e zhvilluara nga akademikët. Lënda, do t'i ekspozojë studentët ndaj teknikave dhe teorisë sasiore që do të jenë të dobishme për çdo aktor në industrinë financiare - një menaxher portofoli, një konsulent për menaxhimin e rrezikut ose një analist financiar.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [CM198] Hulumtimet e tregut
  • [EFB-02] Teoria e lojës dhe strategjia e biznesit
  • [C2132] E-tregtia
  • [E2579] Financat e patundshmërive dhe analiza e investimeve
  • [E2580] Ndërmarrje e qëndrueshme
  • [E2581] Lidershipi, puna në ekip dhe diversiteti
  • [E2582] Sistemet e informacionit të kontabilitetit
  • [E2585] Negociatat për zgjidhje të konflikteve dhe ndryshime udhëheqëse
  • [E2593] Parimet e financave ndërkombnëtare
  • [E2594] Strategjia financiare dhe ristrukturimi i korporatave
  • [ECBM-603] Standarde ndërkombëtare të kontabilitetit
  • [E2589] Udhëheqja me proceset e biznesit
  • [E2595] Financat kuantitative
  • [E2591] Biznesi digjital
  • [CBEF-701] Kontabilitetit kombëtar dhe kontabilitetit i organizatve jo-fitimprurëse
  • [E2596] Menaxhimi i riskut në bankieri dhe rregullativa
  • [E2597] Çmimi i aseteve dhe vlerësimi i letrave me vlerë
  • [C2137] Ueb-i dhe analitika e mediave sociale
  • [E2611] Menaxhimi i përgjithshëm i cilësisë dhe performancës
  • [CMBA19] Menaxhimi i projekteve
  • [EM554] Ekonomia e aplikuar
  • [CBA089] Ekonomia monetare

Semestri 2

 • [BE-MA-THESIS] [30 SETK] Punimi i magjistraturës
  Ky modul u mundëson studentëve që të transferojnë aftësitë dhe njohuritë e tyre për kërkime dhe për të bërë detyrën më të ndërlikuar - punimin e magjistraturës. Moduli synon të jetë plotësisht praktik dhe studentët t’i fitojnë njohuritë e nevojshme, por edhe aftësitë dhe shkathtësitë që t'i qasen shkrimit të punimit. Moduli, ka një rezultat kthyes - t'u mundësojë studentëve ta shkruajnë punimin e magjistraturës me vështirësi minimale dhe me një efikasitet maksimal. Lënda ka për qëllim përmirësimin e teknikave të hulumtimit dhe stilin e shkrimit të punimit, duke mbajtur llogari për ndalesën e shërbimit me mjete të palejuara, siç janë: plagjiatura dhe cenimi i të drejtave të autorit, që janë të ndaluara me Statutin e UEJL-së.
Google+