Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Programi:

E Drejta Ndërkombëtare (2023-2024)

Cikli i studimeve: Cikli i tretë (doktoratë)
Fakulteti: Drejtësia
Kodi i programit: N-PhDLAWIL180C
Viti akademik: 2024 / 2025
Titulli: Doktor i Shkencave Juridike / Drejtimi: E Drejta Ndërkombëtare
SETK: 180 (3 vite) Akreditimi
Vendimi: Vendimi për fillim me punë

Programi studimor e drejta ndërkombëtare synon të ofrojë një gamë të moduleve që do ta përfshijnë bazën e të dijeve ndërkombëtare juridike për afrimin drejt  profesionet juridike dhe  profesionet që lidhen me lëmin e të drejtës ndërkombëtare dhe të sigurojë njohuri të fuqishme, të veçanta dhe sistematike për institucionet dhe koncepcionet e së drejtës ndërkombëtare, si dhe mbi gjendjen dhe perspektivën e tyre në rajon dhe botë.

Diploma e programit studimor do t'u mundësojë studentëve të studimeve të doktoratës që të aftësohen për punën hulumtuese shkencore në lëmin e shkencave juridike ndërkombëtare dhe për mësimdhënie në universitetet në vend dhe jashtë vendit, me ç'rast aktivisht do të jenë të kyçur edhe në procesin e fuqizimit të burimeve të veprimtarive të pushtetit shtetëror në drejtim të procesit të integrimeve euroatlantike të vendit.

Njohuritë dhe të kuptuarit
 • Ka njohuri solide nga disiplinat që e sajojnë të drejtën ndërkombëtare, përfshirë të drejtën e organizatave ndërkombëtare, të drejtat e njeriut, të drejtën ndërkombëtare publike, të drejtën ndërkombëtare private, të drejtën ndërkombëtare penale, të drejtën ndërkombëtare ekonomike dhe marrëdhëniet ndërkombëtare.
 • Ka njohuri të thelluara për teknikat dhe metodat e avancuara të hulumtimit në lëmin e së drejtës ndërkombëtare.
Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit
 • Interpreton në frymë kritike teoritë e së drejtës ndërkombëtare, si dhe rastet më të rëndësishme nga praktika.
 • Zbaton njohuritë teorike në situata të ndryshme praktike që paraqiten në lëminë e së drejtës ndërkombëtare si mbrojtjen e të drejtave të njeriut, diplomacinë, zgjidhjen e kontesteve dhe kolizionin e ligjeve përfshirë negociatat dhe mediacionin.
 • Sintetizon njohuritë e fituara dhe i zbaton ato në rrethana konkrete.
Aftësitë për të vlerësuar
 • Ka mendim më të zhvilluar kritik përmеs metodës së analizës dhe të krahasimit.
 • Zhvillon shkathtësi për zgjidhjen e problemeve përmеs praktikës së zgjidhjes së rasteve më komplekse nga jurisdiksioni dhe praktika gjyqësore vendore dhe ndërkombëtare.
Aftësitë e komunikimit
 • Përdor terminologji adekuate për çështje komplekse dhe specifike në sferën e shkencave juridikе-ndërkombëtare.
 • Angazhohet aktivisht në argumentimin dhe në debatin shkencor.
 • I përdor gjuhët zyrtare të universitetit dhe ka shkathtësi të avancuara të teknologjive të informimit në punën shkencore.
Aftësitë e të mësuarit
 • Zhvillon rregullore të punës kërkimore që përdoret në profesionin e tij.
 • Zhvillon një praktikë të mësimit të vazhdueshëm duke u angazhuar në trajnimin e personave, që punojnë në shërbimet diplomatike-konsullore të shtetit.

Semestri 1

 • [DLAW0101] [10 SETK] Metodologjia e hulumtimit
  Kjo lëndë është dizajnuar për studentët që përgatiten për punimin e projekt tezës së doktoratës. Qëllimet kryesore të lëndës janë që studentëve t’u ofrohen vegla për konceptualizimin e tezës së tyre në raport me gjetjen e pyetjes hulumtuese dhe krijimin e metodave për mbledhjen e të dhënave për analizë cilësore. Lënda fokusohet në problemet e metodave sasiore dhe të teknikave, siç është analiza statistikore, tekstet që lidhen me teorinë dhe testimin e hipotezave. Me rëndësi janë edhe temat për inferencë deskriptive dhe kauzale, hulumtime longitudinale krahasuese dhe studime të rastit. Informacione të avancuara, do të ofrohen për mbledhjen e të dhënave duke punuar në tekst. Qëllimi është analiza e të dhënave sasiore, vendosja finale e të gjitha veprimeve teorike dhe praktike në dizajnimin dhe shkrimin e tezës.
 • [DIL0102] [10 SETK] E drejta ndërkombëtare publike - programi i thelluar
  Deri në fund të programit, studentët do të fitojnë njohuri dhe kuptim për të gjitha segmentet e së drejtës ndërkombëtare siç janë: të drejtat e njeriut, organizatat ndërkombëtare, Kombet e Bashkuara dhe organet e tyre, funksionimin e institucioneve të së drejtës ndërkombëtare dhe krijimin e saj, ligjin diplomatik, e drejta penale ndërkombëtare., e drejta humanitare, rregullat thelbësore të rëndësishme për fushat kryesore të së drejtës ndërkombëtare, perspektivat teorike dhe debatet akademike që theksojnë në mënyrë thelbësore fushat ligjore, aspektet kryesore, çështjet e politikave dhe parimet që lidhen me ratifikimin e disa konventave ndërkombëtare në shtetet anëtare. Studenti do të jetë në gjendje të zbatojë me sukses njohuritë e fituara në të drejtën ndërkombëtare në shumë situata në të cilat merren parasysh problemet përkatëse praktike ose teorike. Nxënësi do të jetë në gjendje të vlerësojë problemet sipas kontekstit, rëndësisë dhe rëndësisë së tyre dhe të lidhë informacionin përkatës dhe burimet kryesore të ofruara përmes mjeteve elektronike ose mjeteve të tjera. Studenti do të jetë në gjendje të vlerësojë problemet dhe të gjejë zgjidhje që lidhen me zbatimin e ligjit ndërkombëtar në shtete, të formulojë argumente për problemet kryesore dhe fushat e diskutueshme dhe të paraqesë të menduarit racional bazuar në materialet përkatëse. Ata do të jetë në gjendje të njohë argumentet e mundshme alternative dhe provat kontradiktore sipas mendimit të tyre dhe t'i paraqesë ato. Studenti do të jetë në gjendje të demonstrojë mendje hapur dhe aftësinë për të ofruar një sfidë kritike pasi të ketë fituar njohuri për problemet individuale. Studenti do të jetë në gjendje të japë një reflektim konstruktiv të përparimit shkencor.
 • [E2775] [10 SETK] E drejta ndërkombëtare për mbrojtjen e mjedisit jetësor
  Objektivi kryesor i lëndës është të ofrojë një kuptim bazë të veçorive kryesore dhe zhvillimit të ligjit mjedisor në një perspektivë ndërkombëtare. Objektivi specifik përkatës është të sigurojë një kuptim të ndërlidhjes ndërmjet rregullores ndërkombëtare dhe asaj evropiane. Deri në fund të kursit, studentët duhet të kenë njohuri për: •Qeverisja ndërkombëtare nëpërmjet një mjedisi jetësor shumëpalësh kontratat, duke përfshirë pajtueshmërinë dhe zbatimin; •Kompleksiteti rreth parimeve mjedisore; •Vlera dhe mangësitë e rregullimeve aktuale të të drejtave të njeriut për mbrojtjen e mjedisit, duke përfshirë të drejtat procedurale në lidhje me vendimmarrjen mjedisore të qeverisë; •Rregullimi i gazeve serrë në nivel ndërkombëtar dhe te BE së.
 • [10 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EDIL0102] E drejta ndërkombëtare humanitare
  • [EDIL0104] Organizatat ndërkombëtare
  • [E2781] E drejta ndërkombëtare e të drejtave të njeriut
  • [EDCR105] E drejta penale nderkombetare

Semestri 2

 • [DIL0103] [10 SETK] E drejta ndërkombëtare private - programi i thelluar
  Lënda E drejta ndërkombëtare private ka për qëllim t’i mësojë studentët të identifikojnë elementin e huaj në një marrëdhënie juridike-civile dhe t’i aftësojë ata në zbatimin e metodave juridike për zgjidhjen e së njëjtës. Qëllimi është që lënda të mbulojë burime të shumta juridike në nivel nacional, evropian dhe ndërkombëtar, dhe ato të tajtohen sipas kierakisë së duhur. Tjetër qëllim i kësaj lënde është të ua paraqesë studentëve metodat, parimet dhe institutet themelore të së drejtës nderkombetare private; më tej të theksojë specifikat e secilës pjesë të së drejtës private ku shfaqet elementi i huaj (e drejta statusore, familjare, sendore, trashëgimore, kontraktore, deliktet, letrat me vlerë, e punës). Për më tepër, qëllimi i lëndës është njohja e studentëve me parimet juridike të zgjidhjes së çëshjteve juridike-civile me element të huaj, si produrat gjyqsore kontestimore dhe jokontestimore, ashtu edhe ato jogjyqësore, si arbitrazhi dhe pajtimi.
 • [C2369] [10 SETK] E drejta e BE-së
  Qëllimi kryesor i lëndës E Drejta e Bashkimit Evropian - Programi i Aplikuar është njohja e studentëve me acquis communautaire, nga njëra anë, si dhe me pjesën procedurale në krijimin, miratimin dhe zbatimin e të njëjtit ligj, nga ana tjetër. Më konkretisht, studentët do të kenë mundësinë të njihen me sistemin juridik të Bashkimit Evropian si dhe me ligjin që gjeneron ai sistem në lidhje me vetë bashkimin, shtetet anëtare dhe qytetarët e tyre. Në të njëjtën kohë, studentët do të njihen me burimet e kësaj se drejte specifike, llojet e saj si dhe punën e institucioneve të Unionit. Vëmendje e veçantë do t'i kushtohet pjesës procedurale në miratimin e legjislacionit të ri si dhe punës së Gjykatës Evropiane të Drejtësisë si gjykatë dhe organ që krijoi tërthorazi ligjin nëpërmjet gjykimeve të tij.
 • [10 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EDIL0102] E drejta ndërkombëtare humanitare
  • [EDIL0104] Organizatat ndërkombëtare
  • [E2781] E drejta ndërkombëtare e të drejtave të njeriut
  • [EDCR105] E drejta penale nderkombetare

Semestri 3/4

 • [DIL0104] [10 SETK] Shqyrtimi dhe miratimi i planit të disertacionit të doktoratës
  Pas semestrit të dytë, studenti fillon aktivitetet e tij për përpilimin e planit mbi disertacionin e doktoratës. Aktivitetet përfshijnë përcaktimin e literaturës, përcaktimin e kornizës hipotetike, përkufizimin e metodologjisë së punës dhe përcaktimin e planit individual, si dhe prezantimin e parë publik.
 • [C2378] [30 SETK] Punë kërkimore-shkencore
  Në vitin e dytë (semestri 3 dhe 4) kandidati vazhdon me veprimtarinë kërkimore shkencore sipas planit individual të miratuar. Mentori siguron vlerësimin lidhur me këto aktivitete në formën e një raporti drejtuar Këshillit mësimor-shkencor të fakultetit.

 • [PHD-S3-S4-03] [15 SETK] Publikime I
  Publikimi i aktiviteteve kërkimore-hulumtuese sipas tabelës me rëndësi për mediat për publikim. Aktivitetet dhe sukseset publicistike të kandidatit kontrollohen para audiencës shkencore sipas lëmisë dhe relevancës së hulumtimit.
 • [C2019] [5 SETK] Mobiliteti i studentëve
  Qëllimi i mobilitetit të doktorantëve është të prezantojnë, shkëmbejnë dhe diskutojnë punën e tyre kërkimore me kolegë nga vendet e tjera evropiane për të përmirësuar cilësinë e disertacionit të tyre.

Semestri 5

 • [DIL0105] [20 SETK] Prezantimi i rezultateve të hulumtimit
  Në fund të semestrit të 5-të, pas aktiviteteve kërkimore-hulumtuese sipas planit individual, kandidati do t'i prezantojë publikisht rezultatet e përgjithshme të kësaj faze të punimit dhe të hulumtimit.
 • [PHD-S5-01] [10 SETK] Publikime II
  Publikimi i aktiviteteve kërkimore-hulumtuese sipas tabelës me rëndësi për mediat për publikim. Aktivitetet dhe sukseset publicistike të kandidatit kontrollohen para audiencës shkencore sipas lëmisë dhe relevancës së hulumtimit.

Semestri 6

 • [IL-PhD-THESIS] [30 SETK] Disertacioni i doktoratës
  Vazhdimi i punës së disertacionit të doktoratës. Dorëzohet teza (disertacioni), pranohet nga Këshilli mësimor-shkencor i fakultetit, u dorëzohet anëtarëve të komisionit dhe fillon procedura e mbrojtjes publike.
Google+