COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Programi:

Menaxhimi dhe Udhëheqja në Arsim (2022/2023)

Cikli i studimeve: Cikli i dytë (Pasdiplomike)
Fakulteti: Gjuhët, Kulturat dhe Komunikimi
Kodi i programit: N-MLCCML60C
Viti akademik: 2022 / 2023
Titulli: Magjistër nga menaxhimi dhe udhëheqja në arsim
SETK: 60 (1 vit) Akreditimi
Vendimi: Vendimi për fillim me punë

Programi studimor Menaxhimi dhe Udhëheqja në Arsim synon të ofrojë një gamë të moduleve që përbëjnë bazën e informacioneve dhe të dijeve të avancuara mbi rritjen e nivelit akademik të procesit të transformimit të arsimimit në mjedis, por edhe më gjerë në rajon.

Kuadër me njohuri të reja në arsim.

Aftësi që të bëjë hulumtime  në sferën e arsimit.

Të krijojë politika të arsimit dhe të shkollimit.

Aftësi për menaxhimin rezultativ me institucionet arsimore.

Njohuritë dhe të kuptuarit
 • Të kuptuarit e ndryshimeve vendore, rajonale dhe globale në arsim.
 • Studentët, do të jenë liderë në inovacionet arsimore.
 • Studentët, do të jenë të udhëzuar drejt për reformat në procesin arsimor të Maqedonisë së Veriut dhe të rajonit, kështu ata do të posedojnë shkathtësi për implementimin e planeve aksionare dhe  për programet për reformë.
Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit
 • Studentët do të jenë në gjendje t’i këshillojnë politikanët qeveritarë dhe joqeveritarë për arsimin. Përveç kësaj do t’i planifikojnë  nevojat vendore dhe rajonale të kuadrit, duke i përshtatur ato me ofertat e burimeve ekonomike të vendit, por, gjithashtu edhe duke i theksuar shkathtësitë e udhëheqjes strategjike.
 • Studentët do të mund t’i marrin rolet udhëheqëse në institucionet arsimorë në Maqedoni e më gjerë.
Aftësitë për të vlerësuar
 • Studentët do të ballafaqohen me rrezikun dhe me sfidat  e ndryshimeve prej sistemit tradicional në atë modern të arsimit.
 • Do të jenë gjendje ta bëjnë vlerësimin e programeve, planeve mësimore, të kuadrit dhe të politikave arsimore.
Aftësitë e komunikimit
 • Do të fitojnë shkathtësi të  shkëlqyeshme të komunikimit
 • Do të fitojnë aftësi për përdorimin e teknologjisë në klasë dhe në administratë, me qëllim të funksionimit të suksesshëm në shoqëri dhe në institucionet e diturisë.
Aftësitë e të mësuarit
 • Do të fitojnë shkathtësi për t’i udhëhequr shkollat në Maqedoninë e Veriut dhe për implementim të hulumtimeve në institucionet arsimore;
 • Do të fitojnë shkathtësi për menaxhim me resurset njerëzore, ekonomike dhe teknologjike;
 • Do të ushtrohen dhe do të bëhen kompetentë për marrjen e përgjegjësive lidhur me avancimin e arsimit. Përmes trajnimit në mënyre efikase do të mund të ndikojnë në mjedise multikulturore dhe multigjuhësore.

Semestri 1

 • [MCLM2010] [6 SETK] Metodologjia e hulumtimit
  Objektivat kryesore të lëndës janë që studentëve t’u ofrojë instrumente që kanë të bëjnë me përcaktimin e problemit studimor dhe me krijimin e metodave kërkimore të mbledhjes së të dhënave me studim dhe hulumtim në shkencat shoqërore. Seleksionimi i materialeve të mbledhura, analiza dhe interpretimi shkencor i tyre janë një komponent i rëndësishëm i shqyrtimit të relacioneve kauzale. Lënda është fokusuar në problemet e metodave dhe teknikave sasiore dhe cilësore të hulumtimit.
 • [EMLM2010] [6 SETK] Psikologjia e arsimit
  Karakteristikat, lënda dhe detyrat e psikologjisë pedagogjike: - zhvillimi historik dhe disiplina; - lënda e disiplinës; - karakteristikat dhe detyrat e disiplinës; - metodat e psikologjisë pedagogjike; - llojet dhe teoritë e të mësuarit; - të mësuarit dhe transferi i të mësuarit; - motivimi dhe vlerësimi  i të mësuarit; - aspektet psikike-pedagogjike të të menduarit;   - aspektet psikologjike të mësimdhënies;
 • [MCML1040] [6 SETK] Planifikimi strategjik
  - Planifikimi strategjik për zhvillimin e shkollës; - Misioni i shkollës; - Vizioni i shkollës; - Fushat e ndryshimit dhe të prioriteteve; - Qëllimet e shkollës; - Detyrat dhe aktivitetet; - Plani i evaluimit;
 • [MCLM1030] [6 SETK] Hyrje në udhëheqjen e arsimit
  Lënda ka përmbajtje të pasur stilesh, cilësish dhe mundësish për menaxhimin e shkollës. Temat kryesore janë: - Stilet e të mësuarit - Cilësia në shkolla - Ekipet dhe puna ekipore - Menaxhimi i ndryshimeve në shkollë - Teoria e organizatës - Klima dhe kultura - Udhëheqja - Përcaktimi i takimeve shkollore
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [MCLM2020] Teknologjia e informacionit dhe komunikimit në arsim (ТIКA)
  • [ECLM1011] Hulumtimi në shkollë
  • [MFE01] Retorika
  • [MFE02] Multilingualizmi dhe multikulturalizmi
  • [EM609] Komunikimi professional
  • [MFE08] Metodologjia e mësimdhënies
  • [MFE10] Filozofia e shkencave shoqërore
  • [MFE11] Menaxhimi i projekteve
  • [EMIC-201] Komunikimi ndërkulturor
  • [EM546] Komunikimi dhe arsimimi
  • [EM547] Udhëheqja në arsim

Semestri 2

 • [MCLM4010] [30 SETK] Punimi i magjistraturës
  Qëllimi i modulit është që t’i aftësojë studentët të zhvillojnë shkathtësitë e tyre në fushën e hulumtimit, d.m.th. t’u ndihmojë atyre në përpilimin e tezës së magjistraturës. Moduli është përpiluar që të jetë sa më praktik dhe njëherësh studentëve t’u jepet mundësia të marrin pjesë në mënyrë aktive dhe të debatojnë lidhur me problemet që lidhen me shkrimin e hulumtimeve shkencore përkatësisht me tezën e magjistraturës. Një gjë e tillë do të kontribuojë në përmirësimin e teknikave hulumtuese dhe do të përparojë stilin e të shkruarit. Pra, studentëve u mundëson ta shkruajnë tezën e magjistraturës me vështirësi minimale dhe me efikasitet maksimal. Është planifikuar që të bëjë përmirësimin e teknikave kërkimore të studentëve dhe në stilin e tyre të shkrimit.
Google+