Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Programi:

Qeverisja dhe Administrata Publike (2020/2021)

Cikli i studimeve: Cikli i tretë (doktoratë)
Fakulteti: Shkencat Shoqërore Bashkëkohore
Kodi i programit: N-PhDPA180C
Viti akademik: 2024 / 2025
Titulli: Doktor i Shkencave në Qeverisjen dhe Administratën Publike
SETK: 180 (3 vite) Akreditimi
Vendimi: Vendimi për fillim me punë

Ky program paraqet një shkallë të avancuar të përmirësimit në fushat shkencore, hulumtuese e profesionale dhe në veprimtaritë e pavarura hulumtuese në karrierën akademike dhe profesionale. Me këtë proces të studimit fitohen kompetenca akademike, intelektuale, teknike dhe shkathtësi të komunikimit përmes formave të ndryshme për përgatitjen për punë kërkimore-shkencore.  

Programi studimor do t’i përgatisë bashkëpunëtorët shkencorë dhe profesionistët me dije dhe shkathtësi bashkëkohore për ligjërim dhe hulumtim. Ata, gjithashtu, do të përfitojnë edhe shkathtësi drejtuese dhe strategjike për punë në institucionet e administratës publike. Kandidatët do të përfitojnë përvojë dhe shkathtësi me qëllim që të jenë të përgatitur si ekspertë nga fusha e administratës publike.

Njohuritë dhe të kuptuarit

- Tregon njohje sistematike në fushën e hulumtimit dhe njohje të përkryer të metodave dhe shkathtësive për hulumtim në kuadër të asaj fushe në përputhshmëri me standardet më të larta ndërkombëtare.
- Ka njohuri të avancuara për teoritë e administratës publike, për hulumtimet dhe praktikën.

Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit

- Tregon aftësi të interpretojë, të dizajnojë, të aplikojë dhe të adaptojë objektin thelbësor në hulumtim me integritet shkencor.
- Jep kontribut përmes hulumtimeve origjinale të cilat i tejkalojnë kufijtë ekzistues të dijeve, duke zhvilluar dije të reja, të vlerësuara në nivel të publikimeve të recensuara kombëtare dhe ndërkombëtare.
- Identifikon lidhjen në mes të proceseve administrative dhe veprimtarisë analitike për nevojat e krijimit të politikave në sektorin publik.

Aftësitë për të vlerësuar

- Aftësi për analizë kritike, vlerësim dhe sintezë të ideve të reja dhe të ndërlikuara, duka pasur kompetencë për  vlerësim.
- Aftësi për inicim të pavarur dhe pjesëmarrje në rrjetet kombëtare dhe ndërkombëtare të hulumtimit dhe ngjarje me integritet shkencor.
- Aftësi për inicim të pavarur të projekteve hulumtuese dhe zhvillimore përmes të cilave do të gjenerohet  dije e re dhe shkathtësi për zhvillim në fushën e hulumtimit.
- Planifikon dhe vepron me efikasitet në udhëheqjen dhe organizimin e shërbimeve publike.

Aftësitë e komunikimit

- Mund të komunikojë me kolegët e tij, me bashkësinë më të gjerë akademike dhe me shoqërinë në tërësi në kuadër të fushës dhe ekspertizës së tij.
- Merr pjesë në debate publike dhe media duke shfrytëzuar fjalor të përshtatshëm me nivelin akademik.
- Shkruan, propozon dhe udhëheq projektet hulumtuese në sferën e administratës publike.

Aftësitë e të mësuarit

- Pritet të bëhet i aftë të promovohet në suaza akademike, profesionale dhe në zhvillimin teknologjik, shoqëror ose kulturor në shoqërinë që bazohet në dije.
- Mund të ndihmojë në trajnimin  e individëve për pozita politike dhe administrative në sektorin publik.
- Ka aftësi për planifikim dhe organizim në funksionimin e administratës publike dhe të institucioneve në përputhshmëri me sistemet demokratike bashkëkohore.

Semestri 1

 • [DPA0101] [10 SETK] Metodologjia e hulumtimit
  Kjo lëndë është e dizajnuar për student të cilët përgatiten për punim të tezës dhe projektit të doktoratës. Qëllimet kryesore të lëndës janë që studentëve t’u ofrohen mjete për konceptimin e tezës së tyre në raport të gjetjes së pyetjes hulumtuese dhe krijimit të metodave për grumbullimin e të dhënave për analizë kualitative. Lënda është e fokusuar në problemet e metodave dhe teknikave kuantitative, siç janë analiza statistikore, tekstet e lidhura me teorinë dhe testimin e hipotezave. Pastaj, me rëndësi janë temat e inferencës kauzale dhe deskriptive, hulumtimet longitudinale, krahasuese dhe studimet e rastit. Informata të avancuara do të ofrohen për grumbullimin e të dhënave duke punuar me tekst. Qëllimi është analizimi i të gjitha veprimeve teorike dhe praktike në funksion të dizajnimit dhe shkrimit të tezës.
 • [DPA0102] [10 SETK] Shkrimi i disertacionit të doktoratës
  Kjo lëndë është plotësim i lëndës metodologjia e hulumtimit dhe e përgatit studentin me njohuri të avancuara, me shkathtësi për përgatitjen dhe rrumbullakimin e disertacionit të doktoratës. Studentët njihen me teknikat metodologjike të një situate reale të hulumtimit, përpilimin e pyetësorëve, anketave dhe shembujve të tjerë. Gjatë temave, çka është hulumtim dhe çka është punë individuale studentët do të njihen me mostrat e punës kërkimore-shkencore, analizat organizative e të shkencave shoqërore dhe me qasjet e ndryshme të cilat i shfrytëzojnë shkencëtarët gjatë analizës së dukurive shoqërore. Konfigurimet teorike dhe praktike në fillim të shkrimit, përparësitë e fillimit më të shpejtë të pjesëve, përkufizimi i qartë i qëllimeve dhe fenomeneve me tema që do t’i inkurajojnë studentët. Rrjedhimisht me të edhe mbledhja, shkrimi dhe ruajtja e të dhënave për idetë si dizajnohet punimi, projekti i doktoratës.
 • [DPA0103] [10 SETK] Analiza e politikave publike
  Lënda ka për qëllim t’u mundësojë studentëve ta përkufizojnë dhe ta ilustrojnë analizën e politikave dhe rolin e tyre në krijimin dhe transformimin e informatave relevante për politikat. Nuk ka pajtueshmëri rreth asaj se si përkufizohet saktësisht politika publike. Studentët do të kenë mundësi të njihen me këtë fushë dhe në mënyrë kritike të analizojnë zhvillimin dhe dukuritë nga sfera e politikave publike. Analiza e disiplinave publike është disiplinë për zgjidhjen e problemeve e cila nxjerr dije nga metodologjitë dhe teoritë themelore të shkencave shoqërore, të profesioneve shoqërore dhe të filozofisë së politikave.

Semestri 2

 • [DPA0104] [10 SETK] Shqyrtimi dhe miratimi i planit të disertacionit të doktoratës
  Pas semestrit të parë, studenti fillon aktivitetet e tij për përpilimin e planit mbi disertacionin e doktoratës. Aktivitetet përfshijnë përcaktimin e literaturës, përcaktimin e kornizës hipotetike, përkufizimin e metodologjisë së punës dhe përcaktimin e planit individual si dhe prezantimin e pare publik.
 • [10 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EDPA0101] Institucionet publike dhe menaxhmenti
  • [EDPS0103] Politikat dhe qeverisja në Bashkimin Evropian
  • [EDPS0104] Politikat krahasimtare
  • [EDPA0102] Evaluimi i programeve publike
  • [EDPA0103] Politikat publike në arsimin sipëror
 • [10 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EDPA0101] Institucionet publike dhe menaxhmenti
  • [EDPS0103] Politikat dhe qeverisja në Bashkimin Evropian
  • [EDPS0104] Politikat krahasimtare
  • [EDPA0102] Evaluimi i programeve publike
  • [EDPA0103] Politikat publike në arsimin sipëror

Semestri 3/4

 • [PHD-S3-S4-01] [40 SETK] Punë kërkimore-shkencore
  Në vitin e dytë (semestri 3 dhe 4) kandidati vazhdon me veprimtarinë kërkimore shkencore sipas planit të miratuar individual. Mentori siguron vlerësimin lidhur me këto aktivitete në formën e një raporti drejtuar Këshillit mësimor-shkencor të fakultetit.
 • [PHD-S3-S4-02] [15 SETK] Publikime I
  Publikimi i aktiviteteve kërkimore-hulumtuese sipas tabelës me rëndësi për mediat për publikim. Aktivitetet dhe sukseset publicistike të kandidatit kontrollohen para audiencës shkencore sipas lëmit dhe relevancës së hulumtimit.
 • [DPA0105] [5 SETK] Mobiliteti i studentëve
  Gjatë semestrit të katërt studenti është i detyruar të realizojë mobilitet në një institucion shkencor, ose institucion tjetër relevant për fushën e kërkimit jashtë vendit në një kohëzgjatje prej të paktën një javë. Qëllimi i mobilitetit të doktorantëve është të prezantojnë, shkëmbejnë dhe diskutojnë punën e tyre kërkimore me kolegë nga vende të tjera për të përmirësuar cilësinë e disertacionit të tyre. Për realizimin e mobilitetit studenti sjell dëshmi nga institucioni, të cilën ia dorëzon mentorit.

Semestri 5

 • [PHD-S5-01] [10 SETK] Publikime II
  Publikimi (botimi) i aktiviteteve kërkimore-hulumtuese sipas tabelës së relevancës për mediat për publikim. Aktivitetet dhe sukseset botuese të kandidatit kontrollohen para audiencës shkencore sipas lëmit dhe relevancës së hulumtimit.
 • [DPA0106] [20 SETK] Prezantimi i rezultateve të hulumtimit
  Në fund të semestrit të 5-të, pas aktiviteteve kërkimore-hulumtuese sipas planit individual, kandidati, rezultatet e përgjithshme të kësaj faze të punimit dhe të hulumtimit do t'i prezantojë publikisht.

Semestri 6

Google+