Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Програма:

Јавна управа и администрација (2020/2021)

Циклус на студии: Трет циклус (докторски)
Факултет: Современи Општествени Науки
Код на програмата: N-PhDPA180C
Академска година: 2024 / 2025
Титула: Доктор на науки по јавна управа и администрација
ЕКТС: 180 (3 години) Aкредитација
Решение: Решение за почеток со работа

Оваa програма претставува напреден степен на усовршување во научните, истражувачките и професионалните области како  и во нивните самостојни истражувачки дејности, во академската и професионалната кариера. Со овој процес на студирање студентите ќе стекнат академски, интелектуални и технички компетенции и вештини за комуникации преку различни форми за реализирање на научноистражувачката работа.

Преку оваа студиска програма научните соработници и професионалците ќе стекнат современи знаења и вештини за предавање и истражување, а исто така ќе стекнат и менаџерски и стратегиски вештини за работа во институциите на јавната управа. Кандидатите ќе ги стекнат и потребното искуство и вештините со цел да бидат подготвени како експерти од полето на јавната управа и адмнистрација.

Знаење и разбирање

- Покажува систематско разбирање на полето на истражување и совршено познавање на методи и вештини за истражување во рамките на тоа поле согласно со највисоките меѓународни стандарди.
- Има напредни знаења за теориите во јавната администрација, истражувањето и практиката.

Примена на знаењето и разбирањето

- Покажува способност да толкува, да дизајнира, да применува и да адаптира суштински предмет на истражување со научен интегритет.
- Дава придонес преку оригинални истражувања кои ги надминуваат постојните граници на знаење, развивајќи нови знаења, вреднувани на ниво на национални и меѓународни рецензирани публикации.
- Ја распознава поврзаноста меѓу административните процеси и аналитичката дејност за потребите на креирање политики.

Способност за проценка

- Способност за критичка анализа, оценување и синтеза на нови и сложени идеи, имајќи компетенции за процена.
- Способност за независно иницирање и учество во национални и меѓународни истражувачки мрежи и настани со научен интегритет.
- Способност за независно иницирање на истражувачки и развојни проекти, преку кои ќе генерира ново знаење и вештини за развој на истражувачкото поле.
- Планира и дејствува ефикасно во управувањето на организациите за јавни служби.

Комуникациски вештини

- Може да комуницира со своите колеги, пошироката академска заедница и со општеството во целина во рамките на својата област на експертиза.
- Учествува во јавни дебати и медиуми, користејќи вокабулар соодветен на професионално ниво.
- Пишува, предлага и раководи со истражувачки проекти во областа на јавната администрација.

Вештини на учење

- Се очекува да биде способен да сe промовира во академски и професионални рамки и во технолошкиот, општествениот или културниот развој во општество засновано на знаење.
- Може да помогне во обука и развој на поединци за политички и административни позиции во јавниот сектор.
- Има способност за планирање и организирање на функционирањето на јавна администрација и институциите во согласност со современите демократски системи.

Семестар 1

 • [DPA0101] [10 ЕКТС] Методологија на истражување
  Овој предмет е дизајниран за студенти кои се подготвуваат за изработка на докторска теза. Главните цели на предметот се на студентите да им се понудат алатки за коцептуализација на нивната теза во однос на изнаоѓање истражувачко прашање и создавање методи за прибирање податоци и за кавалитативна анализа. Предметот е фокусиран на проблемите на кавантативните методи и техники, како што се статистичката анализа, текстови поврзани со теоријата и тестирањето. Потоа од значење се и темите за дескриптивна и каузална инференција, лонгитудинални, компаратаивни истражувања и студија на случај. Напредни информации ќе се нудат за прибирање податоци работејќи со текст. Целта е анализирање квалитатаивни податоци, финално вклучување на сите тероетски и практични дејствија во функција на дизајнирање и пишување на тезата.
 • [DPA0102] [10 ЕКТС] Пишување на докторска дисертација
  Овој предмет е надополнување на предметот методологија на истражување и преку него студентот стекнува напредни знаења, вештини за подготовка и заокружување на докторската дисертација. Студентите се запознаат со методолошките техники на една реална ситуација на истражување, составување прашалници, анкети со непосредни примери. Низ темите: што е истражување и што е индивидуален труд ќе ги запознаат студентите со мострата во научноистражувачката работа, организационите анализи во општествената наука и со различните пристапи кои ги користат научниците при анализата на општетвените појави. Практичните и теоретските поставки на почеток на пишување, предности на побрзиот почеток на делови, јасно дефинирање на целите и на феномените се теми кои ќе ги охрабрат студентите. Следствено на тоа прибирање, пишување и чување податоците за идеите како се дизајнира трудот, докторскиот проект.
 • [DPA0103] [10 ЕКТС] Анализа на јавни политики
  Предметот има за цел да им се овозможи на студентите да ја дефинираат и да ја илустрираат анализата на политиките и нејзината улога во креирањето и трансформирањето на информациите релевантни за политиките. Не постои согласност за тоа како прецизно да се дефинира јавната политика. Студентите ќе имаат можност да се запознаат со оваа поле и критички да ги анализираат развојот и појавите во областа на јавна политика. Анализа на јавните политики е дисциплина за решавање проблеми при што се користат сознанијата од методологиите и основните теории на општествените науки, на општествените професии и на филозофијата на политиките.

Семестар 2

 • [DPA0104] [10 ЕКТС] Прифаќање и одобрување на планот за докторската дисертација
  По првиот семестар, студентот ги започнува активностите за составување на својот план за докторската дисертација. Активностите вклучуваат одредување на литературата, составување хипотетичка рамка, дефинирање методологија за работа и определување индивидуален план како и прва јавна презентација.
 • [10 ЕКТС] Elective course
  • [EDPA0101] Јавни институции и менаџмент
  • [EDPS0103] Политики и владеење во ЕУ
  • [EDPS0104] Компаративни политики
  • [EDPA0102] Евалвација на јавни програми
  • [EDPA0103] Јавни политики во виското образование
 • [10 ЕКТС] Изборен предмет
  • [EDPA0101] Јавни институции и менаџмент
  • [EDPS0103] Политики и владеење во ЕУ
  • [EDPS0104] Компаративни политики
  • [EDPA0102] Евалвација на јавни програми
  • [EDPA0103] Јавни политики во виското образование

Семестар 3/4

 • [PHD-S3-S4-01] [40 ЕКТС] Научно-истражувачка работа S
  Во втората година (3 и 4 семестар) кандидатот продолжува со научноистражувачката дејност според одобрениот индивидуален план. Менторот дава процена во врска со овие активности во форма на извештај до Наставно-научниот совет.
 • [PHD-S3-S4-02] [15 ЕКТС] Публикации I
  Публикација (издавање) на истражувачките активности според таблицата на релевантност на медиумот за публикација. Издавачките активности и успеси на кандидатот се проверуваат пред научниот аудиториум според областа и релевантноста на истражувањето.
 • [DPA0105] [5 ЕКТС] Студентска мобилност
  Во текот на четвртиот семестар студентот треба да реализира мобилност во научна или во друга релевантна институција во траење од најмалку една недела вон државава. Целта на мобилноста на докторантите е да ја презентираат, разменат и дискутираат својата истражувачката работа со колеги од други земји за подобрување на квалитетот на нивната дисертација. За реализираната мобилност студентот до менторот доставува потврда од институцијата.

Семестар 5

 • [PHD-S5-01] [10 ЕКТС] Публикации II
  Публикација (издавање) на истражувачките активности според таблицата на релевантност на медиумот за публикација. Издавачките активности и успеси на кандидатот се проверуваат пред научниот аудиториум според областа и релевантноста на истражувањето.
 • [DPA0106] [20 ЕКТС] Презентација на резултатите од истражувањето
  На крајот на 5-от семестар, по истражувачките активности според индивидуалниот план, кандидатот вкупните резултати од оваа фаза на трудот и од истражувањето ќе ги презентира јавно.

Семестар 6

 • [PA-PhD-THESIS] [30 ЕКТС] Докторска дисертација
  Продолжување на работата на докторската дисертација. Се предава тезата (дисертацијата), се прифаќа од Наставно-научниот совет и се предава на членовите на комисијата и започнува процедурата за нејзина одбрана.
Google+