Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Истражувачки проекти

Erasmus +


1. Inclusion of Roma and Migrants in Schools: Trainings, Open Discussions and Youth Volunteering Activities(RoMigSc).
Coordinator - International School for Social and Business Studies, Celje, Slovenia
Project ID: 580228-EPP-1-2016-1-SI-EPPKA3-IPI-SOC-IN
Read more on this link: https://romigsc.eu/

Erasmus FETCH


1. Erasmus FETCH - Future Education and Training in Computing: How to support learning ant anytime anywhere (FETCH)
Coordinator - Prof. Dr. Betim Cico
b.cico@seeu.edu.mk

Main project outcomes and products:
1. ETN FETCH "Future Education and Training in Computing: How to support learning at anytime anywhere".
2. A set of recommendations for future DCCET 2020.
3. New didactical theories and learning models for using social media in education.
4. Six conferences with co-event workshops in the field of computing.
5. Publications of the results in journals, newspapers, magazines, brochures and web sites.
6. Internal and external evaluation reports.
Project ID: 539461-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-ENW

Десет години од Охридскиот рамковен договор

Изданиево кое го имате пред вас е резултат на едногодишен истражувачки проект на Универзитетот на Југоисточна Европа, во кој се сублимирани научните анализи и истражувањата на десетмина професори во однос на десетгодишната имплементација на Охридскиот рамковен договор (ОРД). Целта на овој интердисциплинарен истражувачки проект беше академско истражување на степенот на имплементација на овој Договор, проценувајќи ги притоа политичкиот, уставно-правниот, државно, буџетскиот, јазичниот и комуникацискиот аспект, десет години по неговото потпишување? Посебно поради тоа што имплементацијата на овој Договор задоцни седум години. Притоа има барем уште четири клучни работи кои сѐ уште останаа неимплементирани: официјализирање на албанскиот јазик, застапеност на Албанците во повисоките државни позиции, еднакво учество во Буџетот и имплементација на законот и на амнестијата. Направените анализи резимирани во ова тријазично издание: на албански, на македонски и на англиски јазик, заедно со анкетите од јавното мислење направени на различни места во Македонија треба да одговорат на важните прашања на ова научно истражување: Дали Македонија функционира како мултиетничка држава (десет години по потпишувањето на овој Договор)?
Повеќе информации

Бизнис администрација


1. „Глобалната економска криза и малиот бизнис во Полошкиот регион“
Координатор: проф. д-р Изет Зеќири
2. „Влијанијето на еволуцијата на сопственоста врз успехот на претпријатието и иновативните активности“
Координатор: Хирије Абази-Алили

Јавна администрација и политички науки


1. „Застапеноста на албанската жена во јавниот живот во општините во Западна Македонија”
Координатор: проф. д-р Етем Азири
2. „Социоекономскиот развој на руралните општини на Желино, Сaрај и на Чучер Сандево до 2020 година” (втора фаза)
Координатор: проф. д-р Хасан Јашари
3. „Подобрувањето на квалитетот на јавните услуги кои се нудат на единиците на локалната самоуправа“
Координатор: проф. д-р Јонуз Абдулаи
 

Правен

1. „Обемот и апликацијата на pro-bono правна помош во Македонија” (прва фаза)
Координатор: Беса Арифи

Јазици, култури и комуникација


1. Етнографско, фолклорно и дијалектолошко истражување на селата на Арбрешите во Сицилија, Италија (втора фаза)”
Координатор: проф. д-р Веби Беџети

Современи науки и технологии


1. „Методолошки аспекти на математиката користејќи ИТ-технологија”
Координатор: Халил Снопче
2. „Развој на системот на менаџирањето на знаењата на мобилното учење”
Координатор: проф. д-р Беким Фетаји
3. „Врзувањето на јавните податоци на универзитетот”
Координатор: проф. д-р Луле Ахмеди
4. „Е-пазарот на регионалниот бизнис: дизајн и развој”
Координатор: проф. д-р Замир Дика

Ректорат


1.„Систем за следење на климатските параметри”
Координатор: проф. д-р Муртезан Исмаили
2. „Следење на квалитетот на испорачаната енергија во делот на нисконапонска мрежа кон ЈИЕУ и менаџирање на врвното оптоварување преку негова оптимизација”
Координатор: Академик Алајдин Абази

Бизнис администрација

1."Сатисфакција од работата – како фактор за успешноста на деловните субјекти во Полошкиот регион”
Координатор: Брикенд Азири
Супервизор: Изет Зеќири
2.Влијанието на даночните реформи на изведбата (активности и капитална структура) на малите и на средни претпријатија во општина Тетово и во општина Гостивар”
Координатор: Руфи ОсманиЈавна администрација и политички науки

1."Евроатлантските перспективи на РМ: проблеми, предизвици и политичка реалност по неуспехот на самитот во Букурешт (истражување на актуелната политика и на мислењето на граѓаните)”
Координатор: Абдула Азизи
2.Понуда на административни услуги преку употреба на мобилни уреди”
Координатор: Фадил Зендели


Јазици, култури и комуникација

1. "Одредување на нивоата за учење на албански и на македонски јазик според програмата АЛТЕ (Асоцијација на центрите за јазични испити во Европа) на Европската Унија – мултимедијална форма”
Координатор: Хенри Диксон
2. "Етнографско, фолклорно и дијалектолошко истражување на селата на Арбрешите во Сицилија, Италија (прва фаза)”
Координатор: Веби Беџети
3. "Комуникациски стратегии за успешно учество на жените во политиката во РМ“
Координатор: Билјана Саздановска и надгледувач Имер Исмаили
и-мејл: b.sazdanovska@seeu.edu.mk


Современи науки и технологии

1. „Дизајн и развој на менаџмент системот за наставните содржини за учење на ЈИЕУ” (втора фаза)
Координатор: проф. д-р Замир Дика
2. „Мрежа – овозможена е-инфраструктура на ЈИЕУ” (втора фаза)
Координатор: Азир Алиу
3. „M-услуги во образовниот процес”
Координатор: Мајлинда Фетаи
 


Ректорат

1. "Студија на случај за влијанието на моторните возила врз загадувањето на воздухот во Тетово”
Координатор: Вулнет Зенки
2. "Обемот и апликацијата на pro-bono правна помош во Македонија” (прва фаза)
Координатор: Беса Арифи
3. "Мултимедијален веб-маркетинг за ЈИЕУ”
Координатор: Флорије Исмаили
 

Бизнис администрација

1. "Сукук –безкаматни (муслимански) обврзници и нивна можна примена во РМ"
Координатор: проф. д-р Мирољуб Шукаров
2."Улогата на институциите за економскиот развој на земјите со посебен акцент на РМ ”
Координатор: м-р Шенај Хаџимустафа
Советник: проф. д-р Абдулменаф Беџети
3. "Релеватноста на директниот маркетинг во развојот на малите и средни претпријатија особено во регионот во Тетово"
Координатор: д-р Неџби Весели

Јавна администрација и политички науки

1. "Владеење на право и реформи во јавната администрација"
Координатор: д-р Назми Малиќи
2. "Проучување на социолошката терминологија”
Координатор: д-р Али Пајазити

Јазици, култури и комуникација

1."Перцепцијата на студентите на глобалните политички и религиозни феномени”
Координатор: проф. д-р Хасан Јашари
Заеднички проект со Факултетот за ЈА
2. "Мултимедијално ЦД за учење албански јазик"
Координатор: проф. д-р Мустафа Ибраими
3. "Интегративен билингвизам во јавната администрација на локално ниво"
Координатор: м-р Флорим Ајдини
 

Правен

1. "Коментари и дефиниции на правните термини на македонски-албански јазик”
Координатори: проф. д-р Исмаил Зендели & м-р Јетон Шасивари
2. "Организиран криминал - теоретски анализи и практични импликации со посебен акцент на РМ”
Координатор: д-р Бистра Неткова

Современи науки и технологии

1. "Самореферентен систем во вештачката интелигенција и квантната физика-радикална теорија и апликација – II дел”
Координатор: проф. д-р Билјана Перчинкова
Резултати:http://mmlab.seeu.edu.mk/biljana/
http://www.charlesberner.org/
http://www.lilaparadigm.org/
2. "Дизајн и развој на менаџмент системот за учење на ЈИЕУ”
Координатор: проф. д-р Замир Дика
3. "ЈИЕ Универзитет – Виртуелен кампус”
Координатор: проф. д-р Замир Дика
4. "Етика и информатичка технологија”
Координатор: м-р Ментор Хамити
Советник: проф. д-р Аслан Билали
5."Електрична мрежа –овозможена e-инфраструктура на ЈИЕ Универзитетот”
Кooрдинатор: м-р Хазир Алиу
Советник: доц. д-р Маргита Кон-Поповска

Јавна администрација и политички науки

1."Социоекономскиот развој на руралните општини во Долен Полог"
Координатор: проф. д-р Хасан Јашари
2. "Проучување на социолошката терминологија”
Координатор: д-р Али Пајазити
3. "Перцепција на студентите за глобалните политички и религиозни феномени"
Координатор: д-р Хасан Јашари
Заеднички проект на Педагошкиот факултет и Факултетот за ЈА
4. "Лична и јавна безбедност и мултиетничка политика"
Координатор: д-р Назми Малиќи

Правен

1. "Правни аспекти на тргувањето со луѓе"
Координатор: д-р Бистра Неткова
2. "Домашното насилство во Република Македонија: Истражување и предлози за извештај”
Координатор: д-р Бистра Неткова

Јазици, култури и комуникација

1. "Eтнофолклорско и дијалектолошко истражување во албанските локалитети во РМ”
Координатор: доц. Хамит Џафери
2. "Изградба на коректни профили и евалвации на познавањето на албанскиот и на македонскиот јазик"
Координатор: м-р Хенри Диксон
Советник: проф. д-р Мустафа Ибраими
3. "Употреба на стратегии за студентите на ЈИЕУ за учење вокабулар и позицијата за предавање вокабулар"
Координатор: м-р Брикена Џафери
Советник: доц. Гзим Џафери
4. "Влијанието на комуникацијата наставник-студент врз посветеноста на студентите на Универзитетот"
Координатор: м-р Вероника Карева
Советник: проф. д-р Илсе Шритесер
5. "Продожителна совршеност на поранешните студенти од факултетот"
Координатор: проф. д-р Тахир Зајази
6. "Мерење на културната свесност на наставата на странски јазик"
Координатор: м-р Агим Пошка
Советник: проф. д-р Ферид Мухиќ

Современи науки и технологии

1. "Алатки базирани на веб за процесите за обезбедување квалитет на ЈИЕ Универзитетот (SEEU-QAT)”
Координатор: проф. д-р Алп Кут
2. "Самореферентен систем во вештачката интелигенција и квантната физика-радикална теорија и апликација”
Координатор: проф. д-р Билјана Перчинкова
Резултати: http://mmlab.seeu.edu.mk/biljana/
http://www.charlesberner.org/
http://www.lilaparadigm.org/
3. "M-учење: Зголемување на нивото на комуникација, достапност и на учење преку мобилна употреба на безжични апликации”
Координатор: м-р Мајлинда Фетаи
http://www.icvl.eu/2007/papers-list

Google+