Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Докторска школа во УЈИЕ

Докторските студии се студии од третиот циклус на високо образование кои се организирани во согласност со правилниците на студии и во согласност со Европскиот кредитен трансфер систем (ЕКТС).

Третиот циклус на студии трае најмалку шест месеци, а се добиваат 180 кредити (ЕКТС). Потребните активности во рамките на студиската програма вклучуваат: академска обука со напредни и професионални предмети; предлог за докторска-теза; минимално една недела меѓународна мобилност, јавни презентации за напредокот на докторската дисертација; две публикации во меѓународни научни списанија и учество на меѓународни конференции, кои се однесуваат на докторската работа на кандидатот и јавна одбрана на докторската дисертација.

Универзитетот на Југоисточна Европа (УЈИЕ) обезбедува најдобри услови за учење и за истражување во релевантните научни области. Средината за студирање на УЈИЕ е многу колегијална и во таа средина ќе наидете на голема поддршка.

Докторските студии значително се разликуваат од претходните два циклуса на високо образование (прв и втор циклус) каде што акцентот е повеќе врз учењето отколку врз истражувањето. Истражувањето на докторските студии е долг, интензивен и честопати тежок процес кој се реализира во соработка со менторот од научната област. Студентите на докторски студии стекнуваат знаења и компетенции за научната и за истражувачка методологија, способности кои потоа ги демонстрираат во рамките на докторската теза. Докторската дисертација треба да биде важен оригинален научен придонес.

Докторатот не е важен само за развојот на академската кариера, туку и за растечките потреби на пазарот на трудот(економија, стопанство, јавен сектор, граѓанско општество итн.), за развој на експерти кои ќе придонесат за нови сознанија, нови производи и нови методи.

Google+