Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Programi:

Sistemet e Informacionit dhe Menaxhmenti (2022/2023)

Cikli i studimeve: Cikli i tretë (doktoratë)
Fakulteti: Shkencat dhe Teknologjitë Bashkëkohore
Kodi i programit: N-PhDISM
Viti akademik: 2024 / 2025
Titulli: Doktor i Shkencave në Sistemet e Informacionit dhe Menaxhment
SETK: 180 (3 vite) Akreditimi
Vendimi: Vendimi për fillim me punë

Shërbimet dhe sistemet e informacionit janë një pjesë thelbësore e jetës së përditshme, pa marrë parasysh se a bëhet fjalë për aspektin personal, social apo profesional. Trendët tregojnë se këto vegla janë të paçmueshme për bizneset, për faktin se ato mbështesin proceset e tyre të përditshme, përpunimin e të dhënave dhe përdorimi i teknologjive më të fundit i ndihmon në marrjen e vendimeve strategjike dhe kështu duke nxitur përfundimisht inovacionin digjital.

Cikli i tretë i studimeve(doktorata), në Sistemet e Informacionit dhe Menaxhim në Fakultetin e Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore i mbështet teknologjitë tradicionale të TI-së me theks në orientimin e biznesit drejt industrisë. Kjo ekspertizë është një disiplinë e njohur gjerësisht në Evropën Kontinentale. Kjo disiplinë fokusohet jo vetëm në çështjet teknike, por edhe në sistemet e informacionit dhe qasjet strukturore për modelimin dhe analizimin e proceseve të biznesit dhe problemeve drejt menaxhimit më të mirë të proceseve të ndryshme në menaxhimin privat ose publik. Programi është veçanërisht i rëndësishëm sepse ofron dhe kërkon që hulumtuesit të kryejnë kërkime inovative që trajtojnë ndërlidhje komplekse dhe emocionuese të teknologjisë dhe sistemeve të informacionit, ekonomisë, politikave publike dhe qeverisjes.

Programi është vazhdimësi e edukimit të stafit, të cilët kanë përfunduar studimet universitare dhe pasuniversitare. Programi, do të ofrojë një shkallë më të lartë trajnimi në fushat shkencore, kërkimore dhe profesionale dhe në aktivitetet e tyre kërkimore të pavarura, si dhe në karrierën akademike dhe profesionale. Përmes këtij procesi studimor, studentët do të fitojnë kompetenca akademike, intelektuale dhe teknike, dhe aftësi komunikuese përmes formave të ndryshme të përgatitjes për punë kërkimore. Ndryshimet e shpejta në shoqëri imponojnë dhe kërkojnë një qasje të re për përgatitjen e gjeneratave të reja me tituj shkencorë, me synimi krijimin e menaxherëve me pikëpamje dhe mënyra të reja të të menduarit, zhvillimi i aftësive për parashikimin e së ardhmes dhe përshtatjen me sfidat dhe mundësitë që ofron dhe kërkon biznesi në shekullin 21.

Studimet e doktoratës në Sistemet e Informacionit dhe Menaxhim mbulojnë një gamë të gjerë temash dhe çështjesh, disa fusha kyçe që propozohen, por, studimi nuk kufizohet vetëm në këta, përfshijnë:

 • Ekonomia e digjitalizimit;
 • Analiza e të dhënave në shkallë të gjerë, duke përfshirë mësimin e makinës dhe inteligjencën artificiale;
 • Shërbimet e qeverisjes elektronike dhe të shoqërisë së inteligjente;
 • Shërbimet financiare dhe bankare;
 • Siguria e informacionit dhe privatësia;
 • Shërbimet trans disiplinore të biznesit, si:
 1. Modelimi i Informacionit të Ndërtesës (BIM) - Transformimi Digjital në industrinë e Arkitekturës, Inxhinierisë dhe Ndërtimit (AEC);
 2. Kujdesi shëndetësor dhe TI;
 3. Mobiliteti dhe transporti digjital;
 4. Të drejtat digjitale, mbrojtja e të dhënave dhe menaxhimi i politikave dhe të tjera.

Programi paraqet vazhdimësinë e edukimit të kuadrove, të cilët i kanë përfunduar studimet deridiplomike dhe pasdiplomike. Programi do të mundësojë shkallë më të lartë të përgatitjes shkencore - hulumtuese në lëmenjtë profesionalë dhe në aktivitetet vetanake te hulumtimeve, sikurse edhe në karrierën profesionale dhe akademike. Me këtë proces të studimit studentët do të pajisen me kompetenca dhe shkathtësi akademike, intelektuale dhe teknike për komunikim nëpërmjet formave të ndryshme, por edhe do të përgatiten për punën shkencore-hulumtuese. Ndryshimet e hovshme në shoqëri imponojnë dhe kërkojnë qasje të reja për përgatitjen e gjeneratave të reja me njohuri shkencore për nevojat e shoqërisë së bazuar në dije  dhe janë të dedikuara për tregun global të punës në lëmin e  sistemeve të informacionit dhe menaxhmentit.

Njohuritë dhe të kuptuarit
 • Posedimi i njohurive dhe të kuptuarit e fushës së  sistemeve të infomacionit dhe menaxhmentit. - Aftësia për të zhvilluar dhe zbatuar ide origjinale dhe krijuese në mjedise, ku mbivendosen, ose fusha të ndërlidhura të sistemeve  të informacionit.
 • Aftësia për të aplikuar njohuri ndërdisiplinore dhe demonstrim të kompetencave të specializuara në sistemet e infomacionit dhe menaxhmentit.
Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit
 • Aftësia për të zgjidhur në mënyrë kritike, të pavarur dhe krijuese të problemeve në mjedise të reja, të paperceptuara më parë ose në mjediset për të cilat nuk ka përvojë paraprake në një kontekst multidisiplinar dhe të një mjedisi organizativ real.
 • Planifikimi, administrimi dhe vlerësimi i hulumtimeve të pavarura në fushën e sistemeve  të informacionit  të bazuar në botime kombëtare dhe ndërkombëtare me relevancë.
 • Kreativitet dhe origjinalitet në interpretimin e njohurive të proceseve elektronike teknologjike dhe përdorimin e duhur të mjeteve dhe mjediseve të bazuara në kompjuter dhe të bazuar në teknikat e përcaktuara për hulumtim.
Aftësitë për të vlerësuar
 • Aftësi për integrim dhe sintezë kreative të njohurive nga shumë fusha që lidhen me shkencat kompjuterike dhe përdorimin e mjeteve dhe teknikave kompjuterike.
 • Aftësia për t'u marrë me situata komplekse që lidhen me proceset specifike të teknologjisë së informacionit, për të identifikuar instancat e duhura të specializuara në fushën e shkencës kompjuterike dhe informatikës dhe për të bërë vlerësime të shëndosha në situata të mungesës së informacionit, ose të dhënave të plota dhe të bazuara në personale, sociale dhe parimet etike dhe përgjegjësitë që lidhen me zbatimin e njohurive dhe mirëkuptimit.
Aftësitë e komunikimit
 • Aftësi për të komunikuar në mënyrë të qartë të konkluzioneve, rezultateve, studimeve, si dhe njohuri specialistike në sistemet e infomacionit me aftësinë për të rregulluar stilin dhe formën e shprehjes për jo-specialistë.
 • Kompetencë për hulumtime kritike, të pavarura dhe të argumentuara në mënyrë krijuese, vlerësimin e metodologjive dhe propozimin dhe mbrojtjen e hipotezave të reja.
 • Aftësia për të iniciuar, udhëhequr dhe marrë përgjegjësi për individët dhe grupet në rastet kur komunikimi, kompetencat organizative dhe digjitale janë thelbësore.
Aftësitë e të mësuarit
 • Aftësia për të identifikuar nevojat dhe udhëzimet personale për arsimim individual dhe autonom dhe implementimin e tij në mënyrë të pavarur dhe autonome në fushat e sistemeve të informacionit.
 • Aftësia për të marrë përgjegjësi për mësimin e vazhdueshëm individual në teknologjitë e specializuara dhe të reja të informacionit.

Semestri 1

 • [C2012] [10 SETK] Metodologjia sasiore të hulumtimit
  Kjo lëndë i njofton studentët me problemet në ekonometri, përfshirë edhe zgjedhjen e formave funksionale dhe specifike, preventivën prej keqpërdorimeve të supozimeve të modelit linear klasik, me elementet e gjasës dhe statistikat e ekonometrisë, intuitën dhe vlerësimin teorik të modeleve të regresionit, më një dhe më shumë ndryshime, realizimin e kërkimit origjinal empirik, modelin e përgjithshëm linear, strukturën e modelit dinamik dhe vlerësimin e ndryshimeve me ndërvarësi të kufizuar e tjera. Kjo lëndë, gjithashtu, është e dizajnuar për studentë, të cilët përgatiten për të punuar projekt-tezën e doktoratës. Qëllimet kryesore të lëndës janë që studentëve t’u ofrohen vegla për konceptualizimin e tezës së tyre në raport me gjetjen e çështjes së hulumtimit shkencor dhe krijimin e metodave për mbledhjen e të dhënave dhe për analizë cilësore. Lënda është e fokusuar në problemet e metodave dhe teknikave, si bie fjala çfarë është analiza statistikore, tekstet lidhur me teorinë dhe testimi i hipotezave. Pastaj me rëndësi janë edhe temat për inferencën deskriptive dhe kauzave, hulumtimet dhe studimet longitudinale, krahasimtare të rastit. Informata progresive do te ofrohen për mbledhjen e të dhënave duke punuar me tekst. Qëllimi është analiza e të dhënave cilësore, vënia finale në funksion i të gjitha veprimeve teorike në funksion të dizajnit dhe shkrimit të tezës. Aspektet epistemologjike të lëndës, do të materializohen përmes pyetjeve – se si i pranojmë ne? Çka është teoria e njohjes, çka është njohja, si mund të arrijmë te dituritë shkencore dhe te e vërteta?
 • [C2013] [10 SETK] Ekonomia dhe teoria e përgjithshme
  Objektivi i kësaj lënde është njohja e studentëve me parimet e avancuara të ekonomisë, si dhe me çështjet e biznesit bashkëkohorë. Lënda, do t'i ndihmojë studentët të përcaktojnë fushën e tyre të interesit kërkimor. Në mënyrë të veçantë, qëllimet e lëndës janë që t'u mundësojë studentëve: - të zhvillojnë dhe t’i kuptojnë teoritë dhe konceptet e mikroekonomisë dhe makroekonomisë dhe zbatimin e tyre në botën reale; - të zhvillojnë vlerësim të ndikimit mbi individët dhe shoqëritë e ndërveprimeve ekonomike ndërmjet kombeve; - të zhvillojnë njohje për çështjet e zhvillimit me të cilat përballen kombet dhe si ato i nënshtrohen procesit të ndryshimit.
 • [DET0103] [10 SETK] Tema të avancuara të sistemeve të informacionit
  Qëllimet e lëndës: Studimi i koncepteve të avancuara nga fusha dhe terminologjia e sistemeve të informacionit. - Sisteme të informacionit dhe koncepte të avancuara: harduer, softuer, rrjeta; - E-World: zgjedhje të avancuara për E-biznes dhe E-tregti; - Procese zhvilluese. Të mësojnë më tepër për sistemet e informacionit dhe teknologjitë e avancuara të cilat i përmirësojnë biznes vlerat dhe biznes proceset e ndryshme nëpër organizata. T’i aplikojnë e-konceptet me disiplina të ndryshme udhëheqëse, gjatë procesit të analizës, interpretimit, vlerësimit dhe vendimmarrjes. Ta kuptojnë procesin e ridizajnimit të organizatave, duke i përdorur sistemet e informacionit. Ta përshkruajnë rolin e sistemeve të informacionit në vendimmarrje. Ta shqyrtojnë sigurinë e informacioneve, si dhe pyetjet etike dhe sociale. Të njoftohen me Internetin, tregtinë elektronike (e-tregti) dhe biznesin elektronik (e-biznesin). Të aftësohen të punojnë në projekte, individualisht ose në grupe, të cilët nga natyra mund të jenë: studime të rastit, projekte shkencore-hulumtuese, projekte zhvilluese ose punë praktike.

Semestri 2

 • [C2017] [10 SETK] Metodat e hulumtimit në shkencat kompjuterike
  Qëllimi i lëndës është të prezantojë konceptet e metodave të hulumtimit në Shkencat Kompjuterike për studentët doktorantë që do t’i shqyrtojnë në studimin e tyre, të kuptojnë pikat e forta dhe të dobëta të secilës prej këtyre metodave, si të zgjedhin metodën (at) e përshtatshme për hulumtimet e tyre, si të kryhen hulumtime, duke i përdorur këto metoda, të identifikohen, siç duhet mangesitë që lidhen me këto metoda dhe si të merren me to, si dhe raportimi i rezultateve të këtyre hulumtimeve.
 • [10 SETK] Lëndë zgjedhore profesionale
  • [EET0102] Tema të avancuara nga statistika e aplikuar për përpunimin e të dhënave
  • [EET0112] Tema të avancuara nga siguria në teknologjitë e informacionit
  • [EET0115] Analiza e avancuar e Big Data
  • [EET0114] Tema të avancuara nga zbatimi i teknologjive të informacionit dhe komunikimit në fusha të tjera
  • [EDEC0101] Ekonometria e avancuar
  • [EDBA0102] Menaxhimi i ndërmarrësisë - Nivel i avancuar
  • [EDBA0101] Menaxhimi i njohurive, inovacioneve dhe konkurrencës
  • [C2014] Ekonomia e sjelljes në mjedisin jetësor
  • [E2708] Realiteti virtual, i shtuar dhe i zgjeruar në sistemet e informacionit
  • [E2709] Tema të avancuara nga mbrojtja shëndetësore dhe TI
  • [E2710] Tema të avancuara nga modelimi i informacionit të ndërtimit (BIM)
  • [E2711] Tema të avancuara nga lëvizshmëria dhe transporti digjital
  • [E2712] Tema të avancuara nga të drejtat digjitale, mbrojtja e të dhënave dhe menaxhimi i politikave
 • [10 SETK] Lëndë zgjedhore profesionale
  • [EET0102] Tema të avancuara nga statistika e aplikuar për përpunimin e të dhënave
  • [EET0112] Tema të avancuara nga siguria në teknologjitë e informacionit
  • [EET0115] Analiza e avancuar e Big Data
  • [EET0114] Tema të avancuara nga zbatimi i teknologjive të informacionit dhe komunikimit në fusha të tjera
  • [EDEC0101] Ekonometria e avancuar
  • [EDBA0102] Menaxhimi i ndërmarrësisë - Nivel i avancuar
  • [EDBA0101] Menaxhimi i njohurive, inovacioneve dhe konkurrencës
  • [C2014] Ekonomia e sjelljes në mjedisin jetësor
  • [E2708] Realiteti virtual, i shtuar dhe i zgjeruar në sistemet e informacionit
  • [E2709] Tema të avancuara nga mbrojtja shëndetësore dhe TI
  • [E2710] Tema të avancuara nga modelimi i informacionit të ndërtimit (BIM)
  • [E2711] Tema të avancuara nga lëvizshmëria dhe transporti digjital
  • [E2712] Tema të avancuara nga të drejtat digjitale, mbrojtja e të dhënave dhe menaxhimi i politikave

Semestri 3/4

 • [DET0105] [20 SETK] Përgatitja dhe dorëzimi i planit të disertacionit të doktoratës - hulumtim
  Pas semestrit të dytë, studenti fillon aktivitetet e tij për përpilimin e planit mbi disertacionin e doktoratës. Aktivitetet përfshijnë: përcaktimin e literaturës, përcaktimin e kornizës hipotetike, përkufizimin e metodologjisë së punës dhe përcaktimin e planit individual dhe prezantimin e parë publik. Po të ketë nevojë mund të organizohen edhe lëndë zgjedhore për këtë qëllim.
 • [DET0106-S3] [10 SETK] Seminar për doktoratë dhe prezentimi i raportit I
  Kandidatët do të dorëzojnë një listë të të gjitha seminareve të ndjekura, të cilat janë relevante për fushën dhe / ose interesin e tyre kërkimore çdo kund në botë, në formularët e bashkëngjitur të përcaktuar nga udhëheqësit e tyre si dëshmi. Këto seminare kërkimore duhet të jetë hulumtuese nga natyra. Raporti duhet të shkruhet nga studenti me fjalët e tij për çdo seminar që ka marrë pjesë. Raporti përmbledh pikat kyçe dhe jep vlerësimin kritik të studentit. Studenti është i detyruar të iniciojë dhe të diskutojë me hulumtues të tjerë në temë që do t’i ndihmonte atij / asaj të shkruajë raportin.

 • [DET0107] [10 SETK] Hulumtim dhe organzimi i puntorisë për praktikën hulumtuese
  Hulumtimi dhe organizimi i një punëtorie për kërkime është pjesë integrale e programit të doktoratës. Doktorantët, do të zgjerojnë njohuritë e tyre, do të zgjerojnë opinion kërkimor, do të përmirësojnë të menduarit dhe aftësitë komunikuese. Pjesëmarrja në punëtori dhe diskutimet e ngjashme me kërkuesit e tjerë mbi temat e trajtuara në këtë punëtori, do të ndihmojnë në aftësimin e doktorantëve për të kryer disertacionin.
 • [C2301] [15 SETK] Publikime
  Publikimi (botimi) i aktiviteteve kërkimore sipas kritereve të relevancës së mediumit botues. Aktivitetet botuese, suksesi i kandidatit dhe rëndësia e fushës së kërkimit, do të kontrollohet para audiencës shkencore.
 • [C2021] [5 SETK] Mobiliteti i studentëve
  Gjatë semestrit të katërt, studenti është i detyruar të realizojë mobilitet në një institucion shkencor, ose institucion tjetër relevant për fushën e kërkimit jashtë vendit në një kohëzgjatje prej të paktën një javë. Qëllimi i mobilitetit të doktorantëve është të prezantojnë, shkëmbejnë dhe diskutojnë punën e tyre kërkimore me kolegë nga vende të tjera për të përmirësuar cilësinë e disertacionit të tyre. Për realizimin e mobilitetit studenti sjell dëshmi nga institucioni, të cilën ia dorëzon mentorit.

Semestri 5

 • [DET0109] [20 SETK] Prezantimi i rezultateve të hulumtimit
  Në fund të semestrit të 5-të, pas aktiviteteve kërkimore-hulumtuese sipas planit individual, kandidati, rezultatet e përgjithshme të kësaj faze të punimit dhe të hulumtimit do t'i prezantojë publikisht.
 • [DET0106-S5] [10 SETK] Seminar për doktoratë dhe prezentimi i raportit II
  Kandidatët, do të dorëzojnë një listë të të gjitha seminareve të ndjekura, të cilët janë relevante për fushën dhe/ose interesin e tyre kërkimor çdokund në botë, në formularët e bashkëngjitur të përcaktuar nga udhëheqësit e tyre si dëshmi. Këto seminare kërkimore duhet të jenë hulumtuese nga natyra. Raporti duhet të shkruhet nga studenti me fjalët e tij për çdo seminar që ka marrë pjesë. Raporti përmbledh pikat kyçe dhe jep vlerësimin kritik të studentit. Studenti është i detyruar të iniciojë dhe të diskutojë me hulumtues të tjerë në temë që do t’i ndihmonte atij /asaj të shkruaj raportin.

Semestri 6

 • [C2300] [30 SETK] Disertacioni i doktoratës
  Vazhdimi i punës së disertacionit të doktoratës. Dorëzohet teza (disertacioni), pranohet nga Këshilli mësimor-shkencor i fakultetit, u dorëzohet anëtarëve të komisionit dhe fillon procedura e mbrojtjes publike.
Google+