COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Оглас

ФЗН

Врз основа на членовите 166 и 172 од Законот за високото образование на Р.Македонија, (Службен Весник на Р. Македонија бр. 82/2018 ) и Правилникот за посебни услови и за постапка за избор во наставно - научно, наставно - стручно, научно и соработничко звање, Универзитетот на Југоисточна Европа – Tетово објавува оглас за избор/реизбор на наставник во насловно звањa – Насловен Доцент

ФАКУЛТЕТ ЗА ЗДРАВСТВЕНИ НАУКИ

  • Избор/реизбор на еден наставник во насловен доцент од научно поле Кинезиологија, од областа: Фундаментална кинезиологија (50400) и Примената кинезиологија (50401);

За повеќе информации, погледнети ги следните документи.

Google+