COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Оглас

IEH

Врз основа од Законот за научно-истражувачката дејност (Службен Весник на Р. Македонија бр. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/13, 147/13, 41/14, 45/15, 154/15, 30/16 и 53/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 257/20 и 163/21) и Правилникот за посебни услови и за постапка за избор во наставно - научно, наставно - стручно, научно и соработничко звање. Универзитетот на Југоисточна Европа – Tетово, Институт за животна средина и здравје, објавува оглас за избор/реизбор во научни звања

  • Избор/реизбор во научно звање, научен соработник од областа на Здраствени кадри и едукација (30812) и Здраствено воспитание и промоција на здраството (30816);

За повеќе информации, погледнети ги следните документи.

Google+