Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Оглас

ФАКУЛТЕТ ЗА ТЕХНИЧКИ НАУКИ

Врз основа од Законот за високото образование на Р.Македонија, (Службен Весник на Р. Македонија бр. 82/2018 ) и Правилникот за посебни услови и за постапка за избор во наставно - научно, наставно - стручно, научно и соработничко звање, Универзитетот на Југоисточна Европа – Tетово објавува оглас за избор/реизбор на два наставници во сите наставни научни звањa

ФАКУЛТЕТ ЗА ТЕХНИЧКИ НАУКИ

  • Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звањаод научното подрачје инженерство и технологија, од научната област компјутерско инженерство, информатика и роботика (2.02.00.15);
  • Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звањаод научното подрачје инженерство и технологија, од научната област урбано планирање (2.01.02.08 друго)и водни ресурси во урбани средини (2.01.01.09 друго);

За повеќе информации, погледнети ги следните документи.

Google+