Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Програма:

Уставно и управно право (2020/2021)

Циклус на студии: Трет циклус (докторски)
Факултет: Правен
Код на програмата: N-PhDLAWCAL180C
Академска година: 2024 / 2025
Титула: Доктор по правни науки - Насока: Уставно и управно право
ЕКТС: 180 (3 години) Aкредитација
Решение: Решение за почеток со работа

Целта на студиската програма Уставно и управно право е да се понудат модули кои ќе ја опфаќаат основата на уставно - управните сознанија за приближување кон правничките професии кои се поврзани со оваа област и да се обезбедат цврсти, посебни и систематски знаења за институциите и за основите на уставното и управното право на Р. Северна Македонија, како и споредбени сознанија од областа во регионов и во ЕУ.

Дипломата на студиската програма ќе им овозможи на студентите на докторските студии да бидат оспособени за научноистражувачката работа во областа на уставно-управните правни науки како и за изведување настава во универзитетите во државава и во странство, при што активно ќе бидат вклучени и во процесот на зацврстување на ресурсите на дејностите на државната власт во контекст на процесот на евроатлантските интеграции на земјава.

Знаење и разбирање

- Покажува систематско разбирање на полето на истражување и совршено познавање на  методи и вештини  за  истражување  во  рамките  на  уставното и управното право според  највисоките  меѓународни стандарди.

Примена на знаењето и разбирањето

- Покажува  способност  уставно и управно да  толкува,  дизајнира, применува  и  адаптира  суштински  предмет  на истражување со научен интегритет; 
- Дава  придонес  преку  оригинални  истражувања кои  ги  надминуваат  постојните  граници  на знаење, развивајќи нови знаења, вреднувани на ниво  на  национални  и  меѓународни рецензирани публикации од областа на уставното и управното право.

Способност за проценка

- Способност  за  критичка  анализа,  оценување  и синтеза  на  нови  и  сложени  идеи,  имајќи компетенции за проценка; 
- Способност за независно иницирање и учество во  национални  и  меѓународни  истражувачки мрежи и настани со научен интегритет; 
- Способност  за  независно  иницирање  на истражувачки  и  развојни  проекти,  преку  кои  ќе генерира  нови  знаење  и  вештини  за  развој  на уставното и управното право.   

Комуникациски вештини

- Може  да  комуницира  со  своите  колеги, пошироката  академска  заедница  и  со  општеството  во  целина  во  рамките  на областа на уставното и управното право.

Вештини на учење

- Се очекува да биде  способен да  сe  промовира во  академски  и  професионални  рамки  и  во технолошкиот,  општествениот  или  културниот развој во општество засновано на знаење. 

Семестар 1

 • [DLAW0101] [10 ЕКТС] Методологија на истражување
  Овој предмет е дизајниран за студенти кои се подготвуваат за изработка на докторска теза. Главните цели на предметот се на студентите да им се понудат алатки за коцептуализација на нивната теза во однос на изнаоѓање истражувачко прашање и создавање методи за прибирање податоци и за кавалитативна анализа. Предметот е фокусиран на проблемите на кавантативните методи и техники, како што се статистичката анализа, текстови поврзани со теоријата и тестирањето. Потоа од значење се и темите за дескриптивна и каузална инференција, лонгитудинални, компаратаивни истражувања и студија на случај. Напредни информации ќе се нудат за прибирање податоци работејќи со текст. Целта е анализирање квалитатаивни податоци, финално вклучување на сите тероетски и практични дејствија во функција на дизајнирање и пишување на тезата.
 • [C2010] [10 ЕКТС] Уставно право - продлабочена програма
  Цел на предметната програма е да им овозможи на студентите да се стекнат со продлабочени и напредни знаења од областа на уставното право како гранка на правото и како научна дисциплина и со специфични вештини за примена на ова знаење во практиката. За остварување на овие цели предметната програма ќе ги обработи теоретските аспекти на уставното право, а потоа ќе се фокусира на нивната практична примена. Со усвојувањето на сознанијата на оваа предметна програма, студентите ќе можат: -да го разберат поимот и содржината на уставното право -да ги разберат изворите на уставното право -да разликуваат уставно право како гранка на правото и уставно право како научна дисциплина -да ги разберат моделите на организација на власта и да можат да го определат типот на организација на власт во Република Северна Македонија -да ги осознаат предизвиците во регулирањето и спроведувањето на уставните одредби за човековите права -да се оспособат за анализа на уставните норми во Република Северна Македонија -да добијат продлабочени и напредни сознанија за уставниот систем на Република Северна Македонија -аналитички и критички да ги согледаат уставно-правните проблеми кои се јавуваат во праксата.
 • [C2011] [10 ЕКТС] Управно право - продлабочена програма
  Цели на предметната програма: -Напредно дефинирање и критичко размислување за администрација и административна функција; -Напредно и продлабочено познавање и анализа и критика на правната регулатива со која се уредува организацијата и функционирањето на јавната администрација во РСМ; -Критичко разграничување помеѓу видовите акти на администрацијата и да ги совладаат напредните техники и вештини на создавање такви акти; -Критичко осознавање на механизмите на контрола над администрацијата и нејзината одговорност пред другите државни органи, но и пред своите клиенти-корисници на нејзините услуги.

Семестар 2

 • [DCAL0104] [10 ЕКТС] Прифаќање и одобрување на планот за докторската дисертација
  По првиот семестар, студентот ги започнува активностите за составување на својот план за докторската дисертација. Активностите вклучуваат одредување на литературата, составување хипотетичка рамка, дефинирање методологија за работа и определување индивидуален план како и прва јавна презентација
 • [10 ЕКТС] Изборен предмет
  • [EDCAL01] Споредбени управни системи
  • [EDCAL02] Конституционализмот и човековите права
  • [E2489] Уставно процесно право
  • [E2490] Современи трендови на политичките системи
  • [E2491] Споредбени уставни системи
  • [E2492] Современи трендови на локалната самоуправа
  • [E2493] Уставно право на ЕУ
  • [E2494] Управно право на ЕУ
  • [E2495] Управни договори и јавна администрација
 • [10 ЕКТС] Изборен предмет
  • [EDCAL01] Споредбени управни системи
  • [EDCAL02] Конституционализмот и човековите права
  • [E2489] Уставно процесно право
  • [E2490] Современи трендови на политичките системи
  • [E2491] Споредбени уставни системи
  • [E2492] Современи трендови на локалната самоуправа
  • [E2493] Уставно право на ЕУ
  • [E2494] Управно право на ЕУ
  • [E2495] Управни договори и јавна администрација

Семестар 3/4

 • [PHD-S3-S4-01] [40 ЕКТС] Научно-истражувачка работа
  Во втората година (3 и 4 семестар) кандидатот продолжува со научноистражувачката дејност според одобрениот индивидуален план. Менторот дава процена во врска со овие активности во форма на извештај до Наставно-научниот совет.
 • [PHD-S3-S4-02] [15 ЕКТС] Публикации I
  Публикација (издавање) на истражувачките активности според таблицата на релевантност на медиумот за публикација. Издавачките активности и успеси на кандидатот се проверуваат пред научниот аудиториум според областа и релевантноста на истражувањето.
 • [C2020] [5 ЕКТС] Студентска мобилност
  Во текот на четвртиот семестар студентот треба да реализира мобилност во научна или во друга релевантна институција во траење од најмалку една недела вон државава. Целта на мобилноста на докторантите е да ја презентираат, разменат и дискутираат својата истражувачката работа со колеги од други земји за подобрување на квалитетот на нивната дисертација. За реализираната мобилност студентот до менторот доставува потврда од институцијата.

Семестар 5

 • [DCAL0105] [20 ЕКТС] Презентација на резултатите од истражувањето
  На крајот на 5-от семестар, по истражувачките активности според индивидуалниот план, кандидатот вкупните резултати од оваа фаза на трудот и од истражувањето ќе ги презентира јавно.
 • [PHD-S5-01] [10 ЕКТС] Публикации II
  Публикација (издавање) на истражувачките активности според таблицата на релевантност на медиумот за публикација. Издавачките активности и успеси на кандидатот се проверуваат пред научниот аудиториум според областа и релевантноста на истражувањето.

Семестар 6

 • [CAL-PHD-THESIS] [30 ЕКТС] Докторска дисертација
  Продолжување на работата на докторската дисертација. Се предава тезата (дисертацијата), се прифаќа од Наставно-научниот совет и се предава на членовите на комисијата и започнува процедурата за нејзина одбрана.
Google+