Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Програма:

Англиски јазик и литература (2021/2022)

Циклус на студии: Трет циклус (докторски)
Факултет: Јазици, култури и комуникација
Код на програмата: N-PhDENELI180C
Академска година: 2024 / 2025
Титула: Доктор по филолошки науки - Насока: Англиски јазик / Англиска литература
ЕКТС: 180 (3 години) Aкредитација
Решение: Решение за почеток со работа

По завршување на оваа програма студентите ја стекнуваат титулата доктор на филолошки Ннуки во областа на англиските студии. Оваа програма е фокусирана, пред сѐ на лингвистика, култура, превод, методологоја за подучување на англиски како странски јазик (EFL). Со тим од локални професори и професори на кои англискиот им е мајчин јазик кои се најдобро кваликувани да предаваат со користење на најсовремените методи, нашата катедра е мошне почитувана во регионов и го нуди најдоброто од современата јазичка настава. Докторската програма следи еден иновативен дизајн кој поддржува оригинално истражување заедно со изборните предмети поврзани со предметот кои ќе го предлабочат постојното знаење на студентите во оваа област. Сите предавачи вклучени во докторската програма се искусни истражувачи со докажани публикации од областа на англиската книжевност, лингвистика и подучување на англискиот јазик. Програмата им овозможува на студентите да следат една структурирана патека на академскиот развој со можности да ги презентираат резултатите од истражувањето и да ги објавуваат научните трудови во параметрите на програмата. Студентите ќе имаат корист од можностите за интеракција со врсниците и колегите при што идеите можат да бидат тестирани и развиени. На овој начин, вклученоста во докторските студии за англиски може да биде вреднувано и како искуствен предизвик.

Успешните студенти на докторската програма по англиски може да очекуваат да имаат широк спектар на наставни можности кои им се достапни во третиот степен на средно ниво (средно училиште). Всушност, само носителите на квалификацијата доктор на науки ќе бидат во можност да предаваат на ниво на универзитет во секторот на високото образование после 2015. Меѓутоа, опциите за кариера не се ограничени на академски професии и успешните студенти можат да изберат да влезат во голем број други области, вклучувајќи: државна администрација, дипломатска служба, работење за невладини организации во сферата на културната политика и културното посредување исто така и во работа како преведувачи и толкувачи; или во областа на медиумите и во издавачките куќи; или во меѓународните корпорации или туризам.

Знаење и разбирање

- Покажува систематско разбирање на избраното поле на истражување и перфектно знаење на методите и вештините на истражување.
- Демонстира специјалистичко знаење на применетата лингвистика, англиската книжевност, култура и цивилизација на земјите што зборуваат англиски.
- Има професионално знаење и разбирање на главните трендови на методологијата на учењето на нглискиот јазик на второто и третото ниво.
- Стекнува академски капацитет за независно академско истражување.

Примена на знаењето и разбирањето

- Покажува способност да толкува, да дизајнира, да примени и да прилагодува неопходен предмет на истражување со научен интегритет.
- Придонесува со оригинални истражувања кои ги пречекоруваат постојните граници на знаење, развива ново знаење, оценувано на национални и интернационални настани.
- Употребува академски англиски во пишувањето и во зборувањето на научен начин со намера да пренесува нови идеи и пронајдоци.

Способност за проценка

- Покажува способност за критична анализа, за евалуација и за синтеза на нови комплексни идеи.
- Покажува способност за независно да иницира и да партиципира на национални и интернационални истражувачки мрежи и случувања.
- Покажува способност независно да иницира истражување и проекти на развој со кои новото знаење ќе придонесува на истражувачкото поле.
- Може да направи комплексни методолошки процени во дизајнирање на истражување и анализа во сферата на студиите на англиски јазик и литература.

Комуникациски вештини

- Може да комуницира со своите колеги/ колешки, со пошироката академска заедница и целото општество за избраната сфера на експертиза.
- Покажува комуникациска компетенција во училницата во врска со менаџирањето на училницата во второ и трето ниво.
- Покажува способност да одржува јасност на англискиот јазик во дискутирање на комплексни идеи на пишувана и вербална форма.

Вештини на учење

- Да биде способен да се промовира во еден академски професионален систем.
- Во состојба е да го унапредува своето истражување со технолошката, социјалната или културната рамка на општеството базирано на знаење.
- Независно може да го истражува кој и да било предмет поврзан со неговото/ нејзиното поле употребувајќи учење и истражувачки способности.

Семестар 1

 • [C2469] [10 ЕКТС] Методологија на истражување
  Целта на овој предмет е да се објаснат методологиите и техниките на научна работа, кои на студентите им создаваат многу тешкотии. Практичните вежби ќе им помогнат во тоа како треба де се однесуваат во библиотека, како да напишат писмена работа, реферати, семинарска работа или слично. Во рамките на овој предмет ќе бидат опфатени следниве теми: определување тема, библиографија, правила за цитирање, научни шифри, организирање на работата итн.
 • [C2471] [10 ЕКТС] Клучните прашања во подучувањето на јазикот и литературата
  Целта на овој предмет е да се запознаат докторантите со некои најважни теми на применета лингвистика. Во негови рамки се комуникативната функција на јазикот во сите сфери на општествената практика, од аспект на употребувањето на нејзините резултати добиени во практиката. Во класичните задачи на применетата лингвистика спаѓа изучувањето на јазикот, контрастивна лингвистика – тоа значи споредба на јазиците германско-албански и германско-македонски, меѓукултурна комуникација, превод и толкување, стручниот јазик и терминологијата. Според тоа применетата лингвистика се однесува на стручната и општата комуникација во институциите и во медиумите итн. Покрај тоа ќе се третираат и некои теми од областа на германската литература.
 • [C2470] [10 ЕКТС] Пишување на докторската дисертација
  Преку овој предмет студентите се оспособуваат да извршуваат самостојно научно истражување, односно да го пишуваат докторскиот труд. Преку предметот студентите ќе ги стекнат потребното знаење, способност и доверба за успешно истражување. Поради тоа, има повеќе соработка и дискусии отколку кај предметите кои се базирани на предавање. Од студентите се очекува да учествуваат активно во дискутиите.

Семестар 2

 • [DLCC0104] [10 ЕКТС] Прифаќање и одобрување на планот за докторската дисертација
  По првиот семестар, студентот ги започнува активностите за составување на својот план за докторската дисертација. Активностите вклучуваат одредување на литературата, составување хипотетичка рамка, дефинирање методологија за работа и определување индивидуален план како и прва јавна презентација
 • [10 ЕКТС] Изборен предмет
  • [EDLCC0104] Изучување на странските јазици
  • [EDLCC0103] Социолингвистика и јазикот на образованието
  • [E2545] Напредно академско пишување
  • [EDLCC0101] Мултикултурализам
  • [E2856] Меѓународна комуникација
  • [EDELL0102] Шекспир и неговото време
  • [EDELL0103] Книжевна теорија
  • [E2613] Трансатлантски модернизам
  • [E2538] Анализа на англиски јазик
 • [10 ЕКТС] Изборен предмет
  • [EDLCC0104] Изучување на странските јазици
  • [EDLCC0103] Социолингвистика и јазикот на образованието
  • [E2545] Напредно академско пишување
  • [EDLCC0101] Мултикултурализам
  • [E2856] Меѓународна комуникација
  • [EDELL0102] Шекспир и неговото време
  • [EDELL0103] Книжевна теорија
  • [E2613] Трансатлантски модернизам
  • [E2538] Анализа на англиски јазик

Семестар 3/4

 • [PHD-S3-S4-01] [40 ЕКТС] Научно-истражувачка работа
  Во втората година (3 и 4 семестар) кандидатот продолжува со научноистражувачката дејност според одобрениот индивидуален план. Менторот дава процена во врска со овие активности во форма на извештај до Наставно-научниот совет.

 • [PHD-S3-S4-02] [15 ЕКТС] Публикации I
  Публикација (издавање) на истражувачките активности според таблицата на релевантност на медиумот за публикација. Издавачките активности и успеси на кандидатот се проверуваат пред научниот аудиториум според областа и релевантноста на истражувањето.
 • [C2019] [5 ЕКТС] Студентска мобилност
  Во текот на четвртиот семестар студентот треба да реализира мобилност во научна или во друга релевантна институција во траење од најмалку една недела вон државава. Целта на мобилноста на докторантите е да ја презентираат, разменат и дискутираат својата истражувачката работа со колеги од други земји за подобрување на квалитетот на нивната дисертација. За реализираната мобилност студентот до менторот доставува потврда од институцијата.

Семестар 5

 • [DLCC0105] [20 ЕКТС] Презентација на резултатите од истражувањето
  На крајот на 5-от семестар, по истражувачките активности според индивидуалниот план, кандидатот вкупните резултати од оваа фаза на трудот и од истражувањето ќе ги презентира јавно.
 • [PHD-S5-01] [10 ЕКТС] Публикации II
  Публикација (издавање) на истражувачките активности според таблицата на релевантност на медиумот за публикација. Издавачките активности и успеси на кандидатот се проверуваат пред научниот аудиториум според областа и релевантноста на истражувањето.

Семестар 6

 • [ELL-PHD-THESIS] [30 ЕКТС] Докторска дисертација
  Продолжување на работата на докторската дисертација. Се предава тезата (дисертацијата), се прифаќа од Наставно-научниот совет и се предава на членовите на комисијата и започнува процедурата за нејзина одбрана.
Google+