Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Програма:

Бизнис и економија (2019/2020)

Насока: Финансии и банкарство
Циклус на студии: Прв циклус (Додипломски)
Факултет: Бизнис и економија
Код на програмата: FB-180
Академска година: 2023 / 2024
Титула: Дипломиран во бизнис и економија / Насока: Финансии и банкарство
ЕКТС: 180 (3 години) Aкредитација
Решение: Решение за почеток со работа

Наставната програма Бизнис и економија - Финансии и банкарство претставува балансирана комбинација на основно теоретско знаење и на специфични професионални вештини. Структурата на програмата опфаќа студии кои по природа се динамични и интерактивни. Програмата е дизајнирана да понуди теми од областа на економијата, финансиите и менаџментот, имплементирајќи го овој концепт преку наставна програма. Предметите кои се застапени во оваа програма претставуваат перспективи кои се базираат врз теорија која тесно е поврзана со практичната примена во светот на бизнисот. Оваа програма им овозможува на студентите да ги стекнат потребните способности и искуството за: економски теории, финансиска анализа во банкарскиот сектор, економетриска анализа на податоците, како и менаџерски вештини за време на донесувањето одлуки.
Студиската програмата има за цел:
- Да ги подготви студентите за позицијата на лидери во профитабилни и во непрофитабилни организации во земјава и насекаде низ светот.
- Да ги подготви студентите за градење кариера во областа на економија и менаџмент, но и во приватниот сектор во областа на финансиите.
- Да овозможи стекнување истражувачки способности и искуство за: економска теорија, примената на менаџментот, финансиите, како и економетриска анализа на податоците.
- Да го развива концептот на практично работење на студентите.
- Да го развивa концептот на критичко размислување на студентите.
- Да овозможи студентите активно да се вклучат во предавањата за да вршат независно истражување во сите области на економијата и менаџментот.
- Да овозможи развој на лични способности, на комуникација, на истражувања и на други значајни способности кои се потребни за вработување.
За време на студиската програма на студентите им се дадени можности за практична работа (internship), со  што ќе се оспособуваат да ги применат своите стекнати знаења и вештини во областа. 

Студиската програма ќе им овозможи на студентите:
- Да добијат општо образование во дисциплините што ставаат акцент на теоријата и практиката на менаџментот, додека сѐ уште останува специjализирањето во економија.
- Сеопфатно да ја проучат економијата со менаџмент, опција која им овозможува да имаат критичен поглед на прашањата поврзани со менаџментот.
- Да добијат обука за принципите на економијата и нивните апликации.
- Да го разберат менаџментот како наука со широка општествена основа и како мултидисциплинарна област.
- Да се запознаат со соодветните алатки за анализа за да се справат со прашања и проблеми на економските политики.
- Да ги разберат организациите, клучните аспекти од нивниот менаџмент и надворешната средина во која тие функционираат.
- Да имаат средина каде што ќе можат да ги развијат своите интерперсонални и комуникативни вештини.
- Да имаат цврста основа за понатамошно студирање како и за вработување.

Знаење и разбирање

- Ги има потребните знаења за следниве деловни функции: економија, менаџмент, финансии, бизнис и менаџмент во глобален контекст, принципи на сметководство, корпоративно управување, стратешки менаџмент, управување со човечки ресурси и маркетинг.
- Има знаење за функционалните области на економија и менаџмент, тековните истражувања и иновациите, идните трендови, како и за влијанието на овие случувања врз теоријата и практиката.
- Има знаење и разбирање за националната, регионалната и за глобалната економска ситуација на пазарот.
- Има познавање за менаџерските теории, анализа и известување.
- Стекнува силна основа за тоа како да се развие економијата и да се биде подготвен за кариера или за постдипломски студии поврзани со економија и менаџмент, менаџмент или со сродни полиња.
- Има разбирање за различни алатки за донесување менаџерски одлуки.

Примена на знаењето и разбирањето

- Способност за професионално пишување и за понатамошно развивање задачи во економија и менаџмент и нивно спроведување во реалниот живот.
- Способност да помогнат во формулирањето и во практичното спроведување општи менаџерски планови и стратегии.

Способност за проценка

- Да размислуваат критички и да ги применуваат теоретските и практичните знаења и искуства за идентификација и за анализа на економски проблеми.
- Критички да ги анализираат и да ги оценуваат идентификуваните менаџерски можности.

Комуникациски вештини

- Покажуваат разбирање на индивидуалната и групната динамика во организациите.
- Функционираат ефикасно во тимската работа.
- Ефективно се справуваат со луѓе од различно социјално, економско, културно и верско потекло.
- Покажуваат разбирање и чувствителност за етичките, социјалните и за правните одговорности на компаниите.
- Ги прикажуваат бизнис-идеите на ефективен начин.
- Демонстрираат клучни преговарачки вештини.
- Ги интерпретираат деловните податоци и економските индикатори.

Вештини на учење

- Можат да пребарувааат и да детектираат извори на учењето.
- Можат да се оспособуваат за индивидуално и тимско учење.
- Имаат способност да употребуваат научна литература и да прават анализа на размислувањата и оцените на други автори.

Семестар 1

 • [CBE-102] [6 ЕКТС] Принципи на маркетинг
  Целта на овој предмет е студентите да стекнат знаења за основните концепти кои се вградени во функциите на маркетингот на современите организации. Фокусот е ставен на концептите, како и на прашањата поврзани со маркетинг на производите и на услугите на потрошувачите. Поспецифично, целта е студентите да ја осознаат маркетинг-средината преку анализирање на пазарот, за потоа да се имплементираат успешните маркетинг-стратегии во таквата средина. Студентите ќе можат и да ги применуваат научните концепти за дизајнирање комплетен маркетинг-план за својот производ. Овој предмет придонесува студентите да се запознаат со разновидните активности во областа на маркетингот, кои придонесуваат компанијата да биде поконкурентна и поуспешна на пазарот.
 • [CBE-103] [6 ЕКТС] Принципи на менаџмент
  Целта на овој предмет е студентите да се запознаат со основите на менаџментот, неговата генеза и дефинирање, како и со основните принципи врз кои треба да се базира работата на секој иден менаџер. Следењето на овој предмет има за цел студентите да стекнат основни познавања од областа на основните функции на менаџментот како планирањето, организирањето, координирањето, мотивирањето и контролата. Совладувањето на предметот на студентите ќе им овозможи: да ги научат основите на менаџментот и да се оспособат за нив да даваат конкретни примери, да се оспособат да гледаат на совладувањето на овој предмет како на потреба и стекнувањето знаења да биде во контекст на практичната примена на наученото, да размислуваат на ефикасен начин кој ќе им помогне при соочувањето со деловните проблеми во понатамошниот нивен живот.
 • [BE-401] [6 ЕКТС] Принципи на банки и финансии
  Цели на предметната програма: - Да се дискутира зошто постојат финансиските системи и како тие се структурирани. - Да се разбере зошто релативната важност на финансиските посредници и финансиските пазари низ целиот свет е различна, и како системите базирани на банки се разликуваат од системите базирани на пазарот. - Да се разбере зошто постојат финансиски посредници и да дискутираат за улогата на трошоците за трансакции и теоријата на асиметрични информации во обезбедувањето економска оправданост. - Да се разбере зошто банките имаат потреба од регулирање и да се илустрираат клучните причини за и против регулацијата на банкарските системи. - Да се дискутираат главните видови ризици со кои се соочуваат банките и ги користат главните техники што ги користат банките за да управуваат со нивните ризици. - Да се разбере како да се вреднуваат вистинските средства и финансиските средства и да се користат клучните техники за капитално буџетирање (сегашна нето-вредност и ИРР). - Да се разбере како да се вреднуваат финансиските средства (обврзници и акции). - Capital Asset Pricing Model
 • [3 ЕКТС] Албански/македонски јазик
  • [BS018] Македонски јазик за почетници 1
  • [BS152] Mакедонски јазик за почетници 2
  • [MLIL-01] Македонски јазик средно ниво 1
  • [MLIL-02] Македонски јазик средно ниво 2
  • [MAPP1010] Македонски јазик за професионални цели 1
  • [MAPP1020] Македонски јазик за професионални цели 2
  • [BAM1010] Албански јазик за почетници 1
  • [BAM2010] Албански јазик за почетници 2
 • [3 ЕКТС] Англиски јазик
  • [EE-01] Англиски јазик основно ниво
  • [PIE-02] Англиски јазик пониско средно ниво
  • [IE-03] Англиски јазик средно ниво
  • [UIE-04] Upper-Intermediate English
  • [AE-05] Англиски јазик напредно ниво
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет (Јазик, Вештини или Култура)
  • [EFE-105] Германски јазик
  • [BSIL3010] Италијански јазик
  • [EF999] Француски јазик
  • [EFE-132] Човекови права и слободи
  • [EARTL-01] Потпомогната репродуктивна технологија и право
  • [CCS084] Меѓукултурна комуникација
  • [EWC-01] Креирање на веб страни
  • [EDMD-02] Дизајн на дигитални медиуми
  • [EITSOP-03] ИТ Вештини за канцеларискa продуктивност
  • [EMOA-01] Microsoft Office Access
  • [EMOE-02] Microsoft Office Excel
  • [EMOPP-03] Microsoft Office PowerPoint
  • [EMOW-04] Microsoft Office Word
  • [CLE-203] Правно пишување и образложување
  • [EITL-02] Право на информатичка технологија
  • [EFE-121] Професионален рзавој на кариерата
  • [EATN-02] Админситративна терминологија и номотехника
  • [ESSD-01] Разој на социјални вештини
  • [EPA-605] Стратегии на пребарување на можности за кариера
  • [ESCHC-01] Избрани поглавја од компјутерство
  • [EBI-502] Веб Технологии
  • [EFE-102] Академско пишување на англиски јазик
  • [EFE-104] Академско пишување на албански јазик
  • [EFE-103] Академско пишување на македонски јазик
  • [CBA112] Албански јазик за посебни намени
  • [EPEG-01] Граматика по англиски јазик во практика
  • [ECE-02] Разговорен англиски јазик
  • [EDOL-03] Дигитална и он-лајн писменост
  • [ELE065] Заштита на потрошувачите
  • [CLE-302] Трговско право
  • [ELE-408] Семејно насилство
  • [ECS-01] Компјутерска безбедност
  • [ESML-02] Социјални медиуми и право
  • [EBEM-503] Деловно комуницирање
  • [ELOD-03] Водство и организациски развој
  • [EFE-109] Комуникациски вештини
  • [ECTHD-01] Развој на критичко мислење
  • [EPRNM-02] Односи со јавност и нови медиуми

Семестар 2

 • [CBE-201] [6 ЕКТС] Принципи на сметководство
  Целта на предметната програма е да им се помогне на студентите да ја разберат суштината на сметководството, да ги научат основите на финансиското сметководство и концептите и принципите на сметководството. Поспецифично, студентите да стекнат знаење и разбирање на: финансиските извештаи, нивните компоненти, основните правила на евидентирање на сметководствените податоци, користење на сметководствените документи.
 • [CBE-202] [6 ЕКТС] Деловна математика
  Целите на предметот се следни: - Студентите да се оспособат да го применуваат системот на линеарни равенки за решавање различни проблеми од областа на бизнисот и економијата. - Студентите да се оспособат да ги применуваат своите знаења за линеарните модели и бројните низи за решавање различни проблеми во бизнисот и економијата. - Студентите да се стекнат со напредни знаења за пресметување сложена каматна стапка, периодични депозити, периодични ренти, заеми и финансиско одлучување.
 • [CBE-203] [6 ЕКТС] Микроекономија
  Преку овој предмет се стекнуваат основни разбирања за економските феномени и за глобалната универзална микроекономска терминологија. Се проследуваат и се анализираат теоретските пристапи кои овозможуваат да се дојде до сопствена претстава за можните апликативни решенија за проблемите на производството, размената и организација на поединечно претпријатие, посебна гранка или на посебен пазар. Развојните компоненти даваат динамичка димензија без која поедноставените пристапи би биле неупотребливи. Основите на микроекономијата се изучуваат во целиот свет како дел од универзалниот напор да се идентификуваат и да се дефинираат слични проблеми и да се дојде до можност тие да се разрешуваат на сличен начин насекаде во светот, но и за да се дојде до информации кои можат на агрегатно ниво да помогнат во формулирањето на макроекономските цели и на стратегиските плански елементи. Тоа е дел од потребата да се изгради глобално слични општества во кои честите бизнис-контакти, политичките, работните или другите контакти ќе бидат препознатливи за сите учесници на ист начин и ќе се разрешуваат со употреба на слични комплементарни инструменти кои се насекаде употребливи.
 • [3 ЕКТС] Албански/македонски јазик
  • [BS018] Македонски јазик за почетници 1
  • [BS152] Mакедонски јазик за почетници 2
  • [MLIL-01] Македонски јазик средно ниво 1
  • [MLIL-02] Македонски јазик средно ниво 2
  • [MAPP1010] Македонски јазик за професионални цели 1
  • [MAPP1020] Македонски јазик за професионални цели 2
  • [BAM1010] Албански јазик за почетници 1
  • [BAM2010] Албански јазик за почетници 2
 • [3 ЕКТС] Англиски јазик
  • [EE-01] Англиски јазик основно ниво
  • [PIE-02] Англиски јазик пониско средно ниво
  • [IE-03] Англиски јазик средно ниво
  • [UIE-04] Upper-Intermediate English
  • [AE-05] Англиски јазик напредно ниво
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет (Јазик, Вештини или Култура)
  • [EFE-105] Германски јазик
  • [BSIL3010] Италијански јазик
  • [EF999] Француски јазик
  • [EFE-132] Човекови права и слободи
  • [EARTL-01] Потпомогната репродуктивна технологија и право
  • [CCS084] Меѓукултурна комуникација
  • [EWC-01] Креирање на веб страни
  • [EDMD-02] Дизајн на дигитални медиуми
  • [EITSOP-03] ИТ Вештини за канцеларискa продуктивност
  • [EMOA-01] Microsoft Office Access
  • [EMOE-02] Microsoft Office Excel
  • [EMOPP-03] Microsoft Office PowerPoint
  • [EMOW-04] Microsoft Office Word
  • [CLE-203] Правно пишување и образложување
  • [EITL-02] Право на информатичка технологија
  • [EFE-121] Професионален рзавој на кариерата
  • [EATN-02] Админситративна терминологија и номотехника
  • [ESSD-01] Разој на социјални вештини
  • [EPA-605] Стратегии на пребарување на можности за кариера
  • [ESCHC-01] Избрани поглавја од компјутерство
  • [EBI-502] Веб Технологии
  • [EFE-102] Академско пишување на англиски јазик
  • [EFE-104] Академско пишување на албански јазик
  • [EFE-103] Академско пишување на македонски јазик
  • [CBA112] Албански јазик за посебни намени
  • [EPEG-01] Граматика по англиски јазик во практика
  • [ECE-02] Разговорен англиски јазик
  • [EDOL-03] Дигитална и он-лајн писменост
  • [ELE065] Заштита на потрошувачите
  • [CLE-302] Трговско право
  • [ELE-408] Семејно насилство
  • [ECS-01] Компјутерска безбедност
  • [ESML-02] Социјални медиуми и право
  • [EBEM-503] Деловно комуницирање
  • [ELOD-03] Водство и организациски развој
  • [EFE-109] Комуникациски вештини
  • [ECTHD-01] Развој на критичко мислење
  • [EPRNM-02] Односи со јавност и нови медиуми

Семестар 3

 • [CBE-301] [6 ЕКТС] Статистика
  Целта на програмата е студентите да стекнат знаење за да бидат способни: - Да ја употребуваат дескриптивната анализа при анализата на податоците. - Да ги користат веројатноста и случајните променливи во решавањето на бизнис-проблемите. - Да го разбираат статистичкото заклучување кое претставува основа за интерпретирање на резултатите и за донесување бизнис-одлуки. - Да ги користат корелацијата и простата и повеќекратната регресија. - Да ги знаат основите на анализата на варијансата. - Да ги разбираат основите на индексните броеви и методите за анализа на временските серии. Предуслови за запишување на предметот: Деловна математика.
 • [CBE-302] [6 ЕКТС] Бизнис-калкулус
  Целта на програмата е да се оспособат студентите: - Да докажат дека имаат знаење и разбирање за зависностите помеѓу големините кои се применуваат во бизнисот и во економијата и за едноставните математички модели. - Да ги идентификуваат релациите помеѓу диференцијалниот калкулус и функциите на бизнисот и на економијата. - Да ги применуваат овие релации за проучување на зависностите помеѓу големините во бизнисот и во економијата. - Да го применуваат диференцијалниот калкулус за решавање различни проблеми кои се применуваат во бизнисот и во економијата. Предуслови за запишување на предметот: Деловна математика.
 • [CBE-303] [6 ЕКТС] Макроекономија
  Студентите ќе стекнат знаења за: - макроекономските поими и категории, кои се предуслов за функционирање на една национална економија која е дел на еден поширок глобален економски систем; - значењето на најглавните макроекономски индикатори како што се: бруто-национален производ, национален доход, економски раст, економски циклус, инвестиции и јавна потрошувачка, инфлација, невработеност, пари и банки, буџет, биланс на плаќање и др.; - основните инструменти на макроекономска анализа (агрегатна понуда и побарувачка) и макроекономски политики (монетарна и фискална политика) и др.; - ефикасното функционирање на една национална економија, споредувајќи ја со современите пазарни економии, означувајќи во таа насока разлики, сличности и можности за иден развој на соодветната економија; - знаења од областа на макроекономијата, кои ќе му овозможат поедноставен пристап кон другите напредни макроекономски предмети. Предуслови за запишување на предметот: Вовед во економија и бизнис, Микроекономија.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет (Јазик, Вештини или Култура)
  • [EFE-105] Германски јазик
  • [BSIL3010] Италијански јазик
  • [EF999] Француски јазик
  • [EFE-132] Човекови права и слободи
  • [EARTL-01] Потпомогната репродуктивна технологија и право
  • [CCS084] Меѓукултурна комуникација
  • [EWC-01] Креирање на веб страни
  • [EDMD-02] Дизајн на дигитални медиуми
  • [EITSOP-03] ИТ Вештини за канцеларискa продуктивност
  • [EMOA-01] Microsoft Office Access
  • [EMOE-02] Microsoft Office Excel
  • [EMOPP-03] Microsoft Office PowerPoint
  • [EMOW-04] Microsoft Office Word
  • [CLE-203] Правно пишување и образложување
  • [EITL-02] Право на информатичка технологија
  • [EFE-121] Професионален рзавој на кариерата
  • [EATN-02] Админситративна терминологија и номотехника
  • [ESSD-01] Разој на социјални вештини
  • [EPA-605] Стратегии на пребарување на можности за кариера
  • [ESCHC-01] Избрани поглавја од компјутерство
  • [EBI-502] Веб Технологии
  • [EFE-102] Академско пишување на англиски јазик
  • [EFE-104] Академско пишување на албански јазик
  • [EFE-103] Академско пишување на македонски јазик
  • [CBA112] Албански јазик за посебни намени
  • [EPEG-01] Граматика по англиски јазик во практика
  • [ECE-02] Разговорен англиски јазик
  • [EDOL-03] Дигитална и он-лајн писменост
  • [ELE065] Заштита на потрошувачите
  • [CLE-302] Трговско право
  • [ELE-408] Семејно насилство
  • [ECS-01] Компјутерска безбедност
  • [ESML-02] Социјални медиуми и право
  • [EBEM-503] Деловно комуницирање
  • [ELOD-03] Водство и организациски развој
  • [EFE-109] Комуникациски вештини
  • [ECTHD-01] Развој на критичко мислење
  • [EPRNM-02] Односи со јавност и нови медиуми
 • [6 ЕКТС] Англиски јазик за специфични цели 1
  • [BEEN-01] Деловен англиски 1
  • [BEEN-02] Деловен англиски јазик 2

Семестар 4

 • [CBE-401] [6 ЕКТС] Оперативен менаџмент
  Целта на овој предмет е студентите да стекнат знаење за да бидат способни: - Да подготвуваат и да донесуваат одлуки со кои се остваруваат производството и услугите. - Да подготвуваат и да донесуваат одлуки со кои се контролираат производството и услугите. - Да најдат соодветен пристап за решавање на секоја ситуација поврзана со сложената проблематика на производството и услугите. - Да ги осознаат разновидните активности во организацијата и во функционирањето на целосниот систем на оперативниот менаџмент. - Да подготвуваат и да донесуваат одлуки со кои се создаваат услови за производството и услугите. Предуслови за запишување на предметот: Принципи на менаџмент.
 • [CBE-402] [6 ЕКТС] Финансиско сметководство
  Целта на предметот е да се оспособат студентите со напредни знаења од областа на сметководството и нивната примена во сметководствениот систем на деловните ентитети. Предуслови за запишување на предметот: Принципи на сметководство
 • [BE-402] [6 ЕКТС] Основи на економетрија
  Целта на овој предмет е да се научат основите на економетријата, кои ќе им користат на студентите да вршат едноставни истражувања. Содржина: Овој предмет се фокусира на основните методи на истражување кои може да се користат во рамките на сите општествени науки. Се посветува внимание на едноставните квантитативни и квалитативни методи на истражување. Овој предмет е наменет за поединци кои имаат потреба да спроведат општествени истражувања како дел од академските студии. Предуслови за запишување на предметот: Математика за бизнис, Деловна статистика.
 • [6 ЕКТС] Англиски јазик за специфични цели 2
  • [BEEN-01] Деловен англиски 1
  • [BEEN-02] Деловен англиски јазик 2
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет (Јазик, Вештини или Култура)
  • [EFE-105] Германски јазик
  • [BSIL3010] Италијански јазик
  • [EF999] Француски јазик
  • [EFE-132] Човекови права и слободи
  • [EARTL-01] Потпомогната репродуктивна технологија и право
  • [CCS084] Меѓукултурна комуникација
  • [EWC-01] Креирање на веб страни
  • [EDMD-02] Дизајн на дигитални медиуми
  • [EITSOP-03] ИТ Вештини за канцеларискa продуктивност
  • [EMOA-01] Microsoft Office Access
  • [EMOE-02] Microsoft Office Excel
  • [EMOPP-03] Microsoft Office PowerPoint
  • [EMOW-04] Microsoft Office Word
  • [CLE-203] Правно пишување и образложување
  • [EITL-02] Право на информатичка технологија
  • [EFE-121] Професионален рзавој на кариерата
  • [EATN-02] Админситративна терминологија и номотехника
  • [ESSD-01] Разој на социјални вештини
  • [EPA-605] Стратегии на пребарување на можности за кариера
  • [ESCHC-01] Избрани поглавја од компјутерство
  • [EBI-502] Веб Технологии
  • [EFE-102] Академско пишување на англиски јазик
  • [EFE-104] Академско пишување на албански јазик
  • [EFE-103] Академско пишување на македонски јазик
  • [CBA112] Албански јазик за посебни намени
  • [EPEG-01] Граматика по англиски јазик во практика
  • [ECE-02] Разговорен англиски јазик
  • [EDOL-03] Дигитална и он-лајн писменост
  • [ELE065] Заштита на потрошувачите
  • [CLE-302] Трговско право
  • [ELE-408] Семејно насилство
  • [ECS-01] Компјутерска безбедност
  • [ESML-02] Социјални медиуми и право
  • [EBEM-503] Деловно комуницирање
  • [ELOD-03] Водство и организациски развој
  • [EFE-109] Комуникациски вештини
  • [ECTHD-01] Развој на критичко мислење
  • [EPRNM-02] Односи со јавност и нови медиуми

Семестар 5

 • [EBEM-507] [6 ЕКТС] Управувачко сметководство
  Целта на програмата е студентите да стекнат знаења од областа на сметководството, кое се користи од менаџерите при донесувањето одлуки. Поспецифично, да се запознаат студентите со концептите на сметководството за потребите на менаџерите и со потребните алатки за донесување менаџерски одлуки. Предуслови за запишување на предметот: Принципи на сметководство.
 • [CBEF-502] [6 ЕКТС] Monetary Economics
  Преку предметот се даваат основните сознанија за една од најдинамичните категории во економијата – банкарството и парите, како услов без кој не може да се замисли ниту една современа национална економија. Целта е да се прикаже и да се опише историската линија на движење на развојот на банкарството, да се приближат искуствата на другите поразвиени земји од светот и да се прикажат системите на околните земји како дел од поблиското опкружување кое по завршувањето на студиите ќе биде дел од нивниот работен амбиент. Разбирањето на банкарските операции овозможува полесно стекнување доверба кај банкарите кога настанува потреба за кредитно следење или за друг вид банкарско следење или дава можност да се привлече внимание или да се стекне доверба на клиентите кои се дел од работниот процес на компанијата во која идниот економист ќе работи. Од друга страна, банкарството е атрактивна и престижна професија која не само што е интересна туку нуди добра статусна позиција во општеството и добра заработка. Еден дел од дипломираните студенти можеби ќе се решат да се ориентираат кон банкарството, па следењето на предметот ќе им даде многу одговори на прашањата поврзани со нивната идна професионална потесна ориентација. Предуслови за запишување на предметот:Вовед во бизнис и економија, Макроекономија, Микроекономија.
 • [BE-501] [6 ЕКТС] Коропративни финансии
  Целта на предметот е студентите да стекнат знаења и вештини за финансискиот менаџмент, како и за современите теоретски и практични знаења и искуства од анализите на фундаменталните концепти на финансиите на фирмите, финансиските и реалните инвестициски проекти и нивно вреднување преку временската димензија на парите. Притоа студентите се обучуваат како да ги користат соодветните извори на финансирање и стекнуваат знаења за ефикасното управување со капиталот и одредувањето на соодветната структура, утврдувањето соодветна политика на распределба на добивката – политика на дивиденда и се финализира со финансиско планирање и прогнозирање и др. Преку остварувањето на предвидените цели на предметот на студентите им се создаваат нови можности за поконкурентен пристап на пазарот на трудот или, пак, за поефикасно менаџирање на сопствените реални бизниси.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет (Стручен)
  • [CBE-101] Вовед во економија и бизнис
  • [CBE-403] Маркетинг менаџмент
  • [CBEM-601] Стратегиски менаџмент
  • [EFB-01] Квантитативни финансии
  • [CBEF-501] Финансиски менаџмент
  • [EBEF-504] Пари и банки
  • [EBE-14] Меѓународна економија
  • [CBEE-503] Економија на инвестиции
  • [EBEM-503] Деловно комуницирање
  • [CBEM-502] Менаџмент на човечки ресурски
  • [CBA132] Деловна етика
  • [EBA050] Економија на европски интеграции
  • [EBEF-701] Локални финансии
  • [EBA087] Менаџмент на осигурување
  • [EBEF-704] Пазар на трудот
  • [EBEF-801] Финансиско моделирање
  • [EBEF-802] Фискален и монетарен систем на ЕУ
  • [EBE-410] Трговско право
  • [EFB-02] Теорија на игри и бизнис стратегија
  • [EBEM-603] Е-трговија
  • [EBEM-505] Менаџмент на информациони системи
  • [EBEE-604] Економија на животната средина
  • [EBEE-605] Економија на јавни фондови
  • [EBA034] Локален економски развој
  • [EBEE-702] Глобална економија
  • [EBEE-801] Економија на осигурување
  • [EBEE-802] Економски и политички системи
  • [EBEE-803] Економско однeсување
  • [EBE-402] Портфолио менаџмент
  • [EFB-03] Лични финансии
  • [EBE-04] Менаџерска економија
  • [EFB-04] Индустриска економија
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет (Јазик, Вештини или Култура)
  • [EFE-105] Германски јазик
  • [BSIL3010] Италијански јазик
  • [EF999] Француски јазик
  • [EFE-132] Човекови права и слободи
  • [EARTL-01] Потпомогната репродуктивна технологија и право
  • [CCS084] Меѓукултурна комуникација
  • [EWC-01] Креирање на веб страни
  • [EDMD-02] Дизајн на дигитални медиуми
  • [EITSOP-03] ИТ Вештини за канцеларискa продуктивност
  • [EMOA-01] Microsoft Office Access
  • [EMOE-02] Microsoft Office Excel
  • [EMOPP-03] Microsoft Office PowerPoint
  • [EMOW-04] Microsoft Office Word
  • [CLE-203] Правно пишување и образложување
  • [EITL-02] Право на информатичка технологија
  • [EFE-121] Професионален рзавој на кариерата
  • [EATN-02] Админситративна терминологија и номотехника
  • [ESSD-01] Разој на социјални вештини
  • [EPA-605] Стратегии на пребарување на можности за кариера
  • [ESCHC-01] Избрани поглавја од компјутерство
  • [EBI-502] Веб Технологии
  • [EFE-102] Академско пишување на англиски јазик
  • [EFE-104] Академско пишување на албански јазик
  • [EFE-103] Академско пишување на македонски јазик
  • [CBA112] Албански јазик за посебни намени
  • [EPEG-01] Граматика по англиски јазик во практика
  • [ECE-02] Разговорен англиски јазик
  • [EDOL-03] Дигитална и он-лајн писменост
  • [ELE065] Заштита на потрошувачите
  • [CLE-302] Трговско право
  • [ELE-408] Семејно насилство
  • [ECS-01] Компјутерска безбедност
  • [ESML-02] Социјални медиуми и право
  • [EBEM-503] Деловно комуницирање
  • [ELOD-03] Водство и организациски развој
  • [EFE-109] Комуникациски вештини
  • [ECTHD-01] Развој на критичко мислење
  • [EPRNM-02] Односи со јавност и нови медиуми

Семестар 6

 • [EBE-406] [6 ЕКТС] Инвестиционен менаџмент
  Целта на овој предмет е студентите да стекнат теоретски знаења и практични вештини од сферата на инвестициите и инвестиционото одлучување кај деловните субјекти во земјава и во современиот свет. Сето оваа се остварува преку еден посебен осврт кон анализите на инвестициите со посебна нагласеност на различните облици и мотиви на инвестиции и инвестициониот процес, оцена на изводливоста на инвестиционите проекти до нивно инвестиционо одлучување. Исто така овој предмет има за цел доближување на најсовремените методи за определување и селектирање на најефикасните реални инвестициони проекти кои ќе придонесуваат за остварување поголеми позитивни финансиски резултати; анализа на современите искуства и тенденции за управување со најсуптилната економска категорија во последниве години инвестициите и инвестиционите процеси. Овие прашања им овозможуваат на студентите полесен пристап за деловен потфат, можност за преземање на управувањето со финансиите во нивниот семеен бизнис или, пак, за полесен пристап до работодавачот. Предуслови за запишување на предметот: Принципи на менаџмент.
 • [CBEF-602] [6 ЕКТС] Јавни финансии
  Цели на предметната програма: - Студентите да стекнат знаење за јавните финансии, како едно од главните средства на макроекономските политики и како еден од фундаменталните инструменти за функционирањето на една национална економија како целина и како потсистем на еден економски систем на земјата. - Студентите да стекнат знаење за јавните добра и расходите екстерналиите, распределбата на општествените приходи, алокација и реалокација на приходите, споредбените аспекти на јавните финансии во развиените земји и оние во транзиција, спецификите на фискалните системи на Македонија, нивните трендови и предизвици, фискалната децентрализација итн. - Студентите да стекнат знаење за буџетот и вонбуџетските фондови како главни инструменти на фискалната политика, процедурите околу подготовка, изработка, составување, одобрување, спроведување и контрола на буџетот, како и техниките на буџетот како на локално, така и на централно ниво. - Кај студентите да се создаде јасна слика за функционирањето на еден фискален систем, од аспект на различните фискални теории со кои ќе можат да извршат компаративна разлика и да ги најдат заедничките точки на функционирање на овие системи во различните земји. - Студентите да се запознаат со главните индикатори на фискалната политика во РМ, со креирањето на реална база на податоци во поглед на долгорочните фискални трендови на РМ, стимулирајќи ги студентите да работат независни семинарски работи и есеи од областа на фискалната политика. Предуслови за запишување на предметот: Вовед во економија и бизнис, Микроекономија, Макроекономија.
 • [EBA5090] [6 ЕКТС] Економија на знаење
  Цели на предметната програма: - Да развијат холистичка визија за најсовремената технологија, тенденциите и предизвиците на економија базирана на знаење. - Да ги воведат основните идеи, теории и индустрии на економија базирана на знаење. - Да се испитаат главните одредби за управување со знаењето и да даде основа преку најдобрите практики и техники за управување со знаењето. - Да се воведат технологии за знаење што ги користат претпријатијата, како основа за ефикасен систем за управување со знаењето. - Да демонстрира како да ги идентификуваат процесите на знаење во практиката, да управуваат со нив користејќи ИТ. - Да се определат критериумите за формирање и развој на човечкиот капитал. - Да ги анализираат најдобрите практики, предизвици и можности за имплементација на економија базирана на знаење во Македонија и во други земји преку ревидирање и оценување на карактеристиките на современата состојба на развој на економијата базирана на знаење. - Да се подготват студентите да работат во динамична средина на претпријатието во контекст на управувањето со интелектуалниот капитал..
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет (Стручен)
  • [CBE-101] Вовед во економија и бизнис
  • [CBE-403] Маркетинг менаџмент
  • [CBEM-601] Стратегиски менаџмент
  • [EFB-01] Квантитативни финансии
  • [CBEF-501] Финансиски менаџмент
  • [EBEF-504] Пари и банки
  • [EBE-14] Меѓународна економија
  • [CBEE-503] Економија на инвестиции
  • [EBEM-503] Деловно комуницирање
  • [CBEM-502] Менаџмент на човечки ресурски
  • [CBA132] Деловна етика
  • [EBA050] Економија на европски интеграции
  • [EBEF-701] Локални финансии
  • [EBA087] Менаџмент на осигурување
  • [EBEF-704] Пазар на трудот
  • [EBEF-801] Финансиско моделирање
  • [EBEF-802] Фискален и монетарен систем на ЕУ
  • [EBE-410] Трговско право
  • [EFB-02] Теорија на игри и бизнис стратегија
  • [EBEM-603] Е-трговија
  • [EBEM-505] Менаџмент на информациони системи
  • [EBEE-604] Економија на животната средина
  • [EBEE-605] Економија на јавни фондови
  • [EBA034] Локален економски развој
  • [EBEE-702] Глобална економија
  • [EBEE-801] Економија на осигурување
  • [EBEE-802] Економски и политички системи
  • [EBEE-803] Економско однeсување
  • [EBE-402] Портфолио менаџмент
  • [EFB-03] Лични финансии
  • [EBE-04] Менаџерска економија
  • [EFB-04] Индустриска економија
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет (Стручен)
  • [CBE-101] Вовед во економија и бизнис
  • [CBE-403] Маркетинг менаџмент
  • [CBEM-601] Стратегиски менаџмент
  • [EFB-01] Квантитативни финансии
  • [CBEF-501] Финансиски менаџмент
  • [EBEF-504] Пари и банки
  • [EBE-14] Меѓународна економија
  • [CBEE-503] Економија на инвестиции
  • [EBEM-503] Деловно комуницирање
  • [CBEM-502] Менаџмент на човечки ресурски
  • [CBA132] Деловна етика
  • [EBA050] Економија на европски интеграции
  • [EBEF-701] Локални финансии
  • [EBA087] Менаџмент на осигурување
  • [EBEF-704] Пазар на трудот
  • [EBEF-801] Финансиско моделирање
  • [EBEF-802] Фискален и монетарен систем на ЕУ
  • [EBE-410] Трговско право
  • [EFB-02] Теорија на игри и бизнис стратегија
  • [EBEM-603] Е-трговија
  • [EBEM-505] Менаџмент на информациони системи
  • [EBEE-604] Економија на животната средина
  • [EBEE-605] Економија на јавни фондови
  • [EBA034] Локален економски развој
  • [EBEE-702] Глобална економија
  • [EBEE-801] Економија на осигурување
  • [EBEE-802] Економски и политички системи
  • [EBEE-803] Економско однeсување
  • [EBE-402] Портфолио менаџмент
  • [EFB-03] Лични финансии
  • [EBE-04] Менаџерска економија
  • [EFB-04] Индустриска економија
Google+