Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Програма:

Бизнис и економија (2021/2022)

Насока: Бизнис аналитика
Циклус на студии: Прв циклус (Додипломски)
Факултет: Бизнис и економија
Код на програмата: BA-180
Академска година: 2024 / 2025
Титула: Дипломиран економист - Насока: Бизнис аналитика
ЕКТС: 180 (3 години) Aкредитација
Решение: Решение за почеток со работа

Во текот на студиипо Бизнис аналитика, студентите ќе ги стекнат потребните вештини за решавање на предизвикувачки деловни проблеми на аналитички начин користејќи мултидисциплинарен пристап. Поконкретно, во програмата за бизнис аналитика, студентите ќе се фокусираат на управување и оптимизирање на деловните процеси. Тие ќе се запознаат со деловната економија, како и со различните функционални домени во компаниите (на пр. сметководство, финансиски менаџмент, маркетинг, производство и логистика, управување со човечки ресурси). Студентите ќе научат како компанијата работи на дневна основа и како се организирани нејзините процеси преку технологија.

Студиската програма соодветствува со потребите на пазарот на трудот. Како таква ќе има значаен придонес за оспособување на студентите за градење професионална кариера преку стекнување високообразовни квалификации согласно со потребите на пазарот на трудот. Студентите се поставени за ветувачка (меѓународна) кариера благодарение на моменталниот увид во комбинацијата на деловна економија, квантитативни методи и технологија, способности за управување и ИТ и јазични вештини.

Знаење и разбирање

Поседување на знаење и разбирање за деловното окружување, деловните субјекти и нивните операции во контекст на применет бизнис (економија, менаџмент, маркетинг, финансии, програмирање, бази на податоци, компјутерски и информациски системи, мрежи и инженерство на податоци).

Способност за развој и за примена на оригинални и креативни идеи во околини во кои се преклопуваат или заемно се поврзани областите на применет бизнис.

Способност за примена на интердисциплинарно знаење и за демонстрација на специјалистички компетенции од применет бизнис

Примена на знаењето и разбирањето

Способност за критичко, независно и креативно решавање проблеми во нови околини или во околини во кои студентите немаат претходно искуство во мултидисциплинарен контекст на реална бизнис-околина или организациска околина. Планирање, водење и евалвација на независни истражувања во областа на бизнисот, имплементирајќи соодветни пресметувачки алатки, околини и технологии.

Креативност и оригиналност при интерпретацијата на знаењето од бизнис процесите и соодветно користење компјутерски алатки базирани на дефинирани техники за истражување и испитување. Поседува знаење да започне и да развие сопствен бизнис.

Способност за проценка

Способност за креативна интеграција и синтеза на знаење од повеќе области поврзани со бизнис-процесите и со користењето компјутерски алатки и техники.

Способност за справување со комплексни ситуации поврзани со бизнис-процесите, за идентификација на соодветни специјализирани инстанции во областа на бизнисот и во информатиката и за донесување издржани процени во ситуации на недостиг на комплетни информации или податоци и врз основа на лични, социјални и етички принципи и одговорности поврзани со примената на знаењето и разбирањето.

Носи деловни одлуки на ниско ниво на менаџмент. 

Поседува способност да ја анализира конкуренцијата на пазарот.

Комуникациски вештини

Способност за јасно и недвосмислено изведување стручни заклучоци, резултати, студии и  сознанија  со способност за прилагодување на стилот и формата на изразување.

Компетентност за критички, независни и креативно аргументирани истражувања, евалвација на методологии и предлагање и бранење нови хипотези.

Способност за иницирање, водење и за преземање одговорност за индивидуи и за групи во случаи во кои бизнис-компетенциите и информатичките компетенции се од суштинска важност.

Способност за презентирање на резултати од различни студии, пренесува деловни планови на работни групи и стејкхолдери. 

Вештини на учење

Способност за идентификација на личните потреби и правци за индивидуално и за автономно дообразование, како и за негово изведување самостојно и автономно во вообичаените бизнис- области и информатички области.

Способност за преземање одговорност за континуирано индивидуално учење во специјализирани бизнис-области и информатички области во рамките на вмрежената економија.

Ги користи компјутерските вештини за да се здобие со правни знаења

Умее да прави индивидуално и тимско учење.

Поседува способност да прави деловни анализи и да користи научна литература и преглед од други автори.

Семестар 1

 • [C2118] [6 ЕКТС] Mатематика
  Предметот има за цел да ги прошири основните знаења од математиката и да ги развие вештините и способностите на студентите во решавање на разни проблеми и нивната примена во областа на бизнисот и економијата. Друга цел е да ги обучи студентите во употреба на апликативни програми за решавање задачи и проблеми спроведени во областа на бизнисот и економијата. Темите опфатени во овој курс се: нумерички множества, нумерички и променливи изрази, линеарни и нелинеарни равенки, матрици, детерминанти, системи на линеарни равенки, примена на системи на линеарни равенки во бизнисот и економијата, низи, аритметичка и геометриска прогресија, нумерички серии, пропорционална пресметка, едноставна камата, сложена камата, периодични депозити, периодични изнајмувања, план за амортизација на заеми и заеми, различни методи за амортизација на заемот.
 • [C2119] [6 ЕКТС] Принципи на менаџмент
  Предметот има за цел да ги запознае студентите со суштината на управувањето и создавањето на фондација која ќе биде надополнета со други менаџерски и организациски курсеви, на кои студентите ќе присуствуваат за време на нивните студии. Овој предмет има неколку главни цели, вклучително и: - Студентите треба да ги разберат и разјаснат клучните концепти и теории за управување. - Иницирајте критичко размислување во училницата. - Да им овозможи на студентите да ги користат добиените информации за да обезбедат проценки и да конструираат аргументи. - Да ги развива комуникациските вештини на учениците. - Да ги информира студентите за процесот на управување и менаџерските задачи. - Информирајте ги студентите за процесот на планирање. - Информирајте ги студентите за процесите и моделите на донесување одлуки. - Да ги запознае студентите со организацијата, вклучително и поделбата на работата и обемот на управување. - Студентите треба да бидат во можност да применат во пракса знаење за индивидуално-организациски односи и разни елементи поврзани со организациското однесување, вклучително и личност, однесување и перцепција - Студентите треба да стекнат знаење за мотивациските и мотивационите теории.
 • [C2117] [6 ЕКТС] Основи на економија за бизнис
  Lënda ka për qëllim të njoftojë studentët për konceptet dhe njohuritë bazike nga lëmitë e ekonomisë dhe biznesit. Ligjeratat përfshinë temat siç janë: kuptimi mbi ekonominë dhe biznesin, pse mësohet ekonomia, ndarja e saj në degët mikro dhe makro ekonomi, metodat që përdoren në humumtimin e dukurive ekonomike, nevojat dhe dëshirat e pakufizuarae, resurset e pamjaftueshme -rrallësinë, kompromisin, zgjedhjen dhe sjelljen e vendimeve. Më vonë studentët do të njihen me konceptet tjera bazike sikurse janë: kostoja oportune dhe kufiri i mundësive të prodhimit kërkesa dhe oferta, faktorët e prodhimit, sistemet ekonomike dhe ciklet ekonomike. Në vazhdim trajtohen çështjes e rëndësishme si treguesit makroekonomik, inflacioni, papunësia, kostot e prodhimit, etj. Pjesa e fundit në këtë lëndë trajton çështjet nga biznesi duke filluar me kuptimin e biznesit të vogël dhe ndërmarrësisë, organizimi dhe zgjërimi i tij dhe përfundon me temën mbi ndërvarësinë dhe dobinë nga tregu ndërkombëtar.
 • [3 ЕКТС] Албански/Македонски јазик
  • [BAM1010] Албански јазик за почетници 1
  • [BAM2010] Албански јазик за почетници 2
  • [BS018] Македонски јазик за почетници 1
  • [BS152] Македонски јазик за почетници 2
  • [MLIL-01] Македонски јазик средно ниво 1
  • [MLIL-02] Gjuhë maqedonase niveli i mesëm 2
  • [MAPP1010] Македонски јазик за професионални цели 1
  • [MAPP1020] Македонски јазик за професионални цели 2
 • [3 ЕКТС] Англиски јазик
  • [E2532] Англиски јазик 1
  • [E2533] Англиски јазик 2
  • [E2533] Англиски јазик 3
  • [E2534] Англиски јазик 4
  • [E2535] Англиски јазик 5
  • [BEEN-01] Деловен англиски јазик 1
  • [BEEN-02] Деловен англиски јазик 2
 • [6 ЕКТС] Изборни - Дигитални компетенции
  • [E2610] Избрани поглавја од ИТ вештини
  • [EMOA-01] Microsoft Office Access
  • [EMOE-02] Microsoft Office Excel
  • [EMOPP-03] Microsoft Office PowerPoint
  • [EMOW-04] Microsoft Office Word
  • [EWC-01] Креирање веб-страници
  • [EDMD-02] Дизајн на дигитални медиуми
  • [E2609] Гугл апликации за едукација

Семестар 2

 • [CBE-102] [6 ЕКТС] Принципи на маркетинг
  Предметот има за цел да создаде, развива и унапредува знаење на студентите од областа на маркетингот, како основа на работењето на деловна активност од која било индустрија. Преку овој курс на студентите ќе им бидат обезбедени основни знаења за маркетинг концепти и принципи; - Да ги обучи студентите за управување со истражување на пазарот, сегментација на пазарот, презентирање на извештаи, итн. Имајќи ги во предвид потребите, желбите и однесувањето на потрошувачите; - Да ги запознае студентите со маркетинг опкружувањето, имено макро и микро факторите на животната средина, кои директно влијаат на деловниот успех на претпријатието. - Стручно да ги подготвува студентите во смисла на имплементација и организација на маркетинг концептот во организацијата преку елементите на маркетинг миксот.
 • [CBE-203] [6 ЕКТС] Микроекономија
  Предметот има за цел да ги запознае студентите со принципите и концептите на микроекономијата, кои ќе им овозможат на студентите за бизнис и економија потребните аналитички алатки и техники за анализа и обезбедување решенија за релевантни и актуелни прашања од сферата на микроекономијата. Овој курс ќе ги опреми студентите со теоретско и практично знаење како што следува: - Анализа на побарувачката и понудата и рамнотежа на пазарот; - Еластичност и нејзина примена, - Анализа на трошоците и нивна примена; - Анализа на максимизацијата на профитот во сите видови на конкуренција; - Целосна и нецелосна конкуренција и - Влада и микроекономија.
 • [C2292] [6 ЕКТС] Калкулус
  Предметот по Калкулус има за цел проширување на основните знаења по математика и развој на вештини и способности на студентите за решавање и примена на проблеми преку функционални модели, деривативно мерење и интеграл во областа на бизнисот и економијата. Темите опфатени во овој курс се: Разбирање на функцијата со една променлива, елементарни функции, функционални модели, ограничување и континуитет на функцијата, значење на дериватот, правила за изведување, елементи на маргинална анализа, деривати од повисок ред, дериват на функцијата на соединение, монотонија и екстремни вредности на функцијата, конкавитет и точки на функцијата, анализа и презентација на графиконот на функцијата, разбирање и дефинирање на неопределениот интеграл, својства и правила на интегралот, методи на интеграција, примена на неопределеното интеграл во бизнисот и економијата, значењето и дефиницијата на определениот интеграл, својствата на определениот интеграл, пресметката на определениот интеграл, примената на определениот интеграл во бизнисот и економијата.
 • [3 ЕКТС] Албански/Македонски јазик
  • [BAM1010] Албански јазик за почетници 1
  • [BAM2010] Албански јазик за почетници 2
  • [BS018] Македонски јазик за почетници 1
  • [BS152] Македонски јазик за почетници 2
  • [MLIL-01] Македонски јазик средно ниво 1
  • [MLIL-02] Gjuhë maqedonase niveli i mesëm 2
  • [MAPP1010] Македонски јазик за професионални цели 1
  • [MAPP1020] Македонски јазик за професионални цели 2
 • [3 ЕКТС] Англиски јазик
  • [E2532] Англиски јазик 1
  • [E2533] Англиски јазик 2
  • [E2533] Англиски јазик 3
  • [E2534] Англиски јазик 4
  • [E2535] Англиски јазик 5
  • [BEEN-01] Деловен англиски јазик 1
  • [BEEN-02] Деловен англиски јазик 2
 • [6 ЕКТС] Изборни - Дигитални компетенции
  • [E2610] Избрани поглавја од ИТ вештини
  • [EMOA-01] Microsoft Office Access
  • [EMOE-02] Microsoft Office Excel
  • [EMOPP-03] Microsoft Office PowerPoint
  • [EMOW-04] Microsoft Office Word
  • [EWC-01] Креирање веб-страници
  • [EDMD-02] Дизајн на дигитални медиуми
  • [E2609] Гугл апликации за едукација

Семестар 3

 • [C2069] [3 ЕКТС] Усна комуникација
  Цели на предметната програма: -Да развиваат вештини за вербална комуникација. -Да се во можност да се вклучаат активно во дискусија за одредена тема. -Да ги совладаат техниките за успешна комуниција. -Да го изразуваат своето критичко мислење за одредени теми. -Да ги применуваат усвоените техники во својата професионална кариера.
 • [CBE-301] [6 ЕКТС] Статистика
  Преку овој курс студентите ќе се запознаат со анализа на нумерички податоци од научна перспектива и тоа: - Податоци, мерење и статистика - Описни статистички индикатори - едноставни; - Описни статистички индикатори - групирани; - описни статистички индикатори - размислени; - веројатност; - Случајна дистрибуција на променлива и дискретна веројатност; - Интервална проценка; - Тестирање на статистички хипотези над просекот; - Корелација и регресија.
 • [CBE-303] [6 ЕКТС] Макроекономија
  Предметот има за цел да создаде, развива и унапредува знаење на студентите од областа на макроекономијата, како основа за функционирање на националната економија и подсистем на глобалниот економски систем. Преку овој курс на студентите ќе им се обезбедат основни макроекономски знаења за: - Бруто домашен производ (БДП); - агрегатна понуда и побарувачка; - инвестиции и потрошувачка; - инфлација; - невработеност; - државен буџет; - јавен долг; - монетарна и фискална политика, - меѓународни економски односи (трговски и платен биланс) итн.
 • [C2121] [3 ЕКТС] Бизнис, влада и општество
  Предметот има за цел да ги подготви студентите за начините на кои опкружувањето, особено владината политика, влијае на бизнисот и како економските субјекти и другите групи со посебни интереси ги создаваат и менуваат правилата на игра во кои тие работат. Во денешната економија, успешна деловна стратегија значи повеќе од надминување на ривалските компании; менаџерите исто така треба да смислат стратегии за справување со глобалните сили. Менаџерите треба да разберат како се спроведува јавната политика и како специфичните засегнати страни, вклучително и нивниот бизнис, можат да влијаат на процесот на политика. На овој курс студентите ќе создадат знаење за: - управување со јавни работи и односи со засегнатите страни, - Општествена одговорност на претпријатието: - Бизнис во глобализираниот свет, - Етика, етичко расудување и етичко управување - Односи бизнис-влада - Влијание врз политичкото опкружување. - Одржлив развој и глобален бизнис - Регулирање и управување со информатичката технологија
 • [?B?-410] [6 ЕКТС] Трговско право
  Целта на предметот е студентите да стекнат длабинско знаење од областа на деловното право. Во овој поглед, студентите на овој курс ќе можат да разберат: - Правни правила за вршење деловна активност, начинот на организација на деловните субјекти, условите за основање и регистрација на деловни субјекти и индивидуални сопственици, како и начинот на престанок на деловните субјекти; - Начини на создавање правен деловен однос, условите за појава на тие односи, ефекти и последици; - Активности поврзани со трговија со хартии од вредност; - Начини за заштита на правата од индустриска сопственост, начини за заштита на деловните субјекти од нелојална конкуренција; Начини на заштита на потрошувачите итн.
 • [C2120] [3 ЕКТС] Принципи на сметководство
  Целта на предметот е да им помогне на студентите да ја разберат суштината на сметководството; научете ги основните концепти и принципи на сметководството. Во врска со ова, курсот има за цел да им обезбеди на студентите знаење и разбирање за финансиските извештаи, нивните ставки во билансот на состојба, основните правила на сметководството, општо прифатените принципи на сметководството итн.
 • [3 ЕКТС] Англиски јазик
  • [E2532] Англиски јазик 1
  • [E2533] Англиски јазик 2
  • [E2533] Англиски јазик 3
  • [E2534] Англиски јазик 4
  • [E2535] Англиски јазик 5
  • [BEEN-01] Деловен англиски јазик 1
  • [BEEN-02] Деловен англиски јазик 2

Семестар 4

 • [CBE-401] [6 ЕКТС] Оперативен менаџмент
  Предметот се занимава со теоретско и практично објаснување на неопходните и суштински операции за ефикасно управување со планирањето, организирањето, насочувањето и контролирањето на ресурсите на бизнисот кои се потребни за производство на производи и услуги со цел да се остварат максималните придобивки. ми даде. Ви обезбедува воведно, високо комплетно, сумирано и ажурирано знаење за местото и улогата на управувањето со операциите во ефикасно управување со бизнисот и да бидете обучени за практична примена на теоретската и професионалната рамка поврзана со управувањето со работењето во современото производство на бизниси и услугата. Од студентите се очекува да: - да разбере што претставува управувањето со операциите, која е улогата на управувањето со работењето во бизнисот, да прави разлика помеѓу различните карактеристики на оперативните процеси. - да разберат каква е стратегијата за работење и да прави разлика помеѓу конкурентските и победничките приоритети на бизнисот. Разбирајте зошто е важно дизајнирањето на производ или услуга и кои се фазите на дизајнирање. - разберете што значи предвидување на побарувачката и како треба да се направи планирање на капацитетот и дизајнирање на системот. - процени ја важноста за опстанок на деловните субјекти во глобалната економија. - да може да гради независни концепти поврзани со управувањето со работењето во производствените и услужните дејности преку истражување и подготовка на професионални истражувачки проекти од оваа област.
 • [C2122] [3 ЕКТС] Менаџмент на човечки ресурси
  Целта на предметот е да ги запознае студентите со улогата и важноста на управувањето со човечките ресурси во современите деловни организации. На овој курс студентите ќе стекнат знаење за управувањето со процесот на човечки ресурси, како во теорија, така и во практиката на меѓународни и локални компании. Предуслов за запишување на овој курс: Принцип на управување.
 • [C2123] [3 ЕКТС] Економија за менаџери
  Предметот обезбедува преглед на економските техники и аналитички пристапи достапни на менаџерот за деловно одлучување. Вклучува теми како што се цени, предвидувања, анализа на побарувачката, производство и анализа на трошоците, но исто така и макроекономски политики што влијаат на деловното опкружување. Целта на овој курс е да се развие економска перспектива која е соодветна за студентите кои се стремат да управуваат со цели деловни единици или компании во широк спектар на индустрии. Курсот е дел од применетата микроекономија. Микроекономијата е основа на целата економска анализа. Овој курс ќе ги претстави основните постулати на микроекономијата и ќе ги илустрира продорните импликации на овие постулати кога ги испитуваме реалните ситуации. Целта на овој курс е секој студент да „размисли како економист“ и да се чувствува доволно добро во микроекономското знаење, да го примени во сите сфери на животот. Подетално, целите вклучуваат: - Развој на техники за корисно донесување на деловни одлуки; - Детална студија за теоријата на цени и изборот на потрошувачот; - Проучување на структурата и перформансите на пазарот; и - Разгледување на деловните проблеми од економска перспектива
 • [C2124] [6 ЕКТС] Бизнис информациски системи
  Предметот ги воведува студентите во улогата на компјутерите и другите информациски технологии во бизнисот. Компјутерското концептуално знаење е фокусот на овој курс. По воведувањето на основните концепти на употреба на компјутер, овие предавања посветуваат посебно внимание на тековните технолошки иновации во социјалните и деловните средини. Темите вклучуваат технологија и организациски промени, телекомуникации, приватност на ерата на информациите и безбедност на бизнисот преку Интернет.
 • [CBE-402] [6 ЕКТС] Финансиско сметководство
  Општата цел на предметот е унапредување на знаењата и вештините на студентите во областа на сметководството и посебна цел е заокружување на знаењето од областа на финансиското сметководство посветено на деловните компании во согласност со ССА и Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) ) Спроведување на принципите на двојно сметководство со примена на принципите на Сметководствениот план за деловните активности во Северна Македонија во случај на регистрација на ААГ и ААШ, расходи и приходи, евидентирање на фискалните обврски и барања и утврдување на финансискиот резултат со годишната сметка во согласност со SLK и IAS. Составување на финансиски извештаи како краен производ на финансиско сметководство е многу важен сметководствен производ, финансиски и економски за деловните субјекти, економијата и државата.
 • [C2070] [3 ЕКТС] Писмена комуникација
  Цели на предметната програма: -Да стекнат сознанија за процесот на пишувањето (фази при создавање текст). -Да ги усвојат стандарднојазичните норми. -Да постигнат академско ниво за писмено изразување на албански, македонски или англиски јазик со што ќе се применуваат претходностекнатите знаења за стандардниот јазик. -Да се поттикне мотивацијата на студентите за писмено изразување независно од видовите и формите на текстот. -Да ги усвојат критериумите на текстуалноста, кои се клучни за еден текст. -Да стекнат вештини за пребарување материјали (библиотечни и онлајн-ресурси)
 • [3 ЕКТС] Англиски јазик
  • [E2532] Англиски јазик 1
  • [E2533] Англиски јазик 2
  • [E2533] Англиски јазик 3
  • [E2534] Англиски јазик 4
  • [E2535] Англиски јазик 5
  • [BEEN-01] Деловен англиски јазик 1
  • [BEEN-02] Деловен англиски јазик 2

Семестар 5

 • [CBEF-602] [6 ЕКТС] Јавни финансии
  Предметот има за цел да ги анализира различните фискални политики што се применуваат во една економија, анализирајќи ги како референтна точка со фискалните политики на другите земји. Исто така, да ги анализира фискалните аспекти и нивните рефлекси и реперкусии во една економија, различните макро и микроекономски ефекти на различните фискални политики (рестриктивни, флексибилни, релаксирачки, итн.), Како и да им овозможи на студентите да создадат вистинско разбирање за потреба за оданочување како „зло без кое не може да се направи“, но што може да создаде социјална благосостојба доколку се управува правично и ефикасно. Целите на предметот се: - опремување на студентите со знаење за јавните финансии, како еден од главните столбови на макроекономските политики и основен инструмент за функционирање на националната економија како целина и како подсистем на економскиот систем на една земја. - обезбедување на студенти со знаење за јавните добра и трошоците за нивно осигурување, надворешни работи, прераспределба на социјалниот доход, распределување и прераспределување на приходот, социјално осигурување и трошоци за нив, анализа на трошоците и придобивките, социјален систем на приходите, даночен систем и нивната структура компаративни аспекти на јавните финансии во развиените и земјите во транзиција, спецификите на македонскиот фискален систем, неговите трендови и предизвици, фискалната децентрализација, итн. - опремување на студентите со потребните стручни знаења поврзани со буџетот и вонбуџетските средства како главни инструменти на фискалната политика, процедури на подготовка, составување, одобрување, спроведување и контрола на буџетот, како и техники и принципи на управување со буџетот за ефикасно управување со буџетот и на централно и на локално ниво. - создавање јасна слика на студентите за функционирањето на фискалниот систем преку давање референтни точки во однос на различните фискални теории со кои тие ќе можат да направат компаративна разлика и да ги најдат различните точки на работа на овие системи во земјите. - информирање на студентите на информативен начин за главните индикатори на фискалната политика во Република Северна Македонија, создавање вистинска база на податоци за долгорочните фискални трендови во Македонија, стимулирање на нивна независна работа на семинарски работи и есеи од областа на фискализацијата.
 • [C2127] [3 ЕКТС] Управувачко сметководство
  Предметот има за цел да им овозможи на студентите да применат нови поаналитички методи при пресметување, анализа, буџетирање, контрола и проценка на трошоците, приходите и профитот на компанијата со цел да се донесе ефикасно и ефикасно донесување одлуки во приватниот сектор на економијата, во јавниот сектор и во другите организациски системи.
 • [C2126] [3 ЕКТС] Управување со синџирот на снабдување
  Предметот се занимава со теоретско и практично објаснување на ланецот на снабдување неопходен и неопходен за ефикасно управување со функцијата за планирање, набавка, контрола на залихите, транспорт и складирање. Студентите ќе научат за теми како што се дизајнирање на мрежи за снабдување и дистрибуција во согласност со деловната стратегија на фирмата и стратегијата на снабдување, како и подобрување на перформансите на синџирот на снабдување преку техниките SCOR, Lean и Six Sigma. Студентите истражуваат како различните аспекти на управувањето со синџирот на снабдување се интегрирани во фирмата и се координираат со добавувачи, трговски партнери и даватели на логистика / транспорт за да обезбедат супериорно задоволство на клиентите. Донесување на здрави стратешки и тактички одлуки научени со управување со глобален ланец на снабдување со електроника за широка потрошувачка преку on-line симулација.
 • [C2125] [6 ЕКТС] Стратегиски маркетинг
  Предметот испитува теми во маркетинг стратегијата. Маркетинг стратегијата е за тоа како да управувате со клиенти со цел да ги зголемите профитите во компанијата. Акцентот на курсот ќе биде на тоа како стратешки да управувате со процесот на таргетирање, стекнување, задржување и растење на клиенти. Курсот ќе го испита управувањето со стратегијата и организацијата за градење вредни клиенти за растот и профитот на претпријатието. Студиите на случај ќе бидат дискутирани во врска со проблемите на фирмата во секој модул, така што студентите ќе можат да ги применуваат научените концепти, како и стратегиите што ќе бидат имплементирани во секоја дадена ситуација.
 • [6 ЕКТС] Изборни од други единици
  • [CPA-101] Вовед во јавна администрација
  • [CPA-201] Јавно лидерство и организациски развој
  • [CPA-302] Вовед во јавни политики
  • [EFE-132] Човекови права и слободи
  • [CLE-203] Правно пишување и образложување
  • [EARLT-01] Потпомогната репродуктивна технологија и право
  • [ELE-408] Семејно насилство
  • [CCS-101] Вовед во компјутерски науки
  • [CCS-102] Интернет технологии
  • [CCS-402] Применета веројатност и статистика
  • [ECS-500] Е-трговија
  • [CISM2021] Вовед во информациски системи
  • [ECS3060] Професионална ИТ-етика
  • [EFE-129] Албански jазик и култура на пишување
  • [EFE-105] Германски јазик 1-4
  • [EEL-613] Мултикултурализмот во наставата по англиски
  • [EFE-108] Меѓукултурни студии
  • [E2539] Критичко резонирање и размислување
  • [EPRNM-02] Односи со јавност и нови медиуми
  • [ECM-602] Медиуми и општество
  • [CBE-101] Вовед во економија и бизнис
  • [CBE-103] Принципи на менаџмент
  • [EBEM-503] Деловно комуницирање
  • [EBE-408] Менаџмент на проект
  • [EBE-403] Бизнис-план
  • [EBE-409] Корпоративна општествена одговорност и етика
  • [EF999] Француски јазик 1-2-3
  • [BSIL3010] Италијански јазик 1-2-3
  • [EFE-102] Академско пишување на англиски јазик
  • [EDOL-03] Дигитална и он-лајн писменост
  • [ECE-02] Разговорен англиски јазик
  • [E2529] Комуникациски вештини во професионален контекст на англиски
  • [E2530] Белетристика и забава
  • [E2531] Англиска литература и филм
  • [E2540] Македонски јазик за правна и ЕУ-терминологија
 • [6 ЕКТС] Oпшт изборен предмет
  • [EBA050] Економија на европски интеграции
  • [EBEF-701] Локални финансии
  • [EBEF-704] Пазар на трудот
  • [EBEF-801] Финансиско моделирање
  • [EBEF-802] Фискален и монетарен систем на ЕУ
  • [EBEE-604] Економија на животната средина
  • [EBEE-605] Економија на јавни фондови
  • [EBA034] Локален економски развој
  • [EBEE-702] Глобална економија
  • [EBEE-801] Економија на осигурување
  • [EBE-802] Економски и политички системи
  • [EBEE-803] Економско однeсување
  • [EBE-402] Портфолио менаџмент
  • [EFB-03] Лични финансии
  • [E2612] Принципи на банки и финансии

Семестар 6

 • [C2128] [6 ЕКТС] Стратегија и организација
  Предметот е конципиран на начин да им овозможи на студентите оценка и примена на клучните елементи на стратегиската анализа, избор на вистинска стратегија во рамките на флексибилен план, како и да го поттикне размислувањето за проблемите кои се поврзани со спроведување на формулираната стратегија на организацијата. Целта на наставата по предметот е студентите да се научат да размислуваат критички за прашањата и проблемите кои се поврзани со изборот на стратегијата во турбулентно и динамично окружување и да разберат дека не постои еден единствен вистински пат да се развие стратегијата.
 • [CBM-502] [6 ЕКТС] Финансии на корпорации
  Курсот обезбедува вовед во основите на финансиите, нагласувајќи ја нивната примена во широк спектар на реални ситуации кои вклучуваат лични финансии, корпоративно одлучување и финансиско посредување. Клучните концепти и апликации вклучуваат: навремена вредност на парите, размена на поврат-ризик, цена на капитал, каматни стапки, пензиски заштеди, финансирање хипотека, буџетирање на капитал, проценка на средства, внатрешна стапка на поврат, рок на отплата, итн. - Вклучените теми се: - Вовед во корпоративните финансии - Временска вредност на парите - Обврзници и нивно вреднување - Акции и нивно оценување - Нето сегашна вредност и други правила за инвестиции - Донесување одлуки за капитални инвестиции - Враќање и ризици: Модел на капитална цена (CAPM) - Ризик, цена на капитал и буџетирање на капитал - Одлуки за финансирање на претпријатија и ефикасни пазари на капитал
 • [C2129] [3 ЕКТС] Пари, банки и финансиски пазари
  Предметот обезбедува вовед во принципите на пазарот на пари, банкарство и финансии. Содржината на курсот е главно поврзана со проучување на структурата и функциите на финансиските системи. Фокусот ќе биде насочен кон секој од трите главни субјекти што го сочинуваат финансискиот систем: финансиски посредници, хартии од вредност и финансиски пазари. Во продолжение, ќе се изучува промената во релативната важност на финансиските посредници и финансиските пазари ширум светот, а со тоа се предложува историска и економска анализа на причините за појава на системи базирани на банки и системи засновани на пазарот во различни земји.
 • [C2130] [3 ЕКТС] Меѓународен бизнис
  Предметот вклучува теми кои вклучуваат деловни теми што се одвиваат надвор од државните граници. На почетокот се реализираат теми со кои студентите се запознаваат со основните знаења од оваа област, почнувајќи од тоа што е меѓународен бизнис, зошто се учи меѓународен бизнис, разликата помеѓу локалниот и меѓународниот бизнис, зошто меѓународниот бизнис е потежок од локалниот, итн. Следниве теми се опфатени на овој курс: меѓународен бизнис во ерата на глобализацијата, национални разлики во политичката економија, промени во културата, СДИ и регионални економски интеграции. Вториот дел вклучува теми поврзани со операциите на БН како што се: Стратегии за БН, меѓународна организација за работа, меѓународни стратегии за влез на деловни активности, извоз, увоз и размена, глобален маркетинг правец и глобално управување со човечки ресурси.
 • [6 ЕКТС] Изборни од други единици
  • [CPA-101] Вовед во јавна администрација
  • [CPA-201] Јавно лидерство и организациски развој
  • [CPA-302] Вовед во јавни политики
  • [EFE-132] Човекови права и слободи
  • [CLE-203] Правно пишување и образложување
  • [EARLT-01] Потпомогната репродуктивна технологија и право
  • [ELE-408] Семејно насилство
  • [CCS-101] Вовед во компјутерски науки
  • [CCS-102] Интернет технологии
  • [CCS-402] Применета веројатност и статистика
  • [ECS-500] Е-трговија
  • [CISM2021] Вовед во информациски системи
  • [ECS3060] Професионална ИТ-етика
  • [EFE-129] Албански jазик и култура на пишување
  • [EFE-105] Германски јазик 1-4
  • [EEL-613] Мултикултурализмот во наставата по англиски
  • [EFE-108] Меѓукултурни студии
  • [E2539] Критичко резонирање и размислување
  • [EPRNM-02] Односи со јавност и нови медиуми
  • [ECM-602] Медиуми и општество
  • [CBE-101] Вовед во економија и бизнис
  • [CBE-103] Принципи на менаџмент
  • [EBEM-503] Деловно комуницирање
  • [EBE-408] Менаџмент на проект
  • [EBE-403] Бизнис-план
  • [EBE-409] Корпоративна општествена одговорност и етика
  • [EF999] Француски јазик 1-2-3
  • [BSIL3010] Италијански јазик 1-2-3
  • [EFE-102] Академско пишување на англиски јазик
  • [EDOL-03] Дигитална и он-лајн писменост
  • [ECE-02] Разговорен англиски јазик
  • [E2529] Комуникациски вештини во професионален контекст на англиски
  • [E2530] Белетристика и забава
  • [E2531] Англиска литература и филм
  • [E2540] Македонски јазик за правна и ЕУ-терминологија
 • [6 ЕКТС] Oпшт изборен предмет
  • [EBA050] Економија на европски интеграции
  • [EBEF-701] Локални финансии
  • [EBEF-704] Пазар на трудот
  • [EBEF-801] Финансиско моделирање
  • [EBEF-802] Фискален и монетарен систем на ЕУ
  • [EBEE-604] Економија на животната средина
  • [EBEE-605] Економија на јавни фондови
  • [EBA034] Локален економски развој
  • [EBEE-702] Глобална економија
  • [EBEE-801] Економија на осигурување
  • [EBE-802] Економски и политички системи
  • [EBEE-803] Економско однeсување
  • [EBE-402] Портфолио менаџмент
  • [EFB-03] Лични финансии
  • [E2612] Принципи на банки и финансии
Google+