Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Оглас

FLAW

Врз основа од Законот за високото образование на Р.Македонија, (Службен Весник на Р. Македонија бр. 82/2018 ) и Правилникот за посебни услови и за постапка за избор во наставно - научно, наставно - стручно, научно и соработничко звање, Универзитетот на Југоисточна Европа – Tетово објавува оглас за избор/реизбор на наставник во соработничко звање - Асистент

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ

  • Избор/реизбор на наставник во соработничко звање - Асистент од научно поле: правни науки, од областите на меѓународно јавно право (50806) и меѓународно приватно право (50807);

За повеќе информации, погледнети ги следните документи.

Google+