Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Програма:

Бизнис и економија (2021/2022)

Насока: Маркетинг и иновационен менаџмент
Циклус на студии: Прв циклус (Додипломски)
Факултет: Бизнис и економија
Код на програмата: MIM-240
Академска година: 2023 / 2024
Титула: Дипломиран економист - Насока: Маркетинг и иновационен менаџмент
ЕКТС: 240 (4 години) Aкредитација
Решение: Решение за почеток со работа

Во текот на студии во студиската програма по Маркетинг и иновационен менаџмент, студентите ќе ги стекнат потребните вештини за решавање на предизвикувачки деловни проблеми користејќи мултидисциплинарен пристап. Студентите се поставени за ветувачка (меѓународна) кариера благодарение на моменталниот увид во комбинацијата на деловна економија, квантитативни методи и технологија, способности за управување и јазични вештини. Поконкретно, студентите ќе станат менаџери кои можат да донесуваат информирани стратешки одлуки како одговор на економските предизвици и можности. Студентите исто така ќе ги стекнат потребните вештини за решавање на предизвикувачки деловни проблеми, ќе добијат значителен увид во специфичните предизвици со кои се соочува животот на компанијата.

Студиската програма е дизајнирана да им обезбеди на студентите можност да ги надополнат своите примарни специјализирани вештини со напредни вештини за маркетинг и иновационен менаџмент, овозможувајќи им подобро да ги интегрираат увидите на податоците во нивната анализа и донесување одлуки. Истовремено студиската програма соодветствува со потребите на пазарот на трудот. Како таква ќе има значаен придонес за оспособување на студентите за градење професионална кариера преку стекнување високообразовни квалификации согласно со потребите на пазарот на трудот.

Знаење и разбирање

Поседување на знаење и разбирање за деловното окружување, деловните субјекти и нивните операции во контекст на применет бизнис (економија, менаџмент, маркетинг, финансии, програмирање, бази на податоци, компјутерски и информациски системи, мрежи и инженерство на податоци).

Способност за развој и за примена на оригинални и креативни идеи во околини во кои се преклопуваат или заемно се поврзани областите на применет бизнис.

Способност за примена на интердисциплинарно знаење и за демонстрација на специјалистички компетенции од применет бизнис.

Примена на знаењето и разбирањето

Способност за критичко, независно и креативно решавање проблеми во нови околини или во околини во кои студентите немаат претходно искуство во мултидисциплинарен контекст на реална бизнис-околина или организациска околина. Планирање, водење и евалвација на независни истражувања во областа на бизнисот, имплементирајќи соодветни пресметувачки алатки, околини и технологии.

Креативност и оригиналност при интерпретацијата на знаењето од бизнис процесите и соодветно користење компјутерски алатки базирани на дефинирани техники за истражување и испитување. Поседува знаење да започне и да развие сопствен бизнис.

Способност за проценка

Способност за креативна интеграција и синтеза на знаење од повеќе области поврзани со бизнис-процесите и со користењето компјутерски алатки и техники.

Способност за справување со комплексни ситуации поврзани со бизнис-процесите, за идентификација на соодветни специјализирани инстанции во областа на бизнисот и во информатиката и за донесување издржани процени во ситуации на недостиг на комплетни информации или податоци и врз основа на лични, социјални и етички принципи и одговорности поврзани со примената на знаењето и разбирањето.

Носи деловни одлуки на ниско ниво на менаџмент. 

Поседува способност да ја анализира конкуренцијата на пазарот.

Комуникациски вештини

Способност за јасно и недвосмислено изведување стручни заклучоци, резултати, студии и  сознанија  со способност за прилагодување на стилот и формата на изразување.

Компетентност за критички, независни и креативно аргументирани истражувања, евалвација на методологии и предлагање и бранење нови хипотези.

Способност за иницирање, водење и за преземање одговорност за индивидуи и за групи во случаи во кои бизнис-компетенциите и информатичките компетенции се од суштинска важност.

Способност за презентирање на резултати од различни студии, пренесува деловни планови на работни групи и стејкхолдери. 

Вештини на учење

Способност за идентификација на личните потреби и правци за индивидуално и за автономно дообразование, како и за негово изведување самостојно и автономно во вообичаените бизнис- области и информатички области.

Способност за преземање одговорност за континуирано индивидуално учење во специјализирани бизнис-области и информатички области во рамките на вмрежената економија.

Ги користи компјутерските вештини за да се здобие со правни знаења.

Умее да прави индивидуално и тимско учење.

Поседува способност да прави деловни анализи и да користи научна литература и преглед од други автори.

Семестар 1

 • [C2118] [6 ЕКТС] Mатематика
  Предметот има за цел да ги прошири основните познавања од математиката и да ги развие вештините и способностите на студентите во решавање на разни проблеми и нивната примена во областа на бизнисот и економијата. Исто така, втората цел е да ги обучи студентите со употреба на апликативни програми за решавање задачи и проблеми спроведени во областа на бизнисот и економијата. Темите опфатени во овој предмет се: нумерички заедници, нумерички и променливи изрази, линеарни и нелинеарни равенки, матрици, детерминанти, системи на линеарни равенки, примена на
 • [C2117] [6 ЕКТС] Основи на економија за бизнис
  Предметот има за цел да ги запознае студентите со основните концепти и знаење од областа на економијата и бизнисот. Предавањата вклучуваат теми како што се: разбирање на економијата и бизнисот, зошто се учи економијата, нејзината поделба на микро и макро економија, методи што се користат при експлоатација на економски феномени, неограничени потреби и желби, недоволни ресурси - недостиг, компромис, избор и донесување одлуки. Подоцна студентите ќе се запознаат со други основни концепти како што се: трошок за можности и ограничување на можностите за производство, побарувачка и понуда, фактори на производство, економски системи и економски циклуси. Следното се осврнува на важни прашања како што се макроекономските индикатори, инфлацијата, невработеноста, трошоците за производство итн. Последниот дел од овој курс се занимава со прашања од бизнисот, почнувајќи од разбирање на малиот бизнис и претприемништво, неговата организација и проширување и завршува со темата за меѓузависност и корисност од меѓународниот пазар.
 • [C2119] [6 ЕКТС] Принципи на менаџмент
  Предметот има за цел да ги запознае студентите со суштината на управувањето и да создаде база што ќе биде надополнета со други менаџерски и организациски предмети што студентите ќе ги слушаат за време на нивното студирање. Овој предмет има неколку главни цели, и тоа: Студентите да ги разбираат и објаснуваат клучните концепти и теории за управување. - Да иницираат критичко размислување во училницата. - Да оспособат студентите да ги користат добиените информации за да даваат проценки и да градат аргументи. - Да ги развиваат комуникациските вештини на учениците. - Да се информираат студентите за процесот на управување и задачите на менаџерот. - Да се информираат студентите за процесот на планирање. - Да се информираат студентите со процесите и моделите на донесување одлуки. - Да се запознаат студентите со организацијата, вклучително и поделбата на трудот и ширината и длабочината на управувањето. - Студентите треба да бидат во можност да применат во пракса знаење за индивидуално-организациски односи и разни елементи поврзани со организациското однесување, вклучувајќи ја и личноста, однесувањето и перцепциите. - Студентите да се стекнуваат со знаења мотиввацијата и теориите за мотивација.
 • [3 ЕКТС] Албански/Македонски јазик
  • [BAM1010] Албански јазик за почетници 1
  • [BAM2010] Албански јазик за почетници 2
  • [BS018] Македонски јазик за почетници 1
  • [BS152] Македонски јазик за почетници 2
  • [MLIL-01] Македонски јазик средно ниво 1
  • [MLIL-02] Македонски јазик средно ниво 2
  • [MAPP1010] Македонски јазик за професионални цели 1
  • [MAPP1020] Македонски јазик за професионални цели 2
 • [3 ЕКТС] Англиски јазик
  • [E2532] Англиски јазик 1
  • [E2533] Англиски јазик 2
  • [E2533] Англиски јазик 3
  • [E2534] Англиски јазик 4
  • [E2535] Англиски јазик 5
  • [BEEN-01] Деловен англиски јазик 1
  • [BEEN-02] Деловен англиски јазик 2
 • [6 ЕКТС] Изборни - Дигитални компетенции
  • [E2610] Избрани поглавја од ИТ вештини
  • [EMOA-01] Microsoft Office Access
  • [EMOE-02] Microsoft Office Excel
  • [EMOPP-03] Microsoft Office PowerPoint
  • [EMOW-04] Microsoft Office Word
  • [EWC-01] Креирање веб-страници
  • [EDMD-02] Дизајн на дигитални медиуми
  • [E2609] Гугл апликации за едукација

Семестар 2

 • [CBE-102] [6 ЕКТС] Принципи на маркетинг
  Предметот има за цел создавање, развој и унапредување на знаењето на студентите од областа на маркетингот, како основа на работењето на деловна активност од која било индустрија. Преку овој предмет на студентите ќе им бидат обезбедени основни знаења за маркетинг концепти и принципи; - Да ги обучи студентите за управување со истражување на пазарот, сегментација на пазарот, презентација на извештаи, итн. разгледување на потребите, желбите и однесувањето на потрошувачите ; - Да ги запознае студентите со маркетинг опкружувањето, во реалноста со макро и микро факторите на животната средина, кои директно влијаат на деловниот успех на претпријатието. - Професионално да ги подготвува студентите во спроведувањето, што значи имплементација и организација на маркетинг концептот во организацијата преку елементите на маркетинг миксот.
 • [CBE-203] [6 ЕКТС] Микроекономија
  Предметот има за цел да ги запознае студентите со принципите и концептите на микроекономијата, што ќе им овозможи и ќе ги снабдува студентите по бизнис и економија со потребните аналитички алатки и техники за да анализираат и да дадат решенија за релевантни и актуелни прашања од областа на микроекономијата. Овој предмет ќе ги оспособи студентите со теоретско и практично знаење како што следува: 1. Анализа на побарувачката и понудата и рамнотежата на пазарот; 2. Еластичноста и нејзина примена, 3. Анализа на трошоците и нивна примена; 4. Анализа на максимизацијата на профитот во сите видови на конкуренција; 5. Целосна и нецелосна конкуренција; и 6. Влада и микроекономија.
 • [C2292] [6 ЕКТС] Калкулус
  Предметот Калкулус има за цел проширување на основните знаења по математика и развој на вештини и способности на студентите за решавање и примена на проблеми преку функционални модели, деривативно мерење и интеграл во областа на бизнисот и економијата. Темите опфатени во овој предмет се: Разбирање на функцијата со една променлива, елементарни функции, функционални модели, ограничување и континуитет на функцијата, деривативно значење, правила за изведување, елементи на маргинална анализа, деривати од висок ред, дериват на функцијата на соединение, монотонија и екстремни вредности на функцијата, конкавитет и точки на инфекција, анализа и презентација на графикон на функција, значење и дефиниција на неопределен интеграл, својства и правила на интеграл, методи на интеграција, примена на неопределен интеграл во бизнисот и економијата, значење и дефиниција на определениот интеграл, својствата на определениот интеграл, пресметката на определениот интеграл, примената на определениот интеграл во бизнисот и економијата.
 • [3 ЕКТС] Албански/Македонски јазик
  • [BAM1010] Албански јазик за почетници 1
  • [BAM2010] Албански јазик за почетници 2
  • [BS018] Македонски јазик за почетници 1
  • [BS152] Македонски јазик за почетници 2
  • [MLIL-01] Македонски јазик средно ниво 1
  • [MLIL-02] Македонски јазик средно ниво 2
  • [MAPP1010] Македонски јазик за професионални цели 1
  • [MAPP1020] Македонски јазик за професионални цели 2
 • [3 ЕКТС] Англиски јазик
  • [E2532] Англиски јазик 1
  • [E2533] Англиски јазик 2
  • [E2533] Англиски јазик 3
  • [E2534] Англиски јазик 4
  • [E2535] Англиски јазик 5
  • [BEEN-01] Деловен англиски јазик 1
  • [BEEN-02] Деловен англиски јазик 2
 • [6 ЕКТС] Изборни - Дигитални компетенции
  • [E2610] Избрани поглавја од ИТ вештини
  • [EMOA-01] Microsoft Office Access
  • [EMOE-02] Microsoft Office Excel
  • [EMOPP-03] Microsoft Office PowerPoint
  • [EMOW-04] Microsoft Office Word
  • [EWC-01] Креирање веб-страници
  • [EDMD-02] Дизајн на дигитални медиуми
  • [E2609] Гугл апликации за едукација

Семестар 3

 • [C2121] [3 ЕКТС] Бизнис, влада и општество
  Предметот има за цел да ги подготви студентите за начините на кои опкружувањето, особено владината политика, влијае врз бизнисот и како економските субјекти и другите групи со посебни интереси ги создаваат и менуваат правилата на игра во кои тие работат. Во денешната економија, успешна деловна стратегија значи повеќе од надминување на ривалските компании; менаџерите исто така треба да смислат стратегии за справување со глобалните сили. Менаџерите треба да разберат како се спроведува јавната политика и како специфичните засегнати страни, вклучително и нивниот бизнис, можат да влијаат на процесот на политика. На овој предмет студентите ќе создадат знаење за: - Управување со јавни работи и односи со засегнатите страни; - Општествена одговорност на компанијата; - Бизнис во глобализираниот свет; - Етика, етичко расудување и етичко управување; - Односи бизнис-влада; - Влијание врз политичкото опкружување; - Одржлив развој и глобален бизнис; - Регулирање и управување со информатичката технологија.
 • [C2069] [3 ЕКТС] Усна комуникација
  Цели на предметната програма: - Да развиваат вештини за вербална комуникација. - Да се во можност да се вклучаат активно во дискусија за одредена тема. - Да ги совладаат техниките за успешна комуниција. - Да го изразуваат своето критичко мислење за одредени теми. - Да ги применуваат усвоените техники во својата професионална кариера.
 • [CBE-301] [6 ЕКТС] Статистика
  Преку овој предмет студентите ќе се запознаат со анализа на нумерички податоци од научна перспектива и тоа: - Податоци, мерење и статистика - Описни статистички индикатори - едноставни; - Описни статистички индикатори - групирани; - Описни статистички индикатори - пондерирани; - Веројатност; - Случајна дистрибуција на променлива и дискретна веројатност; - Интервална проценка; - Тестирање на статистички хипотези над просекот; - Корелација и регресија.
 • [CBE-303] [6 ЕКТС] Макроекономија
  Предметот има за цел да создаде, развива и унапредува знаење на студентите од областа на макроекономијата, како основа за функционирање на националната економија и подсистем на глобалниот економски систем. Преку овој предмет на студентите ќе им се обезбедат основни макроекономски знаења за: - Бруто домашен производ (БДП); - агрегатна понуда и побарувачка; - инвестиции и потрошувачка; - инфлација; - невработеност; - државен буџет; - јавен долг; - монетарна и фискална политика, - меѓународни економски односи (трговски и платен биланс) итн.
 • [C2120] [3 ЕКТС] Принципи на сметководство
  Целта на предметот е да им помогне на студентите да ја разберат суштината на сметководството; да ги научат основните концепти и принципи на сметководството. Во оваа насока, предметот има за цел да им обезбеди на студентите знаење и разбирање за финансиските извештаи, нивните ставки во билансот на состојба, основните правила на сметководството, општо прифатените принципи на сметководството итн.
 • [?B?-410] [6 ЕКТС] Трговско право
  Целта на предметот е студентите да стекнат длабинско знаење од областа на трговското право. Во врска со ова, студентите во текот на овој предмет ќе бида во можност да разберат: - Правни правила за вршење деловна активност, начинот на организација на деловните субјекти, условите за основање и регистрација на деловни субјекти и индивидуални сопственици, како и начинот на престанок на деловните субјекти; - Начини на создавање правен деловен однос, услови за појава на тие односи, ефекти и последици; - Активности поврзани со трговија со хартии од вредност; - Начини за заштита на правата од индустриска сопственост, начини за заштита на деловните субјекти од нелојална конкуренција; - Начини на заштита на потрошувачите итн.
 • [3 ЕКТС] Англиски јазик
  • [E2532] Англиски јазик 1
  • [E2533] Англиски јазик 2
  • [E2533] Англиски јазик 3
  • [E2534] Англиски јазик 4
  • [E2535] Англиски јазик 5
  • [BEEN-01] Деловен англиски јазик 1
  • [BEEN-02] Деловен англиски јазик 2

Семестар 4

 • [CBE-401] [6 ЕКТС] Оперативен менаџмент
  Предметот се занимава со теоретско и практично објаснување на неопходните и суштински операции за ефикасно управување со планирањето, организирањето, насочувањето и контролирањето на ресурсите на бизнисот кои се потребни за производство на производи и услуги со цел да се реализираат максималните придобивки. На студентите им се обезбедува воведно, високо комплетно, концизно и ажурирано знаење за местото и улогата на управувањето со операциите во ефикасното управување со бизнисите и се обучени за практична примена на теоретската и професионалната рамка поврзани со управувањето со работењето современо производство и услуга. Од студентите се очекува да: - разберат што претставува управувањето со операциите, каква е улогата на управувањето со работењето во бизнисот, да прават разлика помеѓу различните карактеристики на оперативните процеси. - разберат која е стратегијата за работење и да прават разлика помеѓу конкурентските и победничките приоритети на бизнисот. Да разбират зошто е важно дизајнирањето на производ или услуга и кои се фазите на дизајнирање. - разберат што значи предвидување на побарувачката и како треба да се направи планирање на капацитетот и дизајнирање на системот. - ја проценат важноста за опстанок на деловните субјекти во глобалната економија. - да можат да градат независни концепти поврзани со управувањето со работењето во производствените и услужните дејности преку истражување и подготовка на професионални истражувачки проекти од оваа област.
 • [C2122] [3 ЕКТС] Менаџмент на човечки ресурси
  Целта на предметот е да ги запознае студентите со улогата и важноста на управувањето со човечките ресурси во современите деловни организации. Во рамките на овој предмет студентите ќе стекнат знаење за управување со процесите на човечки ресурси, како во теорија, така и во практиката на меѓународни и локални компании. Предуслов за запишување на овој курс: Принцип на управување.
 • [C2123] [3 ЕКТС] Економија за менаџери
  Предметот дава преглед на економските техники и аналитички пристапи достапни на менаџерот за донесување деловни одлуки. Вклучува теми како што се цените, предвидувањата, анализата на побарувачката, производството и анализата на трошоците, но исто така и макроекономските политики кои влијаат на деловното опкружување. Целта на овој предмет е да се развие економска перспектива која е соодветна за студентите кои се стремат да управуваат со цели деловни единици или компании во широк спектар на индустрии. Предметот е дел од применетата микроекономија. Микроекономијата е основа на целата економска анализа. Овој предмет ќе ги претстави основните постулати на микроекономијата и ќе ги илустрира продорните импликации на овие постулати кога ги испитуваме реалните ситуации. Целта на овој предмет е секој студент да „размисли како економист“ и да се чувствува доволно добро во микроекономското знаење, да го примени во сите сфери на животот. Подетално, целите вклучуваат: - Развој на техники за корисно донесување на деловни одлуки; - Детална студија за теоријата на цени и изборот на потрошувачот; - Проучување на структурата и перформансите на пазарот; и - Разгледување на деловните проблеми од економска перспектива.
 • [C2124] [6 ЕКТС] Бизнис информациски системи
  Предметот им дава на студентите вовед во улогата на компјутерите и другите информациски технологии во бизнисот. Компјутерското концептуално знаење е фокусот на овој предмет. По воведувањето на основните концепти на употреба на компјутер, овие предавања посветуваат посебно внимание на тековните технолошки иновации во социјалните и деловните средини. Темите вклучуваат технологија и организациски промени, телекомуникации, приватност на ерата на информациите и безбедност на бизнисот преку интернет.
 • [CBE-402] [6 ЕКТС] Финансиско сметководство
  Предметот има општа цел за унапредување на знаењата и вештините на студентите од областа на сметководството и посебна цел е заокружување на знаењето од областа на финансиското сметководство посветено на деловните компании во согласност со ЛСС и Меѓународните сметководствени стандарди (МСС). Спроведување на принципите на двојно сметководство со примена на принципите на сметководствениот план за деловните активности во Северна Македонија во случај на евидентирање на ААЃ и ААШ, расходи и приходи, евидентирање на обврски и фискални побарувања и утврдување на финансискиот резултат со годишната сметка во согласност со со ЛСС и ААШ. Составување на финансиски извештаи како краен производ на финансиско сметководство е многу важен сметководствен, финансиски и економски производ за деловните субјекти, економијата и државата.
 • [C2070] [3 ЕКТС] Писмена комуникација
  Цели на предметната програма: - Да стекнат сознанија за процесот на пишувањето (фази при создавање текст). - Да ги усвојат стандарднојазичните норми. - Да постигнат академско ниво за писмено изразување на албански, македонски или англиски јазик со што ќе се применуваат претходностекнатите знаења за стандардниот јазик. - Да се поттикне мотивацијата на студентите за писмено изразување независно од видовите и формите на текстот. - Да ги усвојат критериумите на текстуалноста, кои се клучни за еден текст. - Да стекнат вештини за пребарување материјали (библиотечни и онлајн-ресурси)
 • [3 ЕКТС] Англиски јазик
  • [E2532] Англиски јазик 1
  • [E2533] Англиски јазик 2
  • [E2533] Англиски јазик 3
  • [E2534] Англиски јазик 4
  • [E2535] Англиски јазик 5
  • [BEEN-01] Деловен англиски јазик 1
  • [BEEN-02] Деловен англиски јазик 2

Семестар 5

 • [CBEF-602] [6 ЕКТС] Јавни финансии
  Предметот има за цел да ги анализира различните фискални политики што се применуваат во една економија, анализирајќи ги како референтна точка со фискалните политики на другите земји. Исто така, да ги анализираат фискалните аспекти и нивните рефлекси и реперкусии во една економија, различните макро и микроекономски ефекти на различните фискални политики (рестриктивни, флексибилни, релаксирачки, итн.). Како и да им се овозможи на студентите да создадат вистинско разбирање за потребата за оданочување како „зло без кое не се може“, но тоа може да создаде социјална благосостојба доколку се управува правично и ефикасно. Целите на предметот се: - Опремување на студентите со знаење за јавните финансии, како еден од главните столбови на макроекономските политики и основен инструмент за функционирање на националната економија како целина и како подсистем на економскиот систем на земјата. - Опремување на студентите со знаење за јавните добра и трошоците за нивно осигурување, надворешни работи, прераспределба на социјалниот доход, распределување и прераспределување на приходот, социјално осигурување и трошоци за нив, Анализа на трошоци и придобивки, социјален систем на приходи, даночен систем и нивната структура, компаративни аспекти на јавните финансии во развиените и земјите во транзиција, спецификите на македонскиот фискален систем, неговите трендови и предизвици, фискалната децентрализација, итн. - Опремување на студентите со потребните стручни знаења поврзани со буџетот и вонбуџетските средства како главни инструменти на фискалната политика, процедури на подготовка, составување, одобрување, спроведување и контрола на буџетот, како и техники и принципи на управување со буџетот за ефикасно управување со буџетот и на централно и на локално ниво. - Создавање јасна слика на студентите за функционирањето на фискалниот систем, давајќи им референтни точки во однос на различните фискални теории со кои тие ќе можат да направат компаративна разлика и да ги најдат точките на состаноци за функционирањето на овие системи во различни земји различни. - Информирање на студентите на информативен начин за главните индикатори на фискалната политика во Република Македонија, создавање вистинска база на податоци за долгорочните фискални трендови во Македонија преку стимулирање на нив да работат самостојно на семинарски работи и есеи од фискалната област.
 • [C2126] [3 ЕКТС] Управување со синџирот на снабдување
  Предметот се занимава со теоретско и практично објаснување на синџирот на снабдување неопходен и задолжителен за ефикасно управување со функцијата за планирање, набавка, контрола на залихите, транспорт и складирање. Студентите ќе научат за теми како што се дизајнирање на мрежи за снабдување и дистрибуција во согласност со деловната стратегија на фирмата и стратегијата на снабдување, како и подобрување на перформансите на синџирот на снабдување преку техниките SCOR, Lean и Six Sigma. Студентите истражуваат како различни аспекти на управување со снабдувачки синџири се интегрирани во фирмата, како и координирани со добавувачи, трговски партнери и логистички / добавувачи на транспорт за да обезбедат супериорно задоволство на клиентите. Донесување на здрави стратешки и тактички одлуки научени со управување со глобален синџир на снабдување со електроника за широка потрошувачка преку on-line симулација.
 • [C2127] [3 ЕКТС] Управувачко сметководство
  Предметот има за цел да им овозможи на студентите да применат нови поаналитички методи при пресметување, анализа, буџетирање, контрола и проценка на трошоците, приходите и профитот на компанијата со цел да се донесе ефективно и ефикасно донесување одлуки во приватниот сектор на економијата, во јавниот сектор и во другите организациски системи.
 • [C2125] [6 ЕКТС] Стратегиски маркетинг
  Предметот испитува теми во маркетинг стратегијата. Маркетинг стратегијата е за тоа како да управувате со клиенти со цел да ги зголемите профитите во компанијата. Акцентот на предметот ќе биде на тоа како стратешки да управувате со процесот на таргетирање, стекнување, задржување и растење на клиенти. Предметот ќе го испита управувањето со стратегијата и организацијата за градење вредни клиенти за растот и профитот на претпријатието. Студиите на случај ќе се дискутираат во врска со проблемите на фирмата во секој модул, така што студентите ќе можат да ги применуваат научените концепти, како и стратегиите што ќе се применуваат во секоја дадена ситуација.
 • [6 ЕКТС] Изборни од други единици
  • [CPA-101] Вовед во јавна администрација
  • [CPA-201] Јавно лидерство и организациски развој
  • [CPA-302] Вовед во јавни политики
  • [EFE-132] Човекови права и слободи
  • [CLE-203] Правно пишување и образложување
  • [EARLT-01] Потпомогната репродуктивна технологија и право
  • [ELE-408] Семејно насилство
  • [CCS-101] Вовед во компјутерски науки
  • [CCS-101] Интернет технологии
  • [CCS-402] Применета веројатност и статистика
  • [ECS-500] Е-трговија
  • [CISM2021] Вовед во информациски системи
  • [ECS3060] Професионална ИТ-етика
  • [EFE-129] Албански jазик и култура на пишување
  • [EFE-105] Германски јазик 1-4
  • [EEL-613] Мултикултурализмот во наставата по англиски
  • [EFE-108] Меѓукултурни студии
  • [E2539] Критичко резонирање и размислување
  • [EPRNM-02] Односи со јавност и нови медиуми
  • [ECM-602] Медиуми и општество
  • [CBE-101] Вовед во економија и бизнис
  • [CBE-103] Принципи на менаџмент
  • [EBEM-503] Деловно комуницирање
  • [EBE-408] Менаџмент на проект
  • [EBE-403] Бизнис-план
  • [EBE-409] Корпоративна општествена одговорност и етика
  • [EF999] Француски јазик 1-2-3
  • [BSIL3010] Италијански јазик 1-2-3
  • [EFE-102] Академско пишување на англиски јазик
  • [EDOL-03] Дигитална и он-лајн писменост
  • [ECE-02] Разговорен англиски јазик
  • [E2529] Комуникациски вештини во професионален контекст на англиски
  • [E2530] Белетристика и забава
  • [E2531] Англиска литература и филм
  • [E2540] Македонски јазик за правна и ЕУ-терминологија
 • [6 ЕКТС] Oпшт изборен предмет
  • [EBA050] Економија на европски интеграции
  • [EBEF-701] Локални финансии
  • [EBEF-704] Пазар на трудот
  • [EBEF-801] Финансиско моделирање
  • [EBEF-802] Фискален и монетарен систем на ЕУ
  • [EBEE-604] Економија на животната средина
  • [EBEE-605] Економија на јавни фондови
  • [EBA034] Local Economic Development
  • [EBEE-702] Глобална економија
  • [EBEE-801] Економија на осигурување
  • [Sistemet ekonomike d] Економски и политички системи
  • [EBEE-803] Економско однeсување
  • [EBE-402] Портфолио менаџмент
  • [EFB-03] Лични финансии
  • [E2612] Принципи на банки и финансии

Семестар 6

 • [C2128] [6 ЕКТС] Стратегија и организација
  Предметот е дизајниран да им овозможи на студентите да ги проценат и спроведат клучните елементи на стратешката анализа, да ја изберат вистинската стратегија во рамките на флексибилен план и да поттикнат размислување за проблемите поврзани со спроведувањето на формулираната стратегија на организацијата. Целта на овој предмет е да ги научи студентите да размислуваат критички за прашањата и проблемите поврзани со изборот на стратегија во турбулентно и динамично опкружување и да разберат дека не постои единствен правилен начин за развој на стратегија.
 • [CBM-502] [6 ЕКТС] Финансии на корпорации
  Предметот има за цел да студира финансии, нагласувајќи ја нивната примена во широк спектар на реални ситуации кои вклучуваат лични финансии, корпоративно одлучување и финансиско посредување. Клучните концепти и апликации вклучуваат: временска вредност за парите, размена на поврат на ризик, цена на капитал, каматни стапки, заштеди на пензии, финансирање на хипотека, буџетирање на капитал, проценка на средства, внатрешна стапка на поврат, рок на отплата, итн. Вклучени теми се: - Вовед во корпоративните финансии - Временска вредност на парите - Обврзници и нивно вреднување - Акции и нивно оценување - Нето сегашна вредност и други правила за инвестиции - Донесување одлуки за капитални инвестиции - Враќање и ризици: Модел на капитална цена (CAPM) - Ризик, цена на капитал и буџетирање на капитал - Одлуки за финансирање на претпријатија и ефикасни пазари на капитал
 • [C2129] [3 ЕКТС] Пари, банки и финансиски пазари
  Предметот обезбедува вовед во принципите на пазарот на пари, банките и финансиските пазари. Содржината на предметот е главно поврзана со проучување на структурата и функциите на финансиските системи. Овој предмет се фокусира на секој од трите главни субјекти што го сочинуваат финансискиот систем: финансиски посредници, хартии од вредност и финансиски пазари. Потоа ја проучува промената во релативната важност на финансиските посредници и финансиските пазари ширум светот и на тој начин врши историска и економска анализа на причините за појава на системи базирани на банки и системи базирани на пазарот во различни земји.
 • [C2130] [3 ЕКТС] Меѓународен бизнис
  Предметот вклучува теми кои поврзуваат деловни теми што се одвиваат надвор од државните граници. На почетокот се реализираат теми со кои студентите се запознаваат со основните знаења од оваа област, почнувајќи од тоа што е меѓународен бизнис, зошто се учи меѓународен бизнис, разликата помеѓу локалниот и меѓународниот бизнис, зошто меѓународниот бизнис е потежок од локалниот, итн. Следно, темите што се опфатени во овој предмет се: меѓународен бизнис во ерата на глобализацијата, национални разлики во политичката економија, промени во културата, ИХД и регионални економски интеграции. Вториот дел опфаќа теми поврзани со операциите со МБ, како што се: Стратегии за МБ, меѓународна организација за работа, меѓународни стратегии за влез на деловни активности, извоз, увоз и размена, управување со глобален маркетинг и управување со глобален човечки ресурс.
 • [6 ЕКТС] Изборни од други единици
  • [CPA-101] Вовед во јавна администрација
  • [CPA-201] Јавно лидерство и организациски развој
  • [CPA-302] Вовед во јавни политики
  • [EFE-132] Човекови права и слободи
  • [CLE-203] Правно пишување и образложување
  • [EARLT-01] Потпомогната репродуктивна технологија и право
  • [ELE-408] Семејно насилство
  • [CCS-101] Вовед во компјутерски науки
  • [CCS-101] Интернет технологии
  • [CCS-402] Применета веројатност и статистика
  • [ECS-500] Е-трговија
  • [CISM2021] Вовед во информациски системи
  • [ECS3060] Професионална ИТ-етика
  • [EFE-129] Албански jазик и култура на пишување
  • [EFE-105] Германски јазик 1-4
  • [EEL-613] Мултикултурализмот во наставата по англиски
  • [EFE-108] Меѓукултурни студии
  • [E2539] Критичко резонирање и размислување
  • [EPRNM-02] Односи со јавност и нови медиуми
  • [ECM-602] Медиуми и општество
  • [CBE-101] Вовед во економија и бизнис
  • [CBE-103] Принципи на менаџмент
  • [EBEM-503] Деловно комуницирање
  • [EBE-408] Менаџмент на проект
  • [EBE-403] Бизнис-план
  • [EBE-409] Корпоративна општествена одговорност и етика
  • [EF999] Француски јазик 1-2-3
  • [BSIL3010] Италијански јазик 1-2-3
  • [EFE-102] Академско пишување на англиски јазик
  • [EDOL-03] Дигитална и он-лајн писменост
  • [ECE-02] Разговорен англиски јазик
  • [E2529] Комуникациски вештини во професионален контекст на англиски
  • [E2530] Белетристика и забава
  • [E2531] Англиска литература и филм
  • [E2540] Македонски јазик за правна и ЕУ-терминологија
 • [6 ЕКТС] Oпшт изборен предмет
  • [EBA050] Економија на европски интеграции
  • [EBEF-701] Локални финансии
  • [EBEF-704] Пазар на трудот
  • [EBEF-801] Финансиско моделирање
  • [EBEF-802] Фискален и монетарен систем на ЕУ
  • [EBEE-604] Економија на животната средина
  • [EBEE-605] Економија на јавни фондови
  • [EBA034] Local Economic Development
  • [EBEE-702] Глобална економија
  • [EBEE-801] Економија на осигурување
  • [Sistemet ekonomike d] Економски и политички системи
  • [EBEE-803] Економско однeсување
  • [EBE-402] Портфолио менаџмент
  • [EFB-03] Лични финансии
  • [E2612] Принципи на банки и финансии

Семестар 7

 • [CBEE-603] [6 ЕКТС] Економетрија
  Целта на предметот е да им овозможи на студентите да развијат разбирање за економетријата до ниво што ќе ги опреми со разбирање и проценка на најприменетата меѓусекторска анализа на податоци и да можат да преземат таква анализа. Поконкретно, целите на овој предмет се: - да развиваат разбирање за употребата на регресивна анализа и сродни техники за проценка на економските односи и тестирање на економските теории - да ги оспособи студентите да читаат и оценуваат емпириска работа во стручни списанија - да им обезбеди практично искуство при користење на големи регресивни програми (СТАТА 16) за генерирање економски модели.
 • [C2143] [3 ЕКТС] Маркетинг услуги
  Главната цел на предметот е да се развие менаџерскоте разбирање за маркетинг услугите. Предметот ќе им помогне на студентите да го подобрат своето знаење во дизајнирањето маркетинг стратегии за подобрување на квалитетот на услугите насочени кон исполнување на очекувањата на клиентите. Целта на предметот е да презентира, дискутира и анализира некои прашања поврзани со услужните претпријатија. По успешното завршување на овој предмет, студентите ќе стекнат знаење за предизвиците што се појавуваат во маркетинг услугите, со што ќе ги идентификуваат разликите помеѓу маркетинг услугите наспроти маркетингот во производствените претпријатија. Предметот ќе им овозможи на студентите да ги идентификуваат и анализираат различните компоненти на мешаниот маркетинг услуги.
 • [E2583] [3 ЕКТС] Менаџмент на иновации
  Менаџментот на иновации претставува збир пристапи преку кои се потикнува креативноста и иновативноста преку различни текники и пристапи. Во овој предмет ќе се анализираат најновите теми во светската литература поврзани со иновациите, креативноста и процесот на нивното менаџирање во различни области. Во рамките на предметот освен теоретска анализа ќе се овозможи и практично приближување на студентите преку реално создавање на иновација и поминување на сите фази на изучување на методите на откривање на нови идеи и се до аплицирање за финансирање и питчинг.
 • [C2142] [6 ЕКТС] Претприемништво
  Во овој предмет ќе бидат третирани основите на претприемништвото и неговото практично спроведување. Овој предмет ќе се фокусира на развојот на претприемништвото, карактеристиките на претприемачите, разликите помеѓу претприемачите и менаџерите, идентификувањето на можностите и генерирање на идеи, идентификувањето на традиционалните и алтернативни извори на финансирање на претприемничките бизниси, анализирањето на правните форми на организација и подготовка на бизнис план. Предметот е дизајниран и за да обезбеди основни претприемачки вештини и да ги поттикне студентите да ги испитаат, анализираат и оценуваат различните модели на претприемничко однесување. Исто така во овој предмет студентите ќе се запознаат со концептите на социјално, корпоративно и дигитално претприемништво.
 • [6 ЕКТС] Напреден општ изборен предмет
  • [C2132] E-трговија
  • [E2579] Финасии на недвижен имот и анализа на инвестиции
  • [E2580] Одржливо претпријатије
  • [E2581] Лидерство, тимска работа и разновидност
  • [E2582] Сметководствени информациони системи
  • [E2585] Преговори за решавање конфликти и водечки промени
  • [E2598] Маркетинг business to business
  • [E2599] Организациско однесување
  • [E2593] Принципи на меѓународни финансии
  • [E2584] Менаџмент на инвестиции
 • [6 ЕКТС] Изборен стручен предмет
  • [E2586] Трговска аналитика
  • [E2587] CRM и дигитална аналитика
  • [EFB-02] Теорија на игри и бизнис стратегија
  • [CBEM-503] Истражување на пазарот
  • [E2590] Бизнис логистика
  • [EBA072] Менаџмент на мал бизнис
  • [EBEM-504] Меѓународен маркетинг
  • [E2600] Управување со нов производ
  • [C2137] Веб и аналитика на социјални медиуми
  • [E2611] Менаџмент на вкупен квалитет и перформанси

Семестар 8

 • [C2134] [6 ЕКТС] Бизнис аналитика и моделирање
  Предметот се фокусира на процесот на трансформација на податоците во информации за решавање деловни проблеми во реалниот свет. Предметот има фазен пристап кон генерирање на знаење: прво, се учи описна аналитика каде што се користи визуелна анализа за карактеризирање на податоците; второ, се учи предавачка аналитика која се фокусира на оптимални стратегии што „треба“ да се преземат во иднина; трето, се учи предвидлива анализа, која се фокусира на употреба на алгоритми за предвидување на иднината врз основа на историски податоци. Темите вклучуваат: истражување на податоци, подготовка на податоци, нелинеарно оптимизирање, итн.
 • [C2144] [6 ЕКТС] Рекламирање и промоција
  Предметот ќе вклучува теми поврзани со рекламирање и промоција, и тоа: - истражување и анализа на условите на пазарот; - разбирање на однесувањето на потрошувачите; - стратегии за позиционирање; - планирање на буџетот; - развој и создавање на промотивни алатки; - планирање и промовирање на разни случаи и мерење на ефективноста на промоцијата. - употреба на дигитален маркетинг за реализација на маркетинг комуникација преку социјални мрежи.
 • [C2145] [3 ЕКТС] Однесување на потрошувачите
  Целта на предметот е да се испитаат основните концепти со анализа на однесувањето на клиентот со цел да се разбере како овие концепти можат да се применат при анализа на маркетинг проблемите. Се применуваат принципи од општествените науки (на теми како што се грижа и перцепција, меморија, мотивација, ставови, донесување одлуки, учење и социјално влијание) до маркетинг проблеми, како што се комуникација, позиционирање и односи со клиенти. Предметот им нуди на студентите основни знаења за прашањата и димензиите на однесувањето на потрошувачите и ја развиваат нивната способност да применуваат теории на однесување и техники на истражување при решавање на маркетинг проблеми. На овој предмет, студентите учат како потрошувачите донесуваат рутински и сложени одлуки; кои когнитивни процеси и искуства се вклучени во одлуките; како врз однесувањето влијаат личните карактеристики на потрошувачот, културата и референтните групи и импликациите на однесувањето на потрошувачите за маркетинг стратегијата. Овој предмет ќе им обезбеди на студентите широка анализа на социјални, културни, економски, психолошки фактори кои влијаат на донесувањето одлуки на потрошувачите.
 • [E2592] [3 ЕКТС] Дигитален маркетинг
  Предметот им нуди на студентите знаење за деловните придобивки од дигиталниот маркетинг и неговата важност за маркетинг успех во една организација. Дигитален маркетинг е маркетинг што се прави преку интернет. Дигиталниот маркетинг вклучува форми на рекламирање, употреба на социјални мрежи преку интернет, како и употреба на разни дигитални медиуми. Студентите исто така се обучуваат како да соберат маркетинг содржина; како да изберат веб-страници и како да користат оптимизација на СЕО; како да стекнат основни знаења за Google Analytics за да ги измерат ефектите на дигиталниот маркетинг. Стекнатите знаења, вештини и компетенции ќе им помогнат на студентите да дизајнираат и оценат план за дигитален маркетинг со цел ефикасно управување со дигиталните маркетинг перформанси.
 • [6 ЕКТС] Напреден општ изборен предмет
  • [C2132] E-трговија
  • [E2579] Финасии на недвижен имот и анализа на инвестиции
  • [E2580] Одржливо претпријатије
  • [E2581] Лидерство, тимска работа и разновидност
  • [E2582] Сметководствени информациони системи
  • [E2585] Преговори за решавање конфликти и водечки промени
  • [E2598] Маркетинг business to business
  • [E2599] Организациско однесување
  • [E2593] Принципи на меѓународни финансии
  • [E2584] Менаџмент на инвестиции
 • [6 ЕКТС] Изборен стручен предмет
  • [E2586] Трговска аналитика
  • [E2587] CRM и дигитална аналитика
  • [EFB-02] Теорија на игри и бизнис стратегија
  • [CBEM-503] Истражување на пазарот
  • [E2590] Бизнис логистика
  • [EBA072] Менаџмент на мал бизнис
  • [EBEM-504] Меѓународен маркетинг
  • [E2600] Управување со нов производ
  • [C2137] Веб и аналитика на социјални медиуми
  • [E2611] Менаџмент на вкупен квалитет и перформанси
Google+