Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Drejtoria Rektorale

Drejtoria Rektorale përbëhet nga rektori, prorektorët, dekanët e fakulteteve, drejtorët e njësive të tjera akademike dhe kryetari i Parlamentit Studentor.
Sekretari i përgjithshëm ka të drejtë të merr pjesë në mbledhjet e Drejtorisë Rektorale.
Me Drejtorinë Rektorale udhëheq Rektori i Universitetit.

Kompetencat e Drejtorisë Rektorale janë:

  • Të veprojë si kanal komunikimi i rregullt dhe i shpeshtë në mes të anëtarëve të tij, si dhe me anëtarë të Senatit, Rektorit, Bordit dhe Komitetit Ekzekutiv.
  • Të përgatisë çështjet që shqyrtohen nga Senati, Bordi i Universitetit, ose Komiteti Ekzekutiv.
  • Të marrë vendime mbi çështjet akademike, që i janë deleguar nga Senati dhe t’i paraqesë raport Senatit për të njëjtat.
  • Me propozim të Rektorit të miratojë datat e sesioneve, periudhave të regjistrimit, pushimeve dhe afateve të provimeve.
  • Me rekomandim të këshillave mësimor - shkencor të aprovojë caktimin e detyrave të mësimdhënies për stafin akademik.
  • Të veprojë si forum për planifikim, rregullim dhe sigurim të burimeve për qëllime akademike.
  • Të marrë vendime për çështjet urgjente akademike dhe t’i raportojë Senatit për të njëjtat.
  • Të përgatisë komente mbi propozimet e bëra nga Rektori që duhen shqyrtuar nga Senati, Bordi i Universitetit, ose Komiteti Ekzekutiv.
  • Si dhe të kryejë punë të tjera të përcaktuara me ligj dhe Statut.

Drejtoria Rektorale kryen detyrat në kuadër kompetencës në mbledhje.
Rektori thërret mbledhjet e Drejtorisë Rektorale dhe udhëheq me punën e tyre.
Në mungesë të tij, mbledhjet e Drejtorisë Rektorale, do të thirren dhe drejtohen nga njëri prej prorektorëve të autorizuar nga Rektori.
Rektori i Universitetit i thërret mbledhjet e Drejtorisë Rektorale me iniciativën e vet, ose me kërkesë të së paku të një të pestës së anëtarëve të Drejtorisë Rektorale.
Drejtoria Rektorale mund të vazhdojë punimet nëse më shumë se gjysma e numrit të përgjithshëm të anëtarëve të Drejtorisë Rektorale janë të pranishëm në mbledhje.
Vendimet Drejtorisë Rektorale merren me shumicën e votave të anëtarëve të pranishëm të Drejtorisë Rektorale.

Google+