Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Zyra e Burimeve Njerëzore

Misioni i Zyrës së burimeve njerëzore (ZBNJ), është përmbushja e qëllimeve në përputhje me Strategjinë e universitetit lidhur me kompetencat e zyrës.

Qëllimi i ZBNJ është furnizimi i universitetit me resurse adekuate njerëzore, gjithnjë duke u mbështetur në ligjet, Statutin, rregulloret dhe procedurat në fuqi. Në këtë kuadër bën pjesë edhe udhëheqja dhe menaxhimi i procesit të rekrutimit të stafit administrativ dhe zgjedhja në thirrjet mësimore shkencore të stafit akademik.

Në kuadër të Zyrës ushtrohen:

-Rekrutimi i stafit administrativ në bazë të Procedurës së rekrutimit
-Mbikëqyrja, procedimi dhe mbështetja gjatë procesit të zgjedhjes në thirrje mësimore shkencore e stafit akademik (në bazë të Rregullores për zgjedhje në thirrje)
-Përgatitja e rrogave dhe pagesave të tjera për të punësuarit dhe të angazhuarit në UEJL (Rregullorja e niveleve dhe pagave)
-Koordinimi i aktiviteteve me administratorin për zhvillim dhe trajnim lidhur me zhvillimin e stafit
-Organizimi dhe realizimi i procesit të evaluimit të stafit në bazë të procedurës për vlerësim
-Përgatitja dhe përditësimi i përshkrimeve të vendeve të punës
-Këshillimi dhe udhëzimi (Doracaku për stafin, Udhëzues për punonjësit e rinj), procedimi i ankesave të stafit (në bazë të Procedurës për ankimim).

31 Buletini i Universitetit të Evropës Juglindore

32 Buletini i Universitetit të Evropës Juglindore

33 Buletini i Universitetit të Evropës Juglindore

34 Buletini i Universitetit të Evropës Juglindore

35 Buletini i Universitetit të Evropës Juglindore

36 Buletini i Universitetit të Evropës Juglindore

37 Buletini i Universitetit të Evropës Juglindore

38 Buletini i Universitetit të Evropës Juglindore

39 Buletini i Universitetit të Evropës Juglindore

40 Buletini i Universitetit të Evropës Juglindore

41 Buletini i Universitetit të Evropës Juglindore

42 Buletini i Universitetit të Evropës Juglindore

43 Buletini i Universitetit të Evropës Juglindore

44 Buletini i Universitetit të Evropës Juglindore

45 Buletini i Universitetit të Evropës Juglindore

46 Buletini i Universitetit të Evropës Juglindore

47 Buletini i Universitetit të Evropës Juglindore

48 Buletini i Universitetit të Evropës Juglindore

49 Buletini i Universitetit të Evropës Juglindore

50 Buletini i Universitetit të Evropës Juglindore

51 Buletini i Universitetit të Evropës Juglindore

52 Buletini i Universitetit të Evropës Juglindore

53 Buletini i Universitetit të Evropës Juglindore

54 Buletini i Universitetit të Evropës Juglindore

55 Buletini i Universitetit të Evropës Juglindore

56 Buletini i Universitetit të Evropës Juglindore

57 Buletini i Universitetit të Evropës Juglindore

58 Buletini i Universitetit të Evropës Juglindore

59 Buletini i Universitetit të Evropës Juglindore

60 Buletini i Universitetit të Evropës Juglindore

61 Buletini i Universitetit të Evropës Juglindore

62 Buletini i Universitetit të Evropës Juglindore

63 Buletini i Universitetit të Evropës Juglindore

64 Buletini i Universitetit të Evropës Juglindore

65 Buletini i Universitetit të Evropës Juglindore


Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë

Dr. Murat Sadiku

Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore

Dr. Artan Luma
Dr. Vlladimir Radevski

Fakulteti i Drejtësisë

Dr. Blerton Sinani
Mr.Sc. Vedije Ratkoceri

Qendra e Gjuhëve

MA. Marijana Marijanovic Apostolovski

Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit

MA. Emrije Agai
MA. Estella Eaton
MA. Fatmire Vejseli Emurllai

Fakulteti i Administrimit Publik dhe Shkencave Politike

MA. Besa Kadriu

Nebi Xhemali
U. D. Drejtor i Zyrës së burimeve njerëzore
Tel: +389 44 356 104
еmail:  n.xhemali@seeu.edu.mk

Fëllënza Nesimi
Përgjegjës për rrogat
Tel: +389 44 356 087
е-mail:f.abdiu@seeu.edu.mk

Kreshnik Mustafai
Asistent i Zyrës së burimeve njerëzore
Tel:: +389 44 356 077
еmail:k.mustafai@seeu.edu.mk

Google+