Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Програма:

Психологија (2023-2024)

Циклус на студии: Прв циклус (Додипломски)
Факултет: Современи Општествени Науки
Код на програмата: PSYCH-240
Академска година: 2023 / 2024
Титула: Дипломиран психолог
ЕКТС: 240 (4 години) Aкредитација
Решение: Решение за почеток со работа

Целта на студиската програма е промоцијата на надежта, на подобар живот, на љубовта, на вистината, на исполнувањето на вистинските внатрешни потреби, на потрагата по ефикасна духовност, на среќата, на способноста да се постигне исполнување преку „Духовната интелигенција“. Мултидисциплинарниот карактер на студиската програма го прави студирањето исполнето искуство на откритие, нудејќи силен акцент на внатрешниот - личниот - и надворешниот развој - комплексноста на човековото однесување и неговите последици.

Програмата како целина им нуди на студентите знаења и вештини за разбирање и истражување на сложените, честопати контрадикторни интеракции помеѓу умот, мозокот, однесувањето и човечкото искуство, истовремено застапувајќи, истражувајќи и поддржувајќи нов систем на верувања, принципи и решенија за повеќе прашања.

Главни цели на програмата се да се подготват студентите за да:

 • развијат свест неопходна за да се разберат себеси и другите;
 • влијаат (да ги интензивираат, менуваат, подобруваат) преку нивните односи кон другите;
 • ги опишуваат клучните концепти, теоретските перспективи, емпириските наоди и историските трендови во психологијата;
 • применуваат употреба на научно расудување за интерпретација на психолошки феномени и да ја демонстрираат способноста за толкување, дизајнирање и спроведување на основни психолошки истражувања користејќи статистичка анализа;
 • применуваат етички стандарди за да ја оценат психолошката наука и практика и да ги применат тие стандарди за градење и подобрување на меѓучовечките односи на локално и на глобално ниво;
 •  пишуваат ефективно  и да прикажуваат ефективни презентациски вештини и ефективно да комуницираат со другите;
 • дискутираат за професионални определби достапни во различни поставувања со оглед на нивното психолошко знаење, вештини и вредности;
 • детализираат биолошките и генетските основи на човековото однесување;
 • развиваат хипотеза за истражување врз основа на достапната литература во психологијата и потоа да  собираат, анализираат и толкуваат податоци за да одговорат на прашањата.Да развијат критичко мислење за општествените процеси и нивното влијание врз индивидуата и неговото/нејзиното  однесување;
 • развијат компетенции за примена на знаењата;
 • ги распознаваат современите трендови и дејствувања;
 • можат да преземаат иницијатива за идентификување и за адресирање на потребите за учење за психолошките однесувања во одредени околности и општества;

Целите се  подетално опишани во секој предмет од оваа наставна програма.

Знаењето што студентите ќе го стекнат во оваа програма и практичното искуство што ќе го стекнат со посета на различни институции, ќе можат да ги користат во својот професионален живот на многу начини. Дипломираните студенти ќе можат да бидат професионални психолози во многу институции каде што професијата психолог е многу неопходна како што се: училиштa, здравствени установи, разни агенции и исто така ќе можат да бидат дел од приватни институции за работа со луѓе за професионална ориентација во развојот на кариерата, професионална ориенатција во многу сфери од животот, развој на менталното здравје, советување и психотерапија.

Знаење и разбирање
 • Има мултидисиплинарни знаења и разбирања на главните елементи на студирање во областа на психологијата. 
 • Ги опишува и ги идентификува основните концепти, теориите во психологијата, како што се оние поврзани со човечкото и институционално однесување итн.
 • Ги препознава и ги вреднува важните избори направени од поединци, заедници, држави и нации кои влијаеле на нашите животи и иднина;
 • Истражува примери за причините и последиците од одредени избори и ги поврзува тие избори со современи прашања; го користи неговото/нејзиното разбирање за изборите и последиците за да изгради процес на одлучување и за да ја оправда одлуката;
 • Ги препознава и цени правата и одговорностите на луѓето кои живеат во општеството;
 • Го анализира контекстот во кој се дефинираат и покажуваат важните права и одговорности, нивните различни толкувања и донесува заклучоци за овие толкувања;
 • Ја објаснува важноста на духовната благосостојба и грижата што треба да се посвети на неа;
 • Ги разликува денешните перспективи на психолозите за значењето на однесувањето и менталните процеси;
 • Ја покажува особеноста на психологијата во проучувањето на однесувањето и менталните процеси;
 • Ги опишува главните теории за мотивацијата;
 • Ја аргументира потребата од подобрување на менталното функционирање;
 • Дизајнира планови за справување со личен стрес;
 • Ги објаснува физиолошките и психолошките реакции на стресните фактори.
 • Ја објаснува перцепцијата и интеракцијата на личноста со околината;
 • Ја оценува важноста на грижата за менталното функционирање;
 • Ја оценува важноста на психолошкото функционирање во животот;
 • Ги истражува конкретните права и одговорности на поединци и ги поврзува овие права и одговорности со современи прашања.
Примена на знаењето и разбирањето
 • Ги применува сознанијата кои се однесуваат на комплексната на работа на психолог;
 • Презема иницијатива во различни активности од интерес за околината каде што живее, како и одговорност во извршувањето на задачите и исполнувањето на обврските;
 • Ги аргументира со конкретни примери врските помеѓу работата, професијата и кариерата, го презентира личното одлучување.
 •  Има расположливи можности за понатамошно образование/обука, лични и финансиски можности, како и аргументирани решенија за реализација на личниот кариерен план;
 • Ги презентира потребните компетенции за справување со различни животни ситуации или за кариерен развој на некоја област;
 • Покажува самодоверба и лични и интерперсонални вештини во секојдневниот живот, разликувајќи ги позитивните аспекти за себе;
 • Презема конкретни активности за постигнување лични целни резултати;
 • Покажува вештини во организирање игри со други, спортски натпревари или културни активности и успешно управува со своите емоции во различни ситуации во текот на активностите и во секојдневниот живот;
 • Ги решава меѓучовечките конфликти конструктивно, разгледувајќи алтернативи, донесувајќи одлуки и објаснувајќи ги направените избори;
 • Покажува во различни форми, свесност за управување со емоции, стрес и конфликти во ситуации од секојдневниот живот или импровизирани ситуации со различни историски, актуелни, социјални карактери и сл.
Способност за проценка
 • Ги објаснува напредокот на решавање на проблем во училницата или надвор од неа, докажувајќи го решението на проблемот преку методот на анализа и го презентира пред учениците или другите;
 • Ги идентификува изворите на потребните информации и ги користи на вистински начин за решавање на проблем на даденото ниво на тежина, давајќи конкретни примери;
 • Го оценува квалитетот на информациите во писмениот материјал за одредена тема (на пр. За глобалното затоплување, за културната и за етничката разновидност итн.), ги идентификува главните елементи, ги дискутира со врсниците, давајќи конкретни предлози за употреба;
 • Го изразува личниот став на позитивни примери во локален или глобален контекст;
 • Критички ги обработува информациите собрани од различни извори за која било чувствителна тема во општеството;
 • Изнесува критички став во текот на дебата за иницираното прашање, „за“ или „против“ (бракови меѓу припадници од ист пол, смртна казна и сл.);
 • Има способност да размислува критички и активно да се вклучува во тековните општествени прашања;
 • Го оценува влијанието на проектите врз заедницата;
 • Ги разликува различните феномени поврзани со политичката култура на одредена заедница;
 • Критички  ги споредува политичките тенденции во општествово и државава и го вреднува нивното влијание врз евро-интеграциските процеси во земјава.
Комуникациски вештини
 • Има способности  да учествува  на дебата, при посредување и преговори;
 • Ги искажува пред одредена публика суштинските прашања покренати во говор или во толкување на одредена тема од различни полиња, преку барем една форма на комуникација (јазик, симболи, знаци, шифри, уметничка изведба итн.);
 • Дискутира во група, конструктивно дава информации, аргументи и поставува прашања во дијалог од неколку луѓе на одредена тема на мајчин јазик или на странски јазик;
 • Ги изразува своите слободни размислувања, мислења и ставови за одредена тема од животот, од науката, од професијата и од општеството користејќи различни форми на комуникација (усна или писмена);
 • Се ангажира и придонесува во дискусија со други на дадена тема, на пример медиумско образование и презентирање;
 • Аргументира засновано на факти за улогата и влијанието на телевизијата, радиото, печатот и другите средства за информирање во општеството, во процесот на подготовка на младите за самостоен живот и кариерна ориентација;
 • Ефикасно да ги користат програмите за ИКТ во текот на процесот на учење (вклучувајќи и учење на далечина) како и при извршување на задачи во одредена област;
 • Покажува способност за професионална комуникација со повеќемина во тимска атмосфера и преку инклузивен пристап.
Вештини на учење
 • Може да преземе иницијатива за идентификувањe нa интересите на групи и држaвни институции во процесот на јавни политики;
 • Покажува вештини за користење на ИКТ во секојдневни ситуации и за исполнување на различни барања во текот на учењето;
 • Дискутира во група за  начините на соработка со други за решавање на нова ситуација за учење (или проблем од секојдневен животот за да управува со конфликти со врсниците), покажува како да ги искористи претходните искуства за да развива нови знаења и вештини за решавање на вакви ситуации и проблеми;
 • Ги користи, на соодветен начин, советите и информациите добиени за поддршка при решавање на задача или проблем;
 • Ги утврдува, а потоа ги презентира резултатите на другите;
 • Пишува пропратно писмо во кое ја оправдува својата заложба за учество на конкурс, нагласувајќи ги личните вештини и квалитети;
 • Продуктивно управува со расположливите ресурси (време, луѓе, работни алатки и сл.) Додека врши конкретна активност или задача во област за учење или во секојдневните животни ситуации.

Семестар 1

 • [C2428] [6 ЕКТС] Биолошка психoлогија
  Целта на предметот е студентите да се запознаат со мозочните механизми кои се во основата на менталните процеси и интелигентното однесување. Во темите ќе бидат вклучени својствата на мозочните клетки, анатомијата на мозокот и механизмите на нервните кола кои се во основата на сетилната перцепција, моторната контрола, меморијата и размислувањето.
 • [C2371] [6 ЕКТС] Вовед во психологија
  Студентите да се запознаат со основните поими, приоди и теми во научната психологија како подготовка за следење на модулите кои нудат продлабочени знаења во теоретските и во применетите психолошки дисциплини.
 • [C2374] [6 ЕКТС] Емоции и мотивација
  Цели на предметот: Да се добијат научни и продлабочени сознанија за емотивно-мотивациските процеси, за факторите што го условуваат нивното јавување и менување.
 • [3 ЕКТС] Албански/Македонски јазик
  • [BAM1010] Албански јазик за почетници 1
  • [BAM2010] Албански јазик за почетници 2
  • [BS018] Македонски јазик за почетници 1
  • [BS152] Македонски јазик за почетници 2
  • [MLIL-01] Македонски јазик средно ниво 1
  • [MLIL-02] Македонски јазик средно ниво 2
  • [MAPP1010] Македонски јазик за професионални цели 1
 • [3 ЕКТС] Англиски јазик
  • [E2532] Англиски јазик 1
  • [E2533] Англиски јазик 2
  • [E2533] Англиски јазик 3
  • [E2534] Англиски јазик 4
  • [E2535] Англиски јазик 5
  • [ESS-01] Англиски јазик за општествени науки 1
  • [ESS-02] Англиски јазик за општествени науки 2
 • [6 ЕКТС] Изборен/Дигитални компетенции
  • [E2610] Избрани поглавја од ИТ вештини
  • [EMOA-01] Microsoft Office Access
  • [EMOE-02] Microsoft Office Excel
  • [EMOPP-03] Microsoft Office PowerPoint
  • [EMOW-04] Microsoft Office Word
  • [EWC-01] Креирање веб-страници
  • [EDMD-02] Дизајн на дигитални медиуми
  • [E2609] Гугл апликации за едукација
  • [E2741] Основи на ИТ-хардвер и софтвер
  • [E2742] Вовед во сајбер безбедност

Семестар 2

 • [C2373] [6 ЕКТС] Психологија на детството
  Цели на предметот: Студентите да стекнат знаења за научните достигања од областа на психологијата на развитокот во детството и младоста и да развијат способности за нивна практична примена преку програми за стимулирање на развојот.
 • [C2381] [6 ЕКТС] Когнитивна психологија
  Цели на предметот: Студентите да се запознаат со научните сознанија за учењето, помнењето, заборавањето, мислењето и говорот како когнитивни процеси, со цел да ги разберат, правилно да ги толкуваат и да умеат да ги применат стекнатите знаења.
 • [C2436] [6 ЕКТС] Основи на статистика
  Главна цел на овој предмет е да се овозможи студентите да стекнат основни знаења за основните статистички методи и за нивна примена со цел следење на професионалната литература, за да можат концизно да ги изнесат резултатите и заклучоците од извршените истражувања. Главни аспекти на изучувањето на овој предмет се: одредување на дисциплините, поврзување на податоците, статистичка анализа, статистичка примена на методи на полето на хуманитарните науки, демонстрирање на статистичките податоци и претставување на односот меѓу статистиката и другите науки.
 • [6 ЕКТС] Изборен/Дигитални компетенции
  • [E2610] Избрани поглавја од ИТ вештини
  • [EMOA-01] Microsoft Office Access
  • [EMOE-02] Microsoft Office Excel
  • [EMOPP-03] Microsoft Office PowerPoint
  • [EMOW-04] Microsoft Office Word
  • [EWC-01] Креирање веб-страници
  • [EDMD-02] Дизајн на дигитални медиуми
  • [E2609] Гугл апликации за едукација
  • [E2741] Основи на ИТ-хардвер и софтвер
  • [E2742] Вовед во сајбер безбедност
 • [3 ЕКТС] Англиски јазик
  • [E2532] Англиски јазик 1
  • [E2533] Англиски јазик 2
  • [E2533] Англиски јазик 3
  • [E2534] Англиски јазик 4
  • [E2535] Англиски јазик 5
  • [ESS-01] Англиски јазик за општествени науки 1
  • [ESS-02] Англиски јазик за општествени науки 2
 • [3 ЕКТС] Албански/Македонски јазик
  • [BAM1010] Албански јазик за почетници 1
  • [BAM2010] Албански јазик за почетници 2
  • [BS018] Македонски јазик за почетници 1
  • [BS152] Македонски јазик за почетници 2
  • [MLIL-01] Македонски јазик средно ниво 1
  • [MLIL-02] Македонски јазик средно ниво 2
  • [MAPP1020] Македонски јазик за професионални цели 2

Семестар 3

 • [C2382] [6 ЕКТС] Психологија на адолесценти и ворзасни
  Основната цел на предметот е разработка и детална дискусија за фазите на човековиот развој, имено, елаборација на промените кои природно се случуваат во периодот на адолесценција, зрелост (рана, средна и доцна) и во процесот на смрт. Предметот, исто така, има за цел студентите да стекнат разбирање за факторите кои влијаат на човековиот развој од адолесценција до смрт.
 • [C2372] [6 ЕКТС] Инференцијална статистика
  Предметот има за цел студентите со алатки за напредна статистичка анализа за наука за податоци и примена во различни домени каде што се вклучени големи количини на податоци. Алатките и техниките вклучуваат статистичка анализа на земени податоци, различни типови на тестирање на хипотези, корелација и регресија.
 • [C2380] [6 ЕКТС] Социјални групи и меѓугрупни односи
  Предметот има за цел студентите да добијат основни информации кои се неопходни за да се запознаат себеси и другите, да ги запознаат факторите на успешна интеракција, како и да ги поттикнат да стекнат вештини за ефективна и разбрана интеракција за себе и за другите во пракса. Исто така, посебно внимание се посветува на етичката свесност во меѓучовечките односи и креативноста, се размислува за содржината на предметот и се дискутира како главните теоретски пристапи се рефлектираат во нивната практична работа.
 • [C2390] [6 ЕКТС] Психологија на личноста
  Преку предметот „Психологија на личноста“ студентите се запознаваат со дисциплината психологија на личноста, основните поими и најважните теоретски поврзани прашања. Целта на предметот е на крајот студентот да може да: • ги идентификува главните идеи и теории во психологијата на личноста; • ја опишува историјата на развојот на оваа научна дисциплина; • го анализира влијанието на главните автори врз развојот на психологијата на личноста; • ги разложува главните истражувања од областа на личноста; • ги споредува критиките на теориите за психологија на личноста; • ги предвидува можните насоки на развој на истражување во оваа област; • ги опишува методите за оценување и мерење на личноста.
 • [C2069] [3 ЕКТС] Усна комуникација
  Цели на предметот се студентите: - Да развијат вештини за вербална комуникација. - Да се во можност да се вклучат активно во дискусија за одредена тема. - Да ги совладаат техниките за успешна комуникација. - Да го изразуваат своето критичко мислење за одредени теми. - Да ги применуваат усвоените техники во својата професионална кариера.
 • [3 ЕКТС] Англиски јазик
  • [E2532] Англиски јазик 1
  • [E2533] Англиски јазик 2
  • [E2533] Англиски јазик 3
  • [E2534] Англиски јазик 4
  • [E2535] Англиски јазик 5
  • [ESS-01] Англиски јазик за општествени науки 1
  • [ESS-02] Англиски јазик за општествени науки 2

Семестар 4

 • [C2070] [3 ЕКТС] Писмена комуникација
  Цели на предметот се студентите: - Да стекнат сознанија за процесот на пишувањето (фази при создавање текст). - Да ги усвојат стандардните јазични норми. - Да постигнат академско ниво за писмено изразување на албански, на македонски или на англиски јазик со што ќе се применуваат претходно стекнатите знаења за стандардниот јазик. - Да се поттикне мотивацијата на студентите за писмено изразување независно од видовите и формите на текстот. - Да ги усвојат критериумите на текстуалноста, кои се клучни за еден текст. - Да стекнат вештини за пребарување материјали (библиотечни и онлајн-ресурси).
 • [C2431] [6 ЕКТС] Психологија на организацијата
  Главната цел на овој предмет е студентите да се запознаат со главните теории и практики во областа на организациското однесување што истовремено претставува и проучување на човековото однесување во организации. Примарниот акцент во овој предмет е на психолошките процеси кои влијаат во работната средина, природата на работата и однесувањето на вработените.
 • [C2430] [6 ЕКТС] Психологија на трудот
  Преку овој предмет студентите ќе стекнат сознанија за описот и процената на работните места, анализа на карактеристиките на работниците, начините на избор на нововработени, планирањето на обуки на вработените, ставовите кон работата, методите на мерење на работната перформанса и психолошките аспекти на безбедноста и здравјето на вработените. Студентите ќе се оспособат за практична примена на психолошките сознанија во областа на трудот, односно во управувањето со човечките ресурси во работните организации.
 • [C2429] [6 ЕКТС] Социјална перцепција, когниција и однесување
  Запознавање на студентите со научното проучување и со научните сознанија за основите на расположението на социјалното однесување, за начините на кои луѓето влијаат едни на други и за тоа како тие се однесуваат кога членуваат во групи.
 • [C2394] [6 ЕКТС] Психолошко тестирање
  Стекнување знаења за: видовите тестови, можностите за употреба на психолошките тестови и ограничувањата, главните метриски карактеристики и процесот на стандардизација на тестовите. Стимулирање на етичноста при користење психолошки тестови. Подигање на свесноста за комплексноста во сферата на носењето одлуки за луѓето врз основа на психолошки мерни инструменти. Стекнување базични вештини за пресметување на тежина и дискриминативност на предметите и интерпретација на показателите на различните мерни карактеристики на тестовите.
 • [3 ЕКТС] Англиски јазик
  • [E2532] Англиски јазик 1
  • [E2533] Англиски јазик 2
  • [E2533] Англиски јазик 3
  • [E2534] Англиски јазик 4
  • [E2535] Англиски јазик 5
  • [ESS-01] Англиски јазик за општествени науки 1
  • [ESS-02] Англиски јазик за општествени науки 2

Семестар 5

 • [C2377] [6 ЕКТС] Здраствена психологија
  Стекнување на основни знаења за функционирањето на здрава како и патолошки променета личност, стручна подготовка за основите на здравствената психологија психолози и импликациите во комуникацијата помеѓу пациент и стручно лице во општата медицинска нега со посебен осврт на грижа за лица со психолошки нарушувања. Обезбедување на теоретски и практични познавања од областа на медицинската психологија, знаења за влијанието на психичките фактори врз здравјето и болеста, како и влијанието на болеста и соматските тешкотии врз развојот на психичките проблеми, компетенции за давање поддршка на пациентите, однос кон здравјето, учествување во организација на превентивни здравствени програми, одржување и промоција на менталното здравје, пристап на пациентот, примена на комуникациски вештини за воспоставување на контакт со болен. Вовед во основните принципи на медицинската етика, односот психолог-пациент и психолог-лекар/медицинско лице, социјални детерминанти на здравјето, здравствени политики, социолошки контекст на здравје и болест, стрес, семејно насилство, насилство/злоупотреба на децата, родово базирано насилство, насилство во заедницата.
 • [C2379] [6 ЕКТС] Педагошка психологија
  Предметот, карактеристиките и задачите не педагошката психологија: историски развој и создавање на дисциплината, предметот на дисциплината, карактеристики и задачи дисциплината, методите на педагошката психологија. Видови и теории на учењето: фактори на учењето, видови учење, теории на учење. Трансфер на учењето и способност на учење: трансфер на учењето, природата и структурата на способностите, интелигенцијата и нејзините видови. Следење на процесот на вреднување кај студентите; Следење на стратегиите за мотивирање на учениците во учењето; Вреднување, главни карактеристики; Тестирања и оценување; Формулирање на стратегиите за тестирање; Објективни статии и есеи.
 • [C2432] [6 ЕКТС] Психопатологија
  Целта на предметот е студентите да стекнат основни знаења за функционирањето на здрава како и патолошки променета личност, стручна подготовка за познавање и разбирање на биолошките, когнитивните, социо-емоционалните процеси и промени во различни развојни периоди, социјалниот контекст на развивање и можностите за практична и истражувачка применливост во образованието и медицината. Познавање и разбирање на концептот на „ментално здравје и промоција на здравје“, стекнување знаења и препознавање на психопатолошките варијации на психолошките функции кај поединечни ментални растројства и варијации на истите кај одредени личности.
 • [6 ЕКТС] Изборен од друга единица
  • [CPA-101] Вовед во јавна администрација
  • [CPA-201] Јавно лидерство и организациски развој
  • [CPA-302] Вовед во јавни политики
  • [CLE-101] Вовед во право
  • [ELE-708] Вовед во криминалистика
  • [C2298] Трудово право
  • [EFE-132] Човекови права и слободи
  • [CLE-203] Правно пишување и образложување
  • [EARTL-01] Потпомогната репродуктивна технологија и право
  • [ELE-408] Семејно насилство
  • [CCS-101] Вовед во компјутерски науки
  • [CCS-102] Интернет технологии
  • [CCS-402] Применета веројатност и статистика
  • [ECS-500] Е-трговија
  • [CISM2021] Вовед во информациски системи
  • [ECS3060] Професионална ИТ-етика
  • [EFE-129] Албански jазик и култура на пишување
  • [EFE-105] Германски јазик 1-4
  • [EEL-613] Мултикултурализмот во наставата по англиски
  • [EFE-108] Меѓукултурни студии
  • [E2539] Критичко резонирање и размислување
  • [EPRNM-02] Односи со јавност и нови медиуми
  • [ECM-602] Медиуми и општество
  • [CBE-101] Вовед во економија и бизнис
  • [CBE-103] Принципи на менаџмент
  • [EBEM-503] Деловно комуницирање
  • [EBE-408] Менаџмент на проект
  • [EBE-403] Бизнис-план
  • [EBE-409] Корпоративна општествена одговорност и етика
  • [EF999] Француски јазик 1-2-3
  • [BSIL3010] Италијански јазик 1-2-3
  • [EFE-102] Академско пишување на англиски јазик
  • [EDOL-03] Дигитална и он-лајн писменост
  • [ECE-02] Разговорен англиски јазик
  • [E2529] Комуникациски вештини во професионален контекст на англиски
  • [E2530] Белетристика и забава
  • [E2531] Англиска литература и филм
  • [E2540] Македонски јазик за правна и ЕУ-терминологија
  • [E2739] Етика во јавни институции
 • [6 ЕКТС] Општ изборен (од СП)
  • [E2787] Социјална хармонија и решавање конфликти
  • [C2387] Психологија на партнерски односи
  • [E2789] Личен и професионален развој на кариерата
  • [C2375] Психологија на мирот

Семестар 6

 • [C2433] [6 ЕКТС] Вовед во психолошки истражувања
  Цели на предметот: На крајот на семестарот студентите треба да: • разберат напредните научно истражувачки теории кои се однесуваат на методологијата во општествени науки односно социо-политички науки. • можат да прибираат истражувачки материјал, релевантен материјал кој ќе го користат за своите научни и трудови. • го разберат обемот на истражувачкиот процес и пристапот на различните методи-квалитативни и квантитативни на научното истражување • го проучуваат со напреден пристап односот помеѓу теоријата и истражувачката практика. • применат вештини и знаење при изработака на научни трудови.
 • [C2386] [6 ЕКТС] Родова психологија
  Овој предмет се осврнува на теориите на социјалната психологија и разликата помеѓу пол и род. Темите вклучуваат историја и теоретски перспективи за полот, диференцијација на пол наспроти род, родови сличности, усогласеност, стереотипи, социјални улоги, машкост, сексизам, феминизам, медиумско влијание, слика на телото, родово насилство, стандарди за убавина, секс, сознание, емоции и комуникација. Рамката за родова анализа ќе биде воведена како основно разбирање и алатки за анализа на родовиот јаз во развојните прашања. Од студентите се очекува да стекнат проширено знаење за родовите прашања во различни општествени услови и да бидат оспособени да користат теории и алатки за анализа за да го проценат влијанието на родовата нееднаквост. По завршувањето на овој предмет, од студентите се очекува да ги објаснат теориите во психологијата кои објаснуваат и дискутираат за родот за повеќе перспективи. Покрај тоа, од студентите исто така се очекува да бидат оспособени да ги применат теориите и перспективата на родовата еднаквост во секојдневниот живот, а особено во социјалниот и во културниот контекст на РСМ.
 • [C2384] [6 ЕКТС] Психологија на религија
  Цели на предметот: ●Студентите да се запознаат со психолошката перспектива нa духовноста, религиозното однесување и религиозното искуство. ●Студентите да се запознаат главните мислители од областа на психологијата на религијата како Џејмс, Фројд, Јунг, Ериксон, Виникот, Маслоу, Какар, Бојер и Тремлин. ●Да се обработуваат теориите на психологијата на религијата: психоанализа, аналитичка психологија, психологија на егото, психологија на себството, односите со објекти. Да се истражат историјата на психолошките науки и нивните вкрстувања со религијата. Да се охрабрат студентите да ги применат овие теории и методи во толкувањето на религиозните феномени преку дискусија, читање одговори итн.
 • [6 ЕКТС] Изборен од друга единица
  • [CPA-101] Вовед во јавна администрација
  • [CPA-201] Јавно лидерство и организациски развој
  • [CPA-302] Вовед во јавни политики
  • [CLE-101] Вовед во право
  • [ELE-708] Вовед во криминалистика
  • [C2298] Трудово право
  • [EFE-132] Човекови права и слободи
  • [CLE-203] Правно пишување и образложување
  • [EARTL-01] Потпомогната репродуктивна технологија и право
  • [ELE-408] Семејно насилство
  • [CCS-101] Вовед во компјутерски науки
  • [CCS-102] Интернет технологии
  • [CCS-402] Применета веројатност и статистика
  • [ECS-500] Е-трговија
  • [CISM2021] Вовед во информациски системи
  • [ECS3060] Професионална ИТ-етика
  • [EFE-129] Албански jазик и култура на пишување
  • [EFE-105] Германски јазик 1-4
  • [EEL-613] Мултикултурализмот во наставата по англиски
  • [EFE-108] Меѓукултурни студии
  • [E2539] Критичко резонирање и размислување
  • [EPRNM-02] Односи со јавност и нови медиуми
  • [ECM-602] Медиуми и општество
  • [CBE-101] Вовед во економија и бизнис
  • [CBE-103] Принципи на менаџмент
  • [EBEM-503] Деловно комуницирање
  • [EBE-408] Менаџмент на проект
  • [EBE-403] Бизнис-план
  • [EBE-409] Корпоративна општествена одговорност и етика
  • [EF999] Француски јазик 1-2-3
  • [BSIL3010] Италијански јазик 1-2-3
  • [EFE-102] Академско пишување на англиски јазик
  • [EDOL-03] Дигитална и он-лајн писменост
  • [ECE-02] Разговорен англиски јазик
  • [E2529] Комуникациски вештини во професионален контекст на англиски
  • [E2530] Белетристика и забава
  • [E2531] Англиска литература и филм
  • [E2540] Македонски јазик за правна и ЕУ-терминологија
  • [E2739] Етика во јавни институции
 • [6 ЕКТС] Општ изборен (од СП)
  • [E2787] Социјална хармонија и решавање конфликти
  • [C2387] Психологија на партнерски односи
  • [E2789] Личен и професионален развој на кариерата
  • [C2375] Психологија на мирот

Семестар 7

 • [E2788] [6 ЕКТС] Психологија на лица со посебни потреби
  Студентот ќе се запознае со различни етиолошки фактори вклучени во развојот на попреченостите. Тие ќе стекнат знаења за лицата со различни видови на попреченост. Студентите ќе разговараат за проблемите на стигмата и односот на општеството кон лицата со попреченост. Студентите ќе научат како успешно да комуницираат со лицата со попреченост.
 • [C2392] [6 ЕКТС] Квантитативни методи на истражување
  Студентите треба да се запознаат со одделните квантитативни методи и техники на емпириско истражување во психологијата и да се стекнат со знаења и вештини за: следење на истражувачките сознанија од областа на психологијата, критички приод при прифаќањето на наодите од туѓите истражувања, спроведување сопствени емпириски истражувања базирани на квантитативните методи.
 • [C2385] [6 ЕКТС] Клиничка психологија
  Цели на предметот: Да им помогне на студентите да ги разберат: (1) главните теоретски пристапи кон концепцијата, проценката и третманот на психолошките проблеми, (2) подобро да ја разберат природата на психолошките проблеми воопшто и (3) да ја ценат важноста на примената во научното истражување во двете полиња.
 • [6 ЕКТС] Општ изборен (од СП)
  • [E2787] Социјална хармонија и решавање конфликти
  • [C2387] Психологија на партнерски односи
  • [E2789] Личен и професионален развој на кариерата
  • [C2375] Психологија на мирот
 • [6 ЕКТС] Изборен стручен предмет (од насоката)
  • [E2791] Медиумска психологија и комуникација
  • [E2792] Политичка психологија и филозофија

Семестар 8

 • [E2391] [6 ЕКТС] Психолошко советување и психотерапија
  Овој предмет е вовед во истакнатите пристапи кон психотерапија за индивидуални возрасни клиенти. Студентите ќе ја научат теоријата и практиката на бројни форми на психотерапија, вклучувајќи психодинамична, когнитивна, бихевиорална, хуманистичка и други. Студентите, исто така, ќе се запознаат со литературата за ефикасноста на психотерапијата, историските и актуелните прашања во психотерапевтската професија и прашањата поврзани со културата во психотерапијата.
 • [C2434] [12 ЕКТС] Истражувачки дипломски труд
  Ова e активност на дипломската работа и проектот на професионалното позиционирање во областа на психологијата. Од студентите се бара да завршат еден проект поврзан со нивната дипломска работа, да ја структурираат истата, да истражуваат и да ја развиваат методологијата за проектот на дипломската работа. Студентите да се оспособат за: следење на истражувачките сознанија од областа на психологијата, да заземаат критички став кон наодите од туѓите истражувања, а спроведување сопствени емпириски истражувања базирани на квантитативните и квалитативните методи и да подготвуваат извештаи од спроведените истражувања. Студентите да го сфатат значењето на научниот метод за психологијата и да се стекнат со знаења и вештини за: планирање на емпириско истражување во психологијата, откривање и поставување истражувачки проблеми од областа на психологијата, почитување етичките принципи на истражувањата во психологијата и сродните науки, почитување на правилата за пишување извештај од спроведено емпириско истражување.
 • [6 ЕКТС] Општ изборен (од СП)
  • [E2787] Социјална хармонија и решавање конфликти
  • [C2387] Психологија на партнерски односи
  • [E2789] Личен и професионален развој на кариерата
  • [C2375] Психологија на мирот
 • [6 ЕКТС] Изборен стручен предмет (од насоката)
  • [E2791] Медиумска психологија и комуникација
  • [E2792] Политичка психологија и филозофија
Google+